Bilde

VARIGE SKADER: Om du har fått en varig skade, kan det hende at du har krav på menerstatning.

Invaliditetstabellen: Alt du trenger å vite (VMI, menerstatning m.m.)

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Invaliditetstabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er en tabell brukt til å fastslå hvilken varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) den skadelidende har. I saker der det søkes om menerstatning er dette spesielt viktig, da VMI direkte gjenspeiler om du i det hele tatt kvalifiserer til erstatning, og i så fall hvor mye du kan forvente deg å få.

Tabellen ble utarbeidet for å fastslå graden av invaliditet ved yrkesskader, men brukes i dag ved vurdering i de fleste type skadesaker hvor omfanget av medisinsk invaliditet må vurderes (yrkesskader, pasientskader, voldssaker, trafikkskader, osv).

I tillegg til Arbeids- og sosialdepartementet sin tabell, blir i pasientskadesaker også Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sin tabell, ofte kalt “den interne tabellen” brukt. Den er spesielt utarbeider for å inkludere de vanligste følgeskadene etter feilslåtte operasjoner, behandlinger, og diagnoser som ikke nødvendigvis dekkes av den ordinære tabellen.

Vi vil i denne artikkelen belyse en del ting det kan være greit å vite i forhold til invaliditetstabellen om du søker, eller skal søke om menerstatning.

Kortversjonen

  • Den varige graden av medisinsk invaliditet vil beregnes uavhengig av hva slags yrke eller fritidsinteresser du har. Samtidig fastsettes graden individuelt, og kan derfor variere fra person til person.
  • Skader som ikke er nevnt i invaliditetstabellen vil fortsatt kunne bedømmes, men da med skjønn fra spesialisten. For å være siker på at du får riktig grad, kan det være lurt å forhøre seg med flere spesialister for å få ytterligere vurderinger av skaden.
  • Flere skader kan akkumuleres slik at du får en høyere invaliditetsgrad. Du er derfor ikke avhengig av at hver enkelt skade kvalifiserer for erstatning.
  • Det er mange vanskelige vurderinger som skal tas, og denne typen saker er ofte omfattende og kompliserte. En advokat kan sørge for at du får erstatningen du har krav på.

Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag

Det er lovfestet at invaliditetsgraden også kalt din VMI fastsettes på objektivt grunnlag. Med dette menes det at man ikke hensyntar den skadelidendes yrke, uføregrad, fritidsinteresser, eller livssituasjon når man fastsetter VMI.

I praksis betyr det at om du var proffsyklist og levde av å sykle, ville du ved amputasjon av et ben få den samme objektive vurderingen av din invaliditetsgrad som du ville fått om du foretrakk å ligge på sofaen å se på TV. Man kan argumentere for at det ville vært et større “tap” om du var syklist, men dette hensyntas altså ikke i vurderingen av VMI.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Samme skaden kan gi forskjellige utfall

Selv om det ikke hensyntas hva slags interesser, jobb eller livssituasjon du har kan i prinsippet to like skader vurders forskjellig i henhold til invaliditetstabellen. VMI måles fra 0 – 100% der 0 betyr at du er skadefri, og 100 sterkt invalid. VMI fastsettes individuelt, og da det kan variere hvor alvorlig graden av en skade er, og hvordan det påvirker deg som individ, kan en skade på en person gi en VMI på 10%, mens samme skaden gir 15% på en annen.

Det er derfor ganske vanlig at invaliditetsgraden står oppført som et prosent-intervall i tabellen. For eksempel ved vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon, som gir en invaliditetsgrad mellom 25 – 49%. Alt ettersom hvor alvorlig den enkeltes skade blir funnet å være. 

VMI fastsettes av en spesialist som ser på din individuelle sak. Spesialisten går da gjennom journaler, uttalelser fra behandlingsinstitusjon, logger, og annen dokumentasjon som viser din skadehistorikk, og vurder skadeomfanget opp i mot invaliditetstabellen. 

Hva slags spesialist, og hvilke forutsetninger nettopp den spesialisten har får å vurdere din skade kan derfor ha enorm betydning for deg som skadelidende.

Vi anbefaler alltid å ta kontakt med en advokat som har personskade som sitt fagfelt, da disse ofte har god kjennskap til uavhengige og dyktig spesialister som passer ditt unike skadetilfellet. Du er da sikret at dine interesser blir ivaretatt i en såpass viktig vurdering.

Hva om skaden min ikke er på invaliditetstabellen?

Det er langt fra alle skader, sykdommer eller tilstander som er listet opp på invaliditetstabellen, det gjelder også i de tilfellene der man supplerer med tabellen fra Norsk Pasientskadeerstatning. 

Om du har et skadetilfellet som ikke finnes i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden din på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgende i tabellen.

Som alltid når det er skjønn involvert, er risikoen for deg som skadelidende ekstremt stor. Her igjen er vårt klare råd å rådføre seg med en advokat som kan sikre at den/de spesialisten(e) som står for den skjønnsmessige vurderingen gjør dette fra et helt uavhengig ståsted. Dette gjelder særlig om motparten din er et forsikringsselskap.

Hva om jeg har fått flere skader?

I de tilfellene der følgeskadene er fler enn en er det stort sett slik at man kan ta høyde for at det går ann å legge sammen skadene for å få en endelig VMI. Eksempelvis gir døvhet 15%, har du tillegg mistet luktesansen som gir 5%, er din totale VMI 20%.

I visse tilfeller har også invaliditetstabellen selv egne vurderinger hvor det taes høyde for andre følgeskader. For eksempel om du mister hørselen, er det verre å miste hørselen om du blir delvis blind. Slike vurderinger finner man i detaljforklaringen av tabellen.

Hvordan beregnes utbetalingen etter min VMI?

Når du har fått din VMI (et prosenttall) brukes den for å fastslå hvor mye menerstatning du har krav på.

Om du for eksempel er en kvinne på 46 år og har fått fastsatt en VMI på 42%. Skal du ha 18% av folketrygdens grunnbeløp, per år frem til forventet levealder (SSB modellen). Forventet levealder for kvinner er per 2019, 84 år.

Regnestykket blir da:

18% av 1G = Kr. 18 243,-

Kr. 18 243,-  X 38 år (forventet levealder – alder) = Kr. 693 234,-

Kvinnen har da krav på Kr. 693 234,- i menerstatning.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bør du oppsøke juridisk bistand?

Personskadesaker består ofte av mange meget komplekse vurderinger, og er således veldig sammensatte saker. 

Noen ganger kan det være vanskelig å bevise at skaden din var et resultat av en yrkesskade, eller arbeidsulykke. Og noen ganger kan følgeskadene komme sent, som gjør jobben med å bevise sammenhengen verre. Uansett, kan man regne med at saken din har en viss form for kompleksitet som fort gjør det lønnsomt å oppsøke en advokat med personskader som sitt fagfelt. Det gir en viss trygghet i å vite at man har en person som kjenner prosessen, og som ivaretar deg og dine interesser fra start til slutt.

Det er tross alt sånn at, små forskjeller i din fastsatte VMI kan utgjøre store forskjeller på din fremtidige levestandard.

Få svar på ofte stilte spørsmål om invaliditetstabellen

frase

Hvem har utarbeidet invaliditetstabellen og hvordan oppdateres den?

Invaliditetstabellen er utarbeidet av Det sentrale trafikkskaddeutvalget og oppdateres jevnlig. Utvalget består av representanter fra forsikringsbransjen, legeforeningen, og Advokatforeningen, og tar hensyn til medisinske og juridiske vurderinger i sine oppdateringer.

frase

Hvordan fastsettes medisinsk invaliditetsgrad ved hjelp av invaliditetstabellen?

Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes ved å sammenligne skadeomfanget med invaliditetstabellens angitte grader. Legen som vurderer skaden tar hensyn til pasientens funksjonsnedsettelse og eventuelle varige men, og bruker tabellen som veiledning for å bestemme en passende invaliditetsgrad.

frase

Er invaliditetstabellen bindende for domstolene og forsikringsselskapene?

Invaliditetstabellen er ikke juridisk bindende, men den er allikevel en veletablert og anerkjent rettesnor i erstatningssaker. Domstolene og forsikringsselskapene legger ofte stor vekt på tabellen når de skal fastsette medisinsk invaliditetsgrad og erstatningsbeløp.

frase

Kan man få erstatning for en høyere invaliditetsgrad enn det som fremgår av invaliditetstabellen?

Det er mulig å få erstatning for en høyere invaliditetsgrad enn det som fremgår av invaliditetstabellen dersom de individuelle forholdene tilsier det. Domstolene kan gjøre en konkret vurdering av saken og ta hensyn til pasientens spesifikke funksjonsnedsettelser og behov.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454