Få tilbud fra advokater innen bilsaker

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med en tvist i forbindelse med et bilkjøp? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor bilsaker.

Bilde

Få gratis juridisk hjelp og tilbud for bilrett fra ulike advokater

Sist oppdatert: 7. september 2023

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med en tvist i forbindelse med et bilkjøp? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor bilsaker.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Få advokathjelp

Det kjøpes og selges et stort antall biler i Norge årlig, enten bruktbiler eller nye biler, både mellom privatpersoner og mellom forhandler og privatperson. 

Biler er komplekse instrumenter, og avtalene som inngås mellom kjøper og selger er i disse tilfellene også ofte ikke dekkende for alle forhold som kan inntre. På grunn av dette oppstår det en rekke tvister etter kjøp og salg av biler.

Tvistene går som oftest ut på om det foreligger en mangel med bilen, eventuelt hvilket krav kjøper har krav på. De vanligste kravene er prisavslag, retting, omlevering, heving og erstatning, se strakt nedenfor.

I avtaler mellom kjøp og salg av bil er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, avhengig av hvem som er kjøper eller selger.

Kjøpsloven kommer til anvendelse der bilen kjøpes og selges mellom privatpersoner, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der kjøper er forbruker og selger er næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gir kjøper noe bedre rettigheter enn kjøpsloven.

Under skal vi skrive om noen av de vanligste tvistetemaene vi opplever i forbindelse med bilsaker. 

Mangelsspørsmålet

For at kjøper i det hele tatt skal ha noen krav mot selger må det som et minstekrav foreligge en mangel. En mangel foreligger i utgangspunktet dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. 

Hva som er avtalt vil som oftest kunne leses ut av kontrakten, men det er ikke bare denne som er avgjørende. Generelt sier man at bilen må stå i samsvar med kjøpers berettigete forventning. Kjøpers forventning vil ikke bare komme av hva som står i kontrakten, men annonse på finn.no, selgers uttalelser i forbindelse med salget og lignende.

Mangelsspørsmålet kan være komplisert, særlig da mange inntar et «som den er»-forbehold i kontrakten som skal verne selger mot skjulte feil og mangler som viser seg i etterkant av avtalen. I disse tilfellene økes terskelen, og det er et krav om at bilen er vesentlig dårligere enn kjøper kunne forvente ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Merk at «som den er» forbeholdene ikke vil ha mye betydning dersom det er et forbrukerkjøp.

I tillegg til de materielle mangelskravene vil også opplysningssvikter kunne utgjøre mangler, dersom selger holder tilbake opplysninger eller gir misvisende opplysninger.

Retting

Dersom det foreligger en mangel vil utgangspunktet være at mangelen skal repareres. Dette kalles også retting. Retting går ut på at selger reparerer mangelen tilbake til den standen den skal være etter kontrakten. Normalt vil selger måtte betale for verkstedregning eller lignende.

Selger vil som utgangspunkt også ha et krav på å få rette mangelen på å avskjære andre krav fra kjøpers side. Dersom kjøper for eksempel ønsker å heve bilkjøpet, går ikke dette dersom selger ønsker å reparere bilen og kan gjøre dette innen rimelig tid.

Prisavslag

Prisavslag er en ganske vanlig brukt beføyelse da den er såpass enkel. Selger vil her kompensere kjøper for den økonomiske verdireduksjonen mangelen utgjør. Normalt vil dette gå ut på at selger betaler et økonomisk beløp til kjøper, da kjøpesummen normalt vil være betalt av kjøper.

Omlevering

Omlevering er noe som oftest er aktuelt for nye biler. Dette går ut på at kjøper leverer inn bilen det er noe galt med og heller får en ny tilsvarende bil som ikke har en mangel. Omlevering vil imidlertid som oftest bli parert av et rettingskrav fra selgers side.

Heving

De fleste kjøpere synes å ønske å heve bilkjøpet i mange tilfeller det er noe galt. Dette går ut på at avtalen annulleres; kjøper leverer tilbake bilen og får pengene tilbake fra selger. Heving er en unntaksbestemmelse og vilkåret er derfor at mangelen er vesentlig. Er det et forbrukerkjøp er det viktig å påpeke at vilkåret kun er at mangelen ikke er uvesentlig.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Erstatning

Erstatning er en tilleggssanksjon, som går ut på at selger kompenserer deg for øvrig økonomisk tap du måtte ha som følge av mangelen. For eksempel kan du ha hatt dyre utgifter til bilverksteder og lignende som følge av mangelen. Normalt vil erstatning fordre at selger har handlet uaktsomt i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454