Bilde

STORE ØKONOMISKE FØLGER: Et erstatningskrav kan ha stor økonomisk betydning, og det er rimelig at den som er ansvarlig for skaden må betale.

Erstatningskrav: Komplett guide (hvordan fremme, krav m.m.)

Sist oppdatert: 19. juni 2023

Har du blitt påført et tap som du mener noen andre er ansvarlig for, og ønsker å kreve erstatning? I så fall kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere om du kan rette et erstatningskrav. Noen ønsker å vurdere saken sin på egenhånd før man tar steget å kontakte en advokat, og det er relativt enkle vilkår som må være oppfylt for å få erstatning i Norge. Samtidig er det ikke alltid like enkelt å forstå innholdet i disse vilkårene.

Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe deg å vurdere om du har et velbegrunnet erstatningskrav. Vi går gjennom hva som må ligge til grunn for et erstatningskrav. Vi skal også se nærmere på hvor mye, og ikke minst hvordan du kan kreve erstatning.

Kort oppsummering

  • Utgangspunktet er at man må bære tapene man lider selv. Om noen andre kan bebreides for skaden som oppstod, kan det hende at du kan kreve erstatning.
  • Et erstatningskrav forutsetter et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng, og et økonomisk tap.
  • Hovedregelen er full erstatning, men noen tap er så fjerne og avledet at de ikke kan kreves erstattet likevel.

Erstatningssaker

Ofte er det snakk om et direkte økonomisk tap, slik som en bulk i bilen fra en annen fører, men det kan også være personskade. Sistnevnte kan føre til tapte inntekter i jobb, samt tapt livskvalitet. Begge kan føre til rett på erstatning. Det finnes også erstatning i form av blant annet menerstatning. Hvilken erstatningsform som tas i bruk er fullt avhengig av hendelsen som har forekommet.

I de aller fleste tilfeller må du ha lidt et økonomisk tap for å ha rett på erstatning. Dette er tross alt logisk, med tanke på navnet erstatning og hva det betyr. Vil man ha noe erstattet, må det selvfølgelig finnes noe som kan erstattes. I enkelte tilfeller er erstatningskravet nokså logisk og enkelt å utregne, for eksempel om man har vært involvert i en mindre seriøs bilulykke. 

Så lenge bilen din er det eneste som har pådratt seg skade, kan du nokså enkelt regne ut verdien av hva det vil koste å få skaden fikset. Skadekostnaden blir dermed lik erstatningskravet. I andre tilfeller er avgjørelsen av erstatningsbeløpet noe mer avansert. Er man for eksempel involvert i personskade, vil det ta lengre tid å avgjøre hvor mye man bør få i erstatning. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvorfor brukes erstatning?

Det finnes en nokså logisk forklaring på hvorfor man benytter erstatning. Forårsaker noen andre en skade, enten gjennom en ulykke eller med vilje, er det naturlig at man har rett å kreve erstatning for dette. I enkelte tilfeller opplever man skader på jobb eller i dagliglivet, som påføres av andre i en ulykke.

I slike tilfeller har man rett på erstatning, som bestemmes gjennom grundig vurdering av hver enkelt situasjon. Skader som forårsaker ulykke kan ha alvorlige konsekvenser, og erstatningskravene vil aldri kunne gjøre opp for personskader som oppstår.

Mange misoppfatter når man har rett på erstatning. Man har kanskje sett på saker fra USA, der folk får utbetalt millionbeløp for bagateller. Loven fungerer ikke på denne måten i Norge. Vil man ha utbetalt erstatning i Norge, er det egne vilkår som må oppfylles.

Hva må til for å fremme erstatningskrav?

Nedenfor skal vi gå gjennom kravene som må oppfylles for å fremme et erstatningskrav. 

Økonomisk tap

I de fleste tilfeller må du ha lidt et økonomisk tap for å kunne ha rett på erstatning. Erstatningsbeløpet vil i så fall tilsvare det økonomiske tapet du har hatt. Ved personskader kan du få erstatning for både fysiske og psykiske skader. Noen ganger kan man også få erstatning for tort og svie.

Ansvarsgrunnlag

Utgangspunktet er at man må bære tapene sine selv. For at noen andre skal måtte betale erstatning for skaden, må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget kan være at man har opptrådt uaktsomt, eller med forsett. Etter skadeserstatningsloven kan eksempelvis arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skade som voldes av dine ansatte. Hundeeiere er ansvarlige for skader som hundene deres påfører andre, og foreldre kan være erstatningsansvarlige for skader som skyldes barna deres.

Årsakssammenheng

Etter at du har slått fast at det har skjedd et økonomisk tap, og at noen kan bebreides for skaden, er neste steg å finne ut om det er en årsakssammenheng mellom disse. Hvis en person sykler i beruset tilstand og skader et barn, er det en direkte sammenheng mellom personens oppførsel og skaden på ungen. Her vil for eksempel barnets klær og annet utstyr være noe man må erstatte.

Krav til dokumentasjon

For at du skal kunne kreve erstatning fra noen andre, må du kunne bevise at vedkommende er ansvarlig for skaden. Dokumentasjon kan være avgjørende for at du får pengene du har krav på, og dette kan for eksempel være vitneutsagn, bilder av skaden som har oppstått, dokumentasjon på utgifter, osv.

I mange saker vil mangelen på dokumentasjon gjøre at man ikke får erstatning, eller ikke får den summen man i utgangspunktet hadde krav på. En advokat kan hjelpe deg med å skaffe den nødvendige dokumentasjonen, og sørge for at kravet ditt fremmes på best mulig måte. Dokumentasjonen er som regel grunnlaget for kravet, og det er derfor viktig å spare på alt som har med saken å gjøre.

Muligheter for reduserte advokatutgifter

Det finnes flere måter å få advokatbistand, uten at det trenger å koste så mye.

Fri rettshjelp

I Norge finnes det egne ordninger for fri rettshjelp. Som regel er det en inntektsgrense og formuesgrense som setter stopper for hvem som kvalifiserer for denne ordningen. Inntektsgrensen for enslige er 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. I begge tilfeller er formuesgrensen på 150 000 kroner.

I mange tilfeller er søker allerede dekket av egen rettshjelpsforsikring, under for eksempel bilforsikringen eller innboforsikringen. Denne forsikringen lover at om man opplever situasjoner som krever rettshjelp, vil man motta dekning for dette.

Enkelte vil nok også spørre seg hvorfor det i det hele tatt er nødvendig å søke rettshjelp når man krever erstatning. Advokaten vil kunne se til at alle vilkårene for erstatning er oppfylt, og at erstatningsbeløpet blir regnet ut slik at du får den dekningen du har krav på. Om motparten ikke aksepterer erstatningskravet ditt, vil saken måtte tas videre i rettssystemet.

Hva innebærer full erstatning?

Full erstatning innebærer at erstatningen skal dekke alt det økonomiske tapet du har som følge av skaden. Økonomisk sett, skal det rett og slett være som om skaden aldri skjedde. Samtidig innebærer det at du ikke vil få mer enn tapet du har hatt. Om det er flere som er ansvarlige for skaden din, vil du ikke kunne kreve dobbel erstatning ved å få betalt fra begge.

Erstatningen skal kun jevne ut situasjonen, uten at den finansielt forbedrer livet til skadelidte ytterligere. I enkelte andre tilfeller har også den skadelidte rett på erstatning for beregnet økonomisk tap i fremtiden. Dette gjelder i de fleste tilfeller ved personskader som har langvarig effekt på individet

Det skal alltid gjøres en grundig vurdering av de fire erstatningspostene, altså påløpt inntektstap, påløpte merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidige merutgifter. Regelen om full erstatning skal alltid suppleres med utmålingsprinsipper som for eksempel skadelidtes tapsberegningsplikt. Denne innebærer at du plikter å ta ansvar for at tapet ikke blir større enn nødvendig.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advokathjelp til erstatningskrav

Mange lurer på om de ikke kan fremme erstatningskravet selv. I utgangspunktet er det ingenting i veien for at du tar saken i egne hender, men utfallet vil ikke nødvendigvis være til din fordel. For mange er hjelp fra advokat et viktig verktøy for å få de erstatningssummene de har krav på.

Advokaten kan hjelpe deg med å regne ut hvor stor erstatningssum du har krav på, og hvilke utgiftsposter som er aktuelle i saken din. Om man får dekket advokatutgiftene gjennom forsikringer eller ordninger for fri rettshjelp, er det ingen grunn til å la være å kontakte advokaten.

Få svar på ofte stilte spørsmål om erstatningskrav

frase

Hva er erstatningskrav?

Erstatningskrav kan defineres som et krav om en kompensasjon for en negativ effekt som lar seg verdsettes i penger.

frase

Hva kan kreves i et erstatningskrav?

Det som kan kreves i et erstatningskrav er kompensasjon (godtgjørelse) i form av penger. Dette er for å gjøre opp for en negativ effekt som har ført til et økonomisk tap.

frase

Når har du rett på erstatning?

Du har rett på erstatning når du har lidt et økonimisk tap som følge av en negativ effekt du har blitt påført, og de andre vilkårene for erstatning er oppfylt.

frase

Hva er vilkårene for erstatning?

Vilkårene for erstatning (utenfor avtaleforhold) er økonomisk tap, årsakssammenheng og erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454