Bilde

FAMILIERETTSEKSPERT: En advokat spesialisert innen familierett kan hjelpe deg med juridiske spørsmål og utfordringer knyttet til ekteskap, skilsmisse, barnefordeling, samboeravtaler, barne- og ektefellebidrag.

Advokat innen familierett: Hva kan advokaten hjelpe deg med?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Hvert år behandler domstolene en rekke saker som dreier seg om familierettslige forhold. Familieretten er et stort rettsområde, og omfatter eksempelvis inngåelse og oppløsning av ekteskap, regler om arv og testament, barnefordelingssaker, og i noen tilfeller også samboerskap. Selv om de fleste familieforhold fungerer godt, er det mange som møter på konflikter som ikke er like enkle å løse på egenhånd.

Enten konflikten gjelder fordeling av arv, skilsmisse, eller barnefordeling, kan uenighetene gjøre at familieforholdene blir svekket. Ofte utvikler også problemene seg over tid, og en rettskraftig dom er eneste løsningen. 

Hvis du står i en konflikt som gjelder familierettslige forhold, kan en familierettsadvokat være et viktig verktøy for å løse problemet. Det er mange lover som er aktuelle på området, og ingen familieforhold er like. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en familierettsadvokat kan hjelpe deg.

Kortversjonen

  • Familierettsadvokater er eksperter på lover som ekteskapsloven, barneloven, arveloven, og sameieloven, og kan bidra med løsninger i kompliserte familieforhold.
  • Advokaten kan være til hjelp ved skilsmisse og formuesfordeling i ekteskapet, og kan gi veiledning ved inngåelse av ekteskap med en utenlandsk statsborger.
  • De kan bistå i spørsmål rundt samboerskap, herunder eiendomsrettigheter og konflikter som kan oppstå ved samlivsbrudd.
  • Familierettsadvokater kan også hjelpe med barnefordelingssaker og spørsmål knyttet til arv og testament.

Hva kan en familierettsadvokat hjelpe deg med? 

En advokat som spesialiserer seg innen familierett har god kjennskap til de aktuelle lovene på området. Dette er blant annet ekteskapsloven, barneloven, arveloven, og sameieloven. Vedkommende har som regel lang erfaring med et bredt spekter av saker, og kan dermed se nyanser og løsninger som ikke dere har tenkt over selv. Gode løsninger er ikke alltid like lett å finne frem til, men advokaten kan hjelpe til med å nøste i et komplisert og sammensatt problem. 

Videre vil advokaten være et godt hjelpemiddel når dere skal forhandle, eller finne frem til en felles løsning. Vedkommende har ingen egne interesser i saken, og kan derfor hjelpe dere med å se saken fra utsiden. Noen ganger kan det hende at deres egen oppfatning av problemet ikke er riktig, og at det bare er manglende kommunikasjon som er roten til uenigheten. Andre ganger kan det hende at du, eller familiemedlemmet ditt oppfører seg på en urimelig måte. 

Både store og små problemer er regulert i loven, og nedenfor kan du lese mer om de vanligste problemene en advokat involveres i. På denne måten kan du få bedre innsikt i hva slags saker en advokat kan hjelpe deg med. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Ekteskap og skilsmisse

En av de vanligste problemene en advokat møter på, er konflikt i forbindelse med ekteskap og skilsmisse. Det er særlig ekteskapsloven som er aktuelt grunnlag for å løse denne typen problemer. 

Konflikt ved ekteskap dreier seg ofte om hvordan eiendeler og verdigjenstander skal fordeles ved oppløsning av ekteskapet, og hvordan den praktiske gjennomføringen av skilsmissen skal foregå. I mange tilfeller er det også barn involvert, og en barnefordelingssak kan dermed være noe advokaten må hjelpe til med å finne ut av.

Inngåelse av ekteskap

For de aller fleste er det uproblematisk å gifte seg. Det kan likevel oppstå spørsmål i situasjoner der du gifter deg med en statsborger fra et annet land, eller om du velger å gifte deg mens du er på ferie i et annet land. Hvordan det aktuelle landets regler stiller seg i møte med de norske, er ikke alltid like lett å forstå seg på. 

Svaret på disse spørsmålene vil variere ut ifra hvilket land det er snakk om, og vi anbefaler at du setter deg godt inn i reglene før du velger å inngå ekteskap med en utenlandsk person, eller i utlandet. En advokat kan gi deg god veiledning og informasjon om hvordan denne typen giftemål kan få konsekvenser i fremtiden. 

Formuesordning i ekteskapet

Hvis du allerede er gift, oppstår ofte spørsmålet om hva slags formuesordning man skal velge. Ekteskapsloven har to typer formuesordning, felleseie og særeie

Mange tror at felleseie og særeie handler om hvem som eier hvilke eiendeler, men dette er ikke alltid en presis måte å definere formuesordning på. Hvilken løsning dere velger vil nemlig ikke ha noen betydning før ekteskapet eventuelt oppløses.

Felleseie

Utgangspunktet i ekteskapsloven er at dere har felleseie hvis ikke noe annet er avtalt. Dette betyr at deres felles verdier, etter fradrag fra gjeld og eventuelle andre fradrag, deles likt mellom dere når ekteskapet oppløses. Dette gjelder uavhengig av hvem som har kjøpt den aktuelle eiendelen, og hvem som eier den.

Særeie

Særeie er på mange måter det motsatte av felleseie, og innebærer at hver ektefelle beholder en eiendel uten at den deles på to. Det er mulig å velge at man skal ha fullstendig særeie (ingenting går i fellespotten som skal fordeles likt), eller å ha særeie på konkret angitte verdier. 

For å inngå særeie, må dere skrive en ektepakt. Det er altså ikke mulig å avtale særeie muntlig, eller å selv bestemme at noe er særeie (med mindre du bestemmer at f.eks. en gave skal være ektefellens særeie). 

– Vi kan tenke oss et eksempel der du har kjøpt en bil til ektefellen din. Bilen kostet 200 000 kroner, og var en gave til 50-årsdagen. Et par år senere velger dere å gå hver deres vei, og spørsmålet om hva som skal skje med bilen kommer på banen. 

Hvis dere har avtalt særeie på bilen, vil ektefellen din kunne beholde den uten å måtte dele med deg. Dette krever i så fall at dere har inngått en ektepakt om dette. 

Hvis dere har felleseie, vil bilen inngå i fellespotten som skal deles likt. Dette gjelder uavhengig av at du har gitt den i gave. Uten ektepakt vil du i praksis bare ha gitt ektefellen din halve bilen i presang, den andre halvparten beholder du selv ved oppløsning av ekteskapet. 

Samboere

I motsetning til ekteskap, er det ingen egen lov som regulerer samboerskapet. Advokaten kan i noen tilfeller se at regler fra husstandsfellesskapsloven, sameieloven, eller barneloven kan være aktuelle i saken. 

Hvis dere har skrevet en samboerkontrakt, vil dette danne grunnlaget for hvordan samboerskapet skal reguleres. I mange tilfeller står det noe om hvordan inntekter og utgifter skal fordeles underveis i samlivet, og hvordan eiendeler skal fordeles hvis samboerskapet tar slutt. 

Hvis man ikke har skrevet en samboerkontrakt, er utgangspunktet at hver samboer eier sine ting. I tilfeller der man har vært samboere i lang tid, kan det være veldig vanskelig å bli enige, eller å kunne bevise hvem som eier hvilke eiendeler. En advokat kan hjelpe dere med å nøste opp i trådene, og finne dokumentasjon på hvem som eier hvilke eiendeler. Om dette ikke er mulig, kan advokaten bidra til å finne en rettferdig løsning. 

Noen konflikter er man ikke forberedt på. Dette gjelder for eksempel hvem som er ansvarlige for utgiftene til boligen dersom samlivet tar slutt. I mange leieforhold er det 3 måneders oppsigelsestid. Hvis en av samboerne velger å flytte ut, kan det oppstå problemer for den gjenboende samboeren med betaling. Er det rettferdig at den som blir boende i leiligheten betaler alle utgiftene ut oppsigelsestiden? Eller skal den som ikke lenger bor der betale for et nytt sted, i tillegg til deler av en bolig han eller henne ikke lenger bor i? 

For å forhindre konflikt i fremtiden anbefaler vi at dere skriver en samboerkontrakt som svarer på disse spørsmålene. Selv om det kanskje ikke er så romantisk å ta opp dette temaet, er det viktig å ha forutsigbarhet og stabilitet fremover. En advokat kan hjelpe dere med å skrive en samboerkontrakt som tar høyde for eventuelle problemstillinger, den økonomiske samfunnsutviklingen, og de forskjellige økonomiske fasene man selv skal gjennom. En kontrakt som fungerer når man er student, vil ikke nødvendigvis være god når man har kommet ut i arbeidslivet.

Advokathjelp ved barnefordeling

Både i samboerskap og ekteskap kan spørsmålet om hva som skal skje med barna komme på spissen. Siden temaet er så sårt, er det også her mange av de vanskeligste konfliktene oppstår. 

Den beste løsningen i en barnefordelingssak, er om dere kommer frem til en løsning som fungerer for begge parter. Utgangspunktet for fordelingen skal være hva som er det beste for barna. Selv om du helst vil at barna skal være mest hos deg, er det ikke sikkert at dette er den beste løsningen for dem. 

Hvis dere ikke blir enige, må dere gjennom en obligatorisk mekling der målet er å komme frem til en fordelingsordning dere kan være enige om å gjennomføre. Dersom meklingen ikke er vellykket, vil saken måtte avgjøres i domstolene. 

En advokat som arbeider innen familieretten har lang erfaring med barnefordelingssaker, og kan bidra med et objektivt syn på saken. Vedkommende har også gode evner til å finne argumenter som underbygger din side av saken dersom konflikten må løses i domstolene. 

Arv og testament 

Det er ikke overraskende at mange konflikter som advokatene arbeider med gjelder arv og testament. I flere tilfeller er det store verdier som står på spill, eller som skal fordeles. 

Utgangspunktet for fordelingen av arv, er arveloven. Her er det ektefelle og slektsarvinger som i hovedsak har arverett, men også samboere og andre kan ha krav på arv i noen situasjoner. Hvis du har skrevet et testament, vil også testamentsarvingene ha krav på deler av formuen din. 

Arvelovens regler

Hvis du ikke har skrevet et testament, vil arven din fordeles etter reglene i arveloven. Her vil dine barn og gjenlevende ektefelle stå først i køen for arvefordelingen. Andre slektninger kan også ha krav på arv hvis det ikke er barn inne i bildet. 

Arvelovens fordeling er relativt skjematisk, og en god advokat bruker kort tid på å slå fast hvordan arven skal fordeles etter dette systemet. Vi går ikke nærmere på arvefordelingen etter loven i denne artikkelen. De større utfordringene melder seg når det er testamenter inne i bildet. 

Testament 

For at et testament skal være gyldig, må det følge arvelovens formkrav. Testamentet må være skriftlig, og du må signere (eller vedkjenne deg signaturen din) overfor to myndige vitner. Disse må vite at dokumentet de bevitner er et testament, men trenger ikke vite mer om innholdet. Vitnene må også signere, og de kan ikke være i familie med- eller ansatt hos en som tilgodeses i testamentet. De kan heller ikke selv tilgodeses. 

I tillegg til formkravene til testamentet, har også arveloven noen begrensninger i hva du kan velge å gjøre. Du må nemlig ta hensyn til ditt ektefelles- og dine barns krav på arv. 

Mange tar kontakt med en advokat når de skal utarbeide testamentet sitt, slik at de vet at alt har gått riktig for seg. Et testament som ikke følger reglene, kan bli forkastet ved arvefordelingen. En advokat har god oversikt over gjeldende regler, og kan også være behjelpelig i saker der det er usikkert om en avdødes testament er gyldig. Vedkommende kan også ta ansvar for at arven fordeles slik den skal, sånn at dere kan bruke tiden på de viktigere tingene. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er ikke like omtalt som de tidligere nevnte temaene. En fremtidsfullmakt er et dokument som gir uttrykk for hvem som skal ha ansvar for dine økonomiske og personlige interesser hvis du ikke lenger klarer dette selv.

Problemet med denne typen fullmakter, er at de må skrives før en slik situasjon oppstår. Mange tenker på fremtidsfullmakt i forbindelse med alderdom og demens, men ulykker kan også oppstå i trafikken, på arbeidsplassen, eller ved sykdom. 

Siden dette dokumentet kan være avgjørende for dine interesser i fremtiden, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder, og hvem som skal få ansvar for å ivareta disse. En advokat kan gi deg gode råd i denne vurderingen, og kan hjelpe deg med å utarbeide dokumentet slik at det er gyldig. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen familierett

frase

Hvilke saker dekkes under familierett på Advokatmatch.no?

Advokatmatch.no dekker en rekke familierettslige saker, inkludert skilsmisse, separasjon, barnefordeling, samværsrett, barnebidrag, ektefellebidrag, økonomisk oppgjør og arv.

frase

Hvordan kan en advokat innen familierett hjelpe meg?

En advokat innen familierett kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og plikter i ulike familierettslige situasjoner, gi råd om juridiske løsninger, forhandle på dine vegne og representere deg i retten hvis nødvendig.

frase

Hvordan finner jeg en advokat som spesialiserer seg i familierett på Advokatmatch.no?

På Advokatmatch.no kan du enkelt finne en advokat som spesialiserer seg i familierett ved å fylle ut et enkelt skjema. Du vil deretter bli koblet med advokater som passer til dine behov og kan velge den advokaten som passer best for deg.

frase

Hvorfor bør jeg bruke Advokatmatch.no for å finne en advokat innen familierett?

Advokatmatch.no hjelper deg med å finne en dyktig og erfaren advokat innen familierett som passer dine behov og krav. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og sikrer at du finner en advokat som kan gi deg den beste juridiske bistanden.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454