Erstatning for tort og svie: Hvilke rettigheter har jeg?

Flere ganger i året skjer det skader der de skadelidte opplever langvarige problemer i form av «tort og svie». Dette kan være skader som følger ulykker på arbeidsplassen, uaktsomme personskader, eller skader som har blitt påført med vilje. 

I tillegg til å få erstattet det økonomiske tapet man har i forbindelse med skaden, er det mange som lurer på om de kan få erstatning for ulempene, tiden, og irritasjonen som skaden medførte. I denne artikkelen kan du lese mer om erstatning for «tort og svie», og hvilke muligheter du har for å få denne typen erstatning. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er tort og svie?

Tort og svie vil i erstatningssammenheng være erstatning for skader som ikke er av økonomisk art. Hvis en person har voldt en skade på en annen forsettlig, eller uaktsomt, kan han eller henne pålegges å betale en engangssum som retten finner rimelig for skaden. Vilkåret er at personen som har påført deg skaden må ha opptrådt grovt uaktsomt, eller med forsett. 

Et annen betegnelse for erstatning for tort og svie er oppreisning. 

Gjennom langvarig rettspraksis har man slått fast at «grov uaktsomhet» er et betydelig avvik fra vanlig, forsvarlig oppførsel. Her er det mange faktorer som spiller inn, og det vil gjøres en helhetsvurdering av hver enkelt sak. Relevante faktorer er blant annet: 

  • Personens alder og modenhet
  • Hvor stor er risikoen for skade, og hvor alvorlig skade er det fare for at oppstår? 
  • Har gjerningspersonen noen alternative handlinger som kunne ha forhindret skaden?
  • Hvor god tid hadde personen til å vurdere situasjonen, og risikoen for skade? 

Det er viktig å merke seg at du bare kan få erstatning for tort og svie ved personskader. Hvis du har opplevd mye frem og tilbake rundt en erstatningssak for skade på bilen din, vil du i utgangspunktet bare få dekket de økonomiske utgiftene saken har medført. Tiden, frustrasjonen og andre ikke-økonomiske tap må du bære selv. 

Hvem bestemmer oppreisningen?

Som skadelidt kan du velge mellom å søke oppreisningserstatning direkte fra personen som er skyld i skaden din gjennom et sivilt søksmål, eller gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Hvis du velger å ta saken gjennom Kontoret for voldsoffererstatning er det et krav om at du har anmeldt forholdet. Fordelen ved å velge sistnevnte, er at dette er et statlig organ, og det vil alltid være penger tilgjengelig til utbetaling.  

Hvis du søker erstatning fra gjerningspersonen, kan det i mange tilfeller være vanskelig å få pengene utbetalt, selv om man har fått medhold i kravet ditt. Grunnen til dette er at de færreste har pengene tilgjengelige på kontoen, og det vil ta lang tid for dem å opparbeide seg en slik sum. En annen fordel med å søke erstatningen direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning er at man kan søke, selv om man ikke vet hvem gjerningspersonen er. 

Ytterligere erstatning utover tort og svie

Utenom erstatning for tort og svie, finnes det også en rekke andre former for erstatning som kan være aktuelle. En av disse er menerstatning, som på mange måter kan sammenliknes med oppreisningserstatning, selv om den kun gjelder for langvarige skader. Menerstatningen er ment for å erstatte tapt livsutfoldelse ved varig medisinsk invaliditet.

Et annet eksempel på erstatning er et tapte inntekter, både i forbindelse med skaden og fremtidig arbeidsinntekt. Dette er for eksempel aktuelt hvis man er sykemeldt og ikke lenger har mulighet til å gjøre arbeidsoppgavene man hadde tidligere. Det første året man er sykemeldt dekker som regel sykepengene fra arbeidsgiver og NAV din fulle inntekt. Etter at man har nådd maksperioden for sykepenger, kan man søke om arbeidsavklaringspenger, men disse dekker kun 66% av tidligere inntekt. I slike tilfeller kan man søke om erstatning for det øvrige inntektstapet. 

En annen erstatningsform er dekning av merutgifter. Med dette menes nødvendige ekstrautgifter du har hatt i forbindelse med skaden din. Typiske eksempler på slike er behandlingsutgifter, utgifter til medisiner, transportutgifter, advokatutgifter og mer. 

Advokat i oppreisningssaker

De som søker om oppreisning står vanligvis i en sårbar situasjon, og har opplevd ting som mange vanskelig kan forestille seg. Flere er fysisk og psykisk utmattet, og tanken på å stå i en rettslig konflikt om oppreisningserstatning er ofte noe flere gruer seg til. En advokat kan være en god støtte og medspiller i denne situasjonen, og hjelper gjerne til med å veilede i prosedyrene som er nødvendige for at du skal få pengene du har krav på. 

Det er ingen tvil om at en god advokat kan gjøre prosessen langt enklere. I noen tilfeller vil skadeoffer i tillegg ha rett på å få gratis advokat gjennom egne forsikringer, eller ordninger for fri rettshjelp. I så fall er det ingen grunn til å ta saken i egne hender. Hovedfordelen med å ansette en advokat til å ta på seg jobben, er at du kan være sikker på at dine interesser ivaretas på best mulig måte. Du slipper også mye av arbeidet som en slik prosess krever, og kan fokusere på egen helse.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende