Bilde

EKSPERTHJELP VED PASIENTSKADE: Har du blitt skadet som pasient? En advokat med spesialisering innen pasientskade kan gi deg den juridiske støtten du trenger.

Advokat ved pasientskade: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Har du blitt påført skader som følge av svikt i medisinsk behandling, eller har grunntilstanden din blitt verre? Da har du rett på pasientskadeerstatning. Det kan i midlertidig være vanskelig å få det innvilget.

Pasientskadeerstatning er en erstatning man har krav på dersom man har blitt påført en skade som følge av feil eller svikt ved medisinsk behandling. Norske leger, sykepleiere og annet helsepersonell gjør i all hovedsak en god og trygg jobb, men noen ganger skjer det menneskelige feil. De som blir utsatt for svikt i behandlingen har rett til å søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Alle skader kan gi rett på erstatning, så lenge det kan vises til at det er behandlingen eller medisineringen som er årsaken til skadene. Både store og små skader kan gi erstatningsrett, og selv dødsfall kan falle under denne kategorien. Da er det de etterlatte som har krav på erstatningen.

Pasientskadeerstatning er et stort felt, og for mange kan det være vanskelig å sette seg inn i rettighetene samt kravene for en søknad.

Kortversjonen

  • Pasientskadeerstatning er erstatning du kan kreve hvis du har opplevd skader på grunn av feil eller svikt i medisinsk behandling.
  • Prosessen med å søke om pasientskadeerstatning kan være kompleks. Advokater med ekspertise i erstatningssaker kan bistå i prosessen ved å kjenne til lovverket, innhente nødvendig dokumentasjon, gi råd og veiledning gjennom prosessen.
  • Pasientskadeloven regulerer pasientskadeerstatning i Norge. Loven gjelder for behandling i det offentlige helsevesenet, samt private sykehus og spesialister som har avtaler med det offentlige.
  • Erstatning kan dekke økonomiske tap, inkludert påførte og fremtidige tap, egenandeler for medisiner, ombygging av bolig, videre behandling og redusert arbeidsevne.

Hva kan en advokat innen pasientskadeerstatning hjelpe deg med?

Mange advokater er eksperter når det kommer til erstatningssaker, inkludert pasientskadeerstatning. De kjenner til lovverket, og vet hvilken dokumentasjon du trenger. En advokat kan også hjelpe deg med å skaffe til veie den nødvendige dokumentasjonen.

Det kan være komplisert å søke om pasientskadeerstatning, og en advokat kan hjelpe deg med hele prosessen. Det er også en stor fordel å ha en som kan komme med råd og veiledning gjennom søknadsprosessen, og generelt når det kommer til veien videre etter en skade.

Advokatkostnader

I mange tilfeller kan du søke om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er en ytelse som er forbeholdt mennesker med lav inntekt, eller som er utsatt for alvorlige episoder. I utgangspunktet er fri rettshjelp helt gratis, men i noen tilfeller kan du bli bedt om å dekke en egenandel. Det kommer an på sakens karakter. Det kan også lønne seg å sjekke opp om forsikringen dekker advokatutgifter.

Det er også viktig å være klar over at dersom NPE er enig i at det foreligger en svikt i behandlingen du mottok, vil du ha krav på å få dekket den juridiske bistanden du trenger når selve erstatningsbeløpet skal beregnes.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Pasientskadeloven regulerer pasientskadeerstatningen

Pasientskadeerstatning er regulert av det norske lovverket. Det er pasientskadeloven fra 2001, som først tredde i kraft fra 2003, som omfavner pasientskadeerstatning. Loven omfatter all behandling i det offentlige helsevesenet samt private sykehus og spesialister som har avtaler med det offentlige. Loven er ikke en veldig stor lov, da den kun består av 5 kapitler. Det er dermed enkelt å finne frem til kapitlet som handler om skadeserstatning.

Loven omfatter egentlig kun behandlinger som har skjedd i Norge. Det er likevel gjort unntak for helsetjenester i utlandet som skjer i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven herunder § 2-1 b. Det vil si at om du har blitt behandlet i utlandet, og dette har ført til en forverring, kan du likevel ha rett på pasientskadeerstatning.

Loven dekker kun skader skjedd hos private tannleger og leger hvis det foreligger en offentlig avtale. I slike situasjoner må man søke om erstatning direkte fra den som sto bak behandlingen. Behandlere uten offentlig avtale er pålagt å ha en egen ansvarsforsikring for pasientskader. Dette er en litt vanskeligere prosess, da reglene er mye strengere. I slike tilfeller er det ekstra lurt å få hjelp av en advokat som er ekspert på området.

I denne artikkelen skal vi i hovedsak fokusere på offentlig skadeserstatning. Hvert år mottar NPE rundt 5 000 saker som handler om erstatning etter en pasientskade. Av disse er det rundt 2 000 som blir godkjent og gir rett på erstatning.

Hva er pasientskader?

Hva er egentlig en pasientskade? Det er ikke alltid så lett å vite.  Alle skader som skjer i forbindelse med behandlinger har potensiale til å være en pasientskade. Fødselsskader, forsinket diagnose, hjerneslag, nerveskade, vaksineskade eller skader etter tannlegebehandling kan falle under denne kategorien. Dødsfall kan også være en pasientskade.

Det kan være vanskelig å bevise at fødeselskader skyldes en svikt i behandlingen. Det finnes rettsdokumenter som viser at skader som resulterer i utlagt tarm ikke nødvendigvis betyr at det blir innvilget erstatning. Dette er nok et bevis på at skaden må kunne relateres direkte til mottatt behandling for at det skal utbetales erstatning.

Andre eksempler på pasientskader er hvis du for eksempel skal operere vekk blindtarmen, men legene i stedet for operer deg i magen. Feiloperasjoner gir grunn for erstatning. Hvis operasjonen også forverrer tilstanden din, kan du søke om erstatning.

Vilkårene for pasientskadeerstatning

Ingen erstatning uten vilkår, og når det kommer til pasientskadeerstatning er det spesielt 3 vilkår som gjør seg gjeldene. Det første vilkåret handler om at skaden må ha skjedd i forbindelse med helsetjenesten. I loven står det at «de er voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev».

Det må altså være en sammenheng mellom skaden og behandlingen du har mottatt. Dette kan en advokat hjelpe deg med å bevise. Du kan også få erstatning selv om skaden ikke skyldes en svikt. Dette gjelder for eksempel ved vaksinering. Da er det nok at vaksinen er årsaken til skaden. Dette er sånn sett ikke en svikt av de som har satt vaksinen, fordi man kan ha uventede reaksjoner av en vaksine. Det samme gjelder dersom man har blitt påført en stor og sjelden skade. For at dette skal være tilfellet må skaden stå i sterkt misforhold til det man ble behandlet for.

En viktig grunn til at ca. 3000 søknader om pasientskadeerstatning blir avslått, er fordi skaden skyldes selve sykdommen eller diagnosen. Den kan derfor ikke settes i sammenheng med svikt.

Det andre vilkåret handler om økonomiske tap. Skal du få erstatning, må det være noe å erstatte, og som regel er det alltid enklest å erstatte det økonomiske. For at det skal være et grunnlag for erstatning må du ha tapt minst 10 000 kr som følge av pasientskaden.

Det siste kravet handler om tid. Saken din må ikke være foreldet. I henhold til pasientskadelovens paragraf 5 at krav om pasientskadeerstatning følger vanlige foreldelsesregler. Saken din skal ikke være eldre enn 3 år fra det tidspunktet du hadde nok kunnskap om skaden, men maks 20 år fra den skadevoldende handlingen skjedde. Med andre ord lønner det seg å sende inn en søknad så fort du oppdager skaden. Dette vil også gjøre det enklere for deg og advokaten din å finne all nødvendig dokumentasjon.

Slik søker du om pasientskadeerstatning

Du, eller advokaten din, sender inn en elektronisk søknad til NPE. Saksbehandlingen hos NPE er omfattende, men gratis og nettopp det er en fordel for mange. Saksbehandlerne i NPE henter inn den nødvendige informasjonen for å behandle erstatningskravet du har sendt. Det er vanlig at de henter inn journaler og uttalelser fra behandlingsstedet, eller lignende. Når alt er hentet inn, sendes saken til én eller flere sakkyndige som NPE samarbeider med. Poenget er at de skal være helt objektive, og se om det er begått en feil. Hvis de mener det er begått en feil, må det også vurderes om feilen er årsaken til skaden som har oppstått eller ikke.

Når NPE behandler saken din, har du rett til å uttale deg. Her kan det være ekstra viktig med bistand fra en advokat. En advokat kan hjelpe deg med å forklare hvorfor skaden skyldes en svikt i behandlinger. Advokater er godt trent i å se og argumentere for sammenhenger. Hvis du opplever at NPE ikke godkjenner saken din, kan en advokat hjelpe deg med å sende en klage. Det samme gjelder om du får medhold, men ikke er enig i erstatningsbeløpet som NPE har gitt deg. Dersom du ønsker å klage, skal klagen rettes mot Pasientskadenemnda innen 3 uker fra man mottar vedtaket fra NPE.

Erstatning for økonomiske tap

Som tidligere nevnt, er det i hovedsak økonomiske tap du kan få en erstatning for. Dette rommer alle økonomiske tap du har i forbindelse med skaden. Økonomiske tap omfatter både påført og fremtidig tap, inkludert egenandeler til medisiner, ombygging av bolig og videre behandling. Det er de faktiske utgiftene som skal dekkes.

Hvis, for eksempel, skaden gjør at du må jobbe mindre, altså at du får nedsatt arbeidsevne, skal fremtidig tapt arbeidsinntekt bli dekket av erstatningen. Ytelser fra NAV inngår i denne vurderingen, inkludert sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eventuell uførepensjon. Alle nødvendige poster blir lagt sammen for å kunne gi et nøyaktig beløp.

I tillegg kan du få erstatning for hjemmearbeidstap. Det vil si tap du har som følge av at du ikke lenger klarer å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet, både utendørs og innendørs. Dette kan blant annet være husarbeid, vedlikehold, hagearbeid, plenklipping, snømåking og mathandling, som du nå kanskje må betale andre for å hjelpe deg med. Hvor mye du kan få i erstatning avhenger av skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon og hvor mye hjelp du er avhengig av. Det er ikke like enkelt å beregne det økonomiske tapet av dette, og her vil en advokat være nyttig å ha med på laget.

Du kan også ha krav på såkalt menerstatning. Denne erstatningen er unik fordi den ikke krever at det må foreligge noe økonomisk tap. For å få tilkjent menerstatning må man ha blitt påført minst 15 % medisinsk invaliditet, som er varig i minst 10 år. Det er en medisinsk sakkyndig som foretar en slik vurdering av skaden og helsetilstanden din.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning, avhenger av flere forskjellige faktorer. Det er derfor vanskelig å komme med et eksakt estimat, og ingen får like erstatningsbeløp. Summene du kan få i erstatning er alt fra 10 000 til 100 000 kroner, og mer.

Ofte stilte spørsmål og svar

frase

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt utsatt for feilbehandling på et sykehus eller av en lege?

Da skal du melde saken inn til Norsk pasientskadeerstatning. Dette er en statlig etat, som har som oppgave å behandle krav om erstatning fra pasienter som mener de er feilbehandlet.

frase

Koster det noe å få saken vurdert av Norsk pasientskadeerstatning?

Nei, NPE krever ingen gebyrer for å behandle saken din.

frase

Hvordan melder jeg fra til NPE?

Du kan fylle ut skjemaet du finner på nettsiden deres. Når de mottar skjemaet, innhenter de den nødvendige medisinske dokumentasjonen. Du vil få mulighet til å komme med dine kommentarer.

frase

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Det vil avhenge veldig av saken din og skadeomfanget.

frase

Kan saken min bli for gammel?

Foreldelsesfristen er på 3 år fra skaden skjedde. Det finnes imidlertid unntak fra dette. Er saken mer enn 20 år gammel, vil den være foreldet.

frase

Kan jeg få dekket kostnadene ved bruk av advokat?

Ja det kan du. Dersom NPE er enig med deg i at det foreligger en svikt i behandlingen din, kan du få dekket den juridiske hjelpen du trenger når den økonomiske erstatningen skal beregnes. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454