Erstatning etter trafikkulykke: Slik går du frem

Om du har vært så uheldig at du har vært utsatt for en trafikkulykke som resulterte i en eller flere personskader, har du som oftest krav på erstatning. Prosessen er likevel komplisert, og det kan gå lang tid fra skaden oppstod til du mottar erstatningsutbetalingen.

I denne kan du lese mer om trafikkskadeerstatning, og hva som kan være lurt å huske hvis du har søkt, eller vurderer å søke om erstatning. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Tre hovedvilkår for trafikkskadeerstatning:

Det er tre hovedvilkår for å få trafikkskadeerstatning: 

1. Ansvarsgrunnlaget

Med trafikkskader menes skader forårsaket av en motorvogn. Det betyr at det må være motorvognen som “volder”, eller gjør skaden.

I de aller fleste trafikkskader er dette tilfellet, men det hender det oppstår tvil. Det kan være vanskelig å avgjøre om det er motorvognen som volder en skade der den utgjør en mer passiv rolle i hendelsesforløpet. Hva om motorvognen står stille, eller at skaden skjer under av- eller påstigning? 

Hvis det er uklart om skaden din omfattes av ansvarsgrunnlaget til motorvognen, er det lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg innenfor trafikkskader eller erstatning. Vedkommende kan hjelpe deg med å oppklare om du har vært utsatt for en skade som kvalifiserer for erstatning, eller om du må dekke tapet på egenhånd. 

2. Årsakssammenhengen

Det andre vilkåret er at skaden din må ha oppstått som en følge av trafikkulykken. I mange tilfeller er det også avgjørende ta du har god dokumentasjon for en slik påstand. 

I noen tilfeller er det vanskelig å bevise om skaden er et resultat av ulykken, eller om den skyldes andre situasjoner. Det kan også være utfordrende å slå fast om en skade som forverres av ulykken, eller om merskaden skyldes en naturlig utvikling av skaden du allerede hadde. 

Når årsakssammenheng skal vurderes, er legejournalene og tidligere helseopplysninger ofte gode holdepunkter for vurderingen. Det er viktig at du oppsøker en lege eller annen spesialist raskt etter at ulykken skjedde, slik at du kan få dokumentert skadeomfanget. 

Det kan ha stor betydning hvilke spesialist du går til, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat som kan gi deg anbefalinger på en objektiv og dyktig spesialist som har god kjennskap til din type skade. 

3. Økonomisk tap

Det siste vilkåret som må oppfylles for at du skal kunne kreve erstatning, er at skaden har medført et økonomisk tap for deg. Dette kan eksempelvis være tapt inntekt, eller utgifter til medisiner, behandling og andre utgifter i forbindelse med skaden. Utgiftene må kunne dokumenteres for å kreves dekket. 

Det er ikke alltid at et økonomisk tap må foreligge. Hvis skaden medfører en varig medisinsk invaliditet på mer enn 15%, kan du ha krav på menerstatning. Trafikkskadde kan også ha rett på oppreisningserstatning utbetalt direkte gjennom ansvarsforsikringen. Ta kontakt med en advokat for å være sikker på at du får alle pengene du har krav på. 

Hvordan gå frem om du har vært i en trafikkulykke

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke, er det noen ting det er viktig å huske på for å sikre at du får utbetalt erstatning i etterkant. 

Dokumentasjon på skadestedet

Om du havner i en trafikkulykke er det lurt å dokumentere så mye som mulig fra skadestedet. Hvis du allerede her mistenker at du har fått en personskade, kan det være lurt å kontakte politiet siden deres dokumenter kan være gode bevis i en erstatningssak. 

Hvis ikke politiet dokumenterer trafikkskaden, kan du gjøre det selv. Gjerne ta bilder og video av skadestedet. Video eller lydopptak fra vitner og partene i saken som gir uttrykk for deres oppfatning av situasjonen kan også være nyttig. Hukommelsen er som regel bedre rett etter ulykken enn flere uker etterpå. Skriv ned vitnenes navn og telefonnummer slik at de kan kontaktes i etterkant ved flere spørsmål. De vil som regel utgjøre viktige bevis i saken, og kan være avgjørende for resultatet.

Det er også viktig å sørge for at  skademeldingen blir fylt ut, og signert av alle parter hvis ulykken involverer flere. Dokumenter gjerne med bilder der det kan være vanskelig å produsere en god beskrivelse av skadene, og ikke minst dokumenter hendelsesforløpet, og hvem som har skylden hvis det lar avgjøre.  

Dokumentasjon av skaden som oppstod som følge av ulykken

Hvis du mistenker at du har pådratt deg en skade, burde du kontakte en lege for behandling og vurdering av skadeomfanget. Her er det også viktig å dokumentere grundig, og gjerne be legen lese hva han eller henne har skrevet i journalen slik at du er sikker på at all relevant informasjon er dokumentert. 

Det er forskjellige krav til hva som må dokumenteres, og til hvilken tid. Et vilkår er at akutte skader må dokumenteres innen 72 timer. Da det nettopp er akutte skader som blødninger, og andre bløtdelsskader vil det ligge naturlig å dokumentere disse omgående. 

I perioden etter ulykken (uker og måneder) må det kunne dokumenteres “brosymptomer”. Med brosymptomer menes skader som er direkte knyttet til de som ble dokumentert i den akutte fasen. Dersom symptomene forsvinner, eller dersom de ikke dokumenteres fortløpende i journal hos lege, vil forsikringsselskapene kunne argumentere for at plagene du senere krever erstatning for ikke er et resultat av trafikkulykken. 

For at du skal ha best mulige sjanser for å få utbetalt erstatning, er det avgjørende at du dokumenterer skadene og symptomene du har etter ulykken fant sted. 

Meld inn skaden til ansvarlig forsikringsselskap

I tillegg til å skaffe dokumentasjon, må du melde inn skaden til det ansvarlige forsikringsselskapet så fort som mulig. Om du ikke vet hvilke forsikringsselskap du skal kontakte, kan du enten se i skademeldingen eller kontakte ditt eget forsikringsselskap. Som regel kan de gi deg opplysninger om hvem som er motparten. Ditt eget forsikringsselskap vi også i mange tilfeller ønske informasjon om skaden din. 

Dette kan du få erstattet

Det er krevende å sette seg inn i alle de forskjellige erstatningspostene du kan ha krav på, og hvilke vilkår som gjelder for hver enkel post. For å forsikre deg om at du får alle pengene du har krav på, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gi en videre oversikt over hvilke krav du kan rette, og veilede i søknadsprosessene. 

Her er noen av de forskjellige formene for erstatning/kompensasjon du kan ha krav på om du har blitt skadd i en trafikkulykke.

1.  Menerstatning.

2. Dekning av utgifter knyttet til skaden.

3. Dekket tapt inntekt (også fremtidig inntekt).

4. Hjemmearbeidstap.

5. Oppreisningserstatning.

6. Forsørgertap.

7. Skatteulempe.

Advokat

Om du har vært i en trafikkulykke, dekker som oftest forsikringen din kostnadene knyttet til juridisk bistand. Som vi allerede har nevnt ettertrykkelig i denne artikkelen er det virkelig anbefalt å ta kontakt med advokat, da prosessene og saksgangen ofte er komplisert og omfattende. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende