Besøksforbud: Alt du trenger å vite (vilkår, varighet m.m.)

Kvinne med barn

Det er mange som har hørt om besøksforbud, men hva er det egentlig? 

Et besøksforbud er et forbud en person kan få mot å kontakte, eller oppholde seg i nærheten av en annen person. Dette brukes i hovedsak som et forebyggende tiltak, særlig i sitasjoner der det er grunn til å tro at en person kan komme til å skade en annen. Det kan også bli brukt i situasjoner der en person har skadet en annen tidligere, for å forhindre at offeret møter gjerningspersonen. Loven om besøksforbud trådte i kraft først i 1995.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Straffeprosessloven

Et besøksforbud kan ha mange årsaker, og lovverket kan gi bedre innsikt i hva bakgrunnen for et slikt tiltak er. Besøksforbud er regulert i Straffeprosessloven kapittel 17 a, besøksforbud og oppholdsforbud.

I straffeprosessloven står det at påtalemyndigheten kan ilegge et besøksforbud hvis det er grunn til å tro at en person vil: 

  1. Begå en straffbar handling overfor en annen person
  2. Forfølge en annen person
  3. På annet vis krenke en annens fred, eller
  4. begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person

Første punkt på listen, fare for å begå en straffbar handling overfor en annen person, er den vanligste grunnen til at besøksforbud ilegges. En av grunnene til at loven kom var å beskytte voldsofferet og for å gi et vern mot trusler, trakassering og overgrep. Dette kan særlig være aktuelt i nære relasjoner, for eksempel mellom ektefeller, vold mot barn, eller trusler og trakassering fra tidligere partnere. Loven er ikke begrenset til handlinger i nære relasjoner, og kan også gis i saker om sedelighet, hendelser med utpressing eller trusler på annen måte, eller saker om skadeverk

Hvordan vurderes vilkårene?

Et besøksforbud ilegges med formål om å beskytte offeret. Ved å ilegge et besøksforbud, innskrenker man også friheten til personen som forbudet rettes mot. Det er derfor et krav at lovens vilkår oppfylles. 

For det første må man ha «grunn til å tro» at en av de nevnte handlingene kan skje. Det må gjøres en vurdering av hver enkelt sak, og påtalemyndigheten må avgjøre om de tror at det er en reell risiko for at en voldshandling, trussel, forfølgelse, krenkelse av fred eller ordensforstyrrelser skal finne sted. I denne vurderingen er det mange faktorer som spiller inn, og tidligere hendelser kan være et argument for at besøksforbud burde ilegges. 

Har du behov for å søke om et besøksforbud?

Hvis du eller barnet ditt blir utsatt for vold, forfølgelse eller annen ubehagelig atferd, kan det være lurt å søke om et besøksforbud. 

I tilfeller der situasjonen er livstruende eller akutt må du ta kontakt med politiet (ring 112) eller ambulansen (ring 113). Ved ikke-akutte hendelser kan politiet nås på 02800 og gi råd og veiledning tilpasset situasjonen din. 

I mange områder vil et godt alternativ være å ta kontakt med et krisesenter nær deg. Disse tilbyr opphold, råd og veiledning uten at du trenger å bo der. 

Gjelder henvendelsen vold mot barn? Alarmtelefon for barn og unge (+47) 116 111 eller e-post: alarm@116111.no.

Gjelder henvendelsen overgrep? Overgrepsmottak eller fastlege kan bistå med hjelp og veiledning, samt sikring av spor.

Informasjonen er hentet fra Dinutvei.no som er nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.    

Det kreves ikke at forholdet anmeldes for å søke om et besøksforbud. Er du usikker på om du har behov for advokat kan du lese mer om hva en advokat kan gjøre for deg her.

Hvordan oppstår et besøksforbud?

Et besøksforbud opprettes som regel etter forespørsel fra personen som har behov for å vernes. Dette er ikke et krav, og påtalemyndigheten kan også nedlegge forbud dersom det «finnes påkrevd av allmenne hensyn».

Dette kan for eksempel være saker der en person har bedt om besøksforbud og trukket tilbake søknaden før en avgjørelse ble tatt. Mange som er offer for ubehag i nære relasjoner velger å trekke tilbake søknaden for å verne om personen de ellers er glad i. Trusselsituasjoner kan også gjøre at en søknad angres. Hvis påtalemyndigheten mener at forholdet er alvorlig, kan de velge å opprettholde besøksforbudet, selv om du ikke lenger ønsker å søke om det. 

I utgangspunktet skal påtalemyndigheten behandle søknadene raskt, noe som er naturlig siden mange saker vil være tidssensitive. Dette er dessverre ikke alltid tilfellet, og 24. juni ble en kvinne og en mann i Rogaland drept av kvinnens eks-kjæreste. Hun hadde søkt om kontaktforbud 4 uker i forkant av drapene. Saken hadde ikke blitt behandlet, og politiet i Sør-Vest politidistrikt har i etterkant opprettet en rutine der slike saker skal behandles innen 24 timer.

Prosessen bak besøksforbudet

Når det skal ilegges et besøksforbud, er det en gitt prosedyre som følges. 

For det første må påtalemyndigheten avgjøre om det er grunnlag for besøksforbud, eller ikke. Hvis de finner ut at besøksforbud skal ilegges, må dette bestemmes skriftlig. 

Den skriftlige avgjørelsen skal si noe om hvem forbudet er rettet mot, hvem som skal vernes, og grunnlaget for at forbudet ble ilagt. Det samme skal skje dersom påtalemyndigheten bestemmer at det ikke skal ilegges besøksforbud. Både den som skal vernes, og personen som skal motta forbudet vil altså varsles uavhengig av hva resultatet i saken blir. 

Etter at begge parter er informert om påtalemyndighetens beslutning, har de rett til å ta saken videre til retten hvis de er uenige i resultatet. Hvis du for eksempel mener at besøksforbudet må opprettholdes, kan det være avgjørende for din sikkerhet at saken blir avgjort i domstolene. Det samme gjelder hvis man har fått et besøksforbud man selv mener er ubegrunnet, og som man ønsker å oppheve. 

Hvis en av dere velger å ta saken til domstolene vil dere begge ha møterett, og mulighet til å uttale seg i saken. I noen tilfeller dukker ingen av partene opp, og da er det sakens dokumenter som avgjørelsen tas på bakgrunn av. 

I alvorlige saker kan du få tilbud om en voldsalarm. Denne ser ut som en telefon, og har en knapp som varsler politiet om hvor du befinner deg, og at du har holdt inne alarmknappen. Hvor nøyaktig din lokasjon er, avhenger av dekningen i området.  

Varigheten av forbudet

Besøksforbud er som nevnt også et inngrep i friheten til personen som det retter seg mot. For å forhindre et uforholdsmessig strengt inngrep, er fristen for besøksforbudet relativt kort. Tiden varierer, men forbudet kan ikke sette si mer enn ett år av gangen. Etter dette må det gjøres en ny vurdering av saken, og om det er behov for å fornye forbudsperioden. 

I saker der partene bor sammen, er varigheten ofte enda kortere. Hvis du skal forvises fra ditt eget hjem, vil ikke forbudet kunne være på mer enn 3 måneder av gangen. Vilkårene for besøksforbud må også være oppfylt gjennom hele forbudsperioden. 

Straff for brudd på besøksforbud

I tilfeller der du ilegges et besøksforbud, har du også krav på informasjon om konsekvensene et brudd på forbudet medfører.  

Et brudd på besøksforbudet vil kunne straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Et besøksforbud kan også begrenses eller utvides underveis i forbudsperioden. 

I en tidligere beslutning om besøksforbud fra 2017 het det: «[…] og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år, eller begge deler. Ved gjentakelse kan straffen under bestemte omstendigheter forhøyes med fengsel i inntil 2 år.»

Det viser seg dessverre at noen personer ikke tar besøksforbudet på alvor. I 2019 havnet en sak til slutt i retten etter flere år med brudd på besøksforbudet. Mannen som var anklaget erkjente 15 brudd. Han hadde rukket å begå flere tusen før noe ble gjort. Offeret hadde innen da vært innom 6 krisesentre i forskjellige byer, og levd i skjul.

I skrivet som sendes til den som får forbudet mot seg, er reglene klare:

«Med hjemmel i straffeprosessloven § 222 a. forbys Navn Navnesen å oppsøke, å forfølge, og på noe vis ta kontakt med [Navn Navnesen] verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort, eller annen skriftlig meddelelse, eller gjennom tredjemenn.»

Hvor strengt dette er kan illustreres med en sak der en kvinne fra Troms fikk en bot på 6000 kroner for brudd på besøksforbudet etter å ha lagt igjen en kommentar på et Instagram-bilde. Kravet om ingen kontakt er veldig strengt, og skal tas på alvor. 

Forskjellige typer besøksforbud

Besøksforbud kan gis i mange varianter. Det kan for eksempel gis for å beskytte en avgrenset krets av personer, for eksempel der ett familiemedlem utgjør en trussel overfor resten av familien sin. Forbudet kan også gjelde for et bestemt sted, eller en bestemt person. I mange tilfeller er forbudet en blanding av disse. 

Det er ikke alle stedsbestemte forbud som er basert på straffbare forhold. Eksempelvis hadde Ullevål sykehus et forebyggende besøksforbud på fødeavdelingen i forbindelse med Korona-pandemien.

Besøksforbud kan også brukes som et tillegg til annen straff. Eksempelvis kan vi tenke oss en situasjon der en person som må i fengsel på grunn av trusler og misbruk av ektefelle og barn over lengre tid. I tillegg til fengselsstraffen kan gjerningspersonen også få et besøksforbud mot å nærme seg familien og hjemmet deres i etterkant av fengselsoppholdet. 

Gjensidig voldelige oppgjør mellom grupper

I loven er det også en bestemmelse som gjelder i situasjoner der det skjer gjensidige voldelige oppgjør mellom grupper av personer. Som nevnt tidligere, er det ikke et krav om at noen har søkt om besøksforbudet. Påtalemyndigheten kan når som helst nedlegge besøksforbud om «allmenne hensyn krever det».

Eksempelvis kan gjengmedlemmer få besøksforbud som gjelder enkelte steder, ofte steder der gjengen holder til, eller der konflikt ofte oppstår. I denne typen situasjoner er besøksforbudet ment for å forhindre vold mot personer som oppholder seg på stedet. 

Dersom det er nødvendig, kan alle personene med tilknytning til en sluk gruppe få besøksforbud som gjelder flere områder. Dette vil som oftest gjøres kjent gjennom oppslag, og forbudet er begrenset til maksimum ett år av gangen. 

Besøksforbud for personer under 15 år

Det er også egne regler som omhandler besøksforbud for personer under 15 år. Dette er snevret inn til oppholdsforbud, og påtalemyndigheten må ha grunn til å tro at det er fare for at barnet vil begå straffbare handlinger på det aktuelle stedet.

Før forbudet nedlegges, må barnets verge samtykke til forbudet, og barnet må få mulighet til å uttale seg i saken. Hvis vergen ikke samtykker, må påtalemyndigheten ta saken videre til retten for å få en endelig avgjørelse.  

Selv om loven er der for å forebygge fremtidige lovbrudd, har den også sine begrensninger. Under gjeldende rett på regjeringens sider står det:

«[…] at bestemmelsen ikke tar sikte på å beskytte en helt ubestemt krets av personer. En person kan for eksempel ikke nektes å oppholde seg i Oslo sentrum for å beskytte alle som måtte oppholde seg der til enhver tid.»

Hvor effektivt er egentlig et besøksforbud?

Tall fra justisdepartementet tilsier at et av fire drap i Norge blir begått av offerets partner. Statistikken over antall besøksforbud og bruddene på dem er mangelfull, og på landsbasis finnes det ingen statistikk som gir klare holdepunkter for hvor effektivt et besøksforbud egentlig er. Det er derfor vanskelig å si noe om hvilken effekt dette forbudet egentlig har. 

Partnervold har lenge vært i fokus, men er problematisk å følge opp. Noen par som tidligere hadde besøksforbud, ender opp med å flytte sammen igjen. Andre trekker tilbake kravet om besøksforbud, og enkelte ber ikke om et besøksforbud i det hele tatt. Personer som bor sammen er også vanskeligere å følge opp siden handlingene kan skje når som helst, og bak lukkede dører. 

I enkelte saker går det dessverre galt. NRK gikk igjennom 86 drapssaker fra 2009 til 2020 der gjerningspersonen enten er nåværende partner eller en tidligere partner. I 14 av sakene var det vurdert eller vedtatt besøksforbud og/eller voldsalarm i forkant av drapet.

I samme artikkel uttaler professor i psykologi, Solveig Bø Vatnar at;

«Halvpartene av både ofrene og gjerningspersonene har hatt kontakt med politiet forut for et drap, men en betydelig mindre andel har søkt om og fått voldsalarm eller besøksforbud.»

Statistikken hadde kanskje vært annerledes hvis flere hadde søkt om voldsalarm eller besøksforbud, slik at en større andel av hendelsene kunne ha vært forhindret- eller nærmere fulgt opp. 

Rettshjelp

I noen situasjoner har du krav på fri rettshjelp. Dette gjelder saker som er særlig alvorlige, eller i situasjoner der din økonomiske situasjon gjør at du får dekket rettshjelp av staten. Saker som gjelder besøksforbud er ofte alvorlige, og kan i mange tilfeller kvalifisere for fri rettshjelp. I listen under er noen av de vanligste situasjonene som kvalifiserer for ordningen. Listen er ikke uttømmende, og hver enkelt sak vil vurderes konkret. Om du er i tvil, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få vurdert saken din. I mange tilfeller vil en slik kartleggende samtale også være gratis. 

  • Tvangsvedtak overfor barn og rusmisbrukere, samt pasienter under tvunget psykisk helsevern.
  • Straffesaker, f.eks. som offer i sedelighetssaker (voldtekt, seksuelt misbruk, seksuell omgang med mindreårige). I noen tilfeller også som siktet i en straffesak, her med en del unntak (eksempelvis saker om promillekjøring).
  • Vernepliktig, da snakk om saker omhandlende militærnekt.
  • Voldsofre som ønsker å fremme erstatning av gjerningsperson har krav på fri rettshjelp.

Sist, men ikke minst har man i mange tilfeller krav på fri rettshjelp i saker som dreier seg om kontakt – og besøksforbud. Herunder rettslig behandling av slike saker i eget hjem. Også ved brudd på kontakt – og besøksforbud. Ved andre straffesaker der det er grunn til å tro at fornærmede kan lide fysisk skade, kan det ansees for å være behov for advokat. Også dette omfattes som regel av ordningen.

Det er også verdt å nevne at mange har krav på dekning av advokat gjennom forsikringene sine. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å finne ut om dette kanskje gjelder for deg. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende