Bilde

SKADE ETTER BEHANDLING: Om du har fått en skade som følge av svikt i behandlingen, kan du ha krav på erstatning.

Hva er pasientskadeerstatning?

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Norge rundt foregår det en rekke operasjoner hvert eneste år for diverse skader. Fra forstuede håndledd, til seriøse hodeskader, så har helsevesenet nok av utfordringer å sette seg inn i. Det er ingen garanti for at operasjoner skal gå knirkefritt, men samtidig er det et krav om at leger og sykepleiere som er involvert skal yte sitt beste.

Der det til tider ender med uheldige resultater fra operasjon simpelthen fordi omstendighetene talte for det, så er det også grove feil som begås i helsevesenet vårt. Ved operasjoner der for eksempel skaden til pasienten blir forverret, eller hvor en får en ny skade, så kalles vi dette for pasientskade. Det vil si at skade ble pådratt eller forverret ved å være pasient.

For å beskytte Norges pasienter er derfor pasientskadeerstatning lovfestet. Du får naturligvis ikke erstatning helt uten videre, og dersom operasjonen for eksempel var veldig kompleks, så skal resultatene også kunne ende deretter. Allikevel finnes det som nevnt situasjoner der leger gjør feil, og til tider er dette til og med uaktsomme feil.

Det er allikevel oftest gråsoner det er snakk om her, og da kan det være vanskelig å være i pasientens situasjon. I denne artikkelen skal vi forsøke å kartlegge hva pasientskadeerstatning er, og ikke minst i hvilke tilfeller denne erstatningen gjør seg gjeldende. Hvor mye kan du kreve inn, og hva er ellers rammene rundt pasientskadeerstatning?

Kortversjonen

  • Pasientskadeerstatning er en erstatning som skal kompensere for feil som begås av helsepersonell. Her er det snakk om behandlingssvikt, for eksempel ved feildiagnose eller nye skader ved operasjoner.
  • I tillegg til behandlingssvikt, må det ha skjedd et økonomisk tap og du må ha søkt om erstatning tidsnok. Standardfristen er 3 år etter at du oppdaget pasientskaden.
  • Størrelsen på erstatningssummen varierer fra sak til sak, og avhenger av hva slags skade du har blitt utsatt for. Det samme gjelder saksbehandlingstiden.
  • Utbetalingen av erstatningen vil gå oftere om du har papirene i orden. Manglende dokumentasjon eller avslag på søknaden vil gjøre at saken tar lenger tid.

3 vilkår for pasientskadeerstatning

Det er sjeldent at pasientskaden skyldes noe så åpenbart som at legen ikke hadde sertifiseringer eller opererte beruset. Oftest er det heller veldig vanskelig å fastsette hvorvidt en har krav på pasientskadeerstatning. For å gi deg bedre innsikt i hvilke vilkår som må være til stede, så har vi gått gjennom de 3 viktigste vilkårene nedenfor.

1. Behandlingssvikt må påvises

Behandlingssvikt er selve grunnlaget for pasientskadeerstatning, og det er også det som er vanskeligst å påvise når du skal kreve inn din erstatning. Her er vilkåret først og fremst at du skal ha blitt påført en skade som følge av selve behandlingen. Undersøkelse og diagnostisering er derimot også inkludert, selv om disse er svært sjeldne sammenlignet med behandling.

Det må altså her være selve behandlingen som fører til skaden. Dermed blir det mange gråsoner, da sykdommen eller skaden du ble behandlet for til å begynne med fort kan ha vært medvirkende til ytterligere skader etter behandling. Her er det veldig viktig å kunne påvise årsakssammenheng, noe som naturligvis kan virke fryktinngytende mot en lege.

Sist, men ikke minst, så finnes det enkelte tilfeller der en fortsatt kan kreve pasientskadeerstatning selv om det ikke har foregått en svikt. Disse situasjonene beløper seg til forhold der skaden for eksempel var mye større enn forventet eller kom uventet på.

2. Økonomisk tap er til stede

Det vil ikke innvilges pasientskadeerstatning dersom skaden ikke har påført økonomiske tap. Det vil si, det må påføres økonomiske tap utover de tapene du uansett ville hatt. Dette kan igjen innebære en rekke gråsoner. Hovedpoenget her er å dekke de kostnadene en får i tillegg, da knyttet til medisiner, ny behandling, osv. Dessuten kan du få erstatning for tap av inntekt også.

NPE, Norsk Pasientskadeerstatning, står for erstatning av alle økonomiske tap over 10,000 kr. Det er altså her du skal søke om summen overgår dette. Skulle det økonomiske tapet være på under 10,000 kr, så sier loven at du skal kontakte stedet der du ble behandlet. Dette vil altså være sykehuset eller den private klinikken du mottok behandling hos.

Det er verdt å merke seg at en dårlig opplevelse for eksempel ikke rettferdiggjør pasientskadeerstatning. Denne erstatningen dekker kun de økonomiske tapene rettet mot nye behandlinger eller medisiner, samt inntektstap. Opplever du varige følger, da på minst 10 år, så kan du også søke menerstatning. Sistnevnte gjelder selv uten økonomiske tap.

3. Søk om pasientskadeerstatning i tide

Akkurat som alle andre former for erstatning, så kan pasientskadeerstatning foreldes dersom du er for sen til å søke. Standardfristen på å søke om pasientskadeerstatning er 3 år etter at du har oppdaget pasientskaden din. Det vil altså si at erstatningen ikke foreldes 3 år etter operasjonen, men 3 år etter at du oppdaget den. Dette kan tross alt være lang tid etter behandlingen i visse tilfeller.

Samtidig er det en viss pliktet rettet mot at du skal undersøke hvorvidt du faktisk har opplevd en pasientskade, samt hvem som har påført deg denne. Her kan det nok en gang oppstå gråsoner der motparten i en eventuell sak kan mene at du burde ha innsett skaden tidligere. Merk at det uansett er en absolutt foreldesfrist på 20 år i Norge. Etter dette kan du ikke kreve pasientskadeerstatning.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvor mye kan du få i pasientskadeerstatning?

Hvor mye du kan få i pasientskadeerstatning varierer som nevnt tidligere basert på hvor mange nye behandlinger eller hvilke medisiner du trenger for å gjøre opp for skaden. Det finnes her helt bestemt praksis som er nedfelt i loven av domstolene. Blant annet er det bestemt at ingen tort og svie skal dekkes av pasientskadeerstatning, slik at en må se til andre erstatninger for dette.

Siden pasientskadeerstatning skal dekke de kostnadene du har med å utbedre din pasientskade, så er det viktig at du tar vare på kvitteringene dine. Dersom du ikke tar vare på disse, så kan saksføring senere for å motta erstatning bli mye vanskeligere.

Merk også at pasientskadeerstatning ikke dekker utgifter som andre dekker. Det vil si, NAV dekker for eksempel sykepenger, utstyr til opptrening, og diverse verktøy for å gjøre hverdagen din enklere etter en pasientskade. Dette er altså helt andre erstatninger og kompensasjoner, og det er viktig å ikke blande disse med pasientskadeerstatning.

Pasientskadeerstatning er heller ikke som disse typene erstatninger, i den grad at det blir helt individuelt. Fra person til person er det stor forskjell i hvor seriøse skadene fra operasjonen blir, slik at det er umulig å fastsette summer. Det er allikevel ikke problematisk å søke hos NPE dersom skaden skulle vise seg å kun bli til under 10,000 kr i kostnad for eksempel.

Slik går du frem ved søknad

Skal du søke om pasientskadeerstatning? Da er det viktig at du følger riktig prosess for hvordan du skal søke. Fra du oppdager skaden og korrelerer den med operasjon, til du mottar pengene for erstatningen, så er det viktig å holde hodet kaldt og følge stegene vi går gjennom nedenfor.

1. Befest om du har en pasientskade

Det første og viktigste du skal gjøre er å befeste hvorvidt du har opplevd en pasientskade. Enten du har opplevd et hull i tarmen, eller at barnet ditt fikk en hodeskade ved fødsel, så må du kunne befeste om det har vært en årsakssammenheng. De medisinske parameterne kan her være veldig tøffe, og det gjelder også de juridiske betingelsene for årsakssammenheng.

Du kan her velge å ringe inn til NPE eller å benytte deg av en advokat. En advokat innen pasientskadeerstatning vil mest sannsynlig ha god kjennskap til tidligere sak, samt hvorvidt din sak vil kunne godkjennes. De vil dessuten kjenne til hvor mye du kan kreve. Ikke minst er deres bistand gjennom saken, og dermed også din distansering, veldig viktig.

2. Innsending av skjema

Det er i tilfeller der søker har nedsatt evne til å se, snakke, eller høre, mulig å få dekket advokatkostnader til å fylle ut skjemaet for pasientskadeerstatning. Uansett kan dette være gunstig dersom en går gjennom en tøff periode etter at pasientskaden er påført.

En pasientskade kan være en veldig stor påkjennelse i enkelttilfeller, og mange velger derfor en advokat til å ta seg av kommunikasjonen ut mot erstatning. For øvrig kan personer som ikke snakker norsk eller har nedsatte mentale evner også få gratis bistand av advokat i denne delen av prosessen.

3. Løpende kommunikasjon med advokat

Dersom du velger en advokat for å representere deg, så vil all kommunikasjon med NPE, eller behandlingsstedet ved krav under 10,000 kr, foregå gjennom advokaten. Dette er gunstig dersom pasientskaden har vært en stor påkjennelse. Det er her advokatens ansvar å kommunisere alt av brev, tilbakemeldinger, og lignende til deg.

4. Klage på avslag

Har du fått avslag på din søknad, så kan du klage på dette gjennom Pasientskadenemda. Her er det krav om å klage innen en periode på 3 uker. NPE vil gi deg alt av informasjon du eller din advokat trenger for å eventuelt fremme en klage. Det er ikke vanlig å få dekt utgiftene til advokat når du fremmer en klage. Allikevel kan du få utgiftene dekt om du får medhold i din klage.

5. Fastsetting av pasientskadeerstatning

Når du får medhold i en pasientskade, så vil NPE finne frem til hvor stor erstatningen skal være. Her vil det være viktig at du raskt følger opp med så mye dokumentasjon som mulig. Dette handler først og fremst om å dokumentere selve skaden, hvilke økonomiske konsekvenser den har hatt, samt hvilke følger denne vil ha i tiden fremover.

Her er det slik at NPE dekker en rekke forskjellige prosesser som advokaten kan bistå deg med. En advokat i pasientskadeerstatning kan for eksempel sende over de pålagte dokumentene, ta seg av all kommunikasjon med NPE, sende redegjørelser for erstatningsbeløp, samt vurdere det beløpet som NPE til syvende og sist kommer frem til.

Hvor lang tid tar det å motta pasientskadeerstatning?

Pasientskade kan være veldig frustrerende, og som nevnt kan det påføre deg både ekstra skader og økonomiske tap. Da er det naturlig å spørre seg selv hvor lang tid det tar før en får utbetalt pasientskadeerstatning. Her kan svaret variere ganske mye, da naturligvis avhengig av hvor kompleks akkurat din sak er.

Vanligvis vil selve saksbehandlingen ta rundt 8 måneder. Dette er som nevnt avhengig av sakens karakter, men også hvor raskt du sender inn forskjellig dokumentasjon som NPE krever. Det er derfor ofte nyttig med en advokat, da de er gode på å organisere dokumentasjonen, og de vet akkurat hva som skal sendes inn for å dekke de nødvendige kravene.

Merk at det deretter gjerne tar rundt 3 måneder til før en faktisk mottar utbetalingen. Det er dermed vanligvis 11 måneder fra du melder inn pasientskaden til du mottar erstatningen for denne. Du kan også motta utbetalinger underveis for å dekke utgifter knyttet til nye behandlinger og medisiner for eksempel. Uansett føles nok venteperioden lang for mange.

Eksempelsaker for pasientskade

Det finnes mange eksempler på pasientskader. Mange tenker nok raskt på mer seriøse og kompliserte operasjoner, men noe så enkelt som en time hos fysioterapeut kan føre til pasientskade. For eksempel kan fysioterapeut ha gjort en behandling på en skadet skulder uten å ha sjekket forutsetningene for dette, og deretter gjort skaden verre.

Samtidig finnes det mer alvorlige saker, slik som tidligere nevnt der barn kan få hodeskader ved fødsel. Det skjer naturligvis med jevne mellomrom at barn blir født med hodeskader, men dersom årsakssammenhengen viser at det var legens eller jordmors skyld grunnet dårlige vurderinger, så kan en søke pasientskadeerstatning for babyens skader.

Diagnostisering av kreft, dårlig tannbehandling, feil i psykiatrien, og mye mer kan falle inn under pasientskadeerstatning. Det er derfor viktig at en konsulterer godt før en avslår mulighetene sine for å motta dette. Mange tenker at pasientskadeerstatning bare dekker de mest kompliserte operasjonene. Dette stemmer altså ikke, og det finnes mange andre eksempler på pasientskader.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Motta din pasientskadeerstatning i dag

Dersom du har opplevd det du mener er en pasientskade, så kan du søke om erstatning for dette. Det trenger altså ikke å ha vært en kompleks pasientskade, og det kan ha vært noe så enkelt som en vond skulder som din fysioterapeut gjorde enda verre. Da er det gjennom NPE du skal søke om pasientskadeerstatning, og dette gjøres som nevnt på best mulig måte med en advokat ved din side.

Prosessen, som totalt tar rundt 11 måneder før du mottar pengene på konto, kan oppleves som veldig lang. Får du avslag og velger å anke gjennom Pasientskadenemda, så vil selvfølgelig prosessen ta enda lengre tid. Det er nettopp derfor en advokat i pasientskadeerstatning er å anbefale for å maksimalisere sjansene for å få din søknad godkjent.

Få svar på ofte stilte spørsmål om pasientskadeerstatning

frase

Hvem kan søke om pasientskadeerstatning?

Pasienter som har fått en skade som følge av behandling på sykehus eller hos lege kan søke om pasientskadeerstatning.

frase

Hva slags skader kan gi rett til pasientskadeerstatning?

Skader som kan gi rett til pasientskadeerstatning kan være alt fra alvorlige og livstruende skader til mindre alvorlige skader som for eksempel en infeksjon.

frase

Hvordan søker man om pasientskadeerstatning?

Man kan søke om pasientskadeerstatning ved å fylle ut en søknad på Helseklage.no eller ved å kontakte Pasientskadenemnda direkte.

frase

Hvordan fastsettes størrelsen på pasientskadeerstatningen?

Størrelsen på pasientskadeerstatningen fastsettes ut ifra en skjønnsmessig vurdering av den totale skaden og eventuelle økonomiske tap pasienten har lidd som følge av skaden.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454