Bilde

ERSTATNING FOR PERSONSKADE: Ved voldshendelse kan du ha krav på oppreisning for skadene som oppstod.

Oppreisningserstatning: Alt du trenger å vite (utbetaling m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Erstatning er en viktig rettighet som skal sørge for at du kompenseres for en skade som skjer på deg eller tingene dine. Samtidig er det viktig å huske at man i utgangspunktet må bære tapene sine selv, og at erstatningskrav mot andre forutsetter at de kan bebreides for skaden som har skjedd. I hovedsak er det det økonomiske tapet du kan kreve erstattet, men ved personskader kan det også være nødvendig med kompensasjon gjennom oppreisning.

I Norge har vi gode ordninger for den som har blitt utsatt for en skade, og det er flere måter å få hjelp hvis du står i en vanskelig situasjon. Videre i artikkelen kan du lese mer om oppreisningserstatning, og hva som skal til for at du skal få erstatning. Du kan også lese mer om hvor mye du kan få utbetalt, og hvordan du går frem med kravet ditt.

Kort oppsummering

  • Oppreisningserstatning forutsetter at du har vært utsatt for en personskade som noen andre kan bebreides for. Erstatningen skal kompensere for ikke-økonomisk tap.
  • Du kan kreve oppreisningserstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning, eller fra skadevolderen direkte.
  • Forskjellen på menerstatning og oppreisningserstatning er at menerstatningen skal kompensere for varig medisinsk invaliditet og tapt livsutfoldelse ved langvarige skader.

Når kan man kreve oppreisningserstatning?

For at du skal kunne kreve oppreisningserstatning, må noen andre kunne bebreides for skaden du pådro deg. Her vil det være snakk om en handling som enten skjer forsettlig, eller uaktsomt. Det må gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, og graden av uaktsomhet vil ha betydning. I tillegg er det flere faktorer som spiller inn, for eksempel hvor stor risiko det er for at skade oppstod i situasjonen.

Hvis man er utsatt for en personskade som følge av en annen persons handlinger, kan man ha krav på oppreisningserstatning. Hva som er ansett som personskade er ikke veldig strengt, og både mindre skader og fysiske skader vil være personskader. Om du får angst eller PTSD etter en skade, kan dette gi grunnlag for oppreisning.

Det er viktig å sørge for dokumentasjon av personskaden om mulig hvis du vil ha erstatning. Typisk vil en lege, psykolog eller annen spesialist kunne gi deg en bekreftelse på skaden og skadeomfanget etter nærmere undersøkelser. Husk at skader kan utvikle seg raskt, både negativt og positivt. Jo nærmere skadetidspunktet du får dokumentasjon på omfanget, jo større sjanse er det for at et krav om erstatning som følge av skaden blir akseptert.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Forskjell på menerstatning og oppreisningserstatning

Ved skader er det dessverre slik at noen får varige problemer, og tapt livsutfoldelse som følge av hendelsen. En menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse, og krever at du har en varig medisinsk invaliditet på minst 15%. Hvilken grad av invaliditet du har vil bestemmes ut fra invaliditetstabellen, og denne danner også grunnlaget for erstatningsbeløpet du får utbetalt.

Oppreisningserstatning er ment som en erstatning for ikke-økonomisk tap, og kompenserer for “tort og svie”. Det er ikke noe krav om varig medisinsk invaliditet i disse sakene.

Hvem fastsetter erstatningen?

Det finnes flere måter å kreve oppreisningserstatning på, og flere man kan søke til. Du kan enten rette kravet ditt direkte mot personen som du mener er ansvarlig for skaden, eller Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV er en statlig institusjon, og erstatningskrav forutsetter at du har anmeldt hendelsen.

Fordelen med å søke til KFV, er at de har penger å betale ut. Det er ikke alltid et krav direkte mot skadevolderen gir det resultatet du håper på. Hvis personen ikke har penger å betale, vil du som regel stå tomhendt igjen. Det er bare personskader som dekkes av KFV. Hvis man vil ha dekket andre erstatningsposter, for eksempel inntektstap og utgifter til behandling og medisiner, må man som regel kreve dette av skadevolderen.

Forsikringsselskapet tar ofte saken i sine hender

Hvis du blir utsatt for en skade som dekkes av forsikringen din, vil du som regel få dekket skaden gjennom dem. Om selskapet mener at personen som forårsaket skaden er ansvarlig, vil de kreve pengene direkte fra personen. Ved å ha en forsikring som dekker skaden vil man altså spare seg mye arbeid.

I saker som gjelder voldshandlinger og overgrep, er det vanlig at offeret ikke ønsker å ha kontakt med skadevolderen. Skulle man være utsatt for denne typen handling, er det en stor fordel at Kontoret for voldsoffererstatning eller et forsikringsselskap sørger for at du får pengene dine.

Skulle man derimot pådra seg skade i forbindelse med en arbeidsulykke, vil ikke prosessen rundt kravet om erstatning fungere på samme måte. Det er nemlig slik at oppreisningserstatning er unntatt fra arbeidsgiveransvaret i yrkesskadeforsikringsloven.

Skulle du være så uheldig å pådra deg en skade etter en ulykke på jobb, vil du måtte kreve derfor bli henvist til å søke erstatning fra ansvarlig skadevolder. Ansvarlig skadevolder kan være en konkret person utvalgt av firmaet, eller i enkelte tilfeller firmaet selv. Noen ganger kan skaden regnes som begått av firmaet selv, og firmaet vil da bli stilt til krav på bakgrunn av såkalt organansvar. Firmaet sees i slike tilfeller som en juridisk person. 

I enkelte tilfeller har den skadelidte også rett på bistandsadvokat, dersom saken gjelder et forhold som etterforskes av politiet. Dette er spesielt aktuelt om den skadelidte har blitt påført skade eller opplevd krenkelse i en arbeidssituasjon. Noen pådrar seg skade som resultat av risikabelt arbeid, eller en trafikkulykke. I slike tilfeller vil forsikringsordningen dekke mye av advokatutgiftene.

Hvor mye kan du kreve?

Ingen saker er like ved spørsmål om oppreisningserstatning, og summene man har rett på vil variere kraftig. De vil blant annet avhengige av hvor stor skade det er snakk om.

Så lenge skadevolderen har penger og/eller en jobb, vil han/hun være pliktet til å betale den skadelidte hele erstatningssummen. Økonomisk straff brukes oftest i tilfeller der andre former for straff ikke er aktuelle i straffelovens forstand. Det kan også hende at skaden som er påført ikke er straffbar.

I enkelte tilfeller er det satt normerte oppreisningserstatningssummer, som innvilges dersom retten kommer frem til at der er påført skade og/eller krenkelse på grovt uaktsomt vis. Noen eksempler på dette er drap, grovt uaktsomt drap og voldtekt. Disse gir en fastsatt sum på henholdsvis 200 000 kroner, 125 000 kroner og 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I enkelte tilfeller kan standardsummene derimot avvike, men dette er alltid opp til en konkret vurdering.     

Slik krever du oppreisning

Som vi tidligere har vært innom, finnes det to måter å søke oppreisning på. Man kan enten søke fra skadevolder eller fra KFV. I mer seriøse tilfeller velger de fleste å gå frem via KFV. Ønsker man å fremme kravet om oppreisningserstatning til KFV, må man sende inn en søknad til deres hovedkontor. Her er det viktig at man får med all nødvendig dokumentasjon som bevis på hendelsen.

For dem som velger å fremme kravet direkte til skadevolder, er saken noe annerledes. Her må man enten anmelde personen, eller fremme kravet ved å gå til sivil rettssak. I slike tilfeller må man blant annet sende inn stevning til forliksrådet og tingretten. For de fleste er dette mye å sette seg inn i, og mange velger å søke hjelp fra en advokat

Advokaten er en viktig støttespiller underveis i saken, og kan være avgjørende for resultatet. Vedkommende har god kjennskap til reglene, og hvordan man går frem på best mulig måte.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningarett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved krav om oppreisningserstatning

Saker som gjelder oppreisning er ofte vanskelige, og det er mange usikkerhetsmomenter. Om man ikke har dokumentasjon for skaden, kan det hende at saken avvises som grunnløs. For at du skal ha best mulige sjanser, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan ta seg av prosessen for deg.

En advokat innen oppreisningserstatning har god erfaring på området. Det er også viktig å være klar over at flere har rett på fri rettshjelp i saken, noe som innebærer at kostnader til advokaten og føring av saken i retten vil dekkes.

Få svar på ofte stilte spørsmål om oppreisningserstatning

frase

I hvilke tilfeller kan man kreve oppreisningserstatning?

Man kan kreve oppreisningserstatning i tilfeller der man har blitt utsatt for en straffbar handling, som for eksempel vold, seksuelle overgrep eller ærekrenkelser, eller ved andre rettsstridige krenkelser av personlige interesser, som privatliv og personvern.

frase

Hvordan beregnes oppreisningserstatning?

Beregningen av oppreisningserstatning tar hensyn til flere faktorer, som handlingens art og alvorlighetsgrad, omfanget av skadevolderens skyld, varigheten og intensiteten av lidelsen, samt rettspraksis i sammenlignbare saker. Det finnes ingen faste satser, og beløpet fastsettes skjønnsmessig av domstolen.

frase

Hvordan går man frem for å kreve oppreisningserstatning?

For å kreve oppreisningserstatning, bør man først kontakte en advokat for å få juridisk bistand og råd. Advokaten vil kunne vurdere saken og hjelpe med å fremme kravet om oppreisningserstatning, enten ved forhandlinger med motparten eller ved å ta saken til domstolen.

frase

Hva er forskjellen mellom oppreisningserstatning og erstatning for økonomisk tap?

Mens oppreisningserstatning dekker ikke-økonomisk tap som smerte, lidelse og krenkelser, er erstatning for økonomisk tap ment å dekke konkrete økonomiske tap som følge av skaden, som tap av inntekt, utgifter til medisinsk behandling og utgifter til nødvendig hjelp og bistand.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454