Erstatning for tort og svie: Hvilke rettigheter har jeg?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Hvert eneste år fremkommer det dessverre skader der ofre voldes og opplever skader. Dette kan være alt fra hendelser innad i familier, til helt tilfeldige episoder ute på byen. Når en person skades av en annen gjennom det som kalles uaktsom vold, så oppstår det ofte flere problemstillinger.

  En av disse problemstillingene er hvordan erstatningen skal behandles. For mye av de skadene som påføres under forsettlig og uaktsom vold kan tross alt ikke måles rent økonomisk. Alle situasjoner er forskjellige, men de fleste har det til felles at offeret opplever det som kalles tort og svie.

  Selv om slike hendelser heldigvis forekommer nokså sjeldent, er det fortsatt nødvendig å ha oversikt over hva man kan gjøre de få gangene slike hendelser faktiskskjer. Finansiell erstatning er ofte det beste vårt sosiale system kan tilbytil skadeofre, noe som både kan sees som positivt og negativt. En av disse erstatningsformene er erstatning for tort og svie

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva er tort og svie?

  Erstatning for tort og svie beskrives som erstatning for skader av ikke økonomisk art. Den som forsettlig eller uaktsomt har voldt skade på en person, kan pålegges å betale den fornærmede en engangssum som retten finner rimelig til erstatning for påført skade. For å vurdere om vilkårene for oppreisning/grov uaktsomhet er gjeldende, behøves det hjelp fra domstolen

  Det er gjennom rettspraksis bestemt at om en skade skal kunne anerkjennes som grov og uaktsom, må handlingen representere et betydelig avvik fra det forsvarlige. Det tas visse parametere i betraktning ved vurdering av potensiell uaktsomhet. Man må blant annet se handlingen i forhold til hvor stor risikoen for skade er. Jo større risikoen er for skade, desto mindre skal til for at skaden anses som et avvik fra det forsvarlige. 

  Det er også grunnleggende å vurdere unike forhold i hvert enkelt tilfelle. Dette innebærer at den aktuelle domstolen samt eventuelle representanter, skal gjøre en grundig individuell vurdering av hver enkelt sak, før en avgjørelse blir tatt. Selv om parameterne som er satt på plass er effektive for vurdering av uaktsomhet, finnes det alltid unike forhold som må tas hensyn til i hver hendelse.

  Man skal selvfølgelig også ha sterke bevis på akkurat hvilke uaktsomme handlinger som har forekommet. Det er i tillegg verdt å legge merke til at utbetaling av erstatning for tort og svie kun godkjennes ved personskade.

  Hvem fastsetter oppreisningen?

  Man kan velge mellom enten å søke oppreisningserstatning direkte fra skadevolder ved sivilt søksmål, eller å søke direkte fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Velger man sistnevnte forutsettes det at man anmelder forholdet. En potensiell fordel ved å søke gjennom KFV er at det er en statlig institusjon, og de har derfor alltid penger til å betale.

  Om man derimot søker erstatning fra skadevolder, kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å få penger utbetalt, selv om man har fått medhold i kravet sitt. Dette kan for eksempel forekomme om skadevolder har gått konkurs. I slike tilfeller kan det være fordelaktig å søke erstatning fra KFV. Vel og merke er at vilkårene for å søke oppreisning er helt like, uavhengig om man søker direkte fra skadevolder eller fra KFV.

  Det er imidlertid en liten forskjell om man søker fra KFV, nemlig at man kun får utbetalt erstatning om det er påført personskade. Det finnes også tilfeller der du kan søke erstatning fra skadevolder selv om det ikke er påført personskade, men her finnes det en rekke unntak. Det er heller ikke noe krav om å anmelde saken om man søker erstatning fra skadevolder. 

  Ytterligere erstatning utover tort og svie

  Utenom erstatning for tort og svie, finnes det også en rekke andre former for erstatning som alle er aktuelle ved ulike tilfeller. En av disse er menerstatning, som på enkelte vis kan sammenliknes med oppreisningserstatning, selv om den har sitt unike bruksområde. Menerstatning er erstatning for ulykker som kraftig påvirker livskvalitet. Dette kan for eksempel være en påkjøring i trafikken, eller en alvorlig ulykke på jobb. 

  Et annet eksempel på erstatning er påført inntektstap. Dette er aktuelt for eksempel om man er sykemeldt og har mistet høy inntekt. Det første året man er sykemeldt dekker som regel sykepengene fra arbeidsgiver samt NAV skadeofferets fulle inntekt. Etter at man har nådd maksperioden for sykepenger kan man søke om arbeidsavklaringspenger, men dette dekker kun 66% av tidligere inntekt. I slike tilfeller kan man søke om erstatning for påført inntektstap.

  En annen erstatningsform er merutgifter. Med dette menes nødvendige ekstrautgifter påført som resultat av personskade. Eksempler på dette kan være behandlingsutgifter, medisinutgifter, transportutgifter, advokatutgifter og mer. Du har ikke rett til å innkreve merutgifter du uansett ville hatt, uavhengig av påført skade.

  Advokat til tort og svie

  Mennesker som er så uheldige å måtte oppleve handlinger som fører til krav på erstatning for tort og svie, er helt klart utslitte mentalt og fysisk. Det er ikke alltid like lett å legge til rette for egen oppreisning og utvikling. Noen ganger trenger vi alle hjelp til å navigere prosedyrene som er nødvendige for å oppnå et optimalt resultat. Et resultat som forhåpentligvis kan rette opp i påførte personlige skader. 

  Først og fremst vil et skadeoffer gjerne henvende seg til familie og venner for støtte, samt andre som kan være til hjelp i vanskelige tider. Etter dette vil mange også søke hjelp fra relevante støtteorganisasjoner. På denne måten kan man ofte hindre at liknende hendelser gjentar seg for andre. Det mange derimot til tider glemmer, er å vurdere ansettelse av en advokat. 

  Det er ingen tvil om at en god advokat kan gjøre prosessen milevis enklere. I enkelte tilfeller vil skadeoffer i tillegg ha rett på å få gratis advokat, noe som gjør valget enda enklere. Som vi alle kjenner til så liker byråkratiet å ta sin tid, og dette gjelder også i erstatningssaker. Hovedfordelen om man ansetter en advokat ved innkreving av erstatning for tort og svie, er potensialet for en raskere oppreisning.