Erstatningskrav: Komplett guide (hvordan fremme, krav m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Har du blitt påført et tap og ønsker å kreve erstatning? I en slik sak er det vanlig å kontakte en advokat. Flere ønsker å vurdere saken sin litt på egenhånd før man tar steget å kontakte en advokat. Det er relativt enkle vilkår som må være oppfylt for å få erstatning i Norge. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe deg å vurdere om du har et velbegrunnet erstatningskrav.

  Ofte er det snakk om et direkte økonomisk tap, slik som en bulk i bilen fra en annen fører, men det kan også være personskade. Sistnevnte kan føre til tapte inntekter i jobb, samt tapt livskvalitet. Begge kan føre til rett på erstatning. Det finnes også erstatning i form av blant annet menerstatning. Hvilken erstatningsform som tas i bruk er fullt avhengig av hendelsen som har forekommet.

  I de aller fleste tilfeller må du ha lidt et økonomisk tap for å ha rett på erstatning. Dette er tross alt logisk, med tanke på navnet erstatning og hva det betyr. Vil man ha noe erstattet, må det selvfølgelig finnes noe som kan erstattes. I enkelte tilfeller er erstatningskravet nokså logisk og enkelt å utregne, for eksempel om man har vært involvert i en mindre seriøs bilulykke. 

  Så lenge bilen din er det eneste som har pådratt seg skade, kan du nokså enkelt regne ut verdien av hva det vil koste å få skaden fikset. Skadekostnaden blir dermed lik erstatningskravet. I andre tilfeller er avgjørelsen av erstatningsbeløpet noe mer avansert. Er man for eksempel involvert i personskade, vil det ta lengre tid å avgjøre hvor mye man bør få i erstatning. 

  I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva som må ligge til grunn for et erstatningskrav. Vi skal også se nærmere på hvor mye, og ikke minst hvordan du kan kreve erstatning.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hvorfor brukes erstatning?

  Det finnes en nokså logisk forklaring på hvorfor man benytter erstatning. Forårsaker noen andre at man taper økonomisk verdi, enten gjennom en ulykke eller med vilje, er det moralsk rett å kreve erstatning for dette. I enkelte tilfeller opplever man skader på jobb eller i dagliglivet, som påføres av andre i en ulykke.

  I slike tilfeller har man rett på erstatning, som bestemmes gjennom grundig vurdering av hver enkelt situasjon. Erstatning ved ulykke kan ha alvorlige konsekvenser, men erstatningskravene er fortsatt ikke like seriøse som om man blir utsatt for personskade gjennom voldshandlinger. I slike tilfeller beregnes ofte erstatningskravet enda høyere, da skaden er intensjonell i stedet for uheldig.  

  Mange misoppfatter i hvilke tilfeller man har rett på erstatning. Man har kanskje sett på saker fra USA, der folk får millionerstatninger for små filleting. Loven fungerer derimot ikke på denne måten i Norge. Vil man ha utbetalt erstatning i Norge, kreves det at relevante handlinger følger enkelte fastsatte retningslinjer. Disse brukes til å vurdere hvor seriøs skaden faktisk er, uavhengig av om det er en ulykke eller ikke.

  Hva må til for å fremme erstatningskrav?

  Nedenfor skal vi gå gjennom kravene som må oppfylles for å fremme et erstatningskrav. Det finnes en rekke ulike typer erstatningskrav, som alle har sine bruksområder. I løpt av de neste avsnittene vil vi se på noen av de vanligste kravene som tas i betraktning, hver gang utbetaling av erstatningskrav vurderes. 

  Økonomisk tap

  I de fleste tilfeller må du allerede ha lidt et økonomisk tap, for å kunne ha rett på erstatningskrav. Erstatningen vil da være summen av det du har tapt som følge av en uheldig hendelse. I de fleste tilfeller vurderes erstatning enten som kompensasjon for skade på en gjenstand eller et legeme. Erstatning vurdert for personskader kan være både for psykiske og fysiske.

  I følge skadeerstatningsloven skal erstatning dekke for skadeutgifter, økonomiske tap i arbeid samt fremtidige merutgifter. Dette gjelder for eksempel om man blir skadet i en arbeidssituasjon. Om skaden resulterer i tapt kapasitet og nedsatt utførelse av et optimat arbeid, kan erstatning kreves både for nåværende og fremtidige utgifter.

  Ansvarsgrunnlag

  Noen må ha ansvaret for hendelsen man krever erstatning for. Hvis ikke, så er det ingen å kreve erstatning fra. Ansvar kan være i form av brudd på avtale/kontrakt eller relevant lovgivning. Det kan også være snakk om en uaktsom handling. Uansett hvorfor man mener at skadevolder har ansvar for erstatning, er det svært viktig å ha relevant dokumentasjon samt bevis tilgjengelig.  

  Det forekommer ofte tilfeller der et skadeoffer ønsker å anmelde en bedrift eller privatperson, men ikke har tilstrekkelig med bevis tilgjengelig. Enkelte tror også at de har nok grunnlag til å anmelde noen, uten at dette faktisk er tilfellet. I slike tilfeller er det umulig å avgjøre om det foreligger et krav eller ikke.  

  Årsakssammenheng

  En av de mest grunnleggende kravene som stilles for å ha rett på erstatning, er at det må forekomme årsakssammenheng. Dette betyr at skaden eller voldshendelsen som har oppstått, direkte skal påvirke nåværende kapasitet til å utføre et arbeid. Vennligst ta en titt på følgende eksempel.

   «Ved en trafikkulykke får du nakkesleng som gjør at du ikke lenger kan jobbe som mekaniker. Du krever erstatning for tapt inntekt og får dette gjennom kravet». I dette eksemplet forekommer det årsakssammenheng, da skaden direkte påvirker individets arbeidssituasjon. Om individet derimot pådrar seg en skade som ikke er relevant for sin arbeidssituasjon, regnes ikke dette som en årsakssammenheng.

  Krav til dokumentasjon

  Ønsker man å motta erstatning for noe, sier det seg selv at alt må dokumenteres. Dokumentasjon kan fremlegges i form av opplysninger fra lege, sykehus, psykolog, politi, barnevernstjenesten osv. Det er individet som krever erstatning, som må bekrefte at vilkårene for erstatning er tilstede. Den viktigste ressursen man har når man søker om erstatning er nettopp dette, dokumentasjon. 

  Dessverre er det mangel på dokumentasjon som i de aller fleste tilfeller hindrer en søker fra å få utbetalt erstatning, som de kanskje ellers ville hatt krav på. Uten tilstrekkelig dokumentasjon, er det som tidligere nevnt umulig å være sikker på om det faktisk eksisterer et krav. Det vil derfor være grunnleggende at du som søker samler inn så mye dokumentasjon som mulig.

  Aktuell innsamlet dokumentasjon vil senere bli presentert, både for advokat og dommer i en eventuell erstatningssak. Her vil det være avgjørende at du har samlet inn tilstrekkelig med relevant informasjon som underbygger kravet.

  Rett til hjelp med erstatningskrav

  Skal man oppnå en oversikt over hvilke rettigheter man har for å motta fri rettshjelp, må man starte med Rettshjelpsloven. Fylkesmannen innvilger ikke alltid fri rettshjelp i forbindelse med erstatningssaker, men hjelp godkjennes nokså ofte. Det er satt visse inntektsgrenser for mottakelse av fri rettshjelp, som er gjeldende i de fleste situasjoner. 

  Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp om søker ved søknadstidspunktet har over 246 000 kroner i skattbar årsinntekt, eller en skattbar formue på over 100 000 kroner. Det gis normalt heller ikke fri rettshjelp om søker allerede har tegnet rettshjelpsforsikring, som helt eller delvis dekker utgiftene i saken.

  I mange tilfeller er søker allerede dekket av egen rettshjelpsforsikring, under for eksempel bilforsikring og/eller innboforsikring. Denne forsikringen lover at om man opplever situasjoner som krever rettshjelp, vil man motta dekning for dette. Legg merke til at det ofte gjøres fradrag for egenandel, som normalt utgjør 3000 kroner + 20% av advokatutgiftene som overstiger 3000 kroner.

  Enkelte vil nok også spørre seg hvorfor det i det hele tatt er nødvendig å søke rettshjelp når man søker om erstatning. Advokatens oppgave er hovedsakelig å fremlegge en ryddig og oversiktlig erstatningsoppgave. Dette innebærer blant annet at alle relevante erstatningsposter blir vurdert, og at det forekommer en profesjonell erstatningsutmåling. 

  Hva innebærer full erstatning?

  Full erstatning innebærer i essensen at erstatningen skal dekke de fulle økonomiske tapene som følge av skaden. Økonomisk sett, skal det rett og slett være som om skaden aldri skjedde. Full erstatning betaler til skadelidtes fordel det fulle økonomiske tapet som resultat av skaden. Full erstatning betyr derimot også at den skadelidte ikke skal kompenseres utover skaden. 

  Det fungerer altså ikke slik at man får erstatning for skaden pluss litt til. Erstatningen skal kun jevne ut situasjonen, uten at den finansielt forbedrer livet til skadelidte ytterligere. I enkelte andre tilfeller har også den skadelidte rett på erstatning for beregnet økonomisk tap i fremtiden. Dette gjelder i de fleste tilfeller ved personskader som har langvarig effekt på individet. 

  Det skal alltid gjøres en grundig vurdering av de fire erstatningspostene, altså påløpt inntektstap, påløpte merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidige merutgifter. Regelen om full erstatning skal alltid suppleres med utmålingsprinsipper som for eksempel skadelidtes tapsberegningsplikt. 

  Advokathjelp til erstatningskrav

  Hvorfor trenger man i det hele tatt advokat? Er det ikke like greit å bare navigere erstatningsprosessen selv? Disse er spørsmål som mange vil spørre seg, men som ikke er spesielt gjennomtenkte. La oss ta en titt på de viktigste oppgavene en advokat kan hjelpe deg med i erstatningsprosessen, og hvorfor hjelp fra advokat i de fleste tilfeller er grunnleggende.

  Det første man må ta i betraktning er innkreving av korrekt sum. I alt for mange tilfeller får skadeoffer dessverre utbetalt feil sum, da han/hun ikke har brukt nok tid på å sette seg inn i gjeldende lover og forskrifter. Dette er lover og forskrifter som drastisk kan påvirke erstatningsresultatet. Ved hjelp av en god advokat trenger man ikke å bekymre seg for dette. Har man i tillegg fri rettshjelp er det hele en vinn-vinn situasjon.

  En god advokat vil også gjennomgå all relevant dokumentasjon, og fremlegge dette på riktig måte til domstol. Dette viser retten en grad av profesjonalitet som alltid påvirker erstatningsresultatet positivt.

  Vanlige spørsmål

  Hva er erstatningskrav?

  Erstatningskrav kan defineres som et krav om en kompensasjon for en negativ effekt som lar seg verdsettes i penger.

  Hva kan kreves i et erstatningskrav?

  Det som kan kreves i et erstatningskrav er kompensasjon (godtgjørelse) i form av penger. Dette er for å gjøre opp for en negativ effekt som har ført til et økonomisk tap.

  Når har du rett på erstatning?

  Du har rett på erstatning når du har lidt et økonimisk tap som følge av en negativ effekt du har blitt påført, og de andre vilkårene for erstatning er oppfylt.

  Hva er vilkårene for erstatning?

  Vilkårene for erstatning (utenfor avtaleforhold) er økonomisk tap, årsakssammenheng og erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag.