Menerstatning fra NAV: Alt du trenger å vite (grunnbeløp m.m.)

Menerstatning er en erstatning som er ment å kompensere for varige plager, eller ulemper av ikke-økonomisk art som du har fått som følge av en skade. Det som skiller menerstatning fra andre erstatninger, er at den skal kompensere for tapt livsutfoldelse og ikke et konkret økonomisk tap. 

Du kan bare få menerstatning hvis ulykken eller skaden har gjort deg minst 15% varig medisinsk invalid. Erstatningen kan gis uavhengig av om du har vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade eller om du var utsatt for en voldshendelse

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Det kan være greit å merke seg at må skaden ha oppstått ved yrkesskade eller yrkessykdom (forsikringsselskaper, kontoret for voldsoffererstatning og norsk pasientskadeerstatning gir også menerstatning) for å få menerstatning utbetalt fra NAV. Både fysiske og psykiske skader/plager kan gi rett på menerstatning.

I orienteringen fra NAV Om menerstatning er det forklart i detalj hva som kreves for at du får menerstatning fra NAV. I denne artikkelen prøver vi å belyse en del ting det er viktig å ta høyde for om du skal søke om menerstatning. 

Hvilke vilkår må være oppfylt?

For å ha rett på menerstatning fra NAV er det hovedsakelig 3 vilkår som må oppfylles. I tillegg til at skaden må ha oppstått som en yrkesskade eller yrkessykdom, må;

  1. Skaden være varig.
    Det betyr i praksis at du ikke har krav på erstatning om du blir frisk igjen, selv om det kan ta lang tid å bli frisk. Det kreves ikke at skaden skal vare livet ut, men for at en skade skal omfattes må den antas å vare i minst ti år. 
  2. Skaden være betydelig.
    Det er satt en nedre grense for varig medisinsk invaliditet på 15%. Det er leger eller andre spesialister som vurderer graden av invaliditet som skaden har medført. Det er viktig å merke seg at dette først kan gjøres etter at du har gjennomgått behandling og skaden har stabilisert seg. I praksis er dette en vurdering som ofte blir tatt 2 – 3 år etter ulykken. Her finnes det unntak, for eksempel om grad av invaliditet klart kommer frem før skaden har stabilisert seg (ved høy grad av invaliditet).
  3. Skaden være av medisinsk art (enten fysisk eller psykisk).

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Nav og folketrygden bruker en modell som baserer seg på din varige medisinske invaliditet (VMI). VMI måles fra 0 – 100%. Dersom du er helt frisk er din VMI 0%, og jo nærmere 100% du kommer, jo større grad av invaliditet har du.

Det er viktig å være klar over at fastsettelsen av invaliditetsgraden gjøres på objektivt grunnlag. Dette betyr at den samme skaden vil gis den samme invaliditetsgraden, uavhengig av hvordan du som individ påvirkes av den. 

Hvis du for eksempel er idrettsutøver og må amputere benet ditt, vil du få samme invaliditetsgrad som en som jobber på kontor og må gjennom den samme amputasjonen. Dersom du mener at legen eller spesialisten har regnet ut feil invaliditetsgrad, er det ingenting i veien for at du får en vurdering av en annen spesialist. Det kan også være en fordel å ta kontakt med en advokat sånn at du er sikker på at menerstatningen regnes ut på riktig grunnlag, og at saken går riktig for seg. Etter at en spesialist har fastsatt hvilken invaliditetsgrad du har, vil prosentandelen være grunnlaget for hvor mye du får utbetalt i erstatning. NAV bruker en modell der du får en månedlig prosentandel av folketrygdens grunnbeløp (1G) som per 1. mai 2021 er 106 399 kroner. Du kan holde deg oppdatert på grunnbeløpets størrelser her.

Utbetaling av erstatningen

Hvis du får godkjent et erstatningskrav er det vanlig at du får en månedlig utbetaling. Hvis du vil ha menerstatningen som et engangsbeløp, vil dette omfatte hele menerstatning som du hadde rett på regnet fra tidspunktet som erstatningen utbetales. Husk at grunnbeløpet i folketrygden endrer seg hvert år, så hvordan en engangsutbetaling regnes ut kan være til ulempe for deg. En god advokat kan sørge for at utbetalingsbeløpet blir riktig. 

Hvis du mener at skaden har medført et inntektstap på minimum 30%, kan du ha krav på uføretrygd i tillegg til menerstatningen. Hvis du skulle ha et skadeomfang på som såpass stort, anbefales det at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg innen personskader for videre rådgivning. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende