Invaliditetstabellen: Alt du trenger å vite (VMI, menerstatning m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Invaliditetstabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er en tabell brukt til å fastslå hvilken varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) den skadelidende har. I saker der det søkes om menerstatning er dette spesielt viktig, da VMI direkte gjenspeiler om du i det hele tatt kvalifiserer til erstatning, og i så fall hvor mye du kan forvente deg å få.

  Tabellen ble utarbeidet for å fastslå graden av invaliditet ved yrkesskader, men brukes i dag ved vurdering i de fleste type skadesaker hvor omfanget av medisinsk invaliditet må vurderes (yrkesskader, pasientskader, voldssaker, trafikkskader, osv).

  I tillegg til Arbeids- og sosialdepartementet sin tabell, blir i pasientskadesaker også Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sin tabell, ofte kalt “den interne tabellen” brukt. Den er spesielt utarbeider for å inkludere de vanligste følgeskadene etter feilslåtte operasjoner, behandlinger, og diagnoser som ikke nødvendigvis dekkes av den ordinære tabellen.

  Vi vil i denne artikkelen belyse en del ting det kan være greit å vite i forhold til invaliditetstabellen om du søker, eller skal søke om menerstatning.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag

  Det er lovfestet at invaliditetsgraden også kalt din VMI fastsettes på objektivt grunnlag. Med dette menes det at man ikke hensyntar den skadelidendes yrke, uføregrad, fritidsinteresser, eller livssituasjon når man fastsetter VMI.

  I praksis betyr det at om du var proffsyklist og levde av å sykle, ville du ved amputasjon av et ben få den samme objektive vurderingen av din invaliditetsgrad som du ville fått om du foretrakk å ligge på sofaen å se på TV. Man kan argumentere for at det ville vært et større “tap” om du var syklist, men dette hensyntas altså ikke i vurderingen av VMI.

  Samme skaden kan gi forskjellige utfall

  Selv om det ikke hensyntas hva slags interesser, jobb eller livssituasjon du har kan i prinsippet to like skader vurders forskjellig i henhold til invaliditetstabellen. VMI måles fra 0 – 100% der 0 betyr at du er skadefri, og 100 sterkt invalid. VMI fastsettes individuelt, og da det kan variere hvor alvorlig graden av en skade er, og hvordan det påvirker deg som individ, kan en skade på en person gi en VMI på 10%, mens samme skaden gir 15% på en annen.

  Det er derfor ganske vanlig at invaliditetsgraden står oppført som et prosent-intervall i tabellen. For eksempel ved vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon, som gir en invaliditetsgrad mellom 25 – 49%. Alt ettersom hvor alvorlig den enkeltes skade blir funnet å være. 

  VMI fastsettes av en spesialist som ser på din individuelle sak. Spesialisten går da gjennom journaler, uttalelser fra behandlingsinstitusjon, logger, og annen dokumentasjon som viser din skadehistorikk, og vurder skadeomfanget opp i mot invaliditetstabellen. 

  Hva slags spesialist, og hvilke forutsetninger nettopp den spesialisten har får å vurdere din skade kan derfor ha enorm betydning for deg som skadelidende.

  Vi anbefaler alltid å ta kontakt med en advokat som har personskade som sitt fagfelt, da disse ofte har god kjennskap til uavhengige og dyktig spesialister som passer ditt unike skadetilfellet. Du er da sikret at dine interesser blir ivaretatt i en såpass viktig vurdering.

  Hva om skaden min ikke er på invaliditetstabellen?

  Det er langt fra alle skader, sykdommer eller tilstander som er listet opp på invaliditetstabellen, det gjelder også i de tilfellene der man supplerer med tabellen fra Norsk Pasientskadeerstatning. 

  Om du har et skadetilfellet som ikke finnes i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden din på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgende i tabellen.

  Som alltid når det er skjønn involvert, er risikoen for deg som skadelidende ekstremt stor. Her igjen er vårt klare råd å rådføre seg med en advokat som kan sikre at den/de spesialisten(e) som står for den skjønnsmessige vurderingen gjør dette fra et helt uavhengig ståsted. Dette gjelder særlig om motparten din er et forsikringsselskap.

  Hva om jeg har fått flere skader?

  I de tilfellene der følgeskadene er fler enn en er det stort sett slik at man kan ta høyde for at det går ann å legge sammen skadene for å få en endelig VMI. Eksempelvis gir døvhet 15%, har du tillegg mistet luktesansen som gir 5%, er din totale VMI 20%.

  I visse tilfeller har også invaliditetstabellen selv egne vurderinger hvor det taes høyde for andre følgeskader. For eksempel om du mister hørselen, er det verre å miste hørselen om du blir delvis blind. Slike vurderinger finner man i detaljforklaringen av tabellen.

  Hvordan beregnes utbetalingen etter min VMI?

  Når du har fått din VMI (et prosenttall) brukes den for å fastslå hvor mye menerstatning du har krav på.

  Om du for eksempel er en kvinne på 46 år og har fått fastsatt en VMI på 42%. Skal du ha 18% av folketrygdens grunnbeløp, per år frem til forventet levealder (SSB modellen). Forventet levealder for kvinner er per 2019, 84 år.

  Regnestykket blir da:

  18% av 1G = Kr. 18 243,-

  Kr. 18 243,-  X 38 år (forventet levealder – alder) = Kr. 693 234,-

  Kvinnen har da krav på Kr. 693 234,- i menerstatning.

  Bør du oppsøke juridisk bistand?

  Personskadesaker består ofte av mange meget komplekse vurderinger, og er således veldig sammensatte saker. 

  Noen ganger kan det være vanskelig å bevise at skaden din var et resultat av en yrkesskade, eller arbeidsulykke. Og noen ganger kan følgeskadene komme sent, som gjør jobben med å bevise sammenhengen verre. Uansett, kan man regne med at saken din har en viss form for kompleksitet som fort gjør det lønnsomt å oppsøke en advokat med personskader som sitt fagfelt. Det gir en viss trygghet i å vite at man har en person som kjenner prosessen, og som ivaretar deg og dine interesser fra start til slutt.

  Det er tross alt sånn at, små forskjeller i din fastsatte VMI kan utgjøre store forskjeller på din fremtidige levestandard.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454