Bilde

STORE MULIGHETER FOR PENGEKRAV: Hvis noen andre kan bebreides for en skade på deg eller tingene dine, kan du ofte kreve erstatning.

Vil du ha erstatning? Slik går du frem

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Det betales ut enorme summer i erstatning hver år. Erstatningen er en viktig funksjon for å gjenopprette den økonomiske balansen etter at en skade har skjedd. Hvis det er snakk om et stort økonomisk tap, er det mange som velger å ta kontakt med en advokat for å veiledning.

For at du skal få erstatning i Norge, er det tre grunnvilkår som må være oppfylt. For det første må det være snakk om et økonomisk tap. For det andre må det være et ansvarsgrunnlag for den mulige skadevolderen, som oftest i form av uaktsomhet eller ansvar på objektivt grunnlag. For det tredje må det være en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og skaden som har oppstått hos den skadelidte.

Kort oppsummering

  • Erstatningen sin hovedfunksjon er å gjenopprette balansen mellom skadevolder og skadelidt i en sak.
  • For a du skal kunne få erstatning, må det foreligge et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap.
  • Det må være en rimelig sammenheng mellom skaden som skjedde, og det økonomiske tapet. Noen tap blir så fjerne og avledet fra skaden at de ikke kan kreves dekket av skadevolderen.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag er som oftest det vilkåret det er størst problemer med å bevise at er oppfylt. Kort sagt må det være et forhold som gjør at den mulige skadevolderen kan bebreides for skaden som oppstod. Siden utgangspunktet er at man må bære tapet sitt selv, må det gjøres en grundig vurdering av om tapet kan kreves dekket av noen andre.

Forsett

Ansvar som følger av at man har gjort en handling med forsett er et resultat av en bevisst handling. Vedkommende har voldt skaden med viten og vilje, og kan derfor bebreides for skaden som oppstod.

Eksempelvis vil skaden være gjort med forsett hvis en person kommer bort til deg på gaten, og kaster telefonen din på bakken så den knuser.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Uaktsomhet

Ved vurderingen av ansvar på grunn av uaktsom opptreden, vil spørsmålet som regel være om personen burde handlet annerledes, og kan bebreides for skaden som oppstod. Eventuelt kan spørsmålet være om vedkommende har latt være å utføre en handling man kan forvente av dem i den aktuelle situasjonen.

  • Eksempelvis vil en bilist som ikke følger fartsgrensen og lar være å bruke fjernlys opptre på en måte som er klanderverdig. Hvis han eller henne kjører ned, og ødelegger et gjerde, vil de være erstatningsansvarlige for skaden som ble påført gjerdet. Man kan forvente at en vanlig person holder fartsgrensen og kjører etter forholdene.

Andre ansvarsgrunnlag

Det finnes andre ansvarsgrunnlag, blant annet lovfestet ansvar etter bilansvarsloven, eller arbeidsgiverens ansvar etter skadeerstatningsloven. Etter bilansvarsloven har du ansvar for skadene som kjøretøyet ditt påfører personer eller ting, og foreldre kan være ansvarlige for barna sine handlinger.

Økonomisk tap

Det vil ofte være lettere å slå fast om skaden medfører et økonomisk tap. Dette spørsmålet er ofte mindre omstridt enn ansvarsgrunnlaget. Likevel er det flere saker som har vært til Høyesterett for å vurdere om de har et erstatningsrettslig vern.

  • I steriliseringsdommen krevde saksøkeren å få erstatning for oppforstringsutgifter til et barn som ble født etter et mislykket steriliseringsinngrep. Høyesterett kom frem til at denne typen økonomisk tap ikke har et erstatningsrettslig vern, særlig med vekt på hensynet til samfunnsmessige verdier og barnet. Dette verdisynet er videreført i flere dommer.

Ofte er det økonomiske tapet åpenbart. En gjenstand er ødelagt, og skaden kan måles i en pengeverdi. Eksempelvis vil en bulk på en bil etter en påkjørsel, eller et knust vindu etter at noen sparket en fotball gjennom det, kunne verdsettes ut ifra reparasjonskostnadene.

I andre tilfeller kan det være vanskeligere å måle erstatningens økonomiske verdi. For eksempel vil personskader medføre at man skal få erstatning for lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre den skadelidte i fremtiden. Her må det gjøres en skjønnsmessig utmåling av noen fagkyndige på området.

Den klare hovedregelen i Norge, i motsetning til flere andre land, er at du bare kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidd. Du får altså ikke mer enn skaden koster deg, selv om den har store konsekvenser for deg privat. Likevel er det noen unntak, som vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Felles for alle typer økonomisk tap er de må kunne dokumenteres. Hvis du ikke kan dokumentere tapet, vil du ikke kunne kreve erstatning for det. Dokumentasjon kan gjøres i form av legeerklæringer, bilder av skader, eller andre former for dokumentasjon som legitimerer at en skade faktisk har skjedd.

Årsakssammenheng

Det siste vilkåret er at det må være en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom skaden som har skjedd og den skadevoldende handlingen. Dette vilkåret er normalt ikke så tvilsomt , men kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre.

Hovedregelen er at den skadevoldende handlingen må være en nødvendig, og ikke ubetydelig årsak til at skaden skjedde. Hvis du kjører på en syklist som brekker armen og sykkelen ødelegges, er din føring av bilen en klar årsak til at sykkelen ble ødelagt og syklisten brakk armen.

  • I flymanøverdommen ødela et fly strømtilførselen til et ørret-klekkeri. Her kom Høyesterett frem til at det ikke var tilstrekkelig årsakssammenheng siden eieren av ørret-klekkeriet burde hatt et nødaggregat. Eieren var klar over risikoen strømbrudd utgjorde, og burde ha gjort sikkerhetstiltak.

De tre grunnvilkårene er altså at det må ha skjedd en skade mer erstatningsrettslig vern, det må være et ansvarsgrunnlag for skadevolderens handlinger, og det må være en årsakssammenheng mellom disse.

Hvordan går du frem for å få erstatning?

Hvis du finner ut at alle vilkårene for å få erstatning er oppfylt, er det lurt å fremme erstatningskravet så snart som mulig. Du kan nemlig miste kravet ditt hvis du forholder deg passiv over lengre tid. Kravet kan også foreldes.

Erstatningskravet fremmes overfor den du mener er ansvarlig for skaden. Vi anbefaler at du fremmer kravet skriftlig, gjerne gjennom e-post eller som rekommandert brev. På denne måten kan du dokumentere når kravet er sendt, og være sikker på at mottakeren har fått kravet.

I erstatningskravet kan det være lurt å ha med hvilke vilkår som gjelder for erstatning, og en forklaring på hvorfor du mener at vilkåret er oppfylt. Vi anbefaler at du lar deg bistå av en advokat for å få hjelp til utformingen av erstatningskravet. Advokaten kan også gi deg veiledning om det i det hele tatt er aktuelt med et erstatningskrav, og hvilken sum man skal kreve dekket.

Det er ikke alltid like enkelt å rette et erstatningskrav på egenhånd når motparten ikke samarbeider. Ved å la en advokat bistå i saken, kan du være sikker på at saken blir tatt tak i. Om man ikke klarer å komme frem til en løsning, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en egen statlig ordning der du kan få erstatning direkte av staten. Dette er en gunstig ordning, siden du slipper å rette kravet direkte mot skadevolderen. Det er Kontoret for Voldsoffererstatning som driver ordningen, i henhold til lov om voldsoffererstatning.

Grunnen til at voldsoffererstatning er gunstig, er at det i mange tilfeller er belastende å rette kravet mot skadevolderen. Det kan også hende at skadevolderen ikke har midler til å betale erstatningen, så selv om du får tilkjent erstatning er det ikke sikkert det er penger å hente. Det er heller ikke alltid man vet hvem som er ansvarlig for skaden, og i så fall er det en stor fordel å kunne kreve erstatningen fra staten. Ellers hadde den skadelidte endt opp med å bære tapet selv.

For at du skal ha krav på voldsoffererstatning må visse vilkår være oppfylt. For det første må det foreligge en straffbar handling som har krenket ditt liv, helse eller frihet. Videre må du ha anmeldt den straffbare handlingen til politiet. For at du skal få erstatning, må det være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen har skjedd, og at den står i årsakssammenheng med personskaden.

I tillegg til at du kan kreve det økonomiske tapet dekket av Kontoret for voldsofferstatning, kan du også i noen tilfeller kreve menerstataning og oppreisningserstatning.

Typiske tilfeller der du kan ha krav på voldsoffererstatning er ved seksuelle overgrep, fysisk vold, kidnapping og lignende.

I mange saker som handler om voldsoffererstatning har du som skadelidt krav på gratis advokatbistand. Dette følger ikke av voldsoffererstatningordningen, men av straffeprosessloven.

I tilfeller hvor du har blitt utsatt for blant annet seksuelle overgrep eller menneskehandel, vil du ha krav på en gratis bistandsadvokat under hele prosessen. Dette kan være til stor hjelp for mange voldsofre. Derfor er det viktig å være klar over sine rettigheter.

Erstatning innenfor kontrakt

Et annet typisk erstatningsansvar er erstatning innenfor kontrakt. Dette forveksles ofte med krav om prisavslag. Slike krav kan skje både mellom private parter, og mellom næringsdrivende.

For at du skal ha krav om erstatning innenfor kontrakt, må det være en mangel ved selgerens leveranse. Hvis det for eksempel er et IT firma som skulle utarbeide en ny løsning på en nettside, er det en mangel om det nye systemet ikke fungerer.

Videre må det være et ansvarsgrunnlag. Som oftest gjøres denne vurderingen på bakgrunn av den såkalte “culparegelen”, der man vurderer om personen burde handlet annerledes og kan bebreides for skaden. Hvis IT-firmaet hadde slurvet med arbeidet slik at de ikke ble ferdige innen avtalt tid, vil de kunne bebreides for at systemet ikke fungerte som avtalt.

Det er også et krav om at det har skjedd et økonomisk tap som følge av den skadevoldende handlingen. Hvis den manglende IT-løsningen gjorde at du ikke fikk booket betalende kunder, vil dette være et typisk tap man kan kreve erstattet.

Krav om erstatning innenfor kontrakt må ikke forveksles med prisavslag. Prisavslag er ment for å kompensere for mangelen i seg selv. Erstatningen er til for å kompensere for det øvrige økonomiske tapet som har oppstått på grunn av mangelen.

Som oftest vil avtalen mellom partene regulerer hvordan erstatning mellom dem skal foregå. Det er derfor nødvendig å se nærmere på kontrakten for å fastlegge hvilket erstatningskrav man har i hver enkelt sak.

Et erstatningskrav som gjelder saker innenfor kontrakt, rettes mot kontraktsmotparten.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Advokathjelp til erstatningsspørsmål

I saker der det er store verdier involvert, kan det være gunstig å rådføre seg med en advokat for å sikre at dine interesser ivaretas på best mulig måte. Innen kjøpsretten har du ofte rett til å få dekket store deler av advokatutgiftene (b.la. ved kjøp av bolig, kjøretøy, eller lignende) da dette er en del av forsikringen din.

Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden, sørger vi for at du blir kontaktet av 3 advokater som har erfaring på området. Dette er helt gratis og uforpliktende.

Få svar på ofte stilte spørsmål om erstatning

frase

Hva er erstatning?

Erstatning kan defineres som en godtgjørelse i form av penger som skal kompensere for en negativ effekt. Godtgjørelsen skal som hovedregel sette den skadelidte tilbake til samme situasjon som før skaden skjedde.

frase

Hvordan krever man erstatning?

Hvordan du krever erstatning vil variere fra sak til sak. I mange tilfeller kan du kreve voldsoffererstatning direkte fra staten, og dermed slippe å kreve erstatning fra skadevolder. I andre tilfeller må du stevne skadevolder for retten direkte. Erstatningskrav som stammer fra feks. arbeidsskade eller pasientskade har igjen egne fremgangsmåter.

frase

Hva er vilkårene for erstatning?

De finnes tre grunnvilkår for å få erstatning. Disse er at må være lidt et økonomisk tap, at det foreligger årsakssammenheng og erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag. Det finnes også flere tilleggsvilkår som handler om at skaden ikke må være usannsynlig, atypisk eller upåregnelig. Den skadelidte kan heller ikke ha medvirket til skaden eller akseptert den.

frase

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hovedregelen er at erstatningen skal føre den skadelidte tilbake til samme situasjon som før skaden hadde skjedd. Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt, har du altså rett på erstatning som tilsvarer ditt økonomiske tap. Hvor enkelt dette beløpet lar seg regne ut vil naturlignok variere veldig fra sak til sak.  

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454