Hva er pasientskadeerstatning?

Det gjennomføres en rekke operasjoner for skader hvert eneste år i Norge. Uavhengig av om skaden gjelder et komplisert brudd i armen, eller mer alvorlige skader i hodet eller indre organer, kan det skje komplikasjoner underveis. Det er ingen garanti for at operasjoner blir vellykket, selv om spesialistene gjør sitt beste for at du skal bli frisk.  

En komplikasjon under en operasjon kan skyldes vanskelige arbeidsforhold for legen, eller grove feil som burde vært unngått. I tilfeller der pasientens skade blir forverret, eller nye skader oppstår, har vi det som kalles en pasientskade. I praksis er altså pasientskader tilfeller der pasientens situasjon blir verre under behandling. 

For å redusere problemene ved slike skader, har vi en lovfestet pasientskadeerstatning der du får dekning for feilene helsevesenet gjorde. Det er en rekke krav som må oppfylles for at du skal få innvilget denne erstatningen, og mange tilfeller befinner seg i en gråsone der det er vanskelig å avgjøre om erstatning skal gis, eller ikke.

I denne artikkelen kan du lese mer om når du har krav på pasientskadeerstatning, hvor mye du kan få erstattet, og hvordan du sender inn en slik søknad. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

3 vilkår for pasientskadeerstatning

Det er sjeldent at pasientskaden har en åpenbar grunn, og det blir derfor vanskelig å fastsette om man har krav på erstatning eller ikke. Videre kan du lese om hvilke vilkår som må oppfylles for at du skal ha krav på erstatning. Nedenfor går vi gjennom de viktigste vilkårene: 

1. Behandlingssvikt må påvises

Behandlingssvikt er selve grunnlaget for pasientskadeerstatning, og det er også det vilkåret som i mange tilfeller er vanskeligst å påvise når du krever erstatning. For det første må det ha skjedd en skade- eller forverring av skade som følger av selve behandlingen. Undersøkelser og diagnostisering er også en del av behandlingen, så en eventuell feildiagnostisering som medfører feil (og skadelig) behandling, kan gi grunnlag for erstatning. 

Det er altså selve behandlingen som må føre til skaden, noe det i mange tilfeller er vanskelig å avgjøre. I denne typen konflikt vil som regel resultatet i saken avhenge av hvilke bevis du har for at skaden skyldes behandlingen, og ikke andre forhold.  Det kan være lurt å ta kontakt med en annen lege eller spesialist som kan uttale seg om saken, i tillegg til en advokat som kan påse at alt går riktig for seg. 

Sist, men ikke minst, så finnes det enkelte tilfeller der en fortsatt kan kreve pasientskadeerstatning selv om det ikke har foregått en svikt. Dette er for eksempel tilfeller der skaden er større enn forventet, eller kom som en overraskelse.  

2. Svikten må ha medført et økonomisk tap

Det vil ikke bli innvilget pasientskadeerstatning hvis skaden ikke har medført et økonomiske tap. I praksis må behandlingssvikten ha medført et ytterligere økonomisk tap, i tillegg til det økonomiske tapet den opprinnelige skaden i utgangspunktet medførte. Her kan det også være vanskelig å avgjøre om det har skjedd et ytterligere tap, eller om tapet uansett hadde vært til stede. 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), står for erstatning av alle økonomiske tap som overstiger 10 000 kr. Det er altså her du skal søke hvis det økonomiske tapet ditt er av denne størrelsen. I tilfeller der det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, skal du kontakte behandlingsstedet som har gjort feilen. 

Det er mange som tror at dårlige opplevelser også blir erstattet, men dette er ikke tilfellet. Du har i utgangspunktet bare krav på de rene økonomiske tapene, og ikke behandling for tort og svie. Rene økonomiske tap kan være utgifter til medisiner, flere behandlinger, eller et fremtidig inntektstap. 

Hvis du får en varig medisinsk nedsettelsesevne som forventes å vare i mer enn 10 år, kan du ha krav på menerstatning. Denne gjelder uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap, eller ikke. 

3. Søk om pasientskadeerstatning i tide

Akkurat som alle andre former for erstatning, så kan pasientskadeerstatning foreldes dersom du sender inn søknaden for sent. Standardfristen på å søke om pasientskadeerstatning er 3 år etter at du har oppdaget skaden. Det vil altså si at erstatningen ikke foreldes 3 år etter operasjonen, men 3 år etter at du oppdaget feilen som ble gjort. Det er ikke alltid behandlingsfeilen og konsekvensene viser seg rett etter behandlingen ble avsluttet. 

Samtidig har du en viss plikte til å undersøke om du har vært utsatt for en behandlingsfeil, og hvem som har skylden for denne. Her vil det i mange tilfeller være vanskelig å fastslå hva du har vært utsatt for, og hvem som skal klandres. Spesielt vanskelig er det i tilfeller der du har vært utsatt for flere behandlinger ulike steder.

Det er viktig å merke seg at det er en absolutt foreldelsesfrist på 20 år, og etter denne har utløpt kan du ikke lenger rette noen krav om erstatning for pasientskader. 

Hvor mye kan du få i erstatningsutbetaling?

Hvor mye du kan få erstattet vil variere ut ifra hvilket økonomisk tap skaden har medført. Du har som nevnt krav på erstatning for utgiftene merskaden har hatt for deg, så det er viktig at du beholder all dokumentasjon på disse utgiftene. Dette kan for eksempel være kvitteringer og annen dokumentasjon av behandlingene, eller utsagn fra spesialister der det kommer frem at en konkret behandling skyldes merskadene behandlingsfeilen påførte deg. 

  • Manglende dokumentasjon på utgifter vil i mange tilfeller gjøre at du ikke får erstatning. 

Pasientskadeerstatningen skal heller ikke dekke utgifter som du får dekket gjennom andre ordninger. Dette kan være NAV sin støtte i sykdomsperioden, eller hvis du har en forsikring som dekker skadene. 

Slik går du frem ved søknad om pasientskadeerstatning

Hvis du skal søke om pasientskadeerstatning er det viktig at du søker på riktig måte. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat hvis det oppstår problemer eller utfordringer underveis i prosessen. Dette kan både gjelde utfordringer med å dokumentere skaden, og spørsmål tilknyttet behandlingen av søknaden.  

1. Finn ut om skaden din er en pasientskade

Det første du må gjøre er å slå fast om skaden din er en pasientskade, eller ikke. Dette krever i mange tilfeller at du også kan bevise en årsakssammenheng mellom behandlingsfeilen som skjedde, og skaden som oppstod. Med andre ord må behandlingsfeilen være en nødvendig betingelse for at merskaden inntraff. 

Du kan også rådføre deg med Norsk Pasientskadeerstatning, eller bruke en advokat når du skal finne ut om skaden er en pasientskade. En advokat vil ha lang erfaring med dokumentasjon og innhenting av bevis i denne sammenhengen, og kan gi veiledning i saken. 

2. Send inn søknadsskjema

Det neste du må gjøre, er å sende inn et søknadsskjema om å få utbetalt erstatning. For pasienter med nedsatt evne til å se, snakke eller høre, kan man i noen tilfeller få dekket utgiftene til advokat i søknadsprosessen. Dette gjelder i noen tilfeller også for de som ikke snakker norsk, eller har nedsatt funksjonsevne mentalt. 

En pasientskade er en stor påkjennelse, og mange velger å la en advokat ha ansvar for kommunikasjonen under søknadsprosessen. 

3. Klage ved avslag på søknaden

Det er ikke alle som får søknadene sine godkjent, og om dette gjelder deg kan du klage på vedtaket gjennom Pasientskadenemnda. Her må du huske å klage innen fristen som ofte er på 3 uker. Norsk Pasientskadeerstatning vil gi deg all informasjonen som er nødvendig for å fremme en klage. 

Du vil som regel ikke få dekket utgiftene dine til advokat hvis du fremmer en klage, men i noen tilfeller kan du få dem dekket i etterkant hvis det viser seg at klagen er reell, og tas til etterfølgelse. 

4. Fastsetting av erstatningssummen

Når du får medhold i en klage, vil Norsk Pasientskadeerstatning finne frem til hvor stor erstatningssummen skal være. Her vil det være viktig at du raskt følger opp med så mye dokumentasjon som mulig på hvilke utgifter du har hatt. Dette handler først og fremst om å dokumentere selve skaden, hvilke økonomiske konsekvenser den har hatt, samt hvilke følger denne vil ha i tiden fremover. 

I noen tilfeller vil Norsk Pasientskadeerstatning dekke en rekke forskjellige prosesser som advokaten kan bistå med. En advokat kan for eksempel sende over de pålagte dokumentene, ta seg av all kommunikasjon, sende redegjørelser for erstatningsbeløp, samt vurdere det beløpet som Norsk Pasientskadeerstatning kommer frem til er rettferdig.

Hvor lang tid tar det å motta erstatningsutbetalingen?

Pasientskade kan være veldig frustrerende, og det økonomiske tapet vil for mange ha stor betydning for privatøkonomien. På grunn av dette, er det vanlig å lure på hvor lang tid det tar før du får utbetalt erstatningspengene. Det korte svaret er at det vil variere, og kommer an på hvor innviklet saken din er.  

Vanligvis vil selve saksbehandlingen ta rundt 8 måneder, litt avhengig av hva slags sak det er snakk om, og hvor raskt du sender dokumentasjonen som er nødvendig for vurderingen. En advokat vil i mange tilfeller gjøre at prosessen går fortere, ved at de nødvendige dokumenter er samlet inn, sortert, og godt belyst tidlig i prosessen. 

Etter at du får innvilget kravet, kan det i mange tilfeller ta opp mot 3 måneder før du mottar erstatningssummen. I praksis er det derfor ikke uvanlig at det tar et år fra du har meldt skaden, til du mottar pengene. Du kan også motta delutbetalinger underveis for å dekke utgifter til nye behandlinger og medisiner, men for mange er saksbehandlingstiden veldig lang. 

Eksempler på pasientskader

Det finnes mange eksempler på pasientskader. De fleste ser for seg store operasjoner ved alvorlige skader, men en time hos tannlegen eller fastlegen kan føre til en pasientskade. Hvis du drar til en fysioterapeut med en vond skulder, er det ikke usannsynlig at en skade kan oppstå under behandling hvis han eller henne ikke har undersøkt skulderskaden din grundig nok i forkant. På denne måten kan skaden forverres.

Samtidig finnes det mer alvorlige saker, for eksempel der barn kan få hodeskader ved fødsel. Det er ikke alle hodeskader som kan forhindres, men hvis det viser seg at det er legenes vurderinger som har gjort at skaden skjedde, kan du søke pasientskadeerstatning for barnets hodeskade. 

Diagnostisering av kreft, dårlig tannbehandling, feil i psykiatrien, og mange flere tilfeller vil kunne falle innunder under definisjonen av en pasientskade. Det er viktig at en derfor undersøker hvilke muligheter man har nøye. Mange tenker at pasientskadeerstatning bare dekker de mest kompliserte operasjonene, men dette stemmer altså ikke. 

Søk om pasientskadeerstatning i dag

Dersom du har opplevd det du mener er en pasientskade, kan du søke om erstatning for denne. Pasientskadeerstatning søkes gjennom Norsk Pasientskadeerstatning, og det kan være lurt at en advokat ser igjennom søknaden din før den sendes inn. Advokaten kan påse at alle de nødvendige dokumentene er vedlagt, og at søknaden er skrevet på en ryddig og god måte. Et ryddig førsteinntrykk kan være viktig for at saksbehandleren din skal kunne sette seg raskt inn i situasjonen, og vurdere den riktig. 

Siden prosessen i mange tilfeller tar rundt 12 måneder, kan det være lurt å søke om pasientskadeerstatning allerede i dag. Om du får avslag på søknaden og anker avgjørelsen til Pasientskadenemnda, vil behandlingstiden bli enda lenger. Hvis det haster å få pengene, vil en advokat kunne bedre sjansene for at søknaden godkjennes i første omgang. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende