Vil du ha erstatning? Slik går du frem

I vårt samfunn betales det ut enorme summer i erstatning hvert år. Erstatningsretten er en viktig funksjon for å gjennopprette rettferdighet etter at et tap er blitt påført. Det er vanlig å kontakte advokat for hjelp til å kreve erstatning. Mange ønsker å vurdere saken sin litt på egenhånd før man kontakter advokat. Derfor har vi laget denne artikkelen for å forklare nærmere om vilkårene for å kreve erstatning i Norge.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

I hovedsak er det tre vilkår som må være oppfylt. For det første må du ha blitt påført et økonomisk tap. For det andre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette vil typisk være uaktsomhet, eller brudd på lov eller forskrift.

For det tredje må det foreligge årsakssammenheng. Det må altså være en sammenheng mellom skadevolders atferd og det økonomiske tapet som har oppstått hos den skadelidte.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag er som oftest det vilkåret det strides mest om. Kort sagt må det foreligge noe som kan ansvarliggjøre vedkommende det kreves erstatning av. Man skal jo naturligvis ikke betale erstatning dersom man ikke har gjort noe galt.

Mye av reglene om ansvarsgrunnlag er trukket opp i rettspraksis, hvilket betyr at de er ulovfestede. Her har vi blant annet forsett, uaktsomhet og objektivt ansvar.

Ansvar på grunnlag av forsett dreier seg om de tilfellene hvor vedkommende med viten og vilje forvoldt en skade. En person kom for eksempel bort til deg på gaten og slo deg i ansiktet.

Uaktsomhet dreier seg om ansvar på grunnlag av at en person har foretatt en handling der han burde handlet annerledes. En annen måte å si det på er at vedkommende ikke har foretatt det man kan kalle en normal aktsom opptreden.

Bilisten så seg for eksempel ikke for og kjørte på en fotgjenger som gikk over et fotgjengerfelt i en mørk gate.

Uaktsomhetsansvaret er det klart mest praktiske ansvaret og utallige dommer finnes hvor dette ansvaret tolkes av forskjellige retter.

Andre ansvarsgrunnlag kan også være lovfestet. Eksempelvis kan bilansvarsloven nevnes. Her følger det at du er ansvarlig for all skaden din egen bil gjør, selv om du ikke selv var ansvarlig for skaden.

Erstatning innenfor kontraktsretten er også et mulig ansvarsgrunnlag, vi skal skrive mer om dette senere.

Økonomisk tap

Om det foreligger et økonomisk tap vil normalt ikke være like tvilsomt som om det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Ofte kan man se det økonomiske tapet med det blotte øyet. Bilen har for eksempel en klar bulk etter en påkjørsel eller vinduet på huset er knust etter at nabogutten kastet en tennisball gjennom det.

Ikke alle erstatningsposter er like enkle å måle. Ifølge skadeserstatningsloven skal for eksempel erstatning for skade på person dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden. I disse tilfellene må det foretas en skjønnsmessig utmåling av fagkyndige.

En klar hovedregel i Norge i motsetning til mange andre land er at du som den klare hovedregel kun kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidd. Dette innebærer at du sjelden får noe særlig mer. Noen unntak finnes også for dette, som vi skal komme tilbake til senere.

Felles for alle økonomiske tap er at de må kunne dokumenteres. Dersom du ikke kan dokumentere tapet på en eller annen måte vil du ikke kunne kreve erstatning for det. Dette må enten være legeerklæringer, bilder av skader og lignende.

Årsakssammenheng

Det siste ansvarsvilkåret er at det foreligger en årsakssammenheng mellom skaden og den skadevoldende handlingen. Dette vilkåret er normalt ikke så veldig tvilsomt om det er oppfylt, men kan undertiden volde problemer.

Dersom du for eksempel kjører på en syklist som så faller og brekker armen er det klart at det foreligger en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og skaden.

Dette er altså de tre hovedvilkårene for å kreve erstatning. Dersom alle disse tre vilkårene er oppfylt vil du normalt kunne kreve erstatning fra skadevolder.

Skadelidte har bevisbyrden

Det er viktig å være klar over at det er skadelidte som har bevisbyrden når det dreier seg om et erstatningskrav. Bevisbyrden varierer fra alt fra sannsynlighetsovervekt tilklar sannsynlighetsovervekt dersom du skal vinne frem med ditt krav, litt avhengig av årsaken til skaden.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en helt egen statlig ordning hvor du kan få erstatning direkte av staten. Dette er en særlig gunstig ordning da du slipper å rette kravet direkte mot skadevolder. Det er KFV som driver ordningen, i henhold til lov om voldsoffererstatning.

Dette kan ofte være belastende og skadevolder kan også ofte være insolvent, slik at det ikke er noen penger å hente selv om kravet ditt isolert sett fører frem.

For at du skal ha krav på voldsoffererstatning er det visse vilkår som må være oppfylt. Først og fremst må normalt foreligge en straffbar handling som krenket ditt liv, helse eller frihet. Videre må du ha anmeldt den straffbare handlingen til politiet. Etter dette må det være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen har forekommet, og at den står i årsakssammenheng med personskaden.

I tillegg til at du kan kreve dekket ditt økonomiske tap fra Kontoret for voldsofferstatning, vil du også i noen tilfeller kunne kreve dekket menerstataning og oppreisningserstatning.

Typiske tilfeller hvor du har krav på voldsoffererstatning er dersom du for eksempel har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, fysisk vold, kidnapping og lignende.

I mange saker som handler om voldsoffererstatning har også den skadelidte krav på gratis advokatbistand. Dette følger ikke av voldsoffererstatningordningen, men av straffeprosessloven.

I tilfeller hvor du har blitt utsatt for eksempel seksuelle overgrep eller trafficking vil du ha krav på en gratis bistandsadvokat under hele prosessen. Dette kan være til stor hjelp for mange voldsofre. Derfor er det viktig å være klar over sine rettigheter.

Erstatning innenfor kontrakt

Et annet typisk erstatningsansvar er erstatning innenfor kontrakt. Dette forvekles ofte med krav om prisavslag. Slike krav kan forekomme både mellom private og næringsdrivende.

For at du skal ha krav om erstatning innenfor kontrakt er det for det første et krav om at det foreligger en mangel ved leveransen til selger. Er selger for eksempel et IT firma som skulle implementere en løsning på nettsidene deres, er det en mangel hvis dette ikke fungerer.

Videre er det et krav om ansvarsgrunnlag. Normalt vil det dreie seg om culpa, altså at den andre parten burde ha handlet annerledes. IT firmaet gamblet for eksempel med tiden og utsatte arbeidet til et tidspunkt de visste det var risiko for at de ikke ble ferdige på.

Til sist er det et krav om økonomisk tap. Dersom den manglende IT løsningen førte til at du ikke fikk booket inn nye kunder, vil dette typisk ha ført til et økonomisk tap som du kan kreve erstattet av IT firmaet.

Krav om erstatning innenfor kontrakt må ikke forveksles med prisavslag. Mens prisavslag er ment å kompensere for den mangelen i seg selv, skal erstatningen kompensere for det øvrige økonomiske tap du er påført.

Ofte regulerer hver enkel kontrakt særlige erstatningsregler, slik at en må se nærmere på disse før en kan fastlegge erstatningskravet i hver enkel kontrakt.

Advokathjelp til erstatningsspørsmål

Dersom saken dreier seg om større verdier kan det av og til lønne seg å benytte seg av en advokat. Innenfor kjøpsretten har du også ofte krav på å få dekket store deler av advokatutgiftene, dette er typisk ved kjøp av eiendom, kjøretøyer og lignende.

Dersom du fyller ut skjemaet under vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater som har erfaring innenfor kjøpsrett. Dette er naturligvis helt gratis og uforpliktende.

Vanlige spørsmål

Hva er erstatning?

Erstatning kan defineres som en godtgjørelse i form av penger som skal kompensere for en negativ effekt. Godtgjørelsen skal som hovedregel sette den skadelidte tilbake til samme situasjon som før skaden skjedde.

Hvordan krever man erstatning?

Hvordan du krever erstatning vil variere fra sak til sak. I mange tilfeller kan du kreve voldsoffererstatning direkte fra staten, og dermed slippe å kreve erstatning fra skadevolder. I andre tilfeller må du stevne skadevolder for retten direkte. Erstatningskrav som stammer fra feks. arbeidsskade eller pasientskade har igjen egne fremgangsmåter.

Hva er vilkårene for erstatning?

De finnes tre grunnvilkår for å få erstatning. Disse er at må være lidt et økonomisk tap, at det foreligger årsakssammenheng og erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag. Det finnes også flere tilleggsvilkår som handler om at skaden ikke må være usannsynlig, atypisk eller upåregnelig. Den skadelidte kan heller ikke ha medvirket til skaden eller akseptert den.

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hovedregelen er at erstatningen skal føre den skadelidte tilbake til samme situasjon som før skaden hadde skjedd. Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt, har du altså rett på erstatning som tilsvarer ditt økonomiske tap. Hvor enkelt dette beløpet lar seg regne ut vil naturlignok variere veldig fra sak til sak.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende