Bilde

DU KAN HOLDE VERDIER UTENFOR LIKEDELINGEN: Ved en skilsmisse er det noen verdier du kan holde utenfor likedelingen. Forutsetningen er at verdiene fremdeles er i behold.

Skjevdeling av bo ved skilsmisse

Sist oppdatert: 19. mai 2023

I dagens samfunn er det vanligere med skilsmisser enn tidligere, og som oftest har begge partene verdier de ønsker å ta med seg videre. Oppgjøret etter en skilsmisse består av en fordeling av eiendeler, og utgangspunktet er at det skal deles likt. 

Et unntak for likedelingen er skjevdeling, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva som skal til for at du kan skjevdele bo under skilsmisseoppgjøret. 

Kortversjonen

  • Ved skilsmisse er utgangspunktet at formuen skal fordeles likt etter fradrag for gjeld. Videre kan man skjevdele eiendeler slik at de kan holdes utenfor delingen.
  • Skjevdeling forutsetter at verdiene klar skal kunne føres tilbake til midler du hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller som du senere har fått som gave eller arv fra andre enn ektefellen.
  • Skjevdeling kan kreves hvis verdiene fortsatt er i behold. Du kan altså ikke skjevdele verdier som du har brukt opp, for eksempel på ferietur eller annet forbruk.
  • Noen ganger kan du også skjevdele ting hvis sterke grunner taler for det. Her vil man måtte gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.
  • Det er verdien på skjæringstidspunktet som gjelder, altså ved begjæring av separasjon eller da samlivet ble brutt. Dette kan ha mye å si hvis tingene stiger eller synker i verdi, for eksempel en bolig eller en bil.

Lovens utgangspunkt

Hovedregelen i ekteskapsloven er at du og din tidligere ektefelles samlede formuer deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. En slik formuesordning kalles felleseie, og er lovens utgangspunkt. 

I noen tilfeller har ektefellene blitt enige om at de skal ha særeie. Særeie betyr at en eiendel holdes utenfor delingen, og kan gjelde for enkelte eiendeler, eller for alt ektefellene eier. Dersom dere har fullstendig særeie, skal ingenting likedeles ved samlivsbrudd. 

Noen tror at særeie og skjevdeling er det samme. Dette er en misforståelse som kan medføre store økonomiske konsekvenser. For at en gjenstand skal være særeie, må ektefellene ha bestemt dette i en ektepakt, eller at særeie er bestemt av giveren eller arvelateren av formuesgoden. Ved skjevdeling vil du kunne holde utenfor verdier som i utgangspunktet er en del av felleseiemidlene. Dette kan du lese mer om i neste punkt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva er skjevdeling?

Skjevdelingsmidler er i utgangspunktet en del av felleseiemidlene. Disse kan likevel holdes utenfor delingen, og beholdes uten at dette påvirker resten av delingsprosessen. 

Vilkårene for skjevdeling

Hvis du ønsker å skjevdele en eiendel, må den kunne klart føres tilbake til midler du hadde da ekteskapet ble inngått, eller midler du senere har mottatt som gave eller arv fra andre enn din ektefelle. 

At midlene kan «føres tilbake til» andre midler, vil i praksis bety at verdiene må være i behold. Du kan altså ikke skjevdele midler som er brukt opp.

Det er vanskelig å bevise at noe «klart kan føres tilbake til» midler man hadde fra tidligere, eller som man senere har fått som gave eller arv. Etter lange ekteskap vil ofte midlene være sammenblandet, og det vil være vanskelig å se skillene mellom felleseiemidler og skjevdelingsmidler. Hvis det krever omfattende prosesser for å spore tilbake midlene, vil som oftest ikke kravet om klarhet være oppfylt. Husk at skjevdeling kun er et unntak fra hovedregelen om at eiendelene skal deles likt. 

Når kan du kreve skjevdeling?

Hvis du mottar arv eller gaver fra andre enn ektefellen, vil disse i utgangspunktet kunne skjevdeles. Dette kan for eksempel være at du arver en gammel familiehytte, eller en pengegave fra dine foreldre. 

For at noe skal kunne skjevdeles, må verdiene være i behold. Hvis du har brukt pengegaven på løpende utgifter som strøm og mobilabonnement, vil verdiene være brukt opp. Hvis du derimot har brukt pengegaven til å nedbetale gjeld på bolig, vil du i mange tilfeller kunne skjevdele summen. Verdier som erstattes av et skjevdelingsmiddel vil fremdeles kunne skjevdeles så lenge det er en klar kobling mellom eiendelene. 

  • Eksempel: La oss si at du arver den gamle familiehytten i et attraktivt område på Trysil. Du har ikke lenger behov for hytten, og velger å selge den. Hytten er av stor verdi, og du velger å bruke pengene til å kjøpe deg en leilighet. Siden pengene som ble brukt til leiligheten «klart kan føres tilbake til» hyttens verdi, vil leiligheten kunne skjevdeles. 

Tips!

Dersom du arver eller mottar store verdier, er det lurt å sette disse midlene inn på en egen konto som heter «arv og gaver» eller lignende. På denne måten vil midlene klart være atskilt fra andre felleseiemidler, og lettere kunne skjevdeles senere. Dersom du bruker arven eller pengegaven, kan du trekke den direkte fra «arv og gaver» kontoen, og linken mellom den anskaffede eiendelen og skjevdelingsmidlene er klar. 

Husk at verdistigningen av skjevdelingsmidlene også kan skjevdeles! Du vil altså få beholde verdistigning av fast eiendom, renteinntekter på bankinnskudd og investeringer, og avkastningen hvis du velger å sette pengene i aksjer eller fond.

Hvis sterke grunner taler for det

I noen tilfeller kan du også skjevdele verdier som ikke stammer fra midler du hadde før ekteskapet, eller som du har mottatt som arv eller gave. 

Dette gjelder dersom «sterke grunner taler for det». 

Hva som anses som «sterke grunner» må vurderes i den konkrete saken. Likevel er det vanlig at forelderen som skal ha omsorgen for barna, får skjevdele eiendeler som barna bruker. 

Hvilken verdi skal skjevdeles?

I noen tilfeller kan skjevdelingsmidlene dine stige eller synke i verdi. Det er verdien på skjæringstidspunktet, altså da ektefellene begjærte separasjon til fylkesmannen eller da samlivet ble brutt, som kan skjevdeles. 

  • Eksempel: Per og Kari er gift. De har lenge ønsker å avslutte ekteskapet, og sender inn en begjæring om separasjon til fylkesmannen.

Kari mottok en hytte i arv etter sine foreldre for 10 år siden. Da var hytten verdt 1 million kroner. På grunn av verdistigningen er hyttens markedsverdi 1,4 millioner. På skjæringstidspunktet, altså da de sendte inn begjæringen, var hytten verdt 1,4 millioner. Karis skjevdelingskrav er på 1,4 million

Viktig! Hvis verdistigningen på et skjevdelingsmiddel (for eksempel en bolig) skyldes innsats fra begge ektefellene, vil denne verdistigningen være felleseiemiddel og likedeles. Dette gjelder selv om det bare er ektefellen som ønsker skjevdeling som har betalt for oppussingen, dersom den andre har hjulpet til. 

  • Eksempel: Kari arver en hytte etter sine foreldre som er verdt 1 million kroner. Hytten er gammel, og har et stort moderniseringsbehov. Per og Kari bestemmer seg for å pusse opp hytten, og betaler totalt 500 000 kroner for å få den i stand. Både Per og Kari bidrar med penger og innsats til oppussingen. De gjør det også fint på uteområdet rundt hytten for å skape en koseligere atmosfære. Etter moderniseringen har hyttens markedsverdi steget til 2 millioner kroner. Verdiøkningen på 1 million kroner skal deles likt mellom Per og Kari. Kari kan fremdeles skjevdele millionen hytten var verdt da hun arvet den.

Begrensninger i skjevdelingsretten

Som nevnt tidligere, kan du ikke skjevdele midler som er brukt opp. Det er ektefellen som krever skjevdelingen, som har bevisbyrden for at verdiene fremdeles er i behold. 

Skjevdeling kan også begrenses dersom det fører til et «åpenbart urimelig resultat». I vurderingen vil blant annet ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien spille inn. 

  • Det vil ikke være urimelig at Kari kan skjevdele en hytte hun får i arv etter sine foreldre hvis ekteskapet bare har vart i ett år, eller hvis Per har egne midler han kan skjevdele slik at hans økonomi er fungerende etter skilsmissen. 
  • Det kan være urimelig at Kari får skjevdele en felles bolig, dersom hun og Per har vært gift i 50 år og bygget livet sitt sammen rundt dette hjemmet. Spesielt er det urimelig dersom Per ikke har egne skjevdelingsmidler, eller stabil arbeidsinntekt.  

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

For å bevise at en verdi «klart kan føre tilbake til» skjevdelingsmidler, er kontoutskrifter og annen dokumentasjon viktige. 

Hvis du ønsker å holde andre verdier enn skjevdelingsmidler utenfor likedelingen, må du og din ektefelle bli enige om dette i en ektepakt. 

Under skilsmisseoppgjør er det mange følelser i omløp, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å sikre at dine interesser ivaretas. Det kan være lett å gi slipp på verdier for å slippe ytterligere konflikt, men dette er noe mange angrer på i etterkant. Ved bruk av en advokat vil du ikke trenge å stå i konflikten alene.  

Husk at du skal ha et liv etter skilsmisseoppgjøret er overstått. Verdiene du tar med deg ut av ekteskapet, er verdiene du har som grunnlag for det nye kapittelet i livet ditt. God kunnskap og veiledning om hvilke verdier du har krav på, kan gjøre en stor forskjell senere. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om skjevdeling av bo ved skilsmisse

frase

Hvordan fungerer skjevdeling ved skilsmisse?

Ved skjevdeling ved skilsmisse blir verdier som er skjevdelingsmidler holdt utenfor det som skal deles mellom ektefellene. Skjevdelingsmidler tilfaller ektefellen som eier midlene.

frase

Hva er eksempler på skjevdelingsmidler?

Eksempler på skjevdelingsmidler kan være midler som en ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet, eller verdier som vedkommende har arvet eller fått som gave i løpet av ekteskapet.

frase

Kan skjevdeling påvirke fordelingen av felleseie ved skilsmisse?

Ja, skjevdeling kan påvirke fordelingen av felleseie ved skilsmisse. Skjevdelingsmidlene skal holdes utenfor det som skal deles mellom ektefellene, og kan dermed påvirke hvor mye hver av ektefellene får av det som skal deles.

frase

Hvordan kan man sørge for at skjevdelingsmidler ikke deles ved skilsmisse?

For å sørge for at skjevdelingsmidler ikke deles ved skilsmisse, må ektefellene inngå en avtale om dette i ektepakt. Det er viktig å være klar over at avtalen må inngås før midlene skaffes eller mottas, og at avtalen må være gyldig i henhold til gjeldende lovverk. For å sørge for at skjevdelingsmidler ikke deles ved skilsmisse, må ektefellene inngå en avtale om dette i ektepakt. Det er viktig å være klar over at avtalen må inngås før midlene skaffes eller mottas, og at avtalen må være gyldig i henhold til gjeldende lovverk.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454