Menerstatning: Alt du trenger å vite (beløp, utbetaling m.m.)

menerstatning

Erstatning er et viktig verktøy for å sikre at samfunnet går rundt. Dersom du havner i en situasjon der du, eller tingene dine utsettes for en ulykke, har du rett til å få dekket det økonomiske tapet så lenge vilkårene for erstatning er oppfylt. Mulighetene for å kreve erstatning har en preventiv effekt ved å forhindre at man skaper farlige situasjoner, og en oppreisende effekt hvis skaden først har skjedd. 

Der vanlig erstatning er ment for å dekke økonomiske utgifter som en skade medfører, vil menerstatning dekke varige og betydelige skader. I denne artikkelen kan du lese mer om menerstatning, og hva som skal til for å få dette. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er menerstatning?

Menerstatning er som nevnt en erstatning for varig og betydelige skader. I praksis fungerer den som en erstatning for tapt livsutfoldelse etter at man har vært utsatt for en personskade. Når den fysiske bevegelsesevnen begrenses etter en skade, er menerstatningen et godt verktøy for å sikre at personen likevel kan ha en stabil økonomisk fremtid. 

Hvis en ulykkessituasjon medfører en personskade, og skaden kan defineres som medisinsk invaliditet, kan du ha krav på menerstatning. Varig medisinsk invaliditet regnes på en skala fra 0-100%, der du minimum må være 15% medisinsk invalid for å ha krav på menerstatningen. Dette er likevel ikke begrenset til en isolert skade, så flere mindre skader kan sammenlagt overstige 15%. 

Menerstatningen dekker både fysiske og psykiske skader, så lenge de er varige- og har en vesentlig betydning i hverdagen. Det er tre vilkår som må være oppfylt: 

  1. Skaden må være varig, 
  2. betydelig, 
  3. og av medisinsk art. 

Dette betyr også at du ikke vil ha krav på menerstatning hvis du vil bli frisk fra skaden i nærmeste fremtid. Skader som er vedvarende i omlag 10 år, regnes som varige. 

Hvem bestemmer at skaden er varig og vesentlig?

Det er leger og andre spesialister som vurderer om skaden din er varig og vesentlig. Invaliditetsgraden (i %) regnes ut fra invaliditetstabellen som du kan lese mer om nedenfor. Siden skaden må være av medisinsk art, vil du ikke få menerstatning for tap av ting eller kjæledyr. 

Typiske skader som vil godkjennes for menerstatning er amputasjon av kroppsdeler, tap av hørsel eller syn, og psykiske plager som for eksempel PTSD. Medisinsk invaliditet defineres videre som fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse, som forårsaket av skade eller sykdom. I hvert enkelt tilfelle vil invaliditetsgraden bestemmes av spesialister på et objektivt grunnlag.

At vurderingen gjøres på objektivt grunnlag vil i praksis bety at det ikke tas hensyn til hvilket yrke du har, og hvor stor påvirkning skaden har for dine muligheter til å fortsette i jobben din. Det vil heller ikke tas hensyn til fritidsinteresser, eller andre aktiviteter du deltar i. Grunnen til dette er at like skader gir den samme medisinske invaliditeten. 

Hvis du eksempelvis jobber som profesjonell idrettsutøver, vil du få samme medisinske invaliditet og menerstatning som en butikkansatt hvis du må amputere beinet. Hvis du lever av kroppen din på denne måten, anbefaler vi at du tegner egne helseforsikringer som sikrer din økonomiske fremtid dersom du på et tidspunkt ikke lenger kan gjøre jobben din på grunn av skader. 

I invaliditetstabellen er det beskrevet en rekke skader, og hvilken grad av medisinsk invaliditet de medfører. Hvis skaden ikke er nevnt i tabellen, vil invaliditetsgraden bestemmes ut fra en sammenligning med skadene nevnt i tabellen. 

Hvor mye kan en få i menerstatning?

Menerstatning er et tillegg til erstatningen du får til dekning av det økonomiske tapet du lider som følge av skaden. 

Menerstatningen gis som et engangsbeløp, og regnes ut fra invaliditetstabellen. Her vil det gjøres en vurdering av invaliditetsprosenten, alderen din, og grunnbeløpet i folketrygden. Du trenger ikke å skatte av menerstatningen. 

Menerstatning ved personskade

Ved personskade må skaden være av et visst omfang for å ha rett på menerstatning. Dette beregnes ved hjelp av et system med navn varig medisinsk invaliditet («VMI»). Skadeofferet må ha en VMI på minst 15% for å ha rett på menerstatning. Individuell VMI bedømmes ut fra invaliditetstabellen, som fastsatt av Helse- og sosialdepartementet. 

Som drøftet tidligere, bestemmes medisinsk invaliditet av en lege og/eller spesialist. Varig invaliditet fastslås ofte 2-3 år etter ulykken siden skaden som regel har stabilisert seg på dette tidspunktet. Det er altså denne invaliditeten du vil leve med i lang tid fremover. Det vil da skrives en spesialisterklæring som danner grunnlaget for utregningen av erstatningssummen. 

Menerstatningen beregnes noe annerledes ved personskade sammenliknet med yrkesskade. Ved yrkesskade er utbetalt sum normalt lavere. Samtidig har man ved yrkesskade også rett på erstatning både fra NAV og forsikringsselskapet sitt. 

Menerstatning ved yrkesskade

Det er lovpålagt for alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I tilfelle det skjet en ulykke på arbeidsplassen, er det forsikringsselskapet som betaler erstatning til personen som har skadet seg. I likhet med kravene for personlig menerstatning, skal også skaden kunne beskrives som varig, betydelig, og av medisinsk art. 

Menerstatning ved yrkesskade kan utbetales enten som et engangsbeløp, eller et årlig beløp. I likhet med personskader så avgjøres medisinsk invaliditet ved hjelp av invaliditetstabellen, som fremgår av forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Etter en behandlings- og venteperiode på 2 år, kan man normalt regne med at skaden har stabilisert seg. 

Det er normalt etter to år at det gjøres en avgjørelse i forhold til hvor skaden ligger i invaliditetstabellen. I enkelte tilfeller derimot, er det åpenbart at det foreligger medisinsk invaliditet. I slike tilfeller kan man få utbetalt menerstatning før det har gått 2 år. Hvis ikke dette er åpenbart, kan menerstatning tidligst utbetales etter 12 måneder.  

Finn advokat til menerstatning

Mange opplever at det ikke er så enkelt å få utbetalt menerstatning ved person- eller yrkesskade som de trodde. Selv om man tenker at systemet for menerstatning tilsynelatende er selvforklarende og enkelt, er man i mange tilfeller nødt til å skaffe dokumentasjon og søke om denne typen erstatning på egenhånd. Det er viktig at du får utbetalt den riktige summen, og til rett tid. Ved å ta kontakt med en advokat, kan du forsikre deg om at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. 

De fleste er slite, og ofte ikke i stand til å ta opp kampen for å få erstatning dersom det offentlige, eller forsikringsselskapene, stiller seg på bakbena. Dette gjør at mange dessverre går glipp av erstatningsutbetalinger fordi de ikke har kapasitet til å stå på sine egne krav. For å redusere advokatutgiftene kan du også undersøke om du dekket utgifter til advokat via forsikring eller gjennom ordninger for fri rettshjelp. Advokaten kan være et viktig, og avgjørende verktøy i prosessen mot å få utbetalt erstatningen du har krav på. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende