Bilde

EN VIKTIG ROLLE: Advokaten spiller en sentral rolle når det gjelder rådgivning i saker, forsvar av tiltalte, og føring av saker for domstolen.

Hva gjør en advokat?

Sist oppdatert: 26. januar 2024

En advokat sine oppgaver er mangfoldige, og er vanskelig å oppsummere i en setning. Som et utgangspunkt kan man imidlertid si at en advokat hjelper mennesker med å løse rettslige problemer. Dersom du benytter deg av en advokat, vil advokaten typisk gjøre rettslige undersøkelser, kommunisere med motparten, føre saken for deg i retten og forhandle på dine vegne.

I denne artikkelen vil vi prøve å gi deg svar på spørsmålene du måtte ha i forbindelse med advokatens oppgaver.

Kort oppsummering

  • Advokater har en rekke ulike oppgaver, men felles for alle er bistand i juridiske spørsmål. Du kan få veiledning i saken din, hjelp til å utarbeide dokumenter, eller føring av saken i retten.
  • Prisen på en advokat vil variere ut ifra sakens art og omfang. Videre vil ulike advokater ta ulik pris for sine tjenester.
  • I noen tilfeller kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordninger for fri rettshjelp, eller gjennom en forsikring.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

En advokat kan hjelpe deg innenfor en rekke saksområder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Typisk vil en advokat spesialisere seg innenfor et eller et fåtall rettsområder, slik at vedkommende får mer ekspertise innenfor et område. Dette sikrer også at du får den beste hjelpen. Det er ekstremt mange rettsområder i Norge en kan trenge hjelp fra advokat innenfor, men typisk er det noen få rettsområder hvor advokater er mest benyttet. Vi skal gå gjennom dette i det følgende.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Forsvarsadvokat

Det kanskje viktigste tidspunktet en person trenger advokat, er der man er siktet eller tiltalt i en straffesak. Dette innebærer at det er risiko for at vedkommende vil bli straffedømt. Den tiltalte kan for eksempel være tiltalt for vold, tyveri, vinningskriminalitet eller overgrep. Avhengig av tiltalen kan dette da ende med at vedkommende må sone en dom i fengsel.

Oppgaven til forsvarsadvokaten vil være å beskytte sin klients interesser. Dette vil innebære et ønske om å enten frifinne den tiltalte fullstendig, eller bidra til å få dommen til å bli så minimal som mulig. Forsvarsadvokaten vil være sentral under avhør, etterforskning, eventuell rettssak, varetektsfengsling og lignende.

Bistandsadvokat

Mange advokater i Norge arbeider som bistandsadvokater. På mange måter kan man si at bistandsadvokaten har motsatt rolle sammenlignet med forsvarsadvokaten. Dette er fordi bistandsadvokatens oppgave er å forsvare den fornærmede og eventuelt pårørende i en straffesak. Forsvarsadvokaten og bistandsadvokaten er dermed som oftest på motsatt side i en og samme straffesak.

En bistandsadvokat som oppnevnes av staten er gratis for den fornærmede. Den fornærmede kan alltid ha med seg en bistandsadvokat, men det er bare i noen tilfeller dette oppnevnes automatisk av staten. I så fall er det gratis.

Eksempler på tilfeller du har krav på gratis bistandsadvokat er ved voldtekt eller voldtektsforsøk, andre seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og lignende. Formålet med bistandsadvokat er å beskytte den fornærmede i de særlige alvorlige rettssakene. En bistandsadvokat vil være gratis allerede fra første konsultasjon, også der du velger å ikke anmelde saken.

Kjøpsrett

Kjøpsrett er en del av kontraktsretten. I Norge inngås det mange avtaler årlig, både mellom store selskaper og mellom privatpersoner. En entreprisekontrakt om oppføring av byggeprosjekter ofte involvere mange milliarder kroner, mens kjøp av en brukt mobiltelefon kun vil dreie seg om et par tusen. Spennet i verdiene som inngår i kontraktene er dermed enorme.

For privatpersoner vil som regel bruk av advokat til de mindre avtalene være mest aktuelt, og konflikter vedrørende bilkjøp er nemlig en av sakene som er mest oppe i tingrettene. Grunnen til dette er at det kjøpes og selges utrolig mange biler, og mange av disse inneholder skjulte feil eller mangler som hverken kjøper eller selger var klar over på overtakelsestidspunktet. Tvisten vil ofte dreie seg om hvorvidt kjøper har krav på prisavslag, heving, omlevering eller lignende.

Ved siden av tvister vedrørende biler, vil andre konflikter dreie seg om kjøp av salg av annet løsøre som malerier, kontorutstyr og lignende. Også diverse leieavtaler vil falle innenfor kontraktsretten. Kjøp og salg av boliger er også et enormt rettsområde, men dekkes av neste punkt.

Eiendomsrett

Eiendomsretten er et vidt rettsområde med stort behov for advokater. Typisk vil kjøp og salg av boliger ofte skape konflikter når feil og mangler oppstår. Kanskje boligen ikke var som kjøper forventet, eller kanskje det var en uventet servitutt på eiendommen? Når eiendommen ikke er som forventet lurer kjøperen ofte på om han eller henne kan få prisavslag eller heve boligkjøpet i sin helhet.

Eiendomsretten involverer også en rekke andre typer konflikter. Problemer med naboen er vel noe de fleste kan kjenne seg igjen i, enten det gjelder bråk, lukt, eller byggesaker. Det samme gjelder håndverkertjenester, der det kan hende at man ikke er fornøyd med jobben håndverkeren gjorde.

I tillegg til dette er det også et sterkt behov for advokater i spørsmål om plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, tomtefeste, seksjonering, næringseiendom, meglertjenester, forsikringsrett, utleie av bolig og lignende.

Familierett

Et rettsområde hvor det er et sterkt behov for advokater er innenfor familieretten. Typisk vil det dreie seg om spørsmål i forbindelse med ekteskap, arv, skilsmisse, barnefordeling, barnevern eller lignende. En advokat vil bidra til å svare på spørsmålene man har, samtidig som vedkommende kan hjelpe til med å forhindre konflikt i fremtiden gjennom opprettelse av klare testamenter, ektepakter og samboerkontrakter.

Blant de mest omfattende konfliktene finner vi barnefordeling og barnevernssaker. Her oppstår det vanskelige spørsmål om hvordan omsorgen for barna skal fordeles, og hvor barna skal bo. Hovedprinsippet er normalt likedeling, men det er ikke alltid dette fungerer. Dessverre havner en del slike saker hos en advokat. Dersom barnevernet ønsker å ta fra en forelder foreldreretten, vil vedkommende ha krav på gratis advokathjelp fra staten.

Erstatning

En rekke advokater spesialiserer seg på erstatning. For å få erstatning kreves det normalt at du har hatt et økonomisk tap, at en annen er ansvarlig for skaden og at det er årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og skaden vedkommende var ansvarlig for. Man skiller typisk mellom erstatning i og utenfor kontrakt. Erstatning innenfor kontrakt er typisk der selger må betale kjøper av en bil erstatning for skader som oppstod fordi at bilen ikke fungerte som den skulle.

Det finnes også flere ordninger hos staten for erstatning. Her er voldsoffererstatning en viktig støtte for mange. Staten har nemlig etablert Kontoret for Voldsoffererstatning, og her kan du søke om erstatning direkte fra staten. I mange saker er gjerningspersonen ukjent, og følgelig er det umulig å få erstatning fra vedkommende. Gjennom voldsoffererstatningen vil offeret fremdeles få pengene, og KFV vil kreve pengene tilbake fra gjerningspersonen dersom man finner ut hvem vedkommende er. Ordningen med voldsoffererstatning har en stor fordel i situasjoner der gjerningspersonen ikke har midler til å betale erstatningen. Ved å kunne kreve pengene fra KFV, slipper man å sitte igjen tomhendt.

Arbeidsrett

De aller fleste er, har vært, eller kommer til å være aktive i arbeidslivet. Det finnes en rekke ulike konflikter som kan oppstå i arbeidssammenheng, blant annet i forbindelse med lønn, ferie og oppsigelser. Nedbemanning skaper ofte større konflikter der det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som praktiserer arbeidsrett.

Hva er arbeidsoppgavene til en advokat?

En advokat har en rekke forskjellige arbeidsoppgaver, og hva man gjør vil avhenge av rettsområdet man arbeider innenfor. Typisk vil vanlige oppgaver være å gi rettslige råd om hva som er lov og ikke, eller føre forhandlinger med motparten. Noen advokater går også i retten dersom man ikke klarer å bli enige.

En advokat vil ofte også utforme forskjellige juridiske dokumenter, enten det er et prosesskriv (innlegg til retten), testament, ektepakt, kontrakter eller lignende. Videre vil advokaten bistå klientene sine i sivile rettssaker, eller forsvare dem i en straffesak.

Dette er bare et utdrag av aktuelle arbeidsoppgaver, og sannheten er at disse vil variere i stor grad med hvor advokaten jobber. En forsvarsadvokat vil for eksempel ofte være mer i retten en advokat som jobber med utarbeiding av avtaler.

En rekke advokater jobber også innenfor påtalemyndighetene som for eksempel politiadvokat eller riksadvokat, og da vil arbeidsdagen igjen se helt annerledes ut. Enkelte advokaters eneste arbeid er for eksempel kun også å sitte i forskjellige styrer mot honorar.

Hva koster en advokat?

Det er ingen overraskelse at advokater koster penger. Utdanningen er lang, og det er ofte behov for tilleggsutdanning. Prisene for en advokat varierer i stor grad, og de billigste advokatene tar rundt 1200 kr per time. Denne timeprisen er den samme som advokater får av staten for å yte fri rettshjelp. De dyreste advokatene kan ta opptil 5000 i timen, noen faktisk enda mer.

Det er veldig viktig å huske at du kan få dekket advokat av forskjellige ordninger, enten dette er gjennom forsikringer, fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen og lignende. Vi skal fortelle mer om dette under punktet om gratis advokat.

Kan man få gratis advokat?

I mange tilfeller kan man ha krav på gratis advokat. Dette vil normalt enten være gjennom ordningen om fri rettshjelp, bistandsadvokat eller gjennom forskjellige forsikringer.

Fri rettshjelp

Ordningen om fri rettshjelp kan gis på bakgrunn av ulike grunnlag. Noen situasjoner gir deg fri rettshjelp uavhengig av økonomien din, mens andre gir deg fri rettshjelp dersom du tjener under en viss minstegrense. Fri rettshjelp uavhengig av inntekt får du i de mest inngripende vedtakene, typisk der for eksempel barnevernet fatter et inngripende vedtak.

Behovsprøvd fri rettshjelp gis typisk i enkelte saker innenfor familieretten, arbeidsretten, trygderetten og lignende. Dersom du er enslig vil grensen være en bruttoinntekt på 350 000 kr i året. Du kan heller ikke ha en formue på over 150 000 kr. Samlet bruttoinntekt for ektefeller kan ikke være over 540 000 kr i året, og disse kan heller ikke ha samlet formue på over 150 000 kr. I mange tilfeller må du også betale en liten egenandel.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokatordningen gir deg rett på gratis advokat i de mest alvorlige tilfellene under hele saksgangen. Dette er typisk ved overgrep, familievold, menneskehandel, grov vold eller lignende. Bistandsadvokaten vil hjelpe den fornærmede under avhør, etterforskning, rettssak og lignende.

Bistandsadvokatordningen er en av de mest brukte ordningen om gratis advokat vi har i Norge, og hjelper utrolig mange voldsofre årlig. Bistandsadvokatordningen har tette bånd til ordningen om voldsoffererstatning som vi nevnte tidligere.

Forsikringsordninger

I en rekke tilfeller vil du også ha en forsikringer som dekker store deler av advokatutgiftene dine, normalt mot en liten egenandel. Dette kan være meget praktisk. For eksempel vil normalt bilforsikringen din dekke tvister om bilkjøp, mens boligforsikringen din ofte dekker tvister om kjøp og salg av hus.  

Dersom du lurer på om du har krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med en sak, anbefaler vi at du tar kontakt med selskapet.

Hvordan blir man en advokat?

Det er en rekke krav for å bli advokat, og prosessen er svært lang. For det første må du gjennomføre studiet i rettsvitenskap, som er et femårig studium. Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitet i Tromsø er for øyeblikket lærestedene som tilbyr dette.

Normalt vil også mange advokatfirmaer ha krav om at søkerne har relativt gode karakterer, selv om dette varierer fra firma til firma. Du er nemlig nødt til å gå i lære i 2 år hos en advokat, føre flere saker for retten og gjennomføre et advokatkurs i denne perioden. Det er også et krav om hederlig vandel.

Normalt er det enkelte personlige egenskaper som er viktige for å bli en god advokat. For det første er det svært viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Advokaten skriver mye i hverdagen, og hvordan man ordlegger seg kan ha stor betydning. Det samme gjelder i retten, der det du sier er helt avgjørende for sakens utfall.

En person som vil bli advokat burde også ha en god evne til å forstå andre mennesker siden man jobber tett med andre hele tiden. Videre vil arbeidsmoral også være viktig, da det ofte kan bli mye arbeid.

Etikk og regler for god advokatskikk

Det stilles en rekke krav til advokater. For det første må alle advokater være medlem av advokatforeningen. Videre må alle advokater følge reglene for god advokatskikk. Blant viktige prinsipper kan vi trekke frem advokaters uavhengighet og taushetsplikten. Hovedformålet til en advokat er å fremme rett og hindre urett. Dersom en advokat bryter disse reglene vil han eller hun i ytterste fall bli fratatt advokatbevillingen.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hvordan finne en advokat?

Det finnes mange forskjellige advokater i Norge, og det kan være vanskelig å vite hvilken advokat som er den beste til din sak. De fleste advokater spesialiserer seg nemlig innenfor forskjellige områder, slik at det aller viktigste blir å finne en advokat som har erfaring innenfor området du trenger hjelp med, samtidig som det selvfølgelig er en fordel med personlig kjemi.

Det finnes mange måter å finne en advokat på, men en måte kan være å fylle inn skjemaet på vår nettside. Da vil vi prøve å kontaktet deg med forskjellige advokater som har erfaring innenfor det gitte saksfeltet, helt gratis og uforpliktende. En annen løsning er å lese seg rundt på nettet etter en advokat du tror vil passe, eller eventuelt høre med venner, familie eller bekjente, eller eventuelt en ekspert på området.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokater

frase

Hva er hovedoppgavene til en advokat?

Hovedoppgavene til en advokat inkluderer juridisk rådgivning, forhandling, utforming av kontrakter og avtaler, samt representasjon for klienter i rettssaker og andre juridiske prosesser.

frase

Hvilken rolle har advokater i forhold til konflikthåndtering?

Advokater spiller en viktig rolle i konflikthåndtering ved å bistå klienter med å løse tvister gjennom forhandlinger og megling, eller ved å representere dem i rettssaker dersom en løsning ikke kan oppnås utenom rettsapparatet.

frase

Hva er forskjellen mellom en advokat og en advokatfullmektig?

En advokatfullmektig er en jurist som jobber under veiledning av en advokat og har ikke samme rettigheter til å opptre for domstolene. Advokatfullmektigen arbeider for å oppnå advokatbevilling, som krever en viss mengde praksis og erfaring.

frase

Hva er noen av de vanligste sakene advokater arbeider med?

Vanlige saker advokater arbeider med inkluderer arveoppgjør, familierett, kontraktsrett, arbeidsrett, strafferett og eiendomsrett, blant andre juridiske områder.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454