Bilde

UTSATT FOR VOLD: Flere voldsoffererstatning har krav på erstatning som følge av handlingen de ble utsatt for.

Voldsoffererstatning: Alt du trenger å vite (beløp, utbetaling m.m.)

Sist oppdatert: 20. februar 2024

Voldsoffererstatning er kort sagt en erstatningsform der den som har blitt utsatt for en straffbar handling kan søke om erstatning direkte fra staten.

Den største fordelen er at du slipper å gå veien via krav mot gjerningspersonen. I mange tilfeller vinner offeret frem med kravet sitt, men får ikke erstatning siden gjerningspersonen ikke kan betale for seg. I andre situasjoner vet man ikke hvem gjerningspersonen er i det hele tatt. Voldsoffererstatning gjør prosessen enklere siden du søker direkte til Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for Voldsoffererstatning vil kreve pengene de betaler til den skadelidte fra skadevolder, slik at skadevolder fortsatt vil måtte bøte for sin gjerning økonomisk.

I mange tilfeller vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat eller fri rettshjelp, for eksempel dersom du har blitt utsatt for overgrep eller lignende straffbare handlinger, eller dersom du har lav inntekt.

Kort oppsummering

 • Voldsoffererstatning forutsetter at du har anmeldt saken til politiet, og at du krever erstatning. Videre må det være en klar sannsynlighetsovervekt for at du har blitt utsatt for handlingen, og handlingen må ha medført en personskade.
 • Størrelsen på erstatningsutbetalingen vil variere fra sak til sak, og det kan også hende at du har krav på andre typer erstatning i tillegg.
 • I mange situasjoner har man krav på gratis advokatbistand i denne typen saker.

Hva skal til for å få voldsoffererstatning?

For at en voldsoffererstatning skal godkjennes, er det fire vilkår som må oppfylles. Disse er:

 1. Anmeldelse til politiet:
  Det første vilkåret handler om at den straffbare handlingen må bli anmeldt til politiet. For å anmelde en hendelse kan du for eksempel kontakte din lokale politistasjon.
 2. Kreve erstatning:
  Det neste vilkåret går ut på at du må ha krevd erstatningskravet som hører med i straffesaken. Når du sitter i avhør får du som regel spørsmål om du ønsker et erstatningskrav i forbindelses med den aktuelle saken. Dette må du svare ja på – helst der og da, og ikke si at du vil tenke på det eller komme tilbake til det.
 3. Klar sannsynlighetsovervekt:
  Du må kunne bevise forholdene i saken, og det må være en klar sannsynlighetsovervekt for at du har blitt utsatt for den aktuelle handlingen. Ifølge loven kan det bare utbetales erstatning i saker hvor den straffbare handlingen er klar sannsynliggjort.
 4. Personskade:
  Det siste vilkåret er at den straffbare handlingen har medført en personskade. Du må altså ha personskader som følge av den straffbare handlingen. Denne skaden kan være både psykisk og/eller fysisk.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvor mye kan jeg få i voldsoffererstatning?    

Dersom du oppfyller vilkårene for voldsoffererstatning vil størrelsen på beløpet variere ut ifra hva som er rimelig i din situasjon. Det er dermed ikke noe fasitsvar på hvor mye du kan få utbetalt.

Beløpet vil variere, alt ettersom hvilken straffbar handling du har blitt utsatt for. Her vil også omfanget av din personlige skade spille en stor rolle. Det er viktig å skaffe dokumentasjon på skadene du har blitt påført, og her kan det lønne seg å gå til en spesialist (lege, psykolog eller lignende) som kan gi en profesjonell vurdering av skaden og skadeomfanget. Om skaden utvikler seg, er det viktig å få dokumentert dette også.

Selv om det ikke er et konkret svar på et fast beløp, kan tidligere rettspraksis gi veiledning om omtrent hvor mye du kan forvente. Med mindre alvorlige skader kan summen ligge på mellom 10 – 25 000 kroner, men i de mest alvorlige sakene kan beløpet gå opptil 150 000 kroner. Det kommer an på hver enkelt sak så vel som skadeomfanget. Husk at beløpene som regel justeres etter dagens pengeverdi. En sak som ble avgjort for mange år siden vil derfor ha en lavere sum enn du kan forvente i dag.

Hva er de forskjellige erstatningspostene?

Blant erstatningspostene kan vi nevne oppreisning, merutgifter til behandling, menerstatning, inntektstap, hjemmearbeidstap og erstatning til etterlatte. Sistnevnte går ut på at de etterlatte til noen som har gått bort som følge av vold, kan søke om erstatning. Dette kan for eksempel være en ektefelle, samboer, foreldre eller barn.

Hjemmearbeidstap er en erstatningspost som kompenserer for inntektstap offeret eventuelt har opplevd av å ikke kunne utføre arbeid hjemme. Dette kan for eksempel være dagligdagse gjøremål som vedlikehold av hus, handleturer og generelt husarbeid.

Menerstatningen vil kunne dekke de skadene som ikke direkte har en økonomisk verdi. Her snakker vi gjerne om tapt livskvalitet og andre ikke-økonomiske skader. Med en større økonomisk frihet vil offeret kunne gjenopprette noe av sin livskvalitet, og eventuelt redusere de negative aspektene han har opplevd som følge av sine fysiske eller psykiske skader.

Merutgifter til behandling handler om kravet du har på økonomisk erstatning av behandlinger som følge av skaden. Her kan det være snakk om for eksempel utgifter til medisiner, legetimer eller psykologtimer. Erstatningen vil gjelde for både fremtidige og lidt merutgifter. For å få krav på dette må timene og utgiftene dokumenteres, dette kan være i form av kvitteringer.

DEKKER OPERASJONER: Voldsoffererstatningen dekker blant annet operasjoner som følge av hendelsen.

Hva er Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for Voldsoffererstatning arbeider først og fremst med å behandle søknader som omhandler voldsoffererstatning. Dette er et statlig forvaltningsorgan som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg behandler KFV saker om regress fra skadevolder, altså krav om betaling fra vedkommende. Det er altså ikke slik at gjerningspersonen slipper unna fordi du rette erstatningskravet mot KFV istedenfor han eller henne.

Har du blitt utsatt for straffbare handlinger, kan du ha krav på en erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning. En slik erstatning kommer som regel i form av en oppreisningserstatning, men det er også mulig å få erstatning for økonomiske tap om du for eksempel har lidt inntektstap som følge av den straffbare handlingen

En straffbar handling kan være så mangt, men vanlige områder er vold, familievold, seksuelle overgrep, ran, frihetsberøvelse, trusler og voldtekt. I disse tilfellene vil du som oftest få hjelp av en bistandsadvokat eller annen rettshjelp gjennom hele søknadsprosessen. Les mer om familievold og straffeloven § 282 her.

Kontoret for Voldsoffererstatning kan også hjelpe deg med rådgiving og veiledning, og de jobber særlig med kriminalitetsutsatte. Er du usikker på om du fyller vilkårene og kravene til en voldsoffererstatning, kan du altså få hjelp og bistand av KFV.

Hva er formålet med voldsoffererstatning?

Formålet med en voldsoffererstatning er å gi en oppreisning eller kompensasjon til de som har vært utsatt for voldshendelser. Har du blitt utsatt for vold, kan dette ofte ha stor innvirkning på din personlige økonomi. Dette kan være rene økonomiske utgifter som for eksempel legetimer.

Andre tilfeller kan være dekning av tapt inntekt. En person som har blitt utsatt for vold, kan oppleve redusert inntekt som følge av at han ikke kan jobbe grunnet fysiske eller psykiske skader. En voldsoffererstatning kan også dekke fremtidig tap av inntekt.

Ofte er det slik at den som har utført den straffbare handlingen, skadevolder, ikke har nok midler til å kunne betale offeret den erstatningen de har krav på. En voldsoffererstatning er dermed til for å sikre at offeret får sin erstatning, uten at dette skal påvirkes av økonomien til gjerningspersonen.

Kan krav om voldsoffererstatning foreldes?

For å få en voldsoffererstatning, eller en utbetaling fra Kontoret for Voldsoffererstatning, er det en forutsetning av kravet ikke er foreldet. Her er det to punkter som kan foreldes, både strafferettslig og sivilrettslig. Disse to punktene foreldes ikke nødvendigvis samtidig, og du kan derfor få erstatningskrav så lenge en av fristene er overholdt.

Foreldelsesfristen vil variere avhengig av hver enkelt sak, og alvorlighetsgraden til handlingen. For de mest alvorlige hendelsene kan en slik foreldelsesfrist være på opptil 25 år, men dette kan altså variere stort fra sak til sak. Vanligvis vil en alminnelig frist ligge på 3 år.

Tiden regnes det fra søkeren fikk nødvendig informasjon om skaden og den ansvarlige, eller fra når han burde skaffet seg dette. Gjelder saken barn eller unge under 16 år, vil ikke den fristen tre i kraft før offeret har fylt 18 år. Hvor lenge fristen løper etter fylte 18 år, vil igjen variere alt etter hva forholdet er.

Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

Om du ønsker å søke om voldsoffererstatning, er det noen punkter du må gjennom. Først må du fylle ut et søknadsskjema. Dette ligger på nettet og du finner det på sidene til Kontoret for Voldsoffererstatning. Du kan søke digital på deres nettsider, men det er viktig å inkludere en original signatur.

I dette skjemaet må du fylle ut personlig informasjon, samt informasjon om du oppfyller kravene til erstatning. Et viktig punkt å huske på er at saken i utgangspunktet må være anmeldte til politiet. Unntak vil være om saken er foreldet eller om gjerningspersonen har gått bort.

Kontoret for Voldsoffererstatning vil ikke behandle en søknad før den er ferdig hos politiet. Dette kan enten være ved at gjerningspersonen har fått en straffedom, men gjelder også hvis politiet har henlagt saken. Først når dette er gjort, vil de se gjennom og behandle søknaden.

I søknadsskjemaet kan du oppgi eventuelle økonomiske tap du har lidt som følge av den straffbare handlingen. Dette kan for eksempel være om du har gått gjennom inntektstap, eller har hatt større økonomiske utgifter i forbindelses med legetimer og psykologtimer. Er du en pårørende av noen som har gått bort som følge av en voldshandling, føres dette også inn. Gjerne legg ved dokumentasjon på tapet, eksempelvis ved kvitteringer, kontoutskrifter, eller lignende,

Kan jeg få gratis advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning?

I de aller fleste tilfeller vil personer som har opplevd vold ha rett til gratis advokathjelp. Har du for eksempel bli utsatt for familievold, overgrep eller vold på andre måter, vil du da få hjelp til søknaden din. Det kan komme godt med, særlig med tanke på eventuell dokumentasjon du må legge ved.

Det er ikke et krav om personskader når det kommer til gratis advokathjelp. Dette betyr at du kan få hjelp av advokat til å rette krav i saker der du i utgangspunktet ikke har fått noen fysiske og psykiske skader.

Har du en inntekt og formue som ligger under grensen til gratis rettshjelp, vil en advokat ha muligheten til å ta seg av hele søknadsprosessen. Dette kan innebære å beregne hvor mye oppreisning og erstatningskrav du har krav på, i tillegg til å sende inn selve søknaden.

Skulle du ha en inntekt som ligger over grensen, kan du fortsatt få dekket rimelige og nødvendige utgifter som kommer ved advokathjelp. Dette gjelder dog bare om du får innvilget søknaden din til Kontoret for Voldsoffererstatning. Les mer om hva en advokat kan hjelpe deg med her.

Må jeg betale skatt av voldsoffererstatning?

Som hovedregel må du ikke betale skatt av voldsoffererstatning, men det er en av erstatningspostene som er skattepliktig. Får du erstatning for tapt inntekt må du skatte av denne erstatningen. Dette er fordi erstatningen kommer i stedet for den lønnsinntekten du ellers vill fått, om du ikke hadde vært utsatt for skade.

Du behøver ikke betale skatt i det samme erstatningen blir utbetalt, men du skal føre det opp i selvangivelsen for det året. Skatten du må betale for tapt inntekt blir beregnet for hvert likningsår, og erstatningen kommer med et skattepåslag.

I noen tilfeller kan du behøve å betale skatt på renteinntektene du får fra erstatningen. I tillegg kan det forekomme formueskatt av kapitalbeløpet. Personen som får erstatning, vil ha krav på noe som heter skatteulempepåslag. Dette er for å forhindre at personen skal oppleve byrder i fremtiden forbundet med skatten på erstatningen.

Størrelsen på et skatteulempepåslag vil variere, men avhenger av hvordan voldsoffererstatningen blir disponert. Dette vil gjelde for noen av erstatningspostene, blant annet fremtidig hjemmearbeidstap, fremtidig inntektstap og fremtidige merutgifter.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem får vite at du har søkt om voldsoffererstatning?

En person som søker om voldsoffererstatning gjennom Kontoret for Voldsoffererstatning, trenger ikke å ta stilling til gjerningspersonen. Vedkommende får som regel ikke vite om søknaden, ettersom han eller henne ikke er en del av selve erstatningssaken. Dette gjelder særlig hvis saken ikke har blitt anmeldt til politiet, eller hvis saken har blitt henlagt.

Et unntak er hvis Kontoret for Voldsoffererstatningen krever det som kalles regress for den aktuelle gjerningspersonen. Hvis dette er tilfellet, vil vedkommende ha muligheten til å kreve innsyn i noen av dokumentene til erstatningssaken. Hvilke dokumenter dette gjelder kommer an på saken, men etter en vurdering er gjort kan han få innsyn i flere dokumenter.

Av og til kan Kontoret for Voldsoffererstatning trenge nødvending informasjon eller dokumentasjon for å kunne behandle erstatningssaken. Her kan det være snakk om forsikringsselskaper, NAV eller statsforvalteren. De personene Kontoret for Voldsoffererstatning da tar kontakt med, vil få vite at du har søkt om erstatning.

Få svar på ofte stilte spørsmål om voldsoffererstatning

frase

Hvem kan søke om voldsoffererstatning?

Personer som har blitt utsatt for en voldshandling i Norge eller i utlandet, og som har blitt påført fysiske eller psykiske skader, kan søke om voldsoffererstatning. Det er også mulig for pårørende til en person som har blitt drept som følge av voldshandlingen å søke om erstatning.

frase

Hva kan man få erstatning for gjennom voldsoffererstatning?

Gjennom voldsoffererstatning kan man få erstatning for blant annet utgifter til legebehandling, psykologhjelp, tapt arbeidsfortjeneste og inntektstap. I tillegg kan man få erstatning for varige mén og tap av livsgrunnlag.

frase

Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

For å søke om voldsoffererstatning må man fylle ut en søknadsskjema og sende denne til Kontoret for voldsoffererstatning (KvE). Skjemaet finnes på KvE sin nettside, og man kan også få hjelp til å fylle ut søknaden fra en bistandsadvokat.

frase

Er det noen frist for å søke om voldsoffererstatning?

Ja, det er en frist på tre år fra voldshandlingen fant sted til man må ha sendt inn søknad om voldsoffererstatning. Dersom man søker etter fristen er utløpt vil søknaden normalt ikke bli behandlet, med mindre det foreligger særlige grunner for dette.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454