Bilde

RISIKERER ALVORLIGE KONSEKVENSER: Fusk på eksamen kan føre til alvorlige konsekvenser for din akademiske karriere og omdømme.

Fusk på eksamen: Slik går du frem

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Har du jukset på eksamen, eller er du mistenkt for fusk og lurer på hva du skal gjøre? Mistanke om fusk kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og i verste fall risikerer du å bli sperret ute fra læringsstedet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva du kan gjøre om du er mistenkt for fusk.

Kortversjonen

 • Fusk på eksamen kan være alt fra plagiering, innlevering av arbeid som er laget av andre, tilgang til ulovlige hjelpemidler, og hjelp fra andre under eksamen.
 • Studenter har ansvar for å forstå og følge regelverket som gjelder ved deres utdanningssted. Ved usikkerhet, er det studentens ansvar å søke klarhet.
 • Dersom du blir tatt for fusk, vil du kunne bli utestengt fra alle læresteder i Norge i minst ett år.
 • Ved mistanke om fusk, vil oppgaven bli sendt til klagenemden for gjennomgang. Studenten har rett til å bli informert om mistanken, og kan møte fakultetet for å diskutere saken. Studenten har også rett til å ha med en advokat eller annen representant.

Hva er fusk?

Beskyldninger om fusk kan være veldig stressende for den enkelte studenten, men hva er egentlig fusk? Eksempler på fusk er:

 • Plagiat, som vil si å helt eller delvis utgi andres arbeid som sitt eget, inkludert manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat fra kilder på nettet, andres oppgaver, fagbøker, artikler etc.
 • Hente besvarelser på internett, og presentere dem som egen oppgave
 • Ikke referere til eget, tidligere arbeid. Dette kalles selvplagiat
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Kommunikasjon med andre studenter om oppgaven når eksamen foregår
 • Endre besvarelsen etter at den er innlevert
 • Ha tilgang til ulovlige hjelpemidler, som PC, lærebøker, internett, notater og lignende
 • Få en annen person til å møte ved eksamen i sitt sted eller får en annen person til å skrive besvarelsen
 • Be andre om å signere for seg på et obligatorisk oppmøte
 • Klare å få tilgang til eksamensoppgaven før den har begynt
 • Hjelpe andre studenter med å jukse

Vi hjelper deg å finne advokat innen utdanning

Få tilbud fra 3 advokater innen utdanning. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Ditt ansvar som student

Som du ser over, er det faktisk veldig mye som anses som fusk. Alle studenter har et ansvar for å lese og sette seg inn i regelverket som gjelder på lærerstedet. Før eksamen begynner må du som student vite hvordan kilder skal føres opp, og om det er noen hjelpemidler som er tillatt.

Er du fremdeles usikker etter å ha lest gjennom alle reglene, er det ditt ansvar å ta kontakt med fagmiljøet og få en oppklaring.

Slik oppdages fusk på eksamen

I 2019 oppga 1 av 6 studenter i en spørreundersøkelse at de hadde jukset en eller flere ganger på eksamen. Dette viser dessverre at fusk blant studenter er utbredt. Selv om tallet er høyere enn hva det burde ha vært, bør du ikke la deg friste. Alle universiteter og høgskoler har systemer som gjennomsøker alle oppgaver for fusk, og sensorene er også trent i å oppdage ulike former for juksing.

Alle oppgaver blir blant annet sendt gjennom en plagiatkontroll. En plagiatkontroll sjekker teksten din opp mot ulike kilder, både trykte og på internett. Det er slik at alle oppgaver vil ha en ordlyd som ligner på kildene man har brukt, men alle universiteter godkjenner en viss likhet. Det viktigste er at oppgaven i sin helhet er skrevet selvstendig og med din stemme.

Hva er konsekvensene av fusk?

Hva skjer om du har jukset og blitt tatt for det? For det første vil du ikke få oppgaven din godkjent. I tillegg vil du bli utestengt fra lærerstedet du går på i minst ett år, og du vil heller ikke få lov til å søke deg inn hos andre læresteder. Konsekvensene er rett og slett at du blir stengt ute fra alle læresteder i Norge.

Konsekvensene er med andre ord ganske alvorlig for den enkelte studenten. Utestengning medfører sterk forsinkelse i studieprogresjonen. Det tar deg lenger tid å fullføre studiet, noe som igjen betyr at det koster deg mer å fullføre og det tar lenger tid før du kommer deg ut på arbeidsmarkedet.

I tillegg kommer de psykiske konsekvensene. Det er en tøff påkjennelse å bli utestengt fra et universitet, og det kan være vanskelig å skulle vende tilbake til universitetet og begynne på nytt igjen.

Hva skjer om du blir mistenkt for fusk?

Hvis du har fysisk eksamen og sitter med mange andre studenter, er det eksamensvaktene som skal gå rundt og passe på. Hvis de oppdager at en student oppfører seg merkelig, eller de ser at han eller hun jukser,  er de nødt til å melde ifra til de som sitter med ansvaret for selve eksamen.

Når det kommer til digitale eksamensformer, går som sagt oppgaven gjennom en plagiatkontroll. Sensorer vil også sjekke at kildene du har ført opp stemmer med hva du har brukt i teksten. Mistenker sensor at det er fusk inne i bildet, vil oppgaven bli rettet, men karakteren vil ikke bli publisert og gjort synlig for studenten.

Deretter blir det sendt inn en klage til universitetets eller høgskolens klagenemd. Denne nemda behandler mistanker om fusk, og vil gå gjennom oppgaven og regelverket for å se om det foreligger fusk eller ikke. Sensoren og/eller eksamensvakten må legge ved bevis.

Klagenemda skiller mellom fusk og det som så pent blir kalt faglig umodenhet. Sistnevnte innebærer at det er tydelig at studenten kan lite, og viser en dårlig forståelse av faget. Da vil klagenemda også ta i betraktning at studenten har manglende forståelse når det kommer til bruk av og korrekt henvisning til kilder.

Når klagenemda har fattet en beslutning, vil du bli tilkalt.

Dine rettigheter som student

Foreligger det mistanke om fusk skal du bli opplyst om hva denne mistanken går ut på, hvorfor det er en mistanke, hva som skjer videre, og alle rettighetene du har som student. Du har rett til å motta denne informasjonen skriftlig.

Som student har du også rett til å møte fakultetet eller institusjonen du hører til. Du har rett til å få saken din diskutert, og til å legge frem din side av saken. Universitetet eller høgskolen har ikke lov til å dømme deg uten at de har tatt din uttalelse med i betraktning. Som student har du også rett til å ha med deg en advokat eller en annen fullmektig person. All kommunikasjon skal gå gjennom advokaten, men du skal uansett ha fullt innsyn i dokumentene.

Du og advokaten, eller eventuelt en fullmektig, kan også møte i klagenemden når saken får sin endelige behandling.  Mens saken din er under behandling, skal du få lov til å delta i undervisningen og ta andre eksamen.

De vanligste juksemetodene

 • Manglende kildehenvisning ved bruk av kilder fra internett, andres oppgaver, litteratur og lignende.
 •  Ulovlige hjelpemidler på eksamen.
 • Ulovlig samarbeid med andre studenter, og ikke-studenter.
 • Selvplagiering av egen tekst, eller gjenbruk av tidligere oppgave i ny eksamensoppgave.

Vi hjelper deg å finne advokat innen utdanning

Få tilbud fra 3 advokater innen utdanning. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Tidligere eksempler på fusksaker

OsloMet er en av høgskolene som har vært hardt rammet av fusk. I 2018 og 2019 behandlet klagenemden til OsloMet hele 49 saker hvor studenter var mistenkt for fusk. Hele 38 av disse sakene handlet om plagiering. Tilfellene varierte fra mild grad av fusk, hvor en student har glemt å henvise til en kilde eller satt sitattegnene feil, til svært alvorlig grad av fusk, hvor hele tekster var kopiert.

Åtte av de 49 sakene handlet om bruk av ulovlige hjelpemidler. Det gjaldt alt fra notater til bruk av mobiltelefon. Av de 49 sakene var det kun tre studenter som fikk mistanken om fusk fjernet ved at klagenemda kom til den konklusjon at det ikke hadde foreligget noen juksing.

Til tross for dette mener OsloMet likevel at det ikke er grunnlag for å si at studenter generelt jukser mer enn før, bare at verktøyene for å oppdage fusk har blitt bedre og mer effektive.

NTNU har også opplevd mer fusk i samme tidsperiode som OsloMet. I 2019 var det hele 34 fuskesaker, og det var kun en student som fikk medhold. Over halvparten av studentene som var under mistanke for juksing, ble utestengt fra universitet i ett eller to semestre. Disse sakene viser hvor risikabelt det er å fuske på eksamen. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om fusk på eksamen

frase

Hva er konsekvensene av å bli tatt for fusk på eksamen?

Konsekvensene av å bli tatt for fusk på eksamen kan variere, men inkluderer vanligvis annullering av eksamen, utestengning fra eksamen i en periode (f.eks. ett eller to semester), samt notering av fusk på karakterutskriften. I alvorlige tilfeller kan det også medføre utestengning fra utdanningsinstitusjonen.

frase

Hvordan kan en advokat hjelpe i en sak om fusk på eksamen?

En advokat kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og prosedyrene som gjelder i saken, samt gi råd om hvordan du bør forholde deg til anklagene. Advokaten kan også bistå med å utforme en forsvarstrategi, representere deg i møter med utdanningsinstitusjonen og eventuelt klage på vedtak om sanksjoner.

frase

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir anklaget for fusk på eksamen?

Hvis du blir anklaget for fusk på eksamen, bør du kontakte en advokat med erfaring i slike saker for å få råd om hvordan du skal forholde deg. Det er viktig å ikke innrømme skyld før du har konsultert med en advokat, og å samle all relevant dokumentasjon og bevis som kan styrke din sak.

frase

Er det mulig å anke en avgjørelse om fusk på eksamen?

Ja, det er vanligvis mulig å anke en avgjørelse om fusk på eksamen. Prosessen og fristene for å anke kan variere mellom utdanningsinstitusjonene. En advokat kan bistå deg i ankeprosessen og hjelpe deg med å bygge en sterk sak for å få omgjort avgjørelsen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454