Erstatning etter bilulykke – slik går du frem

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  Om du har vært så uheldig at du har vært utsatt for en trafikkulykke som resulterte i en eller flere personskader, har du som oftest krav på erstatning. Prosessen er likevel til tider komplisert, og det kan gå lang tid fra skaden oppsto til du mottar en erstatning.

  I denne artikkelen tar vi for oss en del ting det kan være lurt å vite om du har, eller vurderer å søke om trafikkskadeerstatning.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Tre hovedvilkår for trafikkskadeerstatning:

  Det er tre hovedvilkår for å få trafikkskadeerstatning, vi skal nå gå gjennom disse.

  1. Ansvarsgrunnlaget

  Med trafikkskader menes skader forårsaket av en motorvogn. Det betyr at det må være motorvognen som “volder”, eller gjør skaden.

  I de aller fleste typer trafikkskader er dette tilfellet, men det hender det oppstår tvil, og da særlig i saker der motorvognen hadde en mer passiv rolle. Ofte omhandler disse skadene enten last, og lossing eller av/påstigning. Er det bilen eller lasten som var grunnen til din skade, osv?

  Er det uklart om din skade faller under motorvognens ansvarsgrunnlag, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en advokat som har trafikkskader som sitt fagfelt. Du vil da få den bistanden du trenger for å avgjøre om din skade er noe å gå videre med.

  2. Årsakssammenhengen

  Det er et krav om at skaden din må ha oppstått som følge av trafikkulykken. Dette må også kunne dokumenteres.

  Der det oftest oppstår tvilstilfeller er ved saker der den skadelidende allerede hadde lignende plager fra før, eller i de sakene der man ikke har noen objektive funn som dokumenterer skaden. Det stilles i lovteksten krav om at ulykken må ha vært en nødvendig betingelse for skaden du påførte deg.

  Årsaksvurderingen blir tatt ved å sammenligne ulykken din med legejournaler, og spesialistvurderinger. Det kan ha stor betydning hvilke spesialist du går til, og vi anbefaler også her å ta kontakt med en advokat som kan sette deg i kontakt med en objektiv, dyktig spesialist som kjenner din type skadetilfeller best.

  3. Økonomisk tap

  Det siste hovedvilkåret som må være oppfylt er at skaden må ha medført et økonomisk tap. Enten i form av tapt inntekt, eller tap i form av økte utgifter. Dette tapet må beregnes og dokumenteres.

  Det er her noen unntak. Om skaden er omfattende og medfører varig medisinsk invaliditet på over 15% kan du ha rett på menerstatning. Trafikkskadde kan også ha rett på oppreisningserstatning utbetalt direkte under ansvarsforsikringen. Ta kontakt med en advokat for å avdekke hvilke ytelser, og/eller erstatninger du kan ha krav på.

  Hvordan gå frem om du har vært i en trafikkulykke

  Dette er noen viktige punkter du må huske på dersom du skal kreve erstatning etter en trafikkulykke. Vi skal nå gå gjennom disse.

  Dokumentasjon på skadestedet

  Om du havner i en trafikkulykke er det anbefalt å dokumentere så mye som mulig fra skadestedet. Om det er en ulykke hvor man mistenker personskader er det anbefalt å tilkalle politiet. Politidokumenter kan være sentrale bevis i en senere forsikringssak.

  Om politiet ikke blir tilkalt er det viktig at du dokumenter så mye som mulig selv. Er det en ulykke som involverer flere parter, er det viktig at skademeldingen blir fylt ut, og signert av alle parter. Dokumenter gjerne med bilder der det kan være vanskelig å produsere en god beskrivelse av skadene, og ikke minst dokumenter hendelsesforløpet, og skyldspørsmålet om det lar seg gjøre. 

  Det er også sterkt anbefalt å skrive ned både vitneutsagn, samt telefonnummeret til vitner, og forberede de på at de kan bli kontaktet i forbindelse med saken. Vitner kan være det som gjør at saken går i din favør, om det skulle oppstå spørsmål rundt alvorligheten av ulykken eller hendelsesforløpet.

  Grunnen til at dokumentasjon på skadestedet er såpass essensielt er at det som vilkår for erstatning ligger et krav om at ulykken må ha hatt evne til å skade fører, passasjer eller andre i tillegg til at omfanget av dine skader blir vurdert opp mot hvor alvorlig ulykken var.

  Dokumentasjon av skaden som oppsto som følge av ulykken

  Om du mistenker følgeskader etter ulykken bør lege kontaktes, og besøkes omgående. Også her er det viktig å dokumentere så mye som mulig, som kan være relevant for en fremtidig forsikringssak. Det er forskjellige krav til hva som må dokumenteres, og til hvilken tid. Et vilkår er at akutte skader må dokumenteres innen 72 timer. Da det nettopp er akutte skader som blødninger, og andre bløtdelsskader vil det ligge naturlig å dokumentere disse omgående. 

  I perioden etter (uker og måneder) må det kunne dokumenteres det som kalles “brosymptomer”. Med brosymptomer menes skader som er direkte knyttet til de som ble dokumentert i den akutte fasen. Dersom symptomene forsvinner, eller dersom de ikke dokumenteres løpende i journal hos lege, vil forsikringsselskapene kunne argumentere for at plagene du senere dokumenterer skyldes noe annet og ikke trafikkulykken.

  Det er altså helt essensielt at den skadelidende løpende dokumenterer alle symptomer og skader som kan linkes til ulykken.

  Meld inn skaden til ansvarlig forsikringsselskap

  Meld inn skaden/ulykken til det ansvarlige forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Om du ikke vet hvilke forsikringsselskap du skal kontakte kan du se i skademeldingen, eller kontakte politiet, om de bisto på ulykkesstedet. Ta gjerne også kontakt med ditt eget forsikringsbyrå, og opplys de om de samme tingene. De kan ofte også hjelpe deg med å ta kontakt med motparten.

  Dette kan du få dekket/ få erstattet/ få oppreisning for:

  Det er krevende å sette seg inn i alle de forskjellige erstatningspostene du kan ha krav på, og hvilke særvilkår som gjelder for hver enkel post, og ikke minst hvordan søknadsprosessen er. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en advokat som har trafikkskadeerstatning som sitt fagfelt. Det kan godt hende at du har krav på noen av postene, selv om skaden du ble påført ikke oppfyller kravet om erstatning på samtlige poster. 

  Her er noen av de forskjellige formene for erstatning/kompensasjon du kan ha krav på om du har blitt skadd i en trafikkulykke.

  1.  Menerstatning.

  2. Utgifter knyttet til skaden.

  3. Inntektstap.

  4. Hjemmearbeidstap.

  5. Oppreisningserstatning.

  6. Forsørgertap.

  7. Skatteulempe.

  Advokat

  Om du har vært i en trafikkulykke dekker som oftest forsikringen din kostnadene knyttet til advokatutgifter. Som vi allerede har nevnt ettertrykkelig i denne artikkelen er det virkelig anbefalt å ta kontakt med advokat, da prosessene og saksgangen ofte er meget komplekse, og kan ha stor innvirkning på hvilken type, og hvor mye du kan få i erstatning.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454