Oppreisningserstatning: Alt du trenger å vite (utbetaling m.m.)

Erstatning er et viktig verktøy for å ivareta balansen i samfunnet. På den ene siden bidrar mulighetene for å idømmes erstatning til at folk opptrer mer varsomt, og på en andre siden sikrer den at offeret for en skadevoldende handling kan få dekket utgiftene hendelsen medfører. 

Det er ikke alltid de økonomiske utgiftene som er den mest belastende konsekvensen for en som har vært utsatt for en skade. I mange tilfeller er det også nødvendig med menerstatning for varig medisinsk invaliditet, altså langvarig reduksjon i livsutfoldelsen som følge av skaden. Det kan også hende at du har krav på oppreisning.  

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne kreve oppreisning, og hvordan et slikt krav gjennomføres. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når kan du kreve oppreisning?

For at du skal kunne kreve oppreisning, må handlingen som påførte skaden din ha vært gjort ved grovt uaktsom, eller forsettlig opptreden. Grov uaktsomhet er et betydelig avvik fra det som anses som vanlig, forsvarlig oppførsel i en situasjon. Det er også en rekke andre faktorer som spiller inn, blant annet gjerningspersonens alder og modenhet, hvor stor risiko det var for at skade skulle skje, og hvor omfattende en slik skade hadde blitt. Hvorvidt gjerningspersonen hadde andre alternative handlinger som kunne redusert, eller eliminert faren for skade er også av betydning i vurderingen. 

I et tilfeller der du har blitt påført en skade gjennom grov uaktsom opptreden, har du som regel krav på oppreisning. Dette kravet vil bare innvilges for personskader, så skader på ting eller annen eiendom vil ikke kunne innvilges på denne måten. Både fysiske og psykiske skader er ansett som personskade. 

For at du skal kunne sikre deg erstatning, er det viktig at du får dokumentert skaden. Dette kan for eksempel gjøres gjennom et besøk hos en lege, eller en annen spesialist som kan uttale seg om saken. 

Forskjell på menerstatning og oppreisning

Menerstatning er en form for erstatning som er ment for å dekke varig medisinsk invaliditet. I praksis fungerer denne som en kompensasjon for langvarig tap av livsutfoldelse. Eksempelvis kan man få menerstatning ved varig tap av synet, amputasjon av kroppsdeler, eller nedsatt hørsel etter en skade. Invaliditeten regnes ut fra en prosent mellom 0 og 100, der du minimum må være 15% invalid for å ha krav på menerstatningen. Din invaliditetsprosent vil bregnes med utgangspunkt i invaliditetstabellen. 

Oppreisning er på sin side særlig aktuelt i saker som gjelder personskader etter voldshendelser. Denne er ment til å bidra til å kompensere for voldsofferets reduserte livsutfoldelse etter hendelsen utover det økonomiske tapet. 

I noen tilfeller kan man ha krav på både menerstatning og voldsoffererstatning. Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der man har blitt utsatt for en voldshendelse som resulterer i at du blir mer enn 15% varig medisinsk invalid. 

Hvem fastsetter oppreisningserstatningen?

Det finnes flere måter å søke oppreisningserstatning på, og flere man kan rette kravet mot. 

For det første, kan du rette kravet mot personen som utsatte deg for personskaden hvis du vet hvem vedkommende er. Et annet alternativ er å rette kravet mot Kontoret for Voldsoffererstatning som er en institusjon i regi av staten. Fordelen med å velge sistnevnte, er at staten har midlene til å utbetale erstatningen hvis du får gjennomslag for saken din. Det er ikke alltid er privatperson har muligheten til å betale for seg. 

En annen fordel er at du kan kreve oppreisning av Kontoret for voldsoffererstatning, selv om du ikke vet hvem gjerningspersonen er. For å rette krav hit, er det et vilkår at du har anmeldt situasjonen. 

Forsikringsselskapet kan kreve inn summen for deg

I mange tilfeller vil forsikringsselskapet ditt kreve inn oppreisningserstatningen som en del av forsikringsdekningen din. I så fall kan det hende at du får en forskuttert betaling fra dem, og at de selv velger å kreve inn pengene fra den skyldige i etterkant.

Det er en klar fordel for deg hvis forsikringsselskapet tar saken i egne hender. For det første slipper du å kreve inn beløpet fra personen som utsatte deg for skaden. Dette kan være sårt hvis det er snakk om en langvarig mishandlingssituasjon, eller annen voldshendelse der forholdet til gjerningspersonen er betent. For det andre slipper man å gjennomføre hele innkrevingsprosessen på egenhånd. Etter en skade er det viktigste å bli frisk, og det er ikke alle som har overskudd til å ta opp saken selv. 

I enkelte tilfeller har den skadelidte også rett på bistandsadvokat, dersom saken gjelder et forhold som etterforskes av politiet. Noen pådrar seg skade som resultat av risikabelt arbeid, eller en trafikkulykke. I slike tilfeller vil forsikringsordningen dekke mye av advokatutgiftene.

Hvor mye kan du kreve?

Det er ingen tilfeller som er like når det kommer til oppreisning. Summen du får utbetalt vil variere ut ifra alvorlighetsgraden av skaden din, og andre forhold som er aktuelle i saken. Oppreisningen er ment som et økonomisk plaster, og som en straff for skadevolderen. 

Økonomisk straff på denne måten kan være et godt virkemiddel når andre straffer ikke kan brukes. I enkelte tilfeller er det satt «normerte oppreisningserstatningssummer», som innvilges hvis retten kommer frem til at det er påført skade og/eller krenkelse på grovt uaktsomt vis. 

Noen eksempler på dette er drap, grovt uaktsomt drap og voldtekt. Disse gir en fastsatt sum på henholdsvis 200 000 kroner, 125 000 kroner og 150 000 kroner i oppreisningserstatning. I enkelte tilfeller kan standardsummene endres ut ifra en helhetsvurdering av saken.  

Slik krever du oppreisning

Som vi tidligere har vært innom så finnes det to måter å søke oppreisning på. Man kan enten rette kravet direkte mot skadevolder, eller kontakte kontoret for voldsoffererstatning. I begge tilfeller er det viktig å få med all nødvendig dokumentasjon som kan bidra til å underbygge kravet ditt, og opplyse hva som har skjedd i saken. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat i forkant av et slikt krav slik at du er sikker på at saken din er best mulig forberedt. 

For dem som velger å fremme kravet direkte til skadevolder, er saken noe annerledes. Her må man enten anmelde skadevolder, eller fremme kravet ved å gå til sivil rettssak. I slike tilfeller må man blant annet sende inn stevning til forliksrådet og tingretten. For de aller fleste er dette en omfattende prosess som krever bistand fra en advokat

Advokat til oppreisningserstatning

Det vil som regel lønne seg å benytte advokat i denne typen saker siden søknadsprosessen for oppreisning er en stor påkjenning. I alvorlige saker om vold, for eksempel voldtekt og drap, er en advokat en god støttespiller som kan tale din sak for deg. Det er sjeldent lett å møte gjerningspersonen som har utsatt deg for disse handlingene, og en advokat kan bidra til å gjøre prosessen mer skånsom. 

En advokat som arbeider med oppreisning har god erfaring på området, og gir deg det beste utgangspunktet for at saken skal ende med et godt resultat. I mange tilfeller har du rett til fri rettshjelp på grunn av sakens alvorlighetsgrad. Dette innebærer at kostnader til advokaten og rettsutgiftene dekkes av staten. Hvis du er usikker på om din sak kvalifiserer for fri rettshjelp, anbefaler vi t du tar kontakt med en advokat som kan gi videre veiledning på området. Det er som regel advokaten som sender inn en søknad om fri rettshjelp på dine vegne. 

Som alltid vil det være tilleggsbestemmelser, unntak og nyanser vi ikke kan presentere i en så generell fremstilling av oppreisningserstatningen. Hvis du har spørsmål som gjelder saken din direkte oppfordrer vi deg til å ta en uforpliktende samtale med en advokat for videre vurdering. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende