Bilde

MANGE FORDELER: Ved å skrive samboerkontrakt kan man redusere konfliktnivået under samlivet, og eventuelt ved et samlivsbrudd.

Samboeravtale – Hva er fordelene og hvorfor man trenger en

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Det er flere grunner til at mange ikke har inngått en samboeravtale. Noen tror at samboere og ektefeller har de samme rettighetene, mens andre syntes det er et ubehagelig tema å ta opp ved middagsbordet.  

At ektefeller og samboere har de samme rettighetene er en misoppfatning som i verste fall kan medføre store økonomiske konsekvenser.  

Det er viktig at du og din samboer oppretter en samboeravtale, og gjerne også et tilhørende testament. I denne artikkelen kan du lese mer om samboeres rettstilstand, og hvordan en samboeravtale vil gjøre at dere begge får en sikrere og mer forutsigbar fremtid.

Kortversjonen

 • En samboeravtale er en avtale som regulerer hva man eier, og hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.
 • Det er lurt å skrive en samboeravtale for å redusere konflikt ved et eventuelt samlivsbrudd. Særlig hvis man eier dyrere ting sammen, for eksempel bil eller bolig.
 • I motsetning til en ektepakt, er det ingen formkrav til samboeravtaler. Dette betyr at man kan inngå avtalen etter egne ønsker, men det er lurt å gjøre det skriftlig.
 • Mange velger å skrive samboeravtalen i flere eksemplarer sånn at man er sikker på at en av partene ikke endrer avtalen.
 • Noen velger å skrive testament sammen med samboeravtalen. Det er nemlig slik at samboere ikke arver etter hverandre, med mindre man har, har hatt eller venter barn sammen.

Hva sier loven?

Det er ingen lov i Norge som regulerer samboerskap. Ektefellenes rettigheter er regulert av ekteskapsloven

På noen rettsområder vil det være spesiallovgivning som berører samboere, for eksempel sameieloven og husstandsfellesskapsloven. Disse lovene vil likevel ikke være nok til å gi dere en tilstrekkelig forutsigbar og sikker økonomisk fremtid.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva er en samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom deg og din nåværende- eller blivende samboer. 

Som oftest inneholder samboeravtalen en oversikt over hva dere eiere, og hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. Det er også vanlig å avtale hvordan utgifter skal fordeles, og om dere skal ha en felles eller atskilt økonomi. Dette kommer vi tilbake til under punktet «Hva bør en samboeravtale inneholde».

Hvorfor skal du skrive en samboeravtale?

Hvis dere ikke skriver en avtale om hvordan eiendeler skal fordeles, vil dette kunne medføre store problemer dersom samlivet tar slutt. 

I mange tilfeller er det konflikt rundt hvem som skal bli boende i boligen, hvem som skal overta hvilke eiendeler, og hvem som står ansvarlige for en eventuell gjeld. 

I noen tilfeller går konflikten så langt at den havner i rettsapparatet, og mye tid og penger vil gå med til å løse et problem som kunne vært unngått gjennom en avtale i forkant. 

Den største ulempen ved å ikke skrive en samboeravtale, er at du risikerer å komme veldig skjevt ut av oppgjøret ved samlivsbruddet. 

Visste du at din samboer kan ha medeiendomsrett i boligen, selv om det er du som står som eier på papiret, og betaler ned gjelden? Det er de reelle eiendomsforholdene, og ikke de formelle, som er avgjørende for om du eier boligen, eller om dere eier den sammen. Hvis din samboer har blitt hjemme med barna og husarbeidet, mens du har vært i arbeid, vil det være stor fare for at boligen eies av dere begge i fellesskap. 

Når er en samboeravtale nødvendig?

Flere tenker at en samboeravtale ikke er nødvendig siden de håper at samlivet skal bestå. Likevel er det ikke alltid sånn. 

Alle som bor sammen, og som har kostnader som deles, bør skrive en samboeravtale. 

Dette gjelder spesielt hvis dere går sammen for å kjøpe en bolig, bil, hytte, eller andre eiendeler av stor verdi. Møblement til en leilighet viser seg ofte å være dyrere enn man tror, og det er lurt å skrive en samboeravtale for slike eiendeler også.  

Vær åpne med hverandre om deres kredittverdighet før dere går sammen for å ta opp et lån. Samboeravtalen her bør inneholde hvem som er ansvarlig for lånet, og hvordan det skal betales ned.

Ved deling av faste utgifter som regninger til telefonselskap, strøm, TV-leverandør og husleie vil også være lurt å avklare i samboeravtalen. I flere tilfeller er det lurt å opprette en felles konto som går til disse formålene.  

En samboeravtale vil som regel ikke være nødvendig hvis dere har atskilt økonomi, ikke eier verdier sammen, og ikke deler på faste utgifter som telefon, strøm og husleie. 

Hvordan skriver man en gyldig samboeravtale?

Når dere skal skrive en samboeravtale, er det ingen formelle krav til hvordan dette skal gjøres. 

Likevel anbefales det at den alltid gjøres skriftlig, og at den både inneholder dato og deres signaturer. På denne måten er det enkelt å gå tilbake i etterkant for å se hva som faktisk ble avtalt. En skriftlig avtale med dato og signatur vil også fungere som bevis, og som et utgangspunkt hvis saken må tas videre til rettssystemet. 

Det kan også være en fordel å ha et nøytralt vitne som også signerer avtalen, men dette er ikke nødvendig. 

Hvis dere allerede har en sammenflettet økonomi, og det er vanskelig å bestemme hva som er «mitt» og «ditt», vil det være lurt å ta kontakt med en advokat sånn at avtalen blir mest mulig rettferdig.

Hvor burde avtalen oppbevares?

Det er ingen register for samboeravtaler, så det er nødvendig at den oppbevares på en sikker måte. 

Dere burde ha ett eksemplar av avtalen hver, sånn at dere har kontroll på at den andre ikke endrer innholdet i avtalen uten samtykke. Flere velger i tillegg å gi ett eksempler til en nøytral tredjepart som oppbevarer originalavtalen, sånn at den er oppbevart trygt. 

Hva bør en samboeravtale inneholde?

Hva dere samboeravtale burde inneholde, avhenger av hvordan dere ønsker å regulere økonomien og eierforholdet til tingene deres. 

Generelt er det viktig at samboeravtalen er oversiktlig og klar. På denne måten vil det ikke være rom for tvil i etterkant. Hvis dere for eksempel eier flere biler, er det lurt å skrive registreringsnummeret på bilen dere omtaler i avtalen, fremfor «bilen». 

Det er også viktig at dere husker å oppdatere avtalen hvis det skjer nye ting. Hvis «bilen» byttes ut, eller den ene samboeren forsørger den andre under videreutdanning eller lignende, er det lurt å ta dette med. 

Selv om ingen samboerskap er like, vil det være flere forhold som gjelder de fleste: 

Forhold under samlivet: 

 • Det er lurt å få en oversikt over hvilke eiendeler som tilhører hver av dere. Hvis dere eier ting sammen, oppgis eierskapet som en eierbrøk eller prosentandel. Et eksempel er at Kari eier 70% og Per eier 30% av bilen (inkluder registreringsnummer hvis dere har flere kjøretøy). 
 • Flere inkluderer et punkt om at eiendeler som anskaffes under samlivet vil eies av begge med 50% hver, så lenge ikke annet er avtalt. I så fall er det lurt å ha et vedlegg til samboeravtalen som inneholder eiendeler som holdes utenfor denne delingen. 
 • Avtale om hvordan utgifter og gjeld skal fordeles mellom dere. Hvis dere har egen gjeld og felles gjeld er det viktig å presisere dette. 
 • En felleskonto for felles utgifter kan være greit å vurdere. I så fall burde dere føre en oversikt over hva denne kontoen skal brukes til (telefon, strøm, vedlikehold av boligen, mat, osv.) og hvor stort beløp som skal settes over hver måned. 
 • Hvis en av dere har kostnader som dekker et felles prosjekt, for eksempel oppussing av bad, burde denne oppussingen nevnes i avtalen. Spesielt hvis kostnadene medfører en endring i eierforholdet til boligen, eller gjeld. 

Forhold ved et eventuelt brudd:

 • Skrive en oversikt over hva hver av dere skal få beholde, og hva som skal deles. Eventuelt hvem som skal overta hvilke eiendeler mot å kjøpe ut den andre.  
 • Hvordan verdien av verdifulle eiendeler skal fastsettes. Eks. Hvis den ene skal få bli boende i boligen mot å betale ut den andre, må det bestemmes om det er boligens kjøpsverdi eller nåverdi som er grunnlaget for denne utbetalingen. 
 • For at oppgjøret mellom dere skal skje innen rimelig tid, er det en fordel å inkludere et punkt som fastsetter en frist for når eiendelene må være fordelt. Eventuelle eiendeler som dere ikke blir enige om vil etter fristen bli solgt, og summen vil fordeles etter eierandelen. 
 • Dere burde også bli enige om hvordan en eventuell uenighet om forståelsen av avtalen skal avgjøres. Hvis dere utarbeider avtalen i samarbeid med en advokat, er det naturlig at en eventuell mekling skjer sammen med denne advokaten i etterkant. 

Hvis dere har eiendeler, eller økonomiske forhold som dere ønsker å inkludere utover denne listen, er det lurt å ta dette med som et eget punkt i avtalen. 

Samboeravtalen burde inneholde et testament

Som nevnt er det ingen lov som regulerer samboerforhold. 

I arveloven vil samboere med felles barn ha rett til arv etter hverandre, men denne er begrenset til 4G. «G» står for folketrygdens grunnbeløp, og per 1. mai 2021 er 1G 106 399 kroner. På NAV sine nettsider kan du holde deg oppdatert på grunnbeløpets verdi. 

Hvis dere ikke har felles barn, vil dere ikke ha rett på arv etter hverandre med mindre det er skrevet et testament. For at dere skal motta arv fra hverandre, er det derfor viktig at dere skriver et testament. Dette gjelder uavhengig av om dere har felles barn eller ikke. 

Hvis dere ikke har felles barn, er det enda viktigere at dere skriver et testament. I motsetning til en samboeravtale, er det krav til hvordan et testament skal skrives for å være gyldig. I korte trekk inneholde formkravene at: 

 • Personen som oppretter testamentet må ha fylt 18 år
 • Testamentet må være skriftlig og inneholde testators underskrift
 • To vitner må være til stede sammen eller hver for seg og se at testator signerer eller godkjenner sin underskrift. Vitnene må også vite at dokumentet er et testament. De må ikke vite hva som står i testamentet. 
 • Vitnene skal også signere testamentet
 • Vitnene kan ikke tilgodeses i testamentet, eller stå nær noen som tilgodeses. Arveloven utdyper hvem som anses som inhabile som testamentsvitner. 

Eksempel på resultatet av manglende testament: Per og Kari er samboere, og har levd store deler av sine voksne liv sammen. Over en periode på 20 år har de opparbeidet seg en felles bolig til en verdi av 8 millioner, en bil verdt 500 000 kroner og et feriested verdt 3 millioner. De har ingen felles barn, og heller ikke skrevet testament. Per havner i en ulykke, og dør brått. Hans foreldre er i live, og etter arveloven vil de være hans nærmeste arvinger. 

Vi tar utgangspunkt i at Kari og Per eide halvparten av eiendelene hver. Siden Kari ikke har arverett, vil hun i verste fall måtte selge boligen, bilen og feriestedet for å betale ut Pers arv. Hun eier kun halvparten av boligen, bilen og feriestedet. Den andre halvparten vil være Pers foreldres arv etter sin sønn. 

Dersom Per hadde skrevet et testament der Kari får beholde deres felles eiendeler ved hans død, vill Kari fått beholde boligen, bilen og feriestedet uten å dele med Pers foreldre. 

Hovedfordelene ved å skrive samboeravtale

Selv om det kan være ubehagelig å snakke med din samboer om å opprette en samboeravtale, vil den kunne spare dere for mye konflikt under samlivet, og ved et eventuelt samlivsbrudd. 

Å skrive en samboeravtale er feilaktig forbundet med at man tenker å at samlivet skal ta slutt, og at man forbereder seg på dette bruddet. I noen tilfeller kan man også fremstå som grådig, eller gjerrig, når man skriver en liste over hva man selv vil beholde ved et brudd.

1. Redusere konflikt

En samboeravtale handler om å avverge konflikt, både under og ved oppløsning av samlivet. Kontrakten viser hva dere er enige om, og vil på mange måter gjøre at forholdet mellom dere føles sterkere. Ved å signere en samboeravtale, forplikter begge seg til å samarbeide om å få forholdet til å fungere i hverdagen. Som oftest skal begge bidra til økonomien, enten gjennom arbeid i hjemmet eller med penger. Dere står for felles utgifter, vedlikehold og eventuell gjeld tilknyttet deres eiendeler. Dere er enige i at dere samarbeider om deres felles liv, og felles prosjekter. På mange måter kan man si at en samboeravtale er et løfte om at man forplikter seg til den andre, heller enn at man ønsker å sikre seg hvis samlivet brytes. 

2. Forenkle en eventuell oppløsning av samlivet

En samboeravtale vil også gjøre en eventuell oppløsning av samlivet enklere for begge parter. Begge vil ha en forutsigbar økonomi, og vite hvilke verdier de får beholde. På denne måten kan dere forberede seg på å gå videre, fremfor å krangle om hvem som betalt mest av sofaen for fire år siden. Et samlivsbrudd er som oftest preget av nok konflikt og følelser. Økonomi burde ikke være en av dem. 

3. Forhindre at du blir låst i et forhold på grunn av økonomien

Sist, men ikke minst, vil en samboerkontrakt forhindre at du blir værende i et forhold på grunn av økonomiske faktorer. Noen er redde for å gå ut av et samliv fordi de ikke vet om de har råd til å bo alene. Ved å skrive en samboerkontrakt er du til enhver tid klar over hvilke økonomiske forutsetninger du har. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved opprettelse av samboeravtale

Flere velger å la være å gifte seg. Som samboere har man ofte felles økonomisk ansvar for eiendeler, og tett sammenflettede liv. Siden ingen samboerskap er like, vil det være lurt å ta kontakt med en advokat for å utarbeide en samboeravtale og et testament som passer deres livssituasjon. På denne måten er dere sikre på at dokumentene er gyldige, og at begges interesser er ivaretatt. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om samboeravtale

frase

Er det obligatorisk å ha en samboeravtale?

Nei, det er ikke obligatorisk å ha en samboeravtale, men det kan være lurt å ha en for å unngå uenighet og konflikter senere.

frase

Hva bør en samboeravtale inneholde?

En samboeravtale bør inneholde en beskrivelse av eiendelene og gjelden til hver av partene, hvem som eier hva og hvem som skal betale hva i fellesskap, hvordan økonomien skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd og hvordan eventuelle barn skal ivaretas.

frase

Kan en samboeravtale endres?

Ja, en samboeravtale kan endres dersom begge parter er enige om endringene. Endringene bør skriftliggjøres og signeres av begge parter.

frase

Hva skjer hvis man ikke har en samboeravtale og samlivet tar slutt?

Hvis man ikke har en samboeravtale og samlivet tar slutt, vil delingen av eiendeler og gjeld reguleres av gjeldende lovverk. Dette kan føre til uenighet og konflikt, og det kan være en fordel å ha en samboeravtale for å unngå dette.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454