Bilde

FORNØYDE PARTER: Formålet med mekling er å komme til en løsning som begge parter kan leve med.

Mekling: en komplett guide (pris, erfaringer, o.l.)

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Står du midt i en konflikt og trenger hjelp med å finne løsninger? Du kan løse tvister på en rettferdig og fredelig måte med mekling, både innenfor og utenfor rettssalen.

Målet med mekling er å komme til en løsning som får alle parter til å tenke “joda, dette kan jeg leve med”. Det skal være et effektivt, rimeligere og mindre konfronterende alternativ til rettssaker. Og fremfor at dere bare får en dom som dere må følge, kan dere heller komme frem til gode avtaler og løsninger. 

På den måten kan dere dempe konfliktnivået og heller fokusere på samarbeid. Men det er ikke alltid så lett å komme til enighet. Mange velger derfor å få hjelp av en nøytral tredjepart, for eksempel en advokat med relevant kompetanse. Det er imidlertid viktig å forberede seg godt i forkant for at forhandlingene skal bli vellykkede.

Vi hjelper deg i gang med disse forberedelsene – her er alt du må vite om mekling.

Kortversjonen

  • Mekling kan være mindre tidkrevende og kostbart enn en rettssak. Det kan likevel være mulig å inngå juridisk bindende avtaler.
  • Mekling kan være et godt valg i situasjoner der partene ønsker å bevare en god relasjon. Mekleren legger til rette for at partene kan fokusere på samarbeid og felles problemløsning.
  • Mange forskjellige typer konflikter og tvister kan løses ved hjelp av mekling. Noen gode eksempler er arbeidskonflikter og barnefordelingssaker.

Hva er mekling?

Hvis du føler deg fastlåst i en konflikt, kan mekling være en effektiv metode for å finne nye løsninger som alle kan være fornøyde med. Mekleren kan hjelpe partene med å komme seg videre og inngå avtaler som er gunstige for alle. Advokater med relevant spesialisering pleier ofte å bistå ved mekling, men mekleren kan også være en jurist eller psykolog.

Det er mange fordeler med mekling. Denne prosessen kan dempe konflikter og konfrontasjoner, noe som er svært verdifullt i situasjoner der partene ønsker å bevare relasjonen seg imellom. Det kan også være en mer tidseffektiv og kostnadseffektiv metode for konfliktløsning, sammenlignet med tradisjonelle rettssaker.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Eksempler på saker og konflikter

Mange konflikter kan løses ved å få hjelp av en mekler. Mekling brukes for eksempel ved skilsmisse, samlivsbrudd, barnefordeling, forretningskonflikter og arbeidskonflikter. Faktum er at både små og store saker kan løses via forhandlinger – inkludert komplekse tvister. Faktisk kan kompliserte saker løses raskere, sammenlignet med en rettssak.

Det er likevel ikke alltid at mekling er den beste løsningen. Vi anbefaler derfor at du snakker med en advokat for å få nærmere veiledning.

Mekling ved samlivsbrudd og barnefordeling

Ifølge barneloven må foreldre med felles barn under 16 år møte til mekling gjennom familievernkontoret. Det er under dette møtet at partene blir enige om samværsrett, foreldreansvar og barnets bosted. Denne regelen er lik for alle foreldre, enten man er gift eller samboer. Foreldrene mottar en såkalt meklingsattest etter møtet. Meklingsattesten er påkrevd for å kunne ta ut separasjon, skille seg eller ta foreldretvisten til retten.

Vanligvis møtes foreldrene med en mekler til stede. Det kan likevel være mulig å møte opp hver for seg, for eksempel på grunn av konfliktnivået. Mekleren veileder foreldrene i henhold til barneloven og passer på at barnets beste er godt ivaretatt. Mekleren kan også gi veiledning i forhold til økonomiske konsekvenser for avtalen.

Mekling ved arbeidstvister

Arbeidstvister kan være både stressende og tidkrevende, og de kan potensielt skade både bedriftens produktivitet og arbeidsmiljøet. Mekling kan være en god og kostnadseffektiv løsning. En arbeidstaker kan i tillegg kreve forhandlinger, dersom hun eller han blir oppsagt på usaklig grunnlag.

En advokat kan bistå som en nøytral tredjepart – altså som en mekler – under disse forhandlingene. Han eller hun bistår partene med å finne en løsning, samt gir veiledning i henhold til norsk lov. Advokaten kan også mekle ved andre arbeidstvister. Fordelene ved å inngå forhandlinger med en mekler tilstede er mange:

  • Konfliktnivået reduseres
  • Raskere og mindre kostbar løsning enn formelle rettssaker
  • Alle parter har mer kontroll over utfallet, sammenlignet med en dom

Det er ikke uvanlig at underliggende problemer på arbeidsplassen avdekkes under meklingsprosessen. Dette er positivt, ettersom ledelsen kan ta grep og innføre langsiktige løsninger. Sist, men ikke minst, så finner meklingen sted bak lukkede dører. Konfidensialitet er dermed godt bevart.

Forliksavtale, rettsforlik og utenrettslig forlik

Avtaler som inngås gjennom mekling kalles for forlik eller forliksavtaler. Det er vanlig å skille mellom to typer forliksavtaler: utenrettslig forlik (forlik inngått utenfor retten) og rettsforlik (forlik inngått i retten). Et rettsforlik tilsvarer en dom, men det er fortsatt en avtale som partene har forhandlet seg frem til. Avtalen er likevel juridisk bindende, og eventuelle brudd vil føre med seg konsekvenser.

Rettsmekling er en måte der partene kan inngå rettsforlik, og en dommer fungerer da som mekler under forhandlingene. Partene kan ha med seg advokatene sine. For eksempel, mange arbeidsrettssaker løses ved hjelp av rettsmekling. Meklingen foregår nemlig bak lukkede dører, og det er enklere å bli enige om gode løsninger. 

En dommer i en formell rettssak vil for eksempel bare kunne avgjøre om en oppsigelse er saklig eller ikke, samt om arbeidstaker skal ha erstatning. Partene vil derimot kunne inngå helt andre løsninger og komme med gode forslag under rettsmeklingen. Mange andre sivile saker kan også løses ved hjelp av rettsmekling.

Utenrettslig forlik er derimot ikke juridisk bindende – det er på mange måter en helt vanlig avtale. Man kan likevel få hjelp av en mekler til å finne en løsning som alle kan leve med. Advokater kan hjelpe med tvisteløsning og mekling utenfor retten, slik at partene kommer til enighet. Advokaten tilrettelegger i så fall forhandlingene med mål om at partene skal inngå en forliksavtale utenfor retten. 

Advokatmekling brukes for eksempel ved arbeidstvister, forretningskonflikter, familiekonflikter og lignende.

Konfliktrådet tilbyr gratis mekling for alle

Konfliktrådet er en gratis tjeneste som kan benyttes av alle, og meklerne deres bistår både i sivile saker og straffesaker. Politiet må imidlertid først vurdere om straffesaken eller politianmeldelsen kan løses i konfliktråd. Alle kan derimot sende inn sivile saker til konfliktrådet. Den andre parten er ikke pliktig til å møte opp – konfliktrådet er helt frivillig.

Mekleren snakker først med alle involverte parter hver for seg. Deretter møtes alle til meklingsmøte. Det er likevel lov å angre og trekke seg både før og under møtet. Mekleren passer på at alle får fortelle sin versjon av saken før det inngås en avtale. Konfliktrådskontoret passer på at avtalen blir fulgt opp i ettertid. 

Dersom det dreier seg om en straffesak, slipper den andre parten å få noe registrert på ordinær politiattest – så sant avtalen blir innfridd. Saken blir slettet fra utvidet politiattest, så lenge vedkommende ikke begår nye lovbrudd de neste 24 månedene. Mekling kan dermed være gunstig for alle involverte. 

Det er ikke lov å ha med seg advokat på meklingsmøter i konfliktrådet, men du kan ha med deg andre støttepersoner som for eksempel en lærer eller familiemedlem.

Meklingsprosessen fra A til Å

Mekling kan utvilsomt være en effektiv måte å løse konflikter. Men hva innebærer egentlig meklingsprosessen? Jo, den nøyaktige prosessen avhenger litt av hvilken type mekling det er snakk om. Dreier det seg om rettsmekling? Advokatmekling? Mekling på familievernkontoret? Eller får dere hjelp av et konfliktråd?

Det finnes likevel noen fellesnevnere for meklingsprosessen. Det hele starter ofte med et meklingsmøte, der alle de involverte partene møtes sammen med en mekler. Noen ganger snakker mekleren med partene hver for seg på forhånd. Alle får muligheten til å forklare sitt syn på saken under meklingsmøtet, og mekleren passer på at alle blir hørt.

Uansett hva saken gjelder, anbefaler vi at du forbereder deg godt før du stiller til meklingsmøtet. En advokat kan hjelpe deg med forberedelsene, for eksempel ved å gi deg juridisk rådgivning, gå gjennom saken i detalj og identifisere dine interesser og mål, samt utvikle en strategi for forhandlingene.

Det kan være lurt å forberede seg mentalt på at du må lytte til den andre partens synspunkter. Du bør også forsøke å være åpen for kompromisser.

Meklingen er vellykket om dere klarer å bli enige om en avtale. Mekleren kan hjelpe dere med å lage en skriftlig avtale. Avtalen bør være tydelig og detaljert, uten rom for misforståelser eller tolkning. Ellers kan det fort oppstå nye konflikter i ettertid. Deretter må avtalen følges av begge parter. I noen tilfeller kan det være behov for oppfølging etter meklingsmøtet.

Mekling kan være en effektiv måte å løse konflikter på, men det krever også innsats fra begge parter etter møtet. I enkelte saker kan det være aktuelt med søksmål, dersom avtalen ikke følges opp. Advokaten din vil kunne gi deg nærmere veiledning om hva du bør gjøre, avhengig av situasjonen din og hva saken dreier seg om.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hvordan finne en kvalifisert advokat til mekling

Det kan være godt å få hjelp av en advokat når du står midt i forhandlinger. Du kan for eksempel ha med deg advokaten din til rettsmekling, eller du kan be om advokatmekling for å løse en konflikt utenfor rettssalen. Første steg er å finne en advokat med riktig kompetanse og erfaring, enten det er familierett, eiendomsrett eller arbeidsrett.

En erfaren advokat har ikke bare solid juridisk kunnskap. Han eller hun har også ferdigheter innen konflikthåndtering og forhandlinger. Advokaten vil dermed kunne veilede partene gjennom samtaler, finne potensielle løsninger og hjelpe alle involverte med å komme til enighet. Ikke minst, advokaten kan bistå med å skrive ned avtalen på en forståelig og tydelig måte.

Her er noen tips til å finne rett advokat til mekling:

  • Ekspertise: Se etter advokater som spesialiserer seg på emner som er relevante for saken din. For eksempel, en advokat med spesialisering innen arbeidsrett vil være godt egnet til mekling ved oppsigelser.
  • Meklingsadvokat: En såkalt meklingsadvokat har lang og god erfaring med mekling. En erfaren mekler vil være bedre rustet til å forstå og løse komplekse saker.
  • Omdømme og referanser: Undersøk hvilket omdømme advokaten har, og be gjerne om referanser.

Vi anbefaler i tillegg at du sammenligner priser og tjenester. Det kan være stor forskjell på hva advokater tar betalt. Du bør selvsagt ikke fokusere på pris alene – det viktigste er å finne noen som har den rette kompetansen og kunnskapen. Men du bør likevel passe på at du får en konkurransedyktig og rettferdig pris.

Konklusjon: dette må du vite om mekling

Mekling kan være et utmerket valg i situasjoner der partene har en pågående relasjon, for eksempel i familiekonflikter eller arbeidstvister. Det er også en god løsning for saker der partene ønsker å beholde kontrollen over utfallet, i stedet for å overlate avgjørelsen til en dommer. 

Det er riktignok ikke alltid den rette løsningen. Men i mange tilfeller kan mekling være det mest effektive og minst konfliktfylte alternativet. Vi anbefaler at du vurderer omstendighetene rundt saken din svært nøye. Deretter bør du snakke med en kvalifisert advokat for å finne ut om mekling kan være riktig for deg. 

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med saken!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454