Gratis advokat: Trenger du gratis hjelp? Slik går du frem

Advokatutgifter kan ofte være dyre, hvilket er et stort problem for mange. De med mindre inntekt får mindre bistand av advokater i forhold til de med større inntekt. Dette kan naturligvis være veldig negativt for rettsikkerheten og likestilling for loven.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

I denne artikkelen skal vi forklare deg når du har krav på gratis advokathjelp. Dersom du ønsker det kan du også fylle inn skjemaet på vår side så vil du bli kontaktet av 3 advokater. Disse advokatene vil kunne fortelle deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke.

De færreste advokater jobber gratis. Dette er naturligvis forståelse, all den tid de må ha noe å leve av. Imidlertid har staten diverse ordninger hvor staten betaler for advokatens salærer. I slike tilfeller blir altså advokathjelpen gratis for klienten.

I denne artikkelen skal vi forklare i hvilke tilfeller du har krav på gratis advokat. Reglene er ganske kompliserte. I noen tilfeller har du uansett krav på gratis advokat uansett hvor mye inntekt du har. I andre tilfeller er det bare de som har lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Vi skal forklare reglene så enkelt som mulig nedenfor.

Behovsprøvd fri rettshjelp med egenandel

Fri rettshjelp er en ordning som bare gjelder i de viktigste sakene. Slik støtte kan ytes til rettssaker, som kalles fri sakførsel. I tillegg kan slik støtte ytes innenfor annen advokatbistand, som kalles fritt rettsråd.

De fleste saker det ytes rettshjelp til er behovsprøvd med egenandel. Dette betyr at du ikke kan få støtte dersom du er over en viss minstelønn eller formue.

Dette er typisk saker vedrørende arbeidsrett, da typisk oppsigelse eller avskjed. ekteskaps eller familiesaker, barnerett, saker om utleieforhold, erstatningsrett, trygderett, og lignende.

I forhold til inntekt og formuesgrense gis det som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper hvis en enslig søker på søknadstidspunktet har årlig skattbar brutto på over 246 000 kr. Dette medfører månedsinntekt på omtrent 20 500 kr. Det samme gjelder dersom din skattbare formue er på over 100 000 kr.

Er du gift eller har en samboer med felles økonomi gjelder andre regler. I dette tilfellet er brutto inntektsgrense for husstanden 369 000 kr, altså 30 750 kr per måned. I forhold til samlet formue kan ikke denne overstige 100 000 kr. Her forhøyes altså ikke summen slik som med inntekt.

Disse summene endres av og til og kan være noe annerledes i det du leser dette, men summene holdes relativt konstante. I disse sakene er det også en viss egenandel, slik at ikke all advokatstøtte er gratis.

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt/formue

I visse saker som regnes som særlig alvorlige kan du få fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt eller formue du har. Her trenger du heller ikke betale egenandel.

Det første tilfellet du kan ha krav på slik rettshjelp er noen saker innenfor utlendingsloven og statsborgerloven.

Det andre tilfellet er enkelte saker innenfor barnevernsretten. Er du for eksempel part i en sak der barnevernet har fattet et inngripende midlertidig vedtak kan du i en del tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Det samme gjelder dersom det oppnevnes advokat for barnet.

Er du en siktet som reiser et krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning vil du også ha krav på fri rettshjelp.

i de aller fleste straffesaker vil en siktet eller tiltalt i en straffesak også ha krav på gratis forsvarerhjelp på ethvert trinn av saken.

På samme måte vil studenter som er mistenkt for juks på eksamen også ha krav på fri rettshjelp.

I forhold til voldsoffererstatning vil mange som søker om dette også ofte ha krav på gratis advokat. Dette følger ordningen om bistandsandsadvokat, som alltid er gratis.

Typiske tilfeller du har krav på bistandsadvokat er ved mange former for seksuelle overgrep, tvangsekteskap, trafficking og lignende. Her vil du også få gratis advokathjelp til å vurdere om du skal anmelde forholdet.

Det samme gjelder saker om brudd på kontaktforbud.

Tilleggsinformasjon

Selv om det i de behovsprøvde tilfellene er satt inntekts- og formuestak er det også åpnet for en viss skjønnsmessig vurdering. Dette betyr at du i enkelte tilfeller kan få fri rettshjelp selv om du overstiger inntekts- og formuesgrensen.

I enkelte særlige tilfeller kan det også innvilges fri rettshjelp i saker som ikke er nevnt ovenfor. Det kreves da at det er en særlig viktig sak i forhold til søkerens velferd.

Merk også at selv om du får fri rettshjelp kan du likevel bli nødt til å betale saksomkostningene til den andre parten dersom du taper rettssaken.

Det er også verdt å vite at du også kan fratas støtten underveis i saken. Dette kan skje dersom den økonomiske situasjonen din endrer seg underveis i saken. For eksempel vinner du penger på et lotteri eller får en ny jobb som er bra betalt. Da kan du både bli fratatt støtten. og også undertiden kreves tilbakebetalt støtte du har mottatt.

Motta tilbud fra advokater

Det er vanskelig å vite om man har rett til gratis advokat eller ikke. Regelverket er ganske komplisert, og det kan også være vanskelig å forutse svaret på søknaden.

Dersom du fyller ut skjemaet vårt vil du kunne bli kontaktet av 3 advokater som kan hjelpe deg med saken din. Disse kan forklare deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke. Dersom du trenger en advokat i Oslo, bruk gjerne dette skjemaet.

Dersom du ikke har krav på gratis advokathjelp men likevel ønsker å benytte deg av en advokat kan også dette være en god måte å sammenligne forskjellige tilbud, da du kan sammenligne de 3 forskjellige advokattilbudene.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende