Bilde

FORELDRE HAR VIKTIGE ROLLER: Som forelder er man ansvarlig for å sørge for at barnet vokser opp på en god måte.

Foreldrerett: Alt du trenger å vite (rettigheter, farskap m.m.)

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Når vi snakker om rettigheter innenfor familie, er det først og fremst barnas rettigheter det handler om. Alle rettslige avgjørelser blir tatt ut ifra hva som er til det beste for barnet. For eksempel gjelder dette i alle saker som omhandler foreldreansvar, fast bosted, og samværsrett. Begrepet «foreldrerett» kan derfor være misvisende.

Kortversjonen

  • Barnets foreldre er kvinnen som fødte barnet, og mannen kvinnen var gift med ved fødselen anses som barnets far. Om det er snakk om assistert befruktning eller giftemål med en annen kvinne, vil hun være barnets medmor.
  • Farskap kan erklæres under svangerskapet eller etter at fødselen er gjennomført. Enten ved at moren til barnet oppgir en far, eller ved at moren skriftlig godtar farskapserklæringen. Det samme gjelder for medmor.
  • Som forelder har man en rett og plikt til å fostre opp barnet, og til å ta avgjørelser på vegne av barnet.
  • Barnet har i utgangspunktet rett til samvær med begge foreldrene sine, uavhengig av om de bor nærme eller langt fra hverandre.
  • I en foreldretvist er det barnets beste som vil stå i fokus, og være avgjørende i saken.

Hvem regnes som forelder?

Først og fremst må det fastslåes hvem som er barnas foreldre. Evolusjonen har i disse saker ikke endret menneskets biologi i noen særlig grad. Det kreves fortsatt to for å lage én. Også ved assistert befruktning. Selv om dette i utgangspunktet ikke virker fryktelig komplisert, tar loven høyde for at mye kan skje både før, under, og etter svangerskapet. Lov om barn og foreldre (barneloven) spesifiserer hvem som er hvem:

Vi hjelper deg å finne en advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Barneloven § 2

Kvinnen som har født barnet regnes alltid som barnets mor. En eventuell avtale om å føde et barn for en annen kvinne er derfor ikke bindene.

Barneloven § 3

Er barnets mor gift, er mannen som hun er gift med ved fødsel å regne som barnets far. Er barnets mor gift med en annen kvinne, gjelder ved assistert befruktning de samme reglene for barnets medmor som for barnets far. Om ektefellene er lovmessig separert ved fødsel, gjelder ikke reglene nevnt over.

Barneloven § 4

Er farskapet av en natur som ikke er nevnt i § 3, kan barnets far erklære farskap enten under svangerskap, eller etter fødsel. Erklæringen kan kun gjøres gyldig på to måter. Den er gyldig enten ved å være gitt av personen barnets mor har oppgitt som far, eller ved at barnets mor skriftlig godtar erklæringen. Den samme erklæringen gjelder for medmor.

Som far har du mulighet til å akseptere farskapet selv om du ikke hverken ønsker eller har mulighet til å være en aktiv far. Du kan derimot ikke frasi deg farskapet om du er den biologiske faren til barnet. Retten kan idømme farskap på flere måter.

For eksempel om en mann har hatt samleie med barnets mor i nær tid av unnfangelse. Eller om det er flere mulige fedre involvert, men en av dem er mer sannsynlig enn en annen. Er du idømt farskap, er du pliktig til å bidra økonomisk frem til barnet er fylt 18 år. Det samme gjelder barnets mor dersom barnet er bosatt hos far.

Rett: Ifølge barneloven § 6 kan både barnet, begge foreldrene, og også en eventuell tredjemann som hevder å være barnets far, alltid reise sak for domstol angående farskap. Et farskap kan ikke endres uten en bekreftelse av en DNA-analyse.

Foreldreansvar

Ansvaret for oppfostring av et barn innenfor loven, kalles foreldreansvar. Foreldrene har med dette både rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet i personlige forhold. Dette skal gjøres ut ifra barnets interesser og behov.

Denne retten og plikten strekker seg også til å oppdra og forsørge barnet innenfor lovens rammer. Barnets fysiske og psykiske helse må ikke bli utsatt for skade eller fare. Dette gjelder ikke bare fysisk og psykisk vold, men også vold (f.eks. ørefik eller ris) utøvet i forbindelse med oppdragelse.

Er foreldrene gifte og bor sammen, deler foreldrene likt på foreldreansvaret. I tilfeller der foreldrene er skilt eller separerte, og ikke lenger bor sammen, kan ansvaret avtales. Det vil si at de i utgangspunktet fortsatt deler ansvaret, men at de etter avtale kan forandre det til å gjelde kun en av dem.

Er foreldrene derimot hverken gift eller bosatt under samme tak, gjelder det enkelte andre regler. Her kan barnets mor gi melding til folkeregistermyndighetene om at hun ønsker å ha foreldreansvaret alene. Dette må gjøres innen ett år fra farskapet ble fastsatt.

Det samme gjelder barnets far, om han ikke ønsker foreldreansvar. Om folkeregistermyndighetene får en slik melding av en av foreldrene, får barnets mor foreldreansvaret alene.

Ofte har foreldrene delt foreldreansvar, men barnet har fast bosted hos den ene. I tvister og uenigheter rundt barnets oppvekst i disse tilfellene er loven klar: Parten som ikke bor fast med barnet kan ikke sette seg opp mot de større avgjørelsene den andre parten tar. Dette kan for eksempel dreie seg om hvor i landet barnet skal bo, eller hvorvidt barnet skal gå i barnehage eller ikke. 

Samværsrett

Som nevnt tidligere, er denne retten først og fremst ment for barnet. Det vil si at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Dette er også gjeldene selv om foreldrene bor på forskjellige steder. Om barnets foreldre ikke klarer å komme til enighet rundt samvær, er det hva som er til det beste for barnet som gjelder.

Dette kan variere fra familieforhold til familieforhold. Ifølge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har barn også forskjellige behov for samvær avhengig av hvilken alder de er i.

Samværsretten er komplisert. Livet kan være uforutsigbart. Noen arbeider i skift, andre blir tvunget til å flytte grunnet jobb. Et vanskelig samlivsbrudd kan ende opp i dårlig kommunikasjon, og bidra til å gjøre vondt verre. Hvis partene ikke klarer å komme frem til en god samværsordning, er neste skritt mekling.

Mekling er når partene møter opp på et familievernkontor, der en mekler vil prøve å hjelpe de med å komme frem til en løsning. Det de her vil prøve å finne ut av, er blant annet fordelingen av foreldreansvaret, og hvor barnet skal bo fast.

Sist, men ikke minst skal det utarbeides en samværsordning med hovedfokus på hva som er til det beste for barnet. Når barnet fyller 7, skal det tas hensyn til barnets mening. Når det fyller 12, skal meningen vektlegges i stor grad. Om meklingen ikke fungerer, vil partene måtte gå til anskaffelse av advokat, og saken vil ende i retten.

Vi hjelper deg å finne en advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem vinner i retten?

I retten vil barnet stå i fokus, og barnets beste vil være avgjørende. Foreldrenes egne ønsker og følelser kommer i bakgrunnen her. I noen saker er det ingen tvil om hvem barnet havner hos. For eksempel der det er utøvet fysisk eller psykisk vold hos en av partene.

I andre saker må man grave dypere. Det viser seg at de som snakker negativt om den andre parten foran barnet sitt, ofte taper i retten. Det ble klart da Nrk gikk igjennom 255 foreldretvister som endte med dom. Når barn står i midten av en konflikt mellom mor og far, tar de ofte parti med den som ser ut til å ha det psykisk verst.

Få svar på ofte stilte spørsmål om foreldrerett

frase

Hvordan fordeles foreldrerettigheter ved en skilsmisse?

Ved en skilsmisse vil foreldrerettigheter som samværsrett, foreldreansvar og bosted normalt sett fordeles mellom foreldrene. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om fordelingen, vil retten avgjøre saken etter en helhetsvurdering av hva som er best for barnet.

frase

Hva er foreldreansvar?

Foreldreansvar er den juridiske retten og plikten foreldre har til å ta vare på og oppdra sine barn. Dette innebærer blant annet å ta beslutninger som angår barnets omsorg og oppdragelse, økonomi, helse og utdanning.

frase

Kan foreldre avtale seg bort fra foreldreansvar?

Nei, foreldre kan ikke avtale seg bort fra foreldreansvar. Foreldreansvar er en plikt og rettighet som følger med det å være foreldre, og kan kun endres ved en avgjørelse fra retten.

frase

Hva er samværsrett?

Samværsrett er den juridiske retten og plikten foreldre har til å ha kontakt og være sammen med barnet sitt etter en skilsmisse eller samlivsbrudd. Samværsretten kan fastsettes av retten, eller avtales mellom foreldrene, og skal tilpasses barnets behov og situasjon.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454