Menerstatning etter pasientskade: Alt du trenger å vite

Dersom du har blitt utsatt for behandlingsfeil som har resultert i en ny- eller forverret skade, kan du ha krav på ytterligere erstatning som følge av pasientskaden.

Denne typen erstatning skal dekke det økonomiske tapet som skaden medfører, for eksempel utgifter til behandling, medisiner, tilrettelegging på grunn av skaden, eller andre utgifter som kan knyttes direkte opp mot behandlingsfeilen. 

I tillegg til vanlig pasientskadeerstatning, kan du ha krav på menerstatning, en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Dette kan blant annet være redusert livskvalitet og varige men som skaden medfører. Menerstatningen gis i tillegg til annen erstatning for utgifter og tap av fremtidig inntekt. 

I denne artikkelen kan du lese mer om menerstatning, og hvilke vilkår som må oppfylles for å få innvilget et erstatningskrav. Du kan også lese mer om hva du må tenke på før du eventuelt søker på grunnlag av en pasientskade

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Tre hovedvilkår som må oppfylles

Det er tre hovedvilkår som må oppfylles for å at du skal få menerstatning etter pasientskade. Vi skal nå gå gjennom disse.

Skaden må være varig

Det første vilkåret som må oppfylles, er at skaden anses som varig. Du kan altså ikke kreve menerstatning hvis du blir frisk etter behandling (selv om behandlingen tar lang tid). 

Selv om skaden skal være varig, er det ikke et krav om at den må vare for alltid. Utgangspunktet er at skaden er varig hvis den forventes å vare i mer enn 10 år. Siden skaden må være langvarig, er det ikke alltid like lett å vite når man kan søke om erstatningsutbetaling, I mange tilfeller vil ikke skaden ha stabilisert seg før et par år etter at en ulykke har skjedd, og det kan derfor ta lang tid får man vet om skaden faktisk er varig, eller ikke. 

Det er likevel noen unntak. I situasjoner der skaden er veldig omfattende og alvorlig, kan det være sikkert at du vil bli varig medisinsk invalid. 

Selv om du som regel ikke vil få erstatning før skaden har stabilisert seg, er det viktig at du går jevnlig til lege eller annen spesialist i perioden etter skaden for å få dokumentert og loggført hvordan skaden utvikler seg. 

Skaden må være medisinsk

Det andre vilkåret som må innfris for at du skal være kvalifisert for menerstatning, er at skaden må være av medisinsk art. I lovteksten står det at skaden må være på legeme og helbred. Med helbred menes en varig svekkelse av helsen.  

Det som er viktig å bemerke seg, er at skaden både kan være av fysisk og psykisk karakter.

Skaden må være av et visst omfang

Det siste vilkåret er at skaden må være av et visst omfang. I lovteksten står det at skaden må være betydelig for at du som skadelidende skal kunne kvalifisere til menerstatning. Med betydelig menes det at du må ha en varig invaliditetsgrad på minimum 15%.

Den varige medisinske invaliditetsgraden (VMI) regnes i prosent, og det er en lege eller spesialist som avgjør prosentgraden ut ifra en ferdig utformet tabell. Invaliditetstabellen som brukes ved pasientskader er i stor grad basert på tabellen som har blitt utarbeidet i forbindelse med yrkesskader, og har dermed noen mangler når det kommer til følgeskader ved behandlingsfeil. 

Norsk Pasientskadeerstatning har derfor utarbeidet en supplerende tabell, ofte kalt den “interne invaliditetstabellen”, men begge tabellene vil bli brukt som et utgangspunkt for utregningen. Om du for eksempel har mistet smakssansen i forbindelse med behandling, gir det en invaliditetsgrad på 5%. Om du i tillegg har mistet luktesansen gir det en invaliditetsgrad på 15%.

Hoved tabellen kan du finne her, og den interne tabellen utarbeidet av Norsk Pasientskadeerstatning finner du her.

Spesielt viktige ting å ta stilling til

Det er enkelte faktorer som er spesielt viktige å ta stilling til i forbindelse med menerstatning etter pasientskade. Vi skal nå ta for oss disse.

Dokumentasjon, journal og loggføring

For å ha rett på menerstatning i form av pasientskadeerstatningen, må man kunne sannsynliggjøre at skaden har sammenheng med behandlingsfeilen du var utsatt for. 

Det er derfor, som nevnt tidligere, viktig at du oppsøker lege så fort du mistenker at du har fått en følgeskade. Her vil dokumentasjon være avgjørende for resultatet av saken. Hvis skaden blir langvarig, er det viktig å dokumentere dette også, i tillegg til hvordan skaden utvikler seg. 

Valg av spesialist

Det er en spesialist som vurderer hvor stor invaliditetsgraden din er. Selv om vedkommende tar utgangspunkt i tabellene, er det ikke sikkert at skaden din faller direkte innunder en av kategoriene i tabellen. I så fall kan vurderingen variere ut ifra spesialistens kompetanse. 

Hvis du har en mer komplisert sak, anbefaler vi at du tar kontakt med en spesialist innenfor det aktuelle fagområdet du sliter med. Noen forsikringsselskaper har egne spesialister som gjør vurderingen, men det kan være lurt at du får en uavhengig slik at du vet at erstatningsbeløpet regnes ut på riktig måte. 

En advokat som spesialiserer seg innen pasientskader har ofte et bredt kontaktnett av spesialister, og kan sørge for en god og uavhengig vurdering. På denne måten kan du være sikker på at spesialisten har kompetansen til å vurdere skaden din på objektivt grunnlag. 

Bør jeg kontakte en advokat?

I situasjoner der du har vært utsatt for en behandlingsfeil, er det en stor fordel å ta kontakt med en advokat ved søknad om erstatning. Pasientskader er ofte komplekse, og mange vurderingen skal gjøres underveis. God dokumentasjon er avgjørende for utfallet i saken, og advokaten kan sørge for at riktig dokumentasjon gjøres slik at du får betalingen du har krav på. Videre er mange pasienter ofte i en redusert helsetilstand, og det kan føles trygt å la en advokat ta seg av erstatningskravet mens du kan fokusere på å bli frisk. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende