Forbrukerkjøpsloven om bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Det kjøpes og selges et stort antall biler i Norge hvert år. Kjøp og salg av kjøretøy skjer mellom privatpersoner, eller gjennom forhandlere. Biler er kompliserte, og feil som oppstår skyldes ofte omstendigheter som viser seg etter at handelen er gjennomført. Selv om feil i noen tilfeller er tilbakeholdt informasjon fra selgeren, vil det være vanskelig for begge parter å ha kunnskap om disse på forhånd. Spørsmålet en ofte stiller seg er hvem som skal ha ansvar for problemet som har oppstått, kjøperen eller selgeren?

  I denne artikkelen kan du lese hva forbrukerkjøpsloven sier om bilkjøp, og når loven kommer til anvendelse. Du kan også lese om hvilke feil med bilen som kan gi grunnlag for krav fra din side, og hvilke krav som kan rettes mot selgeren. Sist vil det være informasjon om hvordan du går frem hvis du finner en feil med bilen.

  Det oppstår mange tvister rundt bilhandel, og svaret på hvem som er ansvarlige for skaden er i mange tilfeller usikkert. Kostnadene kan være store, og mange velger å ta saken til rettsvesenet siden de ikke klarer å bli enige seg imellom.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

  Når du kjøper en bil er det enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som regulerer forholdet.

  Hvilken lov som kommer til anvendelse avhenger av forholdet mellom deg og selgeren. Om dere begge er privatpersoner kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du som privatperson kjøper en bil av en forhandler (selv om den er brukt og selges på vegne av en privatperson) er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

  Forbrukerkjøpsloven er gunstigere for deg siden den gir kjøper bedre vern mot selgeren. Det er heller ikke lov til å avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn det som står i loven.

  Hvis handelen omfattes av kjøpsloven, vil dere ha anledning til å avtale andre vilkår enn det loven legger opp til. Du kan lese mer om kjøpsloven og bilkjøp her.

  • Merk at det ikke er relevant om bilen er kjøpt ny eller brukt. De samme reglene vil gjelde. Det avgjørende er hvem som har solgt bilen. Har du kjøpt bilen av en forhandler, og du selv er privatperson, er det altså forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

  For at du skal ha noen krav mot selgeren, er det nødvendig at bilen har en “mangel”. Hva som anses som en mangel kan du lese mer om videre i artikkelen.

  Mangelsvurderingen

  For at du skal kunne rette krav mot selgeren må bilen du har kjøpt ha en mangel. Hvis det ikke er noe galt med bilen (sett i lys av avtalen mellom dere) vil ikke selgeren være ansvarlig for feil på kjøretøyet.

  Det finnes ingen generell angrerett ved bilkjøp.

  Hvilke feil som utgjør en mangel vil variere ut fra avtalen og bilens opprinnelige tilstand. Generelt kan en si at bilen har en mangel om den ikke samsvarer med avtalen som ble inngått mellom deg og selgeren.

  Hva som lå i avtalen mellom deg og selgeren kan være vanskelig å fastlegge, særlig om feilen ikke viser seg før etter flere år. Det er kontrakten som ble inngått som vil være det naturlige utgangspunktet for vurderingen, spesielt siden denne som oftest er skriftlig og dermed kan bevises. Hele kjøpssituasjonen vil være relevant i vurderingen, blant annet annonser, samtaler mellom deg og selgeren, og annen informasjon som ble utvekslet. Slik informasjon kan være vanskelig å etterprøve, så vi anbefaler at du tar en utskrift eller kopi av salgsannonsen før eller rett etter handelen er gjennomført. På denne måten kan du vise til at feil som oppstår ikke var nevnt i annonsen.

  Spørsmålet en ofte stiller er om bilen står i samsvar med kjøpers berettigede forventning, hele avtalesituasjonen i sin helhet tatt i betraktning. Selger kan på forskjellige måter ha gitt kjøper et inntrykk som ikke viser seg å stemme i etterkant, og der dette er tilfelle vil det foreligge en mangel.

  I tillegg til såkalte materielle mangler kan det også ofte oppstå opplysningsmangler, da enten ved tilbakeholdte eller uriktige opplysninger.

  Om selgeren av bilen har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger som ville hatt innvirkning på salget, vil det som oftest foreligge en mangel. Dette kan for eksempel være at selgeren hevder at bilen har vært på årlig service, og det viser seg at den ikke har blitt undersøkt på flere år. Det kan også være villedende informasjon om at bilen er “som ny” mens den i realiteten har store slitasjer på viktige deler.

  Hvis du kommer frem til at bilen du har kjøpt antageligvis har en mangel, er det viktig at du gir selger beskjed om dette innen lovens reklamasjonsfristen.

  Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfristen

  Innenfor kjøpsretten er det regler for når du må reklamere på bilkjøpet.

  Det er to frister du må være oppmerksom på:

  1. Den relative tidsfristen, innen “rimelig tid” etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen
  2. Den absolutte tidsfristen på 5 år

  1. Innen “rimelig tid”

  Den relative tidsfristen som følger av forbrukerkjøpsloven er at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen. Fristen begynner å løpe fra da du burde ha oppdaget problemet, så det er viktig at du undersøker bilen nøye før du kjøper den og i tiden etter handelen.

  Hva som anses som “rimelig tid” varierer, men som regel har du rundt 2 måneder på å rette krav mot selgeren.

  2. Senest 5 år etter kjøpet

  Forbrukerkjøpsloven har en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år etter at bilhandelen ble gjennomført.

  Reklamer i tide

  Hvis du oppdager at noe ikke er helt som det skal med bilen du har kjøpt, anbefales det at du tar kontakt med selgeren så fort som mulig. Om du tar kontakt over telefon kan det være lurt å sende en oppfølgende e-post i etterkant av samtalen som beskriver hva dere snakket om, og hva dere kom frem til. På denne måten kan du unngå at selgeren påstår at du ikke reklamerte i tide.

  Du kan si ifra til selgeren før du vet hva feilen er. I første omgang er det tilstrekkelig at du nevner at det er noe som ikke er som det stemmer, og at du derfor ønsker å reklamere. Videre kan du presentere hvilket krav du retter dersom det viser seg at bilen har en “mangel”. De alternative kravene kan du lese mer om videre i artikkelen.

  Om du ikke sier fra innen reklamasjonsfristen vil konsekvensen være at du ikke har noen krav mot selgeren.

  Du har en tapsbegrensningsplikt hvis du oppdager en feil med bilen. Dette betyr at ytterligere feil eller problemer på kjøretøyet som skyldes at du ikke har gjort det nødvendige for å forhindre dette, kan trekkes fra kostnadene selgeren eventuelt dekker i etterkant.

  • Tips! De aller fleste ønsker å gjøre kundene sine fornøyde. Husk å være hyggelig og høflig overfor selgeren når du gir beskjed om at du har oppdaget en feil. Mange saker løser seg allerede etter dialog hos forhandleren.

  Solgt «som den er»

  Store deler av bilene som selges i dag har en klausul om at de selges «som de er». Dette er et forbehold som inntas i kontrakten fra selgers side for å gi en bedre beskyttelse mot skjulte feil og mangler som kan oppstå etter at du har tatt over bilen.

  Normalt vil et «som den er»-forbehold gjøre det vanskeligere for deg å stille krav ved en mangel, siden terskelen for hva som anses som mangel vil kunne bli høyere. Det er derfor anbefalt at du undersøker bilen nøye før du kjøper den.

  Videre i artikkelen kan du lese mer om hvilke krav du kan rette dersom det forutsettes at bilen du har kjøpt har en mangel.

  Mangelssanksjonene i forbrukerkjøpsloven

  Når det er klart at bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne rette krav mot selgeren. Hvilke krav som blir aktuelle avhenger av hvor alvorlig feilen er.

  De vanligste formene for krav er:

  • Retting
  • Omlevering
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning

  Retting

  Retting er antageligvis den vanligste løsningen på en bil med en mangel. Ved retting vil selgeren reparere mangelen slik at bilen blir i den standen den skulle vært i lys av kontrakten dere imellom. Om du ar kjøpt en bil som har motorproblemer, vil rettingen innebære en reparasjon av motoren.

  Det som er spesielt med retting, er at selgeren også kan kreve å få rette mangelen fremfor å heve kjøpet eller krav om prisavslag fra deg. Likevel må rettingen kunne skje innen rimelig tid. Ofte vil krav om prisavslag, omlevering eller heving være på grunn av manglende muligheter for retting.

  Omlevering

  Omlevering går ut på at selgeren må levere en ny vare. Dette er særlig praktisk der du har kjøpt en ny bil fra en bilforhandler. Dersom det er noe galt med bilen kan du kreve en ny tilsvarende bil fra forhandleren.

  Merk at omlevering er mindre vanlig, og at retting er utgangspunktet. Grunnen til dette er at omlevering ofte vil være mer omfattende å gjennomføre for selgeren, og ofte mer kostbart. Dersom bilforhandleren ønsker å reparere bilen din istedenfor å gi deg en ny, vil han i mange tilfeller kunne kreve dette.

  Omlevering blir selvsagt ikke like aktuelt om bilen du har kjøpt er brukt. Det vil være vanskelig å finne den samme bilen i samme tilstand.

  Prisavslag

  Hvis prisavslag blir løsningen, vil du få verdireduksjonen mangelen utgjør tilbakebetalt fra selgeren.

  Prisavslag er særlig aktuelt hvis mangelen er vanskelig å rette, eller når det ikke finnes muligheter for å omlevere bilen.

  Ut over at det foreligger en mangel er det ingen ytterligere vilkår for å kunne kreve et prisavslag. Merk at prisavslag vil være utelukket dersom selger ønsker å reparere mangelen, og kan gjøre dette innen rimelig tid og uten for mye bryderi for kjøper.

  Heving

  En av de mest kjente sanksjonene er heving. Heving av bilkjøp innebærer at du får tilbake pengene sine mot at selgeren får tilbake bilen.

  Utgangspunktet i kjøpsretten er at avtaler skal holdes. Terskelen for å gå ut av avtalen, slik som heving åpner for, er derfor høyere enn for de andre kravene. Som oftest må mangelen være “ikke vesentlig” for at heving er aktuelt.

  Heving er også blant de mest inngripende tiltakene mot selgeren, siden pengene som oftest er blitt reinvestert eller brukt til andre formål. For noen forhandlere vil et hevet kjøp innebære at de må skaffe penger de i utgangspunktet ikke har.

  I forbrukerkjøp er som oftest selgeren er næringsdrivende som har mulighet til å spre tapet gjennom økte priser på de øvrige varene, og med store ressurser. For en bilforhandler vil det normalt ikke være et stort problem for videre drift at bilen må tas i retur. Som oftest kan den også selges rimeligere, eller repareres for deretter å selges.

  I vurderingen av om mangelen er “ikke uvesentlig” for kjøperen, vil det være flere relevante momenter. Blant annet vektlegges det mangelens betydning for deg, og hvor stor økonomisk konsekvens den har for bilen du har kjøpt. Det vil også være relevant om problemet kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag.

  Et annet moment er selgers skyldgrad. Har for eksempel selger tilbakeholdt opplysninger vil han være mindre beskyttelsesverdig, og dermed vil det også være mindre grunn til å ikke gi kjøper medhold i å heve bilkjøpet.

  Dette er de viktigste vurderingsmomentene. Samlet må en ta en helhetsvurdering der momentene må veies opp mot hverandre.

  Erstatning

  Erstatning skiller seg fra de andre kravene ved at den fungerer som en tilleggsreaksjon. Du kan altså få erstatning i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.

  De tidligere kravene er ment for å gjenopprette balansen i avtale, mens erstatningen er til for å gjøre opp for ytterligere økonomisk tap.

  Det er ikke lenger snakk om å ordne mangelen, men å gi erstatning for økonomisk tap som mangelen har medført.

  • Eksempel: Vi tenker oss et tilfelle der en bilforhandler har solgt en bil med et ratt som ikke virker som det skal. På vei hjem fra forhandleren slår rattet seg vrangt, og du kjører ned naboens blomsterbed og stakittgjerde. I tillegg til å reparere rattet, vil selgeren være ansvarlig for å erstatte skadene på blomsterbedet og gjerdet.

  Merk at erstatningsansvar normalt krever skyld fra selgerens side. Hadde selgeren visst at det var noe galt med rattet i eksempelet over, men unnlatt å si noe, ville dette sannsynligvis vært tilfelle.

  Avslutningsvis

  Denne artikkelen er kun ment til å gi et overblikk over forbrukerkjøpslovens bestemmelser i relasjon til bilkjøp. Det vil være tilleggsvilkår, nyanser og unntak som ikke kan presenteres i en så generell fremstilling.

  Om du har spørsmål eller ønsker hjelp tilpasset din sak, kan du fylle ut skjemaet nederst på siden. Da vil du bli kontaktet av 3 advokater som kan bistå deg. Utfyllingen av skjemaet er gratis og uforpliktende. Det er en fin måte å finne ut om advokat er nødvendig, eller ikke.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454