Bilde

INGEN AUTOMATIKK I ANGRERETTEN: Det er ikke gitt at du kan angre på bilkjøpet. Ved feil og mangler kan du rette krav mot selgeren.

Angrerett ved bruktbilkjøp: Se når du kan angre

Sist oppdatert: 11. juli 2023

Enten du er ung og skal kjøpe din første bil, eller om du er eldre og har hatt en rekke biler, er det alltid spennende med et nytt kjøretøy.

Uavhengig av om bilen er ny eller brukt, er det lett å la seg rive med. Mange ønsker å kjøpe en brukt bil fordi de er rimeligere, og passer økonomien bedre. Det sies at bilen synker i verdi sekundet den er startet, og det er en fordel om du slipper dette verditapet selv.

Kjøp av bil kan skje mellom to privatpersoner (eksempelvis bruktbil gjennom Finn.no), eller mellom deg og en næringsdrivende. Ved handel med næringsdrivende kan bilen være brukt eller ny.

I denne artikkelen kan du lese mer om mulighetene for å angre ved et bruktbilkjøp.

Kort oppsummering

  • Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og det er ingen alminnelig angrerett ved kjøp av bruktbil. Angrerett kan imidlertid gis i avtalen mellom kjøper og selger.
  • Hvis det er noe galt med bilen du har kjøpt, kan du rette krav mot selgeren. Typiske krav er retting, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet og erstatning.
  • Du mister kravet ditt hvis du ikke gir selgeren beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er en absolutt frist på 2 eller 5 år, avhengig av om bilen er kjøpt av en privatperson eller en næringsdrivende.

Angrerett gjennom angrerettloven

I noen tilfeller kan det hende at du kan angre på kjøpet gjennom angrerettloven. Denne loven forutsetter at du har kjøpt bilen utenfor selgerens faste utsalgssted. Eksempler på slike kan være gjennom internett, dørsalg eller på messer. Ved angrerett gjennom angrerettloven, har du som regel 14 dager på å gi selgeren beskjed om at du angrer på kjøpet ditt.

For at du skal kunne angre på kjøpet etter angrerettloven, må bilen være kjøpt av en næringsdrivende som opptrer i næringsvirksomhet. Dette vil som regel være en bruktbilforhandler.

For å unngå problemer i etterkant av et bilkjøp, anbefaler vi at du ber om at en tilstandsrapport av bilen følger med når du betaler. Dette kan for eksempel gjøres hos NAF. Her vil bilen bli grundig gjennomgått av fagfolk, og du kan føle deg tryggere på at de fleste problemene vil oppdages før kontrakten er signert.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Finnes det en generell angrerett for bilkjøp?

Om du kjøper en bil som viser seg å ha feil eller mangler som selger ikke opplyste om, er det første du må gjøre å finne hvilken lov som omfatter handelen.

  • Ved kjøp av bilen fra en forhandler (enten brukt eller ny) vil kjøpet ditt være omfattet av forbrukerkjøpsloven.
  • Hvis du derimot kjøpte bilen fra en privatperson, er det reglene i kjøpsloven som kommer til anvendelse.

Hovedforskjellene mellom disse lovene er at forbrukerkjøpsloven gir deg er sterkere vern. I tillegg kan an avtale dårligere vilkår enn kjøpsloven legger opp til hvis man ønsker det. Dette kan man ikke etter forbrukerkjøpsloven. Med andre ord sikrer forbrukerkjøpsloven deg en rekke minimumsrettigheter ved handelen.

Felles for begge lovene er at du ikke har noen lovbestemt angrerett for kjøpet. For å kunne angre på kjøpet er du avhengig av at selgeren har gitt deg angrerett i kontrakten. Om dette ikke er tilfellet, er du avhengig av at bilen har en mangel. I så fall kan det hende at du kan heve kjøpet.

Alternative løsninger i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Utgangspunktet i kjøpsretten er at avtaler skal holdes. Du har som nevnt ingen generell rett til å angre på kjøpet, men kanskje du kan heve kjøpet? Forutsetningen for å rette krav mot selgeren, er at bilen har en mangel.

Feil og mangler

Dessverre er det flere som finner du feil og mangler i etterkant av handelen. Utfordringen ved bruktbilkjøp er at det er vanskelig å slå fast hva du kan forvente- og ikke forvente av tilstanden på bilen.

I vurderingen av om bilen har en mangel, er det flere forhold som kan ha betydning; kjøpskontrakten, salgsannonsen, dialog med selgeren, prisen på bilen i forhold til nypris, ol. vil kunne belyse hvilke forventninger du hadde rimelig grunn til å ha da avtalen ble inngått.

Hvis bilen du kjøpte var dyr og nyere vil det være større krav til tilstanden enn hos en billigere og eldre bil.

Merk at når du kjøper en brukt bil plikter du å undersøke den ved avtaleinngåelsen. Om det oppstår feil som du burde ha oppdaget ved en vanlig inspeksjon, vil det være vanskeligere å nå fram med krav mot selgeren. Testkjøring, undersøkelser under panseret, test av det elektriske, osv. er derfor sterkt anbefalt før du signerer kontrakt.

Feilinformasjon og skjulte feil

Selv om det forventes at du inspiserer en bruktbil, er det ikke ditt ansvar å finne eventuelle feil.

Dersom selgeren har latt være å informere om problemer, eller gitt uriktige opplysninger, vil det være gode sjanser for at du kan be om å levere bilen tilbake. Dette er ikke å anse som angrerett, men som heving av kjøpet. Kjøpsloven krever at mangelen er “vesentlig” for at du skal kunne heve kjøpet, mens forbrukekjøpsloven åpner for heving når mangelen ikke er “uvesentlig”. Det er altså høyere terskel for å kreve heving etter kjøpsloven.

Feilinformasjon kan oppstå i flere ledd av handelen. Salgsannonsen kan gi uriktige, eller mangelfulle opplysninger. Kontrakten kan være misvisende, eller selgeren kan ha “pyntet på sannheten” underveis i samtaler.

Selv om det viser seg at bilen har en mangel, eller at det foreligger feilinformasjon fra selgerens side, er det ikke alltid grunnlag for å gå fra avtalen. Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det en rekke alternative løsninger som ofte erstatter angreretten.

Alternative løsninger ved mangelskrav

Siden du ikke har angrerett på bilkjøp vil det økonomiske tapet måtte dekkes gjennom reklamasjon på feil eller mangler. Reklamasjon innebærer at du gir selgeren beskjed om at du har oppdaget en feil, og at du kommer til å rette krav som følge av feilen.

Når bilen har en feil eller mangel, kan de alternative løsningene være:

  • Retting eller omlevering
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning

Retting og omlevering

Etter loven kan selgeren kreve å få utbedre feil eller mangler for egen regning. Dette kan som regel gjøres to ganger for samme feil, med noen unntak der rettingsmulighetene kan utvides.

De fleste selgere ønsker å gjøre opp for seg, og et krav ved reklamasjon bør i første omgang åpne for reparasjon eller omlevering av bilen eller en del av bilen.

I noen tilfeller vil ikke retting være mulig, særlig hvis en del har gått ut av produksjon. I så fall kan selgeren i noen tilfeller ønske å gi deg en tilsvarende bil gjennom en omlevering. Hva som ligger i “tilsvarende” vil variere, men du vil ikke ha krav på en splitter ny bil av den samme typen som du har kjøpt brukt. En brukt bil av samme merke, modell og tilstand, vil ofte være tilstrekkelig. Omlevering er sjeldent aktuelt gjennom kjøpsloven siden privatpersoner som regel ikke har tilsvarende bil tilgjengelig.

Prisavslag

Dersom feilen ikke er mulig å rette eller omlevere, kan du be om et prisavslag. Det samme gjelder i tilfeller der selgeren ikke ønsker- eller har tid til å rette feilen.

Prisavslaget vil som regel tilsvare den reduserte verdien mangelen utgjør, eller eventuelt kostnaden for å rette feilen hos en annen forhandler eller verksted. Prisavslag er en løsning en ofte ender med dersom man kommer til at det foreligger en mangel.

Heving

Heving er det nærmeste du kommer angrerett. Her vil du få tilbake pengene dine, mot at du leverer bilen tilbake til selgeren.

Som nevnt er det en høy terskel for å gå fra avtaler i Norge, og som regel er det retting, omlevering eller prisavslag som blir aktuelt. Heving er siste utvei. Vi opplever at mange ønsker heving, les mer om heving av bilkjøpet i denne artikkelen.

Vilkåret for heving er at mangelen er vesentlig. Vurderingen går som oftest på om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten, og her blir størrelsen på mangelen, alternative virkninger, selgers skyld, prismessig størrelse på mangelen, og lignende viktig. Konsekvensen for kjøper vil også være en faktor, har feks selger tatt opp et stort billån som han sliter med å betjene, vil dette kunne være en faktor.

Erstatning

Dersom feilen eller mangelen medfører et ytterligere økonomisk tap for deg, kan et krav om erstatning være aktuelt.

Erstatningen er en tilleggsreaksjon, og kan kreves ved siden av retting/omlevering, prisavslag og heving. Forutsetningen er at du har et økonomisk tap som skyldes feilen eller mangelen, og det er en årsakssammenheng mellom problemet ved bilen om ditt økonomiske tap.

Et typisk eksempel er om bilen du har kjøpt har så dårlige bremser at du kjørte ned naboens gjerde og postkasse. I så fall vil erstatningen dekke skadene på gjerdet og postkassen, og retting/omlevering, prisavslag eller heving dekke bilens bremsesystem.

Det er viktig å forstå forskjellen mellom erstatning og de øvrige kravene. Erstatningen vil dekke økonomiske tap du har som skyldes feilen eller mangelen, mens de andre kravene dekker feilen eller mangelen i seg selv.

Merk atu har tapsbegrensningsplikt, og dersom du bevisst kjører en bil med dårlige bremser slik at flere gjerder, eiendommer og andre ting blir skadet, vil du i mange tilfeller ikke få erstatning til å dekke disse kostnadene. Utgifter til busskort som følge av at bilen står vil du derimot kunne kreve erstattet.

Slik går du frem med klagen

Selv om det ikke er angrerett på bruktbilkjøp, med mindre dette ble avtalt med selger, finnes det en håndfull alternativer. Du kan be om retting, omlevering, prisavslag, heving, og erstatning. Heving er som nevnt det som kommer nærmest angrerett. Men hvordan går du frem dersom du skulle ønske å klage på et bruktbilkjøp?

Det første du må gjøre er å kontakte selger så fort du oppdager at noe er galt. Selger ønsker som regel å gjøre opp for seg, og en reparasjon fra selgers side er ofte et rimeligere alternativ enn både prisavslag og heving. Er feilen eller mangelen alvorlig nok, kan dere heve avtalen, og du vil som kjøper kunne få pengene dine tilbake. For at du skal kunne rette krav mot selgeren må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. I tillegg er det en absolutt reklamasjonsfrist i kjøpsloven på 2 år, og i forbrukerkjøpsloven på 5 år. Om fristene har utløpt må du som regel dekke tapet ditt selv.

I tilfeller der selger enten ikke svarer, eller velger å avslå klagen, kan du ta saken videre. Her er det naturlig å kontakte forbrukerrådet eller en klagenemd. Da kan du få en avgjørelse i saken som er fremmet av retten. Skulle du få avslag her, så kan velge å ta saken videre i domstolene, men nemnden- eller forbrukerrådets avgjørelse vil trolig gi en indikasjon for hvordan saken vil arte seg der.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved reklamasjon

Denne artikkelen er kun ment for å gi deg et innblikk i hvilke muligheter du har hvis bilen du har kjøpt ikke står til forventningene. Loven har en rekke tilleggsbestemmelser, nyanser og unntak som ikke kan presenterer i en så generell fremstilling.

Dersom du er usikker kan det være lurt å kontakte en advokat. På denne måten kan du sikre deg at saken din blir så belyst som mulig, samtidig som du vil få veiledning og rådgivning gjennom hele prosessen.

Husk at selv om du ikke har angrerett på bilkjøp, vil selgeren i de fleste tilfeller være villig til å komme til en løsning som fungerer for begge partene. Om bilen har skjulte feil og mangler, vil de fleste selgere ønske å gjøre opp for seg. Du har gode muligheter gjennom lovverket om selgeren ikke er samarbeidsvillig, så det er ikke nødvendig å bekymre seg for handelen. Still spørsmål, inspiser nøye, og be om en tilstandsrapport.

Få svar på ofte stilte spørsmål om angrerett bruktbil

frase

Hva er angreretten ved kjøp av bruktbil fra forhandler?

Ved kjøp av bruktbil fra en forhandler har forbrukeren angrerett i 14 dager dersom kjøpet er gjort utenfor forhandlerens faste forretningslokaler, for eksempel ved fjernsalg, netthandel eller dør-til-dør-salg.

frase

Hvordan kan forbrukeren benytte seg av angreretten ved kjøp av bruktbil fra forhandler?

For å benytte seg av angreretten, må forbrukeren informere forhandleren skriftlig om at han eller hun ønsker å heve kjøpet innen 14 dager etter at bilen er mottatt. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn for å benytte seg av angreretten.

frase

Hva skjer med bilen dersom forbrukeren benytter seg av angreretten?

Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten, må bilen returneres til forhandleren i samme stand som ved mottak. Forhandleren skal tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager etter å ha mottatt melding om at forbrukeren ønsker å heve kjøpet.

frase

Hva skjer dersom forbrukeren ikke informerer forhandleren om angreretten innen 14 dager?

Dersom forbrukeren ikke informerer forhandleren om angreretten innen 14 dagers fristen, mister forbrukeren retten til å heve kjøpet. Det er derfor viktig å være oppmerksom på fristen og handle i tide.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454