Hva gjør en advokat?

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  En advokat sine oppgaver er mangfoldige, og er vanskelig å oppsummere i en setning. Som et utgangspunkt kan man imidlertid si at en advokat hjelper mennesker løse rettslige problemer, enten gratis eller mot betaling. Dersom du benytter deg av en advokat vil advokaten typisk gjøre rettslige undersøkelser, kommunisere med motparten, føre saken for deg i retten og lignende.

  I denne artikkelen vil vi prøve å gi deg svar på de fleste spørsmålene du måtte i forbindelse med advokatens oppgaver. Spørsmål som når trenger du advokat, hva kan en advokat hjelpe deg med, hvordan bli advokat, hva koster en advokat, kan man få gratis advokat hva er de vanligste advokatyrkene og lignende vil bli besvart.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva kan en advokat hjelpe deg med?

  En advokat kan hjelpe deg innenfor en rekke saksområder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Typisk vil en advokat spesialisere seg innenfor et eller et fåtall rettsområder, slik at vedkommende får mer ekspertise innenfor et område. Dette sikrer også at du får den beste hjelpen. Det er ekstremt mange rettsområder i Norge en kan trenge hjelp fra advokat innenfor, men typisk er det noen få rettsområder hvor advokater er mest benyttet. Vi skal gå gjennom dette i det følgende.

  Forsvarsadvokat

  Det kanskje viktigste tidspunktet en person trenger advokat er der man er siktet eller tiltalt i en straffesak. Dette innebærer at det er risiko for at vedkommende vil bli straffedømt. Den tiltalte kan for eksempel være tiltalt for vold, tyveri, vinningskriminalitet eller overgrep. Avhengig av tiltalen kan dette da ende med at vedkommende må sone en dom i fengsel.

  Oppgaven til forsvarsadvokaten vil være å beskytte sin klients interesser. Dette vil da være å enten frifinne den tiltalte fullstendig eller bidra til å få dommen til å bli så minimal som mulig. Forsvarsadvokaten vil være sentral under avhør, etterforskning, eventuell rettssak, varetektsfengsling og lignende.

  Bistandsadvokat

  Mange advokater i Norge arbeider som bistandsadvokater. På mange måter kan man si at bistandsadvokaten har motsatt rolle som forsvarsadvokaten. Dette er fordi bistandsadvokatens oppgave er å forsvare den fornærmede i en straffesak. Forsvarsadvokaten og bistandsadvokaten er dermed som oftest på motsatt side i en og samme straffesak.

  En bistandsadvokat som oppnevnes av staten er gratis for den fornærmede. Den fornærmede kan alltid ha med seg en bistandsadvokat, men det er bare i noen tilfeller dette oppnevnes automatisk av staten. I så fall er det gratis.

  Eksempler på tilfeller du har krav på gratis bistandsadvokat er ved voldtekt eller voldtektsforsøk, andre seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og lignende. Formålet med bistandsadvokat er dermed å beskytte den fornærmede i de særlige alvorlige rettssakene. En bistandsadvokat vil være gratis allerede fra første konsultasjon med advokat, selv om du også velger å ikke anmelde forholdet.

  Kjøpsrett

  Kjøpsrett kunne også blitt kalt kontraktsrett. I Norge inngås det ekstremt mange kontrakter årlig, enten dette er mellom store selskaper eller mellom privatpersoner. Eksempelvis vil en entreprisekontrakt om oppføring av byggeprosjekter ofte involvere mange milliarder kroner, mens kjøp av en brukt mobiltelefon kun vil dreie seg om et par tusen. Spennet i verdiene til kontraktene er dermed enorme.

  For privatpersonen vil typisk bruk av advokat til de mindre avtalene være de mest praktiske, og det er faktisk ikke sjelden dette er aktuelt. Tvister vedrørende bilkjøp er nemlig en av sakene som er mest oppe i tingrettene. Grunnen til dette er at det kjøpes og selges utrolig mange biler, og mange av disse inneholder skjulte feil eller mangler som hverken kjøper eller selger er klar over på overtakelsestidspunktet. Tvisten vil ofte dreie seg om kjøper har krav på prisavslag, heving, omlevering eller lignende.

  Ved siden av tvister vedrørende biler vil andre tvister typisk dreie seg om kjøp av salg av annet løsøre som malerier, kontorutstyr og lignende. Også diverse leieavtaler vil falle innenfor kjøpsretten. Kjøp og salg av boliger er også et enormt rettsområde, men dekkes av neste punkt.

  Eiendomsrett

  Eiendomsretten er også et gigantisk rettsområde med et stort behov for advokater. Typisk vil kjøp og salg av boliger ofte danne en rekke rettstvister, enten det dreier seg om et nybygg eller en eldre bolig. Typisk er ikke boligen som kjøper forventet, enten det er en skjult feil eller mangel, uventet servitutt som hefter på eiendommen eller lignende. Spørsmålet vil da normalt dreie seg om kjøperen kan få prisavslag eller om kjøperen kan heve boligkjøpet i sin helhet.

  Eiendomsretten involverer også en rekke andre rettsområder. Naborett kan også være med å skape en rekke konflikter, enten spørsmålet er om naboen bråker for mye, har forurenset naboen sin eiendom, bygget over sin grense, har et for høyt tre eller lignende. Håndverkertjenester danner også ofte en rekke konflikter, da det er så høyt volum.

  I tillegg til dette er det også et sterkt behov for advokater i spørsmål om plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, tomtefeste, seksjonering, næringseiendom, meglertjenester, forsikringsrett, utleie av bolig og lignende.

  Familierett

  Et rettsområde hvor det er et sterkt behov for advokater er innenfor familieretten. Typisk vil det dreie seg om ekteskap, arv, skilsmisse, barnefordeling, barnevern eller lignende. Spørsmålet om arv er et naturlig rettslig spørsmål, der advokater typisk vil bistå med opprettelse av testamente, fordeling av arv eller tvister vedrørende tolkning av testamente eller lignende. Skilsmisse vil typisk innebære problematiske spørsmål om fordeling av verdier og lignende.

  Likevel dreier den største og viktigste delen seg om barn og foreldre. En rekke mennesker med små barn går fra hverandre, og da blir et svært vanskelig spørsmål hvordan omsorgen for barna skal fordeles. Hovedprinsippet er normalt likedeling, men det er ikke alltid dette fungerer. Dessverre havner en del slike saker opp i rettssystemet.

  Barnevern er også et svært viktig og også ømfintlig område, hvor Norge også har fått mye kritikk tidligere. Dersom barnevernet ønsker å ta fra en forelder foreldreretten, vil vedkommende ha krav på gratis advokathjelp fra staten.

  Erstatning

  En rekke advokater spesialiserer seg i dagens samfunn på erstatning. Erstatningsrett er et av de største rettsområdene i dag. For å få erstatning kreves det normalt at du har fått et økonomisk tap, at en annen er ansvarlig for denne skaden og at det er årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og skaden vedkommende var ansvarlig for. Man skiller typisk mellom erstatning i og utenfor kontrakt. Erstatning innenfor kontrakt er typisk der selger må betale kjøper av en bil erstatning fordi bilen ikke fungerte som normalt.

  Det største rettsområdet er i dagens samfunn erstatning utenfor kontrakt, og er her voldsoffererstatning et svært viktig institutt. Staten har nemlig etablert Kontoret for Voldsoffererstatning, som driver ordningen med voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning dreier seg om at du kan søke om erstatning direkte fra staten, og slipper å kreve pengene fra gjerningsmannen. Etter KFV har betalt deg pengene vil de på sin side kreve pengene fra gjerningsmannen.

  Ordningen med voldsoffererstatning har en kjempefordel i og med at kriminelle mennesker som utfører kriminelle handlinger ofte ikke har penger, og da slipper de fornærmede å sitte tomhendte igjen selv om de har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling og vunnet i retten. Dette ville selvfølgelig vært svært belastende for ofre for alvorlige straffbare handlinger som overgrep, familievold og lignende.

  Arbeidsrett

  Dersom du tenker deg antallet arbeidere i Norge, er det ikke vanskelig å tenke seg at det kan oppstå utrolig mange arbeidsrettslige konflikter. Enten det er et stort selskap som ønsker å nedbemanne arbeidsstokken, eller en enkeltperson som har blitt avskjediget på dagen, vil behovet for advokat være til stede.

  Arbeidsrettslige problemstillinger vil typisk dreie seg om ansettelse, permittering, oppsigelse, avskjed, varsling, illojalitet, arbeidsleie, konkurranseklausuler, virksomhetsoverdragelser eller lignende. Arbeidsretten er en egen instans som tar seg av disse spørsmålene.

  Hva er arbeidsoppgavene til en advokat?

  En advokat har en rekke forskjellige arbeidsoppgaver, avhengig av rettsområdet til advokaten. Typisk vil vanlige oppgaver være å gi rettslige råd om hva som er lov og ikke, eller føre forhandlinger med motparten, enten via brev, i rettsmekling eller lignende.

  En advokat vil ofte også utforme forskjellige juridiske dokumenter, enten det er et prosesskriv (innlegg til retten), testament, ektepakt, kontrakt eller lignende. Advokaten vil også undertiden representere klientene sine i sivile rettsaker eller forsvare en tiltalt i en straffesak. Mange advokater jobber også som bistandsadvokater og forsvarer da den fornærmedes interesser.

  Dette er bare et utdrag av aktuelle arbeidsoppgaver, og sannheten er at disse vil variere i stor grad med hvor advokaten jobber. En forsvarsadvokat vil for eksempel normalt være mye mer i retten en advokat som jobber i det sivile. Lignende vil en bedriftsadvokat normalt sitte mye mer i møter enn en person som kun tar på seg enkeltoppdrag med tvister som hovedgruppe.

  En rekke advokater jobber også innenfor påtalemyndighetene som for eksempel politiadvokat eller riksadvokat, og da vil arbeidsdagen igjen se helt annerledes ut. Enkelte advokaters eneste arbeid er for eksempel kun også å sitte i forskjellige styrer mot honorar.

  Hva koster en advokat?

  Det er ingen overraskelse at en advokat ikke alltid er like billig. En advokat har tross alt studert i 5 år og gått i lære i 2 år for å få tittelen, samt en rekke tilleggskurs. Likevel varierer prisene for en advokat vesentlig. De billigste advokatene tar rundt 1060 kr. Oss bekjent er det ingen advokater som opererer med lavere priser enn dette. Denne timeprisen er den samme som advokater får av staten for å yte fri rettshjelp. De dyreste advokatene kan ta opptil 5000 i timen, noen faktisk enda mer. Men de fleste ligger i det nedre sjiktet, særlig de som jobber med privatpersoner.

  Det er veldig viktig å huske på at du i mange tilfeller kan få dekket advokat av forskjellige ordninger, enten dette er forsikringsordninger, fri rettshjelpsordningen, bistandsadvokatordningen og lignende. Vi skal fortelle mer om dette under punktet om gratis advokat.

  Kan man få gratis advokat?

  I mange tilfeller kan man ha krav på gratis advokat. Dette vil normalt enten være gjennom ordningen om fri rettshjelp, bistandsadvokat eller gjennom forskjellige forsikringer. Vi skal nå forklare litt om hver av disse.

  Fri rettshjelp

  Ordningen om fri rettshjelp gir deg enten deles inn i forskjellige kategorier. Noen gir deg fri rettshjelp uavhengig av økonomien din, mens andre gir deg fri rettshjelp dersom du tjener under en viss minstegrense. Fri rettshjelp uavhengig av inntekt får du i de mest inngripende vedtakene, typisk der for eksempel barnevernet fatter et inngripende vedtak.

  Behovsprøvd fri rettshjelp gis typisk i enkelte saker innenfor familieretten, arbeidsretten, trygderetten og lignende. Dersom du er enslig vil grensen være en bruttoinntekt på 246.000 kr i året. Du kan heller ikke ha en formue på over 100.000 kr. Samlet bruttoinntekt for ektefeller kan ikke være over 369.000 kr i året, og disse kan heller ikke ha samlet formue på over 100.000 kr. I mange tilfeller må du også betale en liten egenandel.

  Bistandsadvokat

  Bistandsadvokatordningen gir deg rett på gratis advokat i de mest alvorlige tilfellene under hele saksgangen. Dette er typisk ved overgrep, familievold, menneskehandel, grov vold eller lignende. Bistandsadvokaten vil hjelpe den fornærmede under avhør, etterforskning, rettssak og lignende.

  Bistandsadvokatordningen er nok den mest praktiske ordningen om gratis advokat vi har i Norge, og hjelper utrolig mange voldsofre årlig. Bistandsadvokatordningen har tette bånd til ordningen om voldsoffererstatning som vi nevnte tidligere.

  Forsikringsordninger

  I en rekke tilfeller vil du også ha mange forsikringer som vil dekke store deler av advokatutgiftene dine, normalt mot en liten egenandel. Dette kan være meget praktisk. For eksempel vil normalt bilforsikringen din dekke tvister om bilkjøp, mens boligforsikringen din ofte dekker tvister om kjøp og salg av hus.  

  Dersom du lurer på om du har krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med en sak er det normalt bare å ringe forsikringsselskapet ditt som dekker området saken gjelder, så vil det normalt være enkelt å få svar på dette.

  Hvordan blir man en advokat?

  Det er en rekke krav for å bli advokat, og prosessen er svært lang. For det første må du gjennomføre studiet i rettsvitenskap, som er et femårig studium. Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitet i Tromsø er for øyeblikket lærestedene som tilbyr et slikt studium.

  Normalt vil også mange advokatfirmaer ha krav om at søkerne har relativt gode karakterer, selv om dette varierer fra firma til firma. Du er nemlig nødt til å gå i lære i 2 år hos en advokat, og i tillegg blant annet føre flere saker for retten samt et advokatkurs i denne perioden. Det er også et krav om hederlig vandel.

  Normalt er det enkelte personlige egenskaper som er viktige for å bli en god advokat. For det første er det svært viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Advokaten skriver ekstremt mye i sin hverdag, og hvordan en ordlegger seg kan ha veldig stor betydning. Det samme gjelder i retten, der det du sier er helt avgjørende for sakens utfall.

  En person som vil bli advokat burde også ha en god evne til å forstå andre mennesker, da du vil jobbe tett med andre mennesker hele tiden. Videre vil arbeidsmoral også være viktig, da det ofte kan bli mye arbeid.

  Etikk og regler for god advokatskikk

  Det stilles en rekke krav til advokater. For det første må alle advokater være medlem av advokatforeningen. Videre må alle advokater følge reglene for god advokatskikk. Blant viktige prinsipper kan nevnes advokaters uavhengighet og taushetsplikten. Hovedformålet til en advokat er å fremme rett og hindre urett. Dersom en advokat bryter disse reglene vil han eller hun i ytterste fall bli fratatt advokatbevillingen.

  Hvordan finne en advokat?

  Det finnes mange forskjellige advokater i Norge, og det kan være vanskelig å vite hvilken advokat som er den beste til din sak. De fleste advokater spesialiserer seg nemlig innenfor forskjellige områder, slik at det aller viktigste blir å finne en advokat som har erfaring innenfor området du trenger hjelp med, samtidig som det selvfølgelig er en fordel med personlig kjemi.

  Det finnes mange måter å finne en advokat på, men en måte kan være å fylle inn skjemaet på vår nettside. Da vil vi prøve å kontaktet deg med forskjellige advokater som har erfaring innenfor det gitte saksfeltet, helt gratis og uforpliktende. En annen løsning er å lese seg rundt på nettet etter en advokat du tror vil passe, eller eventuelt høre med venner, familie eller bekjente, eller eventuelt en ekspert på området.