Fradømt foreldreansvar: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

lykkelige foreldre

I utgangspunktet skal det mye til å bli fratatt foreldreansvaret, og det skal være gode argumenter som trekker i retning av at du ikke er kvalifisert.  Selv i saker der det har blitt bevist at en forelder i stor grad er uegnet, har retten nøyd seg med å heller begrense samværsretten. Likevel hender det at man bli fradømt foreldreansvaret, og i denne artikkelen kan du lese mer om hvordan denne prosessen foregår.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er foreldreansvar?

Foreldreansvar er det overordnede ansvaret du har for å gi barnet en trygg og omsorgsfull oppvekst. Det er både en rett- og en plikt til å ta gode avgjørelse på vegne av barnet som du har foreldreansvar for, i tillegg til å sørge for at barnets interesser og behov ivaretas i størst mulig grad. 

I foreldreansvaret ligger det også et ansvar for å gi barnet en god oppdragelse, og sørge for at barnet har alt det trenger. Du har også ansvaret for å hindre at barnet utsettes for fysisk eller psykisk vold. Bruk av ørefik, ris eller lignende i forbindelse med oppdragelse er heller ikke tillatt. 

Hvem får foreldreansvar?

Foreldreansvar er vil være felles for mor og far (eller medmor) ved fødsel. Hvis foreldrene til barnet skiller seg, eller flytter fra hverandre, er det vanlig at de inngår en avtale om må fordele ansvaret mellom seg. Som regel vil fordelingen være 50-50, men dette varierer fra familie til familie. 

I noen tilfeller er foreldrene hverken gift eller samboere ved fødselen av barnet, og da er det mulig å gi beskjed til folkeregistermyndighetene om at far ikke ønsker foreldreansvar. Dette må skje innen 1 år fra farskap ble fastslått, og innenfor den samme tidsperioden kan mor melde at hun ønsker foreldreansvaret alene. Hvis denne typen melding sendes, vil moren til barnet få hele foreldreansvaret alene. 

Som foreldre kan dere også velge om barnet skal bo fast hos begge, eller om det skal ha fast bosted hos den ene. Samværstid vil være noe man kan avtale uavhengig av bosituasjonen. Det er viktig å være klar over at den forelderen som barnet bor med fast har rett til å flytte med barnet uten at den andre forelderen kan motsette seg dette. Ved delt fast bosted vil slike avgjørelser måtte tas i fellesskap. 

Når det skal avgjøres hvordan bosituasjonen til barnet skal ordnes, og hvordan samværstiden skal gjennomføres, vil barnets ønsker ha betydning for valget som tas. Loven sier at barnet har en rett til å bli hørt, og jo eldre barnet er, jo mer skal hans eller hennes mening ha innvirkning på avgjørelsen. Hovedregelen er at barn skal informeres om forhold det kan forstå, og fra barnet fyller 7 år skal det få lov til å ytre sine meninger i avgjørelser som gjelder barnet. Når barnet har fylt 12 år skal dets meninger vektlegges i valg som tas. 

Hvordan mister man foreldreansvaret?

Det skal mye til for å miste foreldreansvaret, men det skjer likevel fra tid til annen. I Norge vektlegger man barnas bånd til foreldrene sine tungt. I de fleste tilfeller vil relasjonen til foreldrene være positivt for vurderingen, men i andre situasjoner kan barnas relasjon til foreldrene være anstrengt og vanskelig. Barnevernet har en vanskelig jobb, og utfallet vil i de fleste tilfeller være en stor påkjenning for barnet, uavhengig av utfallet i saken. Særlig vil saker som gjelder rus, overgrep, seksuelt misbruk eller lignende situasjoner kunne medføre at foreldreansvaret fratas.  

I saker som gjelder overgrep mot barn er det en lavere terskel for bevisene i saken, enn i andre saker. Domstolen skal aldri ta et valg som gjør at et barn kan risikere å bli utsatt for vold eller overgrep. Selv om terskelen er lavere i saker som gjelder barn, må det være sannsynlig at et overgrep har skjedd. Det har vært tilfeller der foreldre som ikke liker hverandre har anklaget den andre parten for vold eller overgrep for å få beholde forelderansvaret alene. Tvilstilfeller vil imidlertid kommer barnet til gode. 

I saker der foreldre dømmes for seksuelle overgrep, mister de foreldreansvaret. Aftenposten skrev i 2019 om en jente som ble utsatt for over 160 overgrep av sin far. Saken endte med tap av foreldreansvaret og fengselsstraff.

Det er også noen andre måter å miste foreldreansvaret på. For eksempel vil en forelder som flytter til utlandet og er totalt fraværende kunne miste foreldreansvaret hvis han eller henne ikke oppfyller de pliktene som foreldreansvaret medfølger. I større konflikter, for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd, kan det også hende at den beste løsningen er at en av foreldrene har foreldreansvaret alene. 

Konsekvenser uten tap av foreldreansvar

Ofte prøver retten å finne en løsning som ikke innebærer tap av foreldreansvaret. Et eksempel på en slik løsning kan være å gi en av foreldrene en begrenset samværsrett i håp om at dette reduserer konflikten. Begrenset samvær kan brukes som et verktøy i saker der den ene forelderen snakker negativt om den andre foran barnet, eller på andre måter skaper splid og eskalerer konflikten. Om retten finner at atferden resulterer i et dårligere forhold mellom den andre forelderen og barnet, kan konsekvensen bli mindre samvær med førstnevnte.

Retten kan også finne at det vil være sannsynlig, eller stor fare for, at barnet vil ta skade av samvær med den ene parten. Da kan retten bestemme at samværet skal skje under tilsyn. Tilsynet utføres enten av den kommunale barnevernstjenesten, eller av Bufetat. Det vil si at en barnevernspedagog eller sosionom vil være med under samværet, og passe på at møtet går riktig for seg. 

Samvær under tilsyn kommer i to varianter. Den ene er støttet tilsyn, noe som ofte er aktuelt i sitasjoner der faren for konflikt mellom foreldrene er høy. Det kan også brukes for å etablere kontakt mellom et barn og en forelder. Den andre typen er beskyttet tilsyn, noe som ofte brukes hvis forelderen har en historie med psykiske lidelser eller rusproblemer.  

Det finnes flere eksempler på saker som disse i mediene. Blant annet en sak NRK dekket i 2019, der mor gikk inn og ut av psykose. Hun anklaget sin tidligere ektemann for seksuelle overgrep mot datteren. Saken endte med at mor fikk samvær under tilsyn, med fast bosted hos far. Ingen mistet foreldreansvaret.

Bruk av advokat ved fare for tap av foreldreansvar

Hvis du har blitt fratatt foreldreansvaret, eller står i en situasjon der dette kan bli resultatet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning i saken din. Det kan være veldig vanskelig å få tilbake foreldreansvaret hvis situasjonen din endrer seg, og en advokat kan se til at dine interesser ivaretas på best mulig måte. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende