Bilde

UTSATT FOR VOLD: Flere offere for voldshendelser har krav på erstatning.

Utsatt for vold: Alt du trenger å vite (voldsoffererstatning m.m.)

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Hvis man har blitt utsatt for vold, kan det hende man har krav på voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning kan være aktuelt hvis du har blitt utsatt for en personskade som følge av volden du ble utsatt for. En personskade omfatter både fysisk og psykisk skade. Hvis du har blitt utsatt for vold kan du få erstatning for flere ulike tapsposter direkte knyttet til hendelsen. I denne artikkelen skal vi gå gjennom vilkårene for voldsoffererstatning og hva du kan få erstatning for. 

Kortversjonen

  • Voldsoffererstatning kan kreves direkte fra skadvolderen, eller mot Kontoret for Voldsoffererstatning.
  • Forutsetningen for erstatning er at saken er anmeldt til politiet, og at erstatningskravet inkluderes i straffesaken.
  • Du kan få erstatning for tap som følger direkte av voldshendelse, for eksempel ødelagt eiendelen og utgifter til medisinsk behandling.
  • Ved varige medisinske plager kan du ha krav på ménerstatning.
  • I mange saker dekker Kontoret for Voldsoffererstatning utgiftene til advokat, og du kan også ha krav på fri rettshjelp eller bistandsadvokat i saken.

Vilkår for erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning 

Voldsoffererstatning skiller seg litt fra de andre typene personskade. Her er det alltid en eller flere personer man direkte kan rette erstatningskravet mot. Dersom du har krav på mer erstatning enn hva den skyldige kan betale kan du få erstatning dekket av Kontoret for voldsoffererstatning

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å motta erstatning. For det første må den straffbare hendelsen krenke friheten, helsen eller livet til offeret. Videre er det også et krav om at offeret må anmelde saken til politiet. Voldsofferet må også da stille krav om at erstatningskravet blir inkludert i straffesaken. Det siste vilkåret er at den straffbare handlingen som har ført til personskaden faktisk har funnet sted. Dette kan også bli satt ved en sannsynlighetsovervekt. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva kan man få erstatning for når man har blitt utsatt for vold? 

Slik som med alle personskader er det mer enn kun skaden du kan få erstatning for. Du kan selvfølgelig kreve erstatning for direkte skader som følge av voldshendelsen. Dette er blant annet skader på klær og utgifter som legevakt og lignende. Du kan også motta erstatning for tapt inntekt og fremtidig tapt inntekt. 

Dersom du har fått varige fysiske plager som følge av hendelsen kan du også kreve ménererstatning. Dette vil si at skaden din blir målt opp i prosent. Dersom skaden blir målt til under 15% vil du ikke ha krav på ménererstatning. Du kan lese forskriften om ménererstatning dersom du er usikker på hvilket omfang forskjellige skader har. 

Du kan også ha krav på oppreisning. Dette er alle skader som ikke er økonomiske. Oppreisningssummen vil variere basert på en rekke forskjellige faktorer. 

Har man krav på gratis advokat etter at man har blitt utsatt for vold? 

Dersom du får medhold av Kontoret for voldsoffererstatning betaler de advokatregningen din så langt det er nødvendig og rimelig. 

Du kan også ha krav på fri rettshjelp etter en voldsoffersak. Fri rettshjelp er som regel for personer med veldig lav inntekt, men det finnes noen områder der alle har krav på fri rettshjelp. Disse områdene inkluderer blant annet seksuelle overgrep/voldtekt, vold i nære relasjoner eller erstatningskrav mot voldsmann. Det er altså flere saker der du har rett til fri rettshjelp om du har blitt utsatt for vold. 

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom voldsoffersaken er alvorlig nok. Vilkåret er da “betydelig skade”. Eksempler på betydelig skade er blant annet tap av syn eller hørsel eller psykiske lidelser som psykoser eller PTSD. 

Hva skal du gjøre hvis du har blitt utsatt for vold eller voldtekt? 

Det første du burde gjøre dersom du blir utsatt for vold er å kontakte en advokat. For det første har du ofte krav på fri rettshjelp og en advokat kan hjelpe deg med å besvare eventuelle spørsmål. Dersom du har blitt utsatt for vold kan du fylle ut skjemaet på siden. Du vil da bli kontaktet av tre forskjellige advokater slik at du kan sammenligne tilbudene. Tilbudene er uforpliktende og tjenesten er helt gratis. 

En advokat kan som regel bare ved hjelp av en enkel samtale vite om du har krav på erstatning eller ikke. Det er også viktig å handle fort da beviser er svært viktig i slike saker. Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep burde du dra rett til overgrepsmottaket. Her får du en rettsmedisinsk undersøkelse og muligheten til å snakke med personer med kompetanse innen område som kan hjelpe deg på flere måter.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 

Hvor mye kan du få i voldsoffererstatning? 

Hvor mye du kan få i voldsoffererstatning varierer veldig. Formålet med erstatning er at den utsatte skal komme tilbake til der vedkommende var før skaden skjedde. Det er på den andre siden forskjell fra denne erstatningen og eventuell ménererstatning og oppreising. 

Ménererstatningen vil som nevnt være basert på omfanget av skaden din der minstekravet er 15%. Det skal nevnes at kravene i denne forskriften er ganske strenge og det skal ganske mye til for å kunne motta ménererstatning. 

Oppreisningsbeløpet varierer i stor grad basert på omfanget av volden. Dersom det ikke er et seriøst skadeomfang vil summen vanligvis ligge på rundt 10 til 25 tusen kroner. Oppreisningen kan på den andre siden være svært mye høyere enn dette i for eksempel voldtektssaker og familievold. Da ligger summen som regel på mellom 60 til 150 tusen kroner. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om å bli utsatt for vold

frase

Hva er voldsoffererstatning, og hvordan kan man søke om det?

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til personer som har blitt utsatt for en voldshandling. Man kan søke om voldsoffererstatning ved å sende inn en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning. Søknaden må inneholde opplysninger om voldshendelsen, skadene og eventuelle utgifter man har hatt som følge av volden.

frase

Hva bør man gjøre umiddelbart etter å ha blitt utsatt for vold?

Umiddelbart etter å ha blitt utsatt for vold bør man søke legehjelp hvis det er nødvendig, kontakte politiet for å anmelde voldshandlingen, og dokumentere skadene så godt som mulig, for eksempel ved å ta bilder eller notere ned hendelsesforløpet.

frase

Hvilke typer erstatning kan man kreve som offer for vold?

Som offer for vold kan man kreve ulike typer erstatning, blant annet for påførte og fremtidige utgifter som følge av volden, tapt arbeidsinntekt, menerstatning for varig skade eller lidelse, og oppreisning for tort og smerte.

frase

Hvor lang tid har man på seg til å anmelde en voldshendelse?

Det er ingen absolutt tidsfrist for å anmelde en voldshendelse, men det anbefales å anmelde forholdet så raskt som mulig. Dette kan bidra til at politiet har bedre muligheter for å etterforske saken og sikre bevis. Vær oppmerksom på at det finnes foreldelsesfrister for å kreve erstatning, som normalt er tre år fra voldshandlingen fant sted.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454