Bilde

BARNETS BESTE I FOKUS: Ved konflikter om barnefordeling kan en advokat med spesialisering på feltet veilede deg, for å sikre en rettferdig og barnets beste løsning.

Advokat innen barnefordeling: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Spørsmål om barnefordeling er ett av de første spørsmålene foreldre tar opp når de skal skille seg. Barnefordeling handler om hvor barnet skal bo, hvor mye samvær foreldrene skal ha og hvem som skal ha foreldreansvaret. Dette er det ikke alltid enkelt for foreldre å bli enige om.

Både foreldre og barn har rettigheter, og for at disse skal ivaretas på best mulig måte kan det være nyttig å få hjelp fra en advokat. I tillegg kan denne hjelpen også bidra til et lavere konfliktnivå og en mer rettferdig barnefordeling.

Kortversjonen

  • Barnefordelingssaker involverer bestemmelse av barnets bosted, foreldreansvar og samvær.
  • Advokater innen familierett kan bidra til en mer rettferdig prosess, redusere konfliktnivået og veilede gjennom formelle aspekter, inkludert lovverk og nødvendig dokumentasjon.
  • Kostnaden for en advokat kan dekkes gjennom forsikring eller søknad om fri rettshjelp, avhengig av inntekt og formue.
  • Barneloven er sentral i barnefordelingssaker og understreker barnets beste i alle avgjørelser. Advokater hjelper til med å tolke og anvende denne loven, inkludert samværsrettigheter og fast bosted for barnet.

Hva kan en advokat i barnefordeling hjelpe deg med?

Advokater som er eksperter innenfor familierett, har full oversikt over det formelle rundt en barnefordelingssak. De kjenner til lovverket, hvilke rettigheter alle parter har og vet hvilken dokumentasjon som skal til. De kan også hjelpe til med å forhandle og finne frem til løsninger i saker med både liten og sterk konflikt. I visse tilfeller havner barnefordelingssaker i retten, og da vil en advokat føre saken for deg.

Det er ikke alltid så lett å ha oversikt, spesielt ikke i svært følelsesladde situasjoner. En advokat skal først og fremst fungere som en støtte og rådgiver.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva koster en advokat i barnefordelingssak?

Kostnaden ved å få hjelp av en advokat er naturlig nok et tema for de fleste. Veldig mange har advokathjelp innebygd i forsikringen. Det går også an å søke om fri rettshjelp i forbindelse med barnefordelingssak. Fri rettshjelp er satt av for mennesker med lav inntekt og formue, og for saker som er veldig alvorlige. I noen tilfeller må du dekke en egenandel, mens det i andre tilfeller vil være helt gratis med fri rettshjelp.

Det er viktig å være klar over at det er sjeldent du får en fast pris fra en advokat. Årsaken er at varighetene på oppdragene varierer veldig. Det lønner seg å snakke med advokaten om priser underveis, slik at du beholder oversikten. Et annet tips er at det går an å spørre om å få en estimert pris.

Barneloven

Loven om barn og foreldre, også kjent som barneloven, gjelder for barn og unge under 18 år, og er den mest sentrale loven i forbindelse med barnefordeling. Denne loven hvilke plikter foreldrene har, inkludert foreldreansvar og plikten til å forsørge og ivareta barnet frem til fylte 18 år. Ved siden av dette inneholder loven også bestemmelser om barnets rettigheter overfor foreldrene.

Hele barneloven er basert på det grunnleggende prinsippet om at det er barnets beste som skal legges til grunn for alle avgjørelser som angår barnet. Dette gjelder i høyeste grad også når det kommer til barnefordeling.

I utgangspunktet sier barneloven at det er opp til foreldrene å bli enige om samvær etter et samlivsbrudd, og at avtalen må ta hensyn til hva som er best for barnet. I virkeligheten er det slik at foreldrene kan ha svært vanskelig for å bli enige om hva som er barnets beste. Det er her advokater og andre myndigheter kommer inn for å hjelpe.

Barnets beste – Et grunnleggende prinsipp

Barnets beste er egentlig et litt diffust begrep. For hva er egentlig barnets beste? Hvordan blir man enige om det i en barnefordelingssak? Hvilke faktorer skal man vektlegge? Barnets beste er et grunnprinsipp som skal ivareta barnets interesser og behov. I utgangspunktet trenger barnet foreldre som samarbeider og en ordning som sørger for at barnet får både omsorg og en trygg og stabil tilknytning til begge foreldrene, selv etter en skilsmisse.

Når foreldre skiller seg, er det vanlig at begge eller den ene flytter til et nytt sted. Miljøskifte er en faktor som har stor betydning for grunnprinsippet. Hvordan vil flytting påvirke barnet? For et barn er det ikke alltid til det beste å måtte flytte fra et kjent sted, skole og venner. Er det flere barn i bildet, vil også hensynet til å holde søskenflokken samlet veie tungt. En annen sentral faktor er foreldrenes omsorgsevne.

Er en forelder mindre skikket til å vise god omsorg? Eller klarer begge foreldrene å vise god nok omsorg for barna sine? Viktigheten av kontakt med begge foreldrene vil også veie tungt, da dette generelt er viktig for barnet. Hva som er barnets beste beror altså på et helhetsbilde. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere disse faktorene, og se hele bildet.

I forbindelse med en barnefordelingssak vil en psykolog som er ekspert på barn, snakke med barnet hjemme hos begge foreldrene. Etter barneloven kan barn høres fra de er veldig små. Fra de er 12 år gamle skal det legges stor vekt på deres mening om hvor de vil bo, og hva de ønsker. Dette er en praksis som har litt ulike utfall.

Veldig mange barn har vanskelig med å fortelle hvor de ønsker å bo. Det er normalt at barn føler seg lojale mot begge foreldrene sine, og ikke ønsker å såre noen av dem. I noen tilfeller kan også barna være satt under et sterkt press. Det er barnets oppriktige ønske som blir vektlagt i en domstol. Riktignok i den grad man tenker at barnet forstår konsekvensene av sine ønsker.

Hvor skal barnet bo?

Spørsmålet er hvor skal barnet bo? Skal barnet ha fast bosted hos enten mor eller far, eller skal det ha delt fast bosted? At foreldre ved samlivsbrudd deler bosted 50/50 har blitt en vanlig praksis. Da bor barnet annenhver uke hos mor og far, eller medmor/medfar. Med fast bosted menes det hjemmet hvor barnet bor mest, og har folkeregistrert adresse. Vurderingen av hvor barnet skal bo avhenger i all hovedsak av hva man mener er barnets beste. Vi ser at grunnprinsippet om barnets beste går igjen hele veien, og derfor er det en god idé å få hjelp av en advokat som er godt kjent med dette viktige grunnprinsippet.

Om barnet er under tre år anbefales det at barnet har fast bosted hos kun en av foreldrene. Dette skyldes at små barn har behov for en stabil omsorgsbase, og at det kan være stressende for dem å flytte mye frem og tilbake. Selv om barn under tre år skal ha fast bosted hos en av foreldrene, er det viktig å sørge for og til rette legge for nok samvær med den andre forelderen. Barn har alltid behov for nok kontakt med begge foreldre. Dette forutsetter godt samarbeid mellom foreldrene og at ordningen kan gjennomføres uten negative konsekvenser for barnet.

Alle som har barn under 16 år, må delta i mekling ved et samlivsbrudd. Et av de mest sentrale temaene under denne meklingen er hvor barnet skal bo, og hvordan samværet skal fordeles. Det gjelder også hvordan man fordeler samvær under høytider som jul og påske samt hvordan man løser sommerferien. Avtalene som eventuelt blir inngått her, vil gi foreldrene en tydelig oversikt over hva de skal forholde seg til.

Mer om samværsretten

Når det er bestemt at barnet skal bo fast hos den ene forelderen, må det bestemmes hvordan samværet for den andre forelderen skal foregå. Retten til samvær står sterkt i norsk lov, og barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær. Med andre ord har ikke forelderen med fast bosted rett til å stenge den andre forelderen ute fra barnets liv, med mindre det foreligger en saklig grunn til det.

I utgangspunktet kan foreldre selv bli enige om hvor mye samvær den ene parten skal ha. Faktorer som arbeidstid kan gjøre at det lønner seg at foreldrene blir enige om en fleksibel samværsrett, så lenge barnets beste blir ivaretatt. Det er kun ved uenigheter at spørsmål om samvær blir tatt inn for retten. I slike tilfeller er det ekstra viktig med en advokat som er ekspert på feltet.

Som tidligere nevnt har det blitt mer vanlig med en 50/50 fordeling, men en annen vanlig fordeling er 60/40. Det vil si at barnet bor fast hos den ene av foreldrene 60 % av tiden og samvær med den andre av foreldrene 40 % av tiden. Dette innebærer også at forelderen som har 40 % samværsrett må betale barnebidrag til forelderen med mest samvær og foreldreansvar.

I barneloven er det trukket frem enkelte faktorer som skal vektlegges i forbindelse med avgjørelser om samvær. Dette er blant annet i hvilken grad barnet er knyttet til nærmiljøet, barnets alder, reiseavstanden mellom foreldrene og lignende. Det er større sannsynlighet for at barn får fast bosted hos forelderen som blir boende i det området der barnet har vennene sine, går på skole og deltar i fritidsaktiviteter.

I utgangspunktet skal foreldrene dele på eventuelle reisekostnader knyttet til samværsretten, om ikke annet er avtalt. Det er nemlig begge foreldrenes ansvar å sørge for samvær, og i utgangspunktet skal ikke den ene parten ha større kostander knyttet til dette enn den andre. Loven tar nemlig ikke hensyn til hvem av foreldrene som flytter, og sånn sett er «skyldig» i at det blir dyrere å ha samvær med barnet. Derfor er det veldig lurt at dette avklares på forhånd, slik at det ikke blir noen konflikt ut av det. Dette er et spørsmål mange tar opp med en advokat.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Samværsnekt og barnebortføring

Noen ganger går et samlivsbrudd virkelig galt. Det kan være snakk om at den ene forelderen nekter den andre å møte barnet, og eventuelt saboterer avtalt samvær. Det kan enten skje ved at det avtalte samværet ikke skjer til den tiden som er avtalt eller at samværsforelderen ikke møter opp til samværet. Det hender også at en av foreldrene bestemmer seg for å bortføre barnet for å hindre den andre i å treffe barnet.

Når barnefordelingen blir så vanskelig, er det viktig å få hjelp av en advokat. Denne vil ha en objektivitet og evne til å se barnets beste, som vil være nødvendig for å løse konflikten.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen barnefordeling

frase

Hva veier tyngst i en barnefordelingssak?

Det er barnets beste som veier tyngst. Dette hensynet er så viktig at det er nedfelt i loven.

frase

Hva er en 60/40-deling?

Det vil si at barnet bor 60 % av tiden hos den ene av foreldrene og har 40 % samvær med den andre.

frase

Har begge foreldrene krav på samvær?

Barn har i utgangspunktet rett til samvær med begge foreldrene sine. Det skal dermed legges til rette for dette, og for at barnet skal ha det trygt og godt. Den ene forelderen kan ikke nekte den andre å ha samvær med barnet med mindre det foreligger en skjellig grunn til dette.

frase

Hva kan en advokat innen barnefordeling hjelpe med?

En advokat kan hjelpe dere med å avtale hvor barnet skal bo, hvem som skal ha foreldreansvar, hvordan barnebidrag skal løses, hvilke rettigheter du har som samværsforelder og mye mer.

frase

Kan jeg få fri rettshjelp i en barnefordelingssak?

Dersom du oppfyller de økonomiske kravene, kan du få fri rettshjelp i saker som handler om barnefordeling. En advokat kan hjelpe deg med å se om du møter kravene samt hjelpe deg med å søke.

frase

Hvor mye koster det å bruke en advokat innen barnefordeling?

Kostnadene ved å bruke en advokat innen barnefordeling kan variere avhengig av advokatens erfaring og timepris. Noen advokater tilbyr også faste priser for bestemte tjenester. Det kan være lurt å diskut

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454