Bilde

ØKONOMISK OPPGJØR VED SKILSMISSE: Skilsmisseoppgjør handler om fordeling av økonomiske verdier og gjeld mellom ektefeller ved skilsmisse.

Skilsmisseoppgjør: Dine rettigheter ved skilsmisse

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Ved en skilsmisse er det som regel mange følelser og tanker som ha innvirkning på avgjørelsene du tar. Hvis det er et vanskelig brudd, er det ikke uvanlig å la sin tidligere partner få eiendeler som man i utgangspunktet burde ha delt på. Dette kan ha store konsekvenser for det økonomiske utgangspunktet ditt når du skal etablere en ny fremtid.

Ingen samlivsbrudd er like, men fremgangsmåten rundt oppgjøret er som regel den samme. Hvis du lar deg veilede av en advokat, kan du være sikker på at dine interesser i skilsmisseoppgjøret ivaretas på best mulig måte. 

I denne artikkelen kan du lese mer om skilsmisseoppgjøret, og hvilke rettigheter du har. 

Kortversjonen

  • Ved skilsmisse skal par vanligvis dele sine felles eiendeler likt, en ordning kjent som felleseie.
  • Skjevdeling er et unntak fra felleseie som lar enkelte eiendeler holdes utenfor den felles økonomiske potten.
  • Ektefellene har avtalefrihet ved skilsmisseoppgjøret, det vil si at de kan velge alternative ordninger fra det ekteskapsloven foreslår.
  • I tilfeller der en ektefelle har bidratt betydelig til verdien av den andres eiendom, kan et vederlagskrav utløses for å gi økonomisk kompensasjon.

Hva sier loven? 

Det er ekteskapsloven som regulerer hvordan ekteskap skal inngås og avsluttes. Her legges det automatisk opp til en økonomisk ordning som kalles felleseie. Felleseie innebærer at deres samlede verdier (med noen unntak) deles likt når ekteskapet opphører. Dette gjelder uavhengig av hvem som eier, eller hvem som bruker tingen. 

  • Mange forveksler felleseie med sameie. Felleseie innebærer at tingens verdi deles likt ved skilsmisse, mens sameie sier noe om hvem som faktisk eier tingen. 

Særeie

Hvis man ikke vil følge lovens ordning om sameie, kan man ha en ordning som kalles særeie. Ved særeie vil verdien holdes utenfor fellespotten ved oppløsning av ekteskapet, og man kan velge om enkelte verdier- eller hele formuen skal være særeie. 

Ektepakt om særeie

For at man skal kunne ha særeie, må det inngås en avtale om dette. Særeie må avtales gjennom ektepakt, og det er visse krav som må oppfylles for at denne skal være gyldig. 

For det første må ektepakten være skriftlig, og begge ektefellene må signere ektepakten i nærværet av to vitner. Begge vitnene må signere mens dere er til stede, og de må være myndige ved full sans og samling

Hvis ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, for eksempel hvis man gir en gave som man vil at skal være ektefellens særeie, er det ikke nødvendig at begge er til stede og signerer. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Unntak fra felleseiepotten: Skjevdeling

Selv om alle verdiene i utgangspunktet skal fordeles likt ved oppløsning av ekteskapet når man har felleseie, er det noen unntak til denne hovedregelen.

Eksempelvis er det mange som har egne penger eller andre verdier som de tar med seg inn i ekteskapet. Utgangspunktet er at disse verdiene kan skjevdeles, altså holdes utenfor fellespotten. 

Skjevdeling betyr kort fortalt at eiendelen ikke blir en del av fellespotten som skal deles likt på to. Dette gjelder selv om verdien i utgangspunktet er en del av felleseiemidlene. Hvis du kan skjevdele en eiendel, vil du beholde denne uten at det påvirker resten av oppgjøret. 

Hva kan skjevdeles? 

For at du skal kunne skjevdele en eiendel, må du kunne «klart føre verdien tilbake til» eiendeler som du hadde før inngåelsen av ekteskapet, fått i gave, eller arvet av andre enn ektefellen din. Når loven bruker ordet «føre tilbake» er det et krav om at verdiene fremdeles er i behold. 

  • Hva betyr det at verdien må være i behold? Hvis du hadde en bil som du tok med deg inn i ekteskapet, og solgte den for å kjøpe en ny bil, vil pengene du «overførte» fra den gamle til den nye bilen kunne skjevdeles. Om du derimot brukte pengene fra bilen på en ferietur til Hawaii, er ikke verdien lenger i behold. 

Det er også viktig å merke seg at du må «klart» kunne vise at pengene stammer fra midler som kan skjevdeles (eiendeler før ekteskapet, gaver- eller arv fra andre enn ektefellen din). Hvis du ikke husker hva pengene har blitt brukt til, eller at de har blitt så sammenblandet med andre verdier at du ikke lenger kan spore dem tilbake, vil du ikke oppfylle dette kravet. 

Siden skjevdeling kun er et unntak fra hovedregelen om at alt skal deles likt, vil man falle tilbake på hovedregelen hvis ikke skjevdeling kan bevises. 

Andre ting som kan skjevdeles

I tillegg til å kunne skjevdele verdier som klart kan føres tilbake til de ovennevnte situasjonene, er det også andre ting som kan skjevdeles. 

For det første kan du skjevdele ting som utelukkende er ment til ditt personlige bruk. Dette kan for eksempel være klær. Om du har en verdifull klokkesamling eller lignende, er det ikke alltid like enkelt å si at de automatisk kan skjevdeles. Hvis dette er tilfellet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre rådgivning.  

Du kan skjevdele rettighetene dine i de offentlige trygdeordningene, i tillegg til verdier i offentlige eller private ordninger for pensjon. Eiendeler og andre rettigheter som ikke kan overføres fordi de er av personlig karakter (for eksempel personlige jaktrettigheter). 

Dette er ikke en fullstendig liste, og andre skjevdelingsmidler kan være aktuelle. Ta kontakt med en advokat for spørsmål om dine eiendeler. 

Bevisbyrden

Det er ektefellen som krever skjevdelingen som har bevisbyrden for at midlene fremdeles er i behold, og hvor de stammer fra. Dette er ofte lettere sagt enn gjort, og vil som regel bli et spørsmål om bevis. Mange har en så sammenblandet økonomi at det ikke er mulig å tilbakevise hvor pengene kommer fra, og det vil ofte bli for vanskelig å skille mellom fellesieverdier- og skjevdelingsmidlene.

Tips! For å unngå problemer med kravene til bevis, kan det være lurt å ha en egen konto for verdier som stammer fra skjevdelingsmidler. På denne måten kan man tydelig vise at verdien kommer inn på kontoen (for eksempel ved salg av en bil man hadde før ekteskapet, eller som arv), og se hvor pengene tar veien. 

Verdistigning på skjevdelingsmidler

I tillegg til at du kan skjevdele midlene, kan du også skjevdele verdistigningen av dem. Hvis du for eksempel har brukt pengene du fikk i arv fra foreldrene dine på en eiendom, vil du også kunne skjevdele verdistigningen på eiendommen. Det samme gjelder renter og avkastning dersom du velger å spare midlene. 

Avtalefrihet

Ved skilsmisseoppgjøret har dere avtalefrihet, og kan velge andre ordninger enn det som ekteskapsloven legger opp til. Avtaler som går bort fra utgangspunktet om felleseie vil ofte være til den ene ektefellens fordel, og til den andres ulempe. Samlet sett kan likevel endringer gå opp i opp, særlig hvis det er enkelte eiendeler som har stor sentimental verdi. I andre tilfeller kan det for eksempel være hensiktsmessig å la ektefellen som skal ha barna oftest få beholde barnetingene, eller den største bilen. 

Noen ganger er det også viktigere at man blir ferdige med skilsmisseoppgjøret, enn at hver krone fordeles rettferdig. En advokat vil kunne gi deg god veiledning om når det er viktig å stå på kravene sine, og når man skal la være. 

Vederlagskrav

Et vederlagskrav er et krav om en økonomisk kompensasjon som du kan måtte betale til ektefellen din. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis en av dere har bidratt i stor grad til å øke verdien av den andres eiendom som er særeie. Hvis du har bidratt i stor grad til oppussing av en fritidseiendom, kan det hende at du kan kreve vederlag av ektefellen din. 

Det kan også være aktuelt med vederlag hvis dere har brukt felleseiemidler for å øke verdien av noe som er særeie eller som kan skjevdeles. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis dere har solgt en felles bil for å investere i oppussing på den ene ektefellens hytte (der denne er særeie eller arvet). 

Man kan også ha krav på vederlag hvis en av ektefellene har svekket delingsgrunnlaget i stor grad. Dette kan en advokat hjelpe dere med spørsmål om.

Krav på bruksretten til boligen

I noen tilfeller vil den ene ektefellen overta boligen, mens den andre har krav på bruksretten. Her er det mange vilkår som må oppfylles, for eksempel kan man ha et stort behov for bruksretten til boligen hvis man skal ha barna store deler av tiden. For å unngå at de må bytte skole eller miljø, kan det være aktuelt at ektefellen som er mest sammen med dem får bli boende i huset. I så fall kan ektefellen som overtar boligen kreve husleie fra den som får bruksretten.  

Familiens nye hverdag

Et av de vanskeligste temaene å bli enige om, er hva som skjer med eventuelle barn når dere velger å gå fra hverandre. Det oppstår ofte spørsmål om hvordan samværet med barna skal organiseres, hvor de skal bo, hvem som har ansvaret for hvilke ting, og barnebidrag. 

Fellesnevneren i alle spørsmålene som gjelder barnefordelingen, er at løsningen skal være til det beste for barnet selv. Det er lett å la egne ønsker og behov overskygge barna, uten at dette er meningen. Ved å ta kontakt med en advokat i forbindelse med disse spørsmålene, vil dere kunne være sikre på at en objektiv og god løsning blir resultatet. 

Om man har barn under 16 år, plikter man å møte til mekling hos familievernkontoret ved skilsmisse. Her er målet at man skal finne svaret på disse spørsmålene. 

Hva er til barnets beste? 

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal vurdere hva som er best for barnet. Blant annet vil det ha betydning hvilke risikoer et eventuelt miljøskifte vil ha for barnet. Om barnet trives godt på skolen og har mange venner i nabolaget, kan det være vanskelig å flytte til et nytt sted. På motsatt side kan det hende at barnet vil ha store fordeler av å skifte miljø. 

Utgangspunktet er at barnet drar fordel av kontakt med begge foreldrene, og at man ønsker å legge til rette for at samvær og kontakt kan opprettholdes. Likevel er det ikke alltid slik at barnet burde ha kontakt med begge foreldrene sine, og vi kan tenke oss eksempler der rus eller psykiske utfordringer gjør at barnet har det bedre uten kontakt. 

Man ønsker som regel at søsken skal kunne holde sammen ved et samlivsbrudd. Det kan være fristende å tenke at barn A kan bo hos den ene, og barn B kan bo hos den andre forelderen, særlig hvis barna krangler mye når de er sammen. Hva som er det beste for deres barn må vurderes konkret. 

Det vil også bli lagt vekt på stabiliteten og omsorgsevnen som foreldrene kan tilby barnet. Her er det veldig vanskelig å si noe generelt, men et trygt og godt hjem vil være viktig for at barnet får en god oppvekst. Vanskeligheter på hjemmefronten kan også gi barnet utfordringer på andre arenaer i livet. 

Vi kan ikke si noe generelt om hva som er det beste for et barn, og det er derfor viktig at man møter til den obligatoriske meklingen. Det kan også være lurt å ta kontakt med en advokat hvis du eller dere forstår at dere ikke blir enige. Hvis meklingen ikke fungerer, kan det bli nødvendig å ta saken videre til domstolene for en endelig avgjørelse om hvordan barnefordelingen skal gjøres. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvorfor burde du bruke advokat ved oppgjøret etter skilsmissen? 

Når man skiller seg, er det mange følelser som påvirker handlingene dine. Ved å la deg bistå av en advokat, har du en støttespiller som kan forhandle på dine vegne, og gi deg råd som sikrer deg i fremtiden. Noen ganger har den ene ektefellen større oversikt over økonomien enn den andre, og advokaten vil sørge for at oppgjøret skjer på riktig måte. Gode råd og opplysninger om hva du har krav på vil gi deg et bedre grunnlag for å ta riktige avgjørelser. Dersom rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan advokaten ta saken videre til forhandlinger eller domstolene hvis det blir nødvendig. 

Få svar på spørsmål om skilsmisseoppgjør

frase

Hva er inkludert i et skilsmisseoppgjør?

Et skilsmisseoppgjør inkluderer vanligvis fordeling av eiendom, bankinnskudd, gjeld, pensjon, forsikringer og annen verdifull eiendom som ervervet i løpet av ekteskapet.

frase

Hva skjer hvis ektefellene ikke klarer å komme til enighet om skilsmisseoppgjøret?

Hvis ektefellene ikke klarer å komme til enighet om skilsmisseoppgjøret, kan retten bli bedt om å avgjøre tvisten. Retten vil da ta hensyn til lover og regler som gjelder for fordeling av ektefellers eiendom og gjeld.

frase

Hvor lang tid tar det vanligvis å fullføre et skilsmisseoppgjør?

Tiden det tar å fullføre et skilsmisseoppgjør kan variere avhengig av kompleksiteten i saken, hvor samarbeidsvillige ektefellene er, og hvor mange eiendeler og gjeld som må fordeles. Vanligvis tar det flere måneder å fullføre et skilsmisseoppgjør.

frase

Hva er en ektepakt og hvorfor er den viktig for et skilsmisseoppgjør?

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller som definerer hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles i tilfelle skilsmisse eller død. En ektepakt kan være viktig for et skilsmisseoppgjør fordi den kan definere hvordan fordelingen skal være, og kan dermed redusere konflikter og usikkerhet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454