Bilde

STORE SUMMER: Ved noen personskade kan du få erstatning for ikke-økonomisk tap.

Erstatning for tort og svie: Hvilke rettigheter har jeg?

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Hvert år skjer det hendelser som medfører skader på andre personer. Enten det er snakk om hendelser i hjemmet, eller hendelser ute i samfunnet, vil det oppstå flere spørsmål. I utgangspunktet må man bære egne tap selv, men om noen andre kan bebreides for skaden din, kan det hende at du kan kreve erstatning. De fleste personskader er umulige å måle økonomisk, og som regel blir det et spørsmål om å få erstatning for tort og svie.

I erstatningsretten er det som hovedregel et krav om at du må ha lidd et økonomisk tap. Samtidig vil det være urimelig om en person som er utsatt for personskade skal måtte dekke tapet sitt alene. I denne artikkelen kan du lese mer om erstatning for tort og svie.

Kort oppsummering

  • Hovedregelen i erstatningsretten er at man bare har dekning for økonomisk tap. Tort og svie er i utgangspunktet ikke noe du kan kreve erstatning for.
  • Hvis du har vært utsatt for en personskade kan det hende at du kan kreve erstatning.
  • Ved oppreisningserstatning er det Kontoret for Voldsoffererstatning som bestemmer størrelsen på erstatningsutbetalingen.

Hva er tort og svie?

En erstatning for tort og svie skal dekke et tap som er av ikke-økonomisk art. Hvis du har vært utsatt for en forsettelig eller uaktsom voldshendelse, kan personen som skadet deg bli pålagt å betale en rimelig erstatning for hendelsen. Om man ikke blir enige om erstatningen må saken behandles i rettssystemet.

For at du skal kunne kreve erstatning, må personen som skadet deg kunne bebreides for hendelsen. I dette ligger det at personen må ha opptrådt uaktsomt, og det er gjerne et krav om grov uaktsomhet for erstatningskrav der man krever dekning for ikke-økonomisk tap. Når man skal vurdere om personen har opptrådt uforsvarlig, må man se på situasjonen i sin helhet. Hva slags skade er det snakk om, og hvor stor var risikoen for skade? Det vil være mer større risiko for å skade andre om du kjører bil i beruset tilstand, enn om du skumper borti noen på fortauet med et uhell.

Det er bare tort og svie som følge av personskade som dekkes. Ved skade på andre gjenstander vil vanlige erstatningsregler spille der disse utgjør et økonomisk tap.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem fastsetter erstatningssummen?

Hvis du har vært utsatt for en personskade, kan du velge å kreve oppreisningserstatningen direkte fra skadevolderen gjennom et sivilt søksmål. Et annet alternativ er å søke hos Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV), men i så fall må hendelsen anmeldes. Fordelen ved å søke gjennom KFV er at de vil ha midler til å betale erstatningen slik at du kan være sikker på at du får pengene du har krav på. Ved krav om erstatning direkte fra skadevolderen, er det ikke sikkert at vedkommende har penger å gi deg. Selv om du får en dom som fastslår at du skal ha betalt, hjelper det lite om det ikke er noen midler å hente pengene fra.

Det er de samme vilkårene som må oppfylles for å få erstatning i et sivilt søksmål og hos KFV, men en forutsetning for erstatning hos KFV er at du har anmeldt forholdet. Dette er ikke et krav gjennom vanlig saksgang, men absolutt en fordel.

Ytterligere erstatning utover tort og svie

Utenom erstatning for tort og svie, finnes det også en rekke andre former for erstatning som kan være aktuelle hvis du har blitt utsatt for en personskade. En av disse er menerstatning, og dette er erstatning for skader eller ulykker som skal kompensere for tapt livsutfoldelse.

Et annet eksempel på tap du kan kreve dekket, er hvis du lider et inntektstap som følge av skaden. Om man sykemeldes vil man ha krav på sykepenger en viss periode. Etter dette må man som regel nøye seg med arbeidsavklaringspenger om man ikke kan jobbe, men disse dekker ikke hele den tidligere inntekten. For at du skal ha full kompensasjon for skaden din, er det viktig at du får dekning for tapt inntekt i fremtiden.

Mange skader har ulike utgifter som følger. Det kan være snakk om utgifter til behandling og undersøkelser, medisiner, transport, og lignende. Her kan du i mange tilfeller kreve å få erstatning fra personen som påførte deg skaden.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advokat i saker om erstatning ved tort og svie

En skade der man krever erstatning for tort og svie er som regel mentalt og fysisk belastende. Om skaden er veldig alvorlig, er det ikke sikkert man har overskudd til å rette erstatningskravet sitt på egenhånd. Det er vanskelig å finne ut hvilke tap man kan kreve erstattet, og hva man må stå for selv. Størrelsen på erstatningssummen er heller ikke så lett å regne ut om man ikke har kunnskap om dette fra før. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat om du har vært utsatt for en personskade, og ønsker å kreve erstatning.

Advokaten vil være en god støttespiller underveis i prosessen, og det kan hende at du har krav på gratis advokat. Saksbehandlingen tar ofte lang tid, og en advokat kan gjøre at prosessen går fortere. Godt utarbeidet dokumentasjonsgrunnlag og formulering av kravet kan gjøre at du får pengene utbetalt fortere, og at du får dekning for alt du har krav på.

Få svar på ofte stilte spørsmål om erstatning for tort og svie

frase

I hvilke tilfeller kan man kreve erstatning for tort og svie?

Man kan kreve erstatning for tort og svie i tilfeller der man har blitt utsatt for en skadevoldende hendelse som har ført til fysiske eller psykiske smerter og lidelser, for eksempel ved trafikkuhell, voldshandlinger eller andre skadevoldende hendelser.

frase

Hvordan beregnes erstatning for tort og svie?

Beregningen av erstatning for tort og svie er skjønnsmessig og tar hensyn til flere faktorer, som hendelsens art og alvorlighetsgrad, omfanget av skadevolderens skyld, varigheten og intensiteten av lidelsen, samt rettspraksis i sammenlignbare saker. Det finnes ingen faste satser, og beløpet fastsettes av domstolen eller i forhandlinger mellom partene.

frase

Hvordan går man frem for å kreve erstatning for tort og svie?

For å kreve erstatning for tort og svie, bør man først kontakte en advokat for å få juridisk bistand og råd. Advokaten vil kunne vurdere saken og hjelpe med å fremme kravet om erstatning for tort og svie, enten ved forhandlinger med motparten eller ved å ta saken til domstolen.

frase

Hva er forskjellen mellom erstatning for tort og svie og oppreisningserstatning?

Erstatning for tort og svie dekker ikke-økonomisk tap som følge av fysiske og psykiske smerter og lidelser, mens oppreisningserstatning dekker ikke-økonomisk tap som følge av krenkelser, for eksempel ved straffbare handlinger som vold og seksuelle overgrep. Begge erstatningspostene har til formål å kompensere for ikke-økonomisk tap.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454