Personskade: Alt du trenger å vite for å få erstatning

Det er mange som har hørt om «personskader», men hva er det egentlig? 

Personskade er en skade som du får påført enten fysisk eller psykisk. I mange tilfeller vil du kunne få erstatning for en personskade hvis det er noen andre som kan bebreides for skaden du har pådratt deg. Erstatningskravet avhenger av om vilkårene for erstatning er oppfylt, og disse kommer vi nærmere inn på i artikkelen. 

I denne artikkelen kan du lese mer om personskade, og hva du må vite i forbindelse med erstatningskravet. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Eksempler på typer personskade 

Personskader kan oppstå i mange forskjellige situasjoner, og her kan du lese mer om de vanligste formene for personskader som oppstår i hverdagen. 

Trafikkskader omfatter alle skader som skjer i forbindelse med trafikken og andre motorvogner. Som regel er det veitrafikkloven som avgjør hvem som har skylden i disse sakene, og det finnes forskjellige typer skader som kan skje i trafikken. Dette kan være skader der en bil treffer en annen bil, eller et møte mellom bil og fotgjengere.  

Arbeidsulykker er skader som plutselig skjer på arbeidsplassen. Ut fra arbeidsulykker kommer det mer brukte begrepet yrkesskade. Skader som oppstår på arbeidsplassen deles inn i yrkesskader fra yrkessykdom, men begge har stort sett de samme reglene tilknyttet seg. Begrepet yrkesskade gjelder også dødsfall.

Pasientskade er en skade som er forårsaket av svikt i behandlingen fra en medisinsk fagperson. Pasientskadeloven gjør ingen forskjell på helsepersonell, så du kan kreve erstatning for feil i behandlingen uavhengig av helsepersonellets rolle. Eksempler på pasientskader kan være ytterligere problemer tilknyttet en feil- eller forsinket diagnose, komplikasjoner som skjer i forbindelse med operasjon, eller annen behandlingssvikt. Hvis du har fått en pasientskade, kan du undersøke mulighetene for å kreve pasientskadeerstatning

Voldsoffererstatning kan gis til dem som har vært utsatt for en straffbar handling. Dette kan være et resultat av vold i nære relasjoner, eller vold som gjøres av en ukjent gjerningsperson. I slike saker er det mange som velger å kreve erstatning fra gjerningspersonen, men du vil ofte ha bedre muligheter for kravet ditt hvis du søker om voldsoffererstatning. Her er det nemlig staten som betaler erstatningssummen til deg, og krever tilbakebetaling fra gjerningspersonen. På denne måten kan du få erstatning, selv om gjerningspersonen ikke har penger å betale.

Vilkår for erstatning ved personskade  

Dersom du ønsker å kreve erstatning for en personskade, er det en rekke vilkår som må oppfylles. 

  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  2. Det må være en årsakssammenheng mellom skaden din, og ansvarsgrunnlaget
  3. Skaden må ha medført et økonomisk tap

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette betyr at personen du krever erstatning fra må kunne bebreides for skaden som skjedde, enten ved å aktivt bidra til at skaden skjedde, eller på objektivt grunnlag. En produsent av et produkt som har skapt skaden kan for eksempel bli ansvarlig, selv om produsenten personlig er uansvarlig. 

For det andre må det være en årsakssammenheng mellom skaden din og ansvarsgrunnlaget. Sagt på en annen måte må personen (eller gjenstanden) som har skapt skadesituasjonen være en nødvendig faktor i hendelsesforløpet. Hvis skaden hadde skjedd uavhengig av gjenstanden eller personens handlinger, kan du ikke kreve erstatning. 

Det tredje kravet er at skaden må ha medført et økonomisk tap. Dette kan være utgifter til behandling og medisiner, og i mer alvorlige tilfeller kan det et økonomisk tap i form av tapt fremtidig inntekt. Hvis du har blitt varig medisinsk invalid, kan du også ha krav på mènerstatning.

Viktig å huske ved personskade

Dersom du har blitt utsatt for en personskade. er det viktig å huske at dokumentasjon og bevis kan være avgjørende for erstatningskravet ditt. For det første burde du dra til en lege eller annen spesialist for å få vurdert skaden. Sørg for at legens vurdering også blir skrevet tydelig ned i journalen din. 

Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon på utgifter du har i forbindelse med skaden. Det er nemlig slik at det bare er det økonomiske tapet som erstattes, ikke tort og svie. Manglende kvitteringer og dokumentasjon på økonomisk tap kan ha innvirkning på erstatningssummen du får utbetalt. 

Sist burde du også anmelde hendelsen dersom du mener at det har skjedd et straffbart forhold. Gi også beskjed til forsikringsselskapet ditt hvis du har helseforsikring eller andre forsikringer som dekker skaden. 

Hva kan bli erstattet etter personskade 

I utgangspunktet har du bare krav på å få dekket det økonomiske tapet som skaden medfører. Størrelsen på erstatningssummen vil derfor avhenge av hvor store utgifter skaden har medført. Under økonomisk tap vil også tap av fremtidig inntekt være inkludert. Hvis du ikke har mulighet til å jobbe 100%, eller må bytte jobb slik at lønnen blir lavere, kan du ha krav på å få erstattet dette. 

Hvis du har vært utsatt for en alvorlig skade i yrkessammenheng, kan du ha krav på menerstatning. Denne erstatningen er ment for å kompensere for en varig medisinsk invaliditet som i mange tilfeller vil påvirke din livsutfoldelse og muligheter for å arbeide i fremtiden. For at du skal kunne ha krav på menerstatning, må du være minst 15% medisinsk invalid. Flere mindre skader kan slås sammen slik at den samlede invaliditeten overstiger 15%. Invaliditeten måles ut fra en tabell i forskrift om menerstatning ved yrkesskade.  

I tillegg kan man også få erstatning i form av oppreisning, og her er det ikke noe krav om økonomisk tap. Oppreisningen skal kompensere for andre ulemper, og er begrunnet i hensynet til moral, og forhindring av lignende hendelser. Oppreisning gis i saker der du har vært utsatt for skader som har blitt gjort grovt uaktsomt.  

Hva skal du gjøre hvis du har en personskadesak 

Hvis du har vært utsatt for en personskade, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning i saken din. Det er flere former for personskader, og det er viktig å få dokumentert skaden og utgiftene så godt som mulig, slik at erstatningssummen er rettferdig. 

Advokatmatch samarbeider med noen av landets dyktigste advokater innen erstatningsrett, og du kan enkelt sammenligne tilbud fra ulike advokater ved å fylle ut skjemaet på siden og skrive kort om saken. Innen kort tid blir kontaktet av ulike advokater som ønsker å hjelpe deg. Da har du mulighet til å velge det beste tilbudet, og advokaten du er mest komfortabel med. Sammenligningstjenesten er gratis, og tilbudet er uforpliktende.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende