Utsatt for vold: Alt du trenger å vite (voldsoffererstatning m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Dersom du har blitt utsatt for vold er det en mulighet for at du har krav på voldsoffererstatning. Det er dersom du har blitt utsatt for en personskade som følge av vold at du har krav på voldsoffererstatning. En personskade vil si både fysisk og psykisk skade. Hvis du har blitt utsatt for vold kan du få erstatning for mye forskjellig som har vært direkte knyttet til hendelsen. Vi skal i denne artikkelen gå gjennom vilkårene for voldsoffererstatning og hva du kan bli erstattet for. 

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Vilkår for erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning 

  Voldsoffererstatning skiller seg litt fra de andre typene personskade. Her er det alltid en eller flere personer man direkte kan rette erstatningskravet mot. Dersom du har krav på mer erstatning enn hva den skyldige kan betale kan du få erstatning dekket av Kontoret for voldsoffererstatning

  Det er tre vilkår som må være oppfylt for å motta erstatning. For det første må den straffbare hendelsen krenke friheten, helsen eller livet til offeret. Videre er det også et krav om at offeret må anmelde saken til politiet. Voldsofferet må også da stille krav om at erstatningskravet blir inkludert i straffesaken. Det siste vilkåret er at den straffbare handlingen som har ført til personskaden faktisk har funnet sted. Dette kan også bli satt ved en sannsynlighetsovervekt. 

  Hva kan man få erstatning for når man har blitt utsatt for vold? 

  Slik som med alle personskader er det mer enn kun skaden du kan få erstatning for. Du kan selvfølgelig kreve erstatning for direkte skader som følge av voldshendelsen. Dette er blant annet skader på klær og utgifter som legevakt og lignende. Du kan også motta erstatning for tapt inntekt og fremtidig tapt inntekt. 

  Dersom du har fått varige fysiske plager som følge av hendelsen kan du også kreve ménererstatning. Dette vil si at skaden din blir målt opp i prosent. Dersom skaden blir målt til under 15% vil du ikke ha krav på ménererstatning. Du kan lese forskriften om ménererstatning dersom du er usikker på hvilket omfang forskjellige skader har. 

  Du kan også ha krav på oppreisning. Dette er alle skader som ikke er økonomiske. Oppreisningssummen vil variere basert på en rekke forskjellige faktorer. 

  Har man krav på gratis advokat etter at man har blitt utsatt for vold? 

  Dersom du får medhold av Kontoret for voldsoffererstatning betaler de advokatregningen din så langt det er nødvendig og rimelig. 

  Du kan også ha krav på fri rettshjelp etter en voldsoffersak. Fri rettshjelp er som regel for personer med veldig lav inntekt, men det finnes noen områder der alle har krav på fri rettshjelp. Disse områdene inkluderer blant annet seksuelle overgrep/voldtekt, vold i nære relasjoner eller erstatningskrav mot voldsmann. Det er altså flere saker der du har rett til fri rettshjelp om du har blitt utsatt for vold. 

  Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom voldsoffersaken er alvorlig nok. Vilkåret er da “betydelig skade”. Eksempler på betydelig skade er blant annet tap av syn eller hørsel eller psykiske lidelser som psykoser eller PTSD. 

  Hva skal du gjøre hvis du har blitt utsatt for vold eller voldtekt? 

  Det første du burde gjøre dersom du blir utsatt for vold er å kontakte en advokat. For det første har du ofte krav på fri rettshjelp og en advokat kan hjelpe deg med å besvare eventuelle spørsmål. Dersom du har blitt utsatt for vold kan du fylle ut skjemaet på siden. Du vil da bli kontaktet av tre forskjellige advokater slik at du kan sammenligne tilbudene. Tilbudene er uforpliktende og tjenesten er helt gratis. 

  En advokat kan som regel bare ved hjelp av en enkel samtale vite om du har krav på erstatning eller ikke. Det er også viktig å handle fort da beviser er svært viktig i slike saker. Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep burde du dra rett til overgrepsmottaket. Her får du en rettsmedisinsk undersøkelse og muligheten til å snakke med personer med kompetanse innen område som kan hjelpe deg på flere måter. 

  Hvor mye kan du få i voldsoffererstatning? 

  Hvor mye du kan få i voldsoffererstatning varierer veldig. Formålet med erstatning er at den utsatte skal komme tilbake til der vedkommende var før skaden skjedde. Det er på den andre siden forskjell fra denne erstatningen og eventuell ménererstatning og oppreising. 

  Ménererstatningen vil som nevnt være basert på omfanget av skaden din der minstekravet er 15%. Det skal nevnes at kravene i denne forskriften er ganske strenge og det skal ganske mye til for å kunne motta ménererstatning. 

  Oppreisningsbeløpet varierer i stor grad basert på omfanget av volden. Dersom det ikke er et seriøst skadeomfang vil summen vanligvis ligge på rundt 10 til 25 tusen kroner. Oppreisningen kan på den andre siden være svært mye høyere enn dette i for eksempel voldtektssaker og familievold. Da ligger summen som regel på mellom 60 til 150 tusen kroner.