Bilde

FORBRUKERKJØPSLOVEN GIR RETTIGHETER: Har du kjøpt bilen av en bilforhandler er du godt beskyttet av forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven om bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 6. mai 2023

Det kjøpes og selges et stort antall biler i Norge hvert år. Kjøp og salg av kjøretøy skjer mellom privatpersoner, eller gjennom forhandlere. Biler er kompliserte, og feil som oppstår skyldes ofte omstendigheter som viser seg etter at handelen er gjennomført. Spørsmålet en ofte stiller seg, er hvem som må ta regningen for problemet som har oppstått; Kjøperen eller selgeren?

I denne artikkelen kan du lese hva forbrukerkjøpsloven sier om bilkjøp, og når loven kommer til anvendelse. Du kan også lese om hvilke feil med bilen som kan gi grunnlag for krav, og hvilke krav som kan rettes mot selgeren. Sist vil det være informasjon om hvordan du går frem hvis du finner en feil med bilen.

Det oppstår mange tvister rundt bilhandel, og svaret på hvem som er ansvarlige for skaden er i mange tilfeller usikkert. Kostnadene kan være store, og mange velger å ta saken videre i rettssystemet om de ikke blir enige.

Kort oppsummering

 • Forbrukerkjøpsloven gjelder for handel der kjøperen er en privatperson, og selgeren er en næringsdrivende. Dette er for eksempel tilfellet der du kjøper bilen fra en forhandler.
 • Hvis det viser seg at bilen du kjøpte har skjulte feil og mangler, eller ikke leveres til avtalt tid, kan du rette krav mot selgeren. Du kan for eksempel kreve retting, omlevering, heving av kjøpet, prisavslag eller erstatning.
 • For at du ikke skal tapet kravet ditt, må du gi selgeren beskjed om feilen innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget den. Det er en absolutt frist på 5 år.

Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Når du kjøper en bil er det enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som regulerer forholdet.

Hvilken lov som kommer til anvendelse avhenger av forholdet mellom deg og selgeren. Om dere begge er privatpersoner kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du som privatperson kjøper en bil av en forhandler (selv om den er brukt og selges på vegne av en privatperson) er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Forbrukerkjøpsloven er gunstigere for deg siden den gir kjøper bedre vern mot selgeren. Det er heller ikke lov til å avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn det som står i loven.

Hvis handelen omfattes av kjøpsloven, vil dere ha anledning til å avtale andre vilkår enn det loven legger opp til. Merk at det ikke er relevant om bilen er kjøpt ny eller brukt. De samme reglene vil gjelde. Det avgjørende er hvem som har solgt bilen. Har du kjøpt bilen av en forhandler, og du selv er privatperson, er det altså forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

For at du skal ha noen krav mot selgeren, er det nødvendig at bilen har en “mangel”.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Mangelsvurderingen

For at du skal kunne rette krav mot selgeren må bilen du har kjøpt ha en mangel. Hvis det ikke er noe galt med bilen (sett i lys av avtalen mellom dere) vil ikke selgeren være ansvarlig for feil på kjøretøyet.

Det finnes ingen generell angrerett ved bilkjøp.

Hvilke feil som utgjør en mangel vil variere ut fra avtalen og bilens opprinnelige tilstand. Generelt kan en si at bilen har en mangel om den ikke samsvarer med avtalen som ble inngått mellom deg og selgeren.

Hva har man avtalt?

Hva som lå i avtalen mellom deg og selgeren kan være vanskelig å fastlegge, særlig om feilen ikke viser seg før etter flere år. Det er kontrakten som ble inngått som vil være det naturlige utgangspunktet for vurderingen, spesielt siden denne som oftest er skriftlig og dermed kan bevises. Hele kjøpssituasjonen vil være relevant i vurderingen, blant annet annonser, samtaler mellom deg og selgeren, og annen informasjon som ble utvekslet. Slik informasjon kan være vanskelig å etterprøve, så vi anbefaler at du tar en utskrift eller kopi av salgsannonsen før eller rett etter handelen er gjennomført. På denne måten kan du vise til at feil som oppstår ikke var nevnt i annonsen.

Samsvarer bilen med avtalen?

Spørsmålet en ofte stiller er om bilen står i samsvar med kjøpers berettigede forventning, hele avtalesituasjonen i sin helhet tatt i betraktning. Selger kan på forskjellige måter ha gitt deg et inntrykk som ikke viser seg å stemme i etterkant, og der dette er tilfelle vil det foreligge en mangel.

I tillegg til såkalte materielle mangler kan det også ofte oppstå opplysningsmangler, da enten ved tilbakeholdte eller uriktige opplysninger.

Om selgeren av bilen har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger som ville hatt innvirkning på salget, vil det som oftest foreligge en mangel. Dette kan for eksempel være at selgeren hevder at bilen har vært på årlig service, og det viser seg at den ikke har blitt undersøkt på flere år. Det kan også være villedende informasjon om at bilen er “som ny” mens den i realiteten har store slitasjer på viktige deler.

Hvis du kommer frem til at bilen du har kjøpt antageligvis har en mangel, er det viktig at du gir selger beskjed om dette innen lovens reklamasjonsfristen.

Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfristen

For at du skal kunne reklamere på bilkjøpet, må du overholde forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister. Om du ikke gir beskjed til selgeren innen fristene har utløpt, vil du måtte dekke utgiftene som mangelen medfører selv.

Det er to frister du må være oppmerksom på:

 1. Den relative tidsfristen, innen “rimelig tid” etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen
 2. Den absolutte tidsfristen på 2 eller 5 år

1. Innen “rimelig tid”

Den relative tidsfristen som følger av forbrukerkjøpsloven er at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen. Fristen begynner å løpe fra da du burde ha oppdaget problemet, så det er viktig at du undersøker bilen nøye før du kjøper den, og i tiden etter handelen.

Hva som anses som “rimelig tid” varierer, men forbrukerkjøpsloven gir deg en minstetid på 2 måneder. Vær oppmerksom på at reklamasjonsfristen ikke nødvendigvis må være mer enn to måneder, så vi anbefaler at du tar kontakt med en gang du oppdager at noe ikke stemmer.

2. Senest 2 eller 5 år etter kjøpet

Forbrukerkjøpsloven har en absolutt reklamasjonsfrist på 2 eller 5 år etter at kjøpet ble gjennomført. Siden en bil er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er det fristen på 5 år som gjelder.

Reklamer i tide

Hvis du oppdager at noe ikke er helt som det skal med bilen du har kjøpt, anbefales det at du tar kontakt med selgeren så fort som mulig. Om du tar kontakt over telefon kan det være lurt å sende en oppfølgende e-post i etterkant av samtalen som beskriver hva dere snakket om, og hva dere kom frem til. På denne måten kan du unngå at selgeren påstår at du ikke reklamerte i tide.

Du kan si ifra til selgeren før du vet hva feilen er. I første omgang er det tilstrekkelig at du nevner at det er noe som ikke er som det stemmer, og at du derfor ønsker å reklamere. Videre kan du presentere hvilket krav du retter dersom det viser seg at bilen har en “mangel”. De alternative kravene kan du lese mer om videre i artikkelen.

Om du ikke sier fra innen reklamasjonsfristen vil konsekvensen være at du ikke har noen krav mot selgeren.

Du har en tapsbegrensningsplikt hvis du oppdager en feil med bilen. Dette betyr at ytterligere feil eller problemer på kjøretøyet som skyldes at du ikke har gjort det nødvendige for å forhindre dette, kan trekkes fra kostnadene selgeren eventuelt dekker i etterkant.

 • Tips! De aller fleste ønsker å gjøre kundene sine fornøyde. Husk å være hyggelig og høflig overfor selgeren når du gir beskjed om at du har oppdaget en feil. Mange saker løser seg allerede etter en dialog med forhandleren.

Ting solgt «som den er»

Store deler av bilene som selges i dag har en klausul om at de selges «som den er». Dette er et forbehold som inntas i kontrakten fra selgers side for å gi dem en bedre beskyttelse mot skjulte feil og mangler som kan oppstå etter at du har tatt over bilen.

Normalt vil et «som den er»-forbehold gjøre det vanskeligere for deg å stille krav ved en mangel, siden terskelen for hva som anses som mangel vil kunne bli høyere. Det er derfor anbefalt at du undersøker bilen nøye før du kjøper den.

Videre i artikkelen kan du lese mer om hvilke krav du kan rette dersom det forutsettes at bilen du har kjøpt har en mangel.

Mangelssanksjonene i forbrukerkjøpsloven

Når det er klart at bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne rette krav mot selgeren. Hvilke krav som blir aktuelle avhenger av hvor alvorlig feilen er.

Ved mangel kan du som regel kreve:

 • Retting
 • Omlevering
 • Prisavslag
 • Heving av kjøpet
 • Erstatning

Retting

Retting er antageligvis den vanligste løsningen på en bil med en mangel. Ved retting vil selgeren reparere mangelen slik at bilen blir i den standen den skulle vært i lys av kontrakten dere imellom. Om du ar kjøpt en bil som har motorproblemer, vil rettingen innebære en reparasjon av motoren.

Det som er spesielt med retting, er at selgeren også kan kreve å få rette mangelen fremfor å heve kjøpet eller krav om prisavslag fra deg. Likevel må rettingen kunne skje innen rimelig tid. Ofte vil krav om prisavslag, omlevering eller heving være på grunn av manglende muligheter for retting.

Omlevering

Omlevering går ut på at selgeren må levere en ny vare. Dette er særlig praktisk der du har kjøpt en ny bil fra en bilforhandler. Dersom det er noe galt med bilen kan du kreve en ny tilsvarende bil fra forhandleren.

Merk at omlevering er mindre vanlig ved bilkjøp, og at retting ofte er mer aktuelt. Grunnen til dette er at omlevering som regel vil være mer omfattende for selgeren, og ofte mer kostbart. Dersom bilforhandleren ønsker å reparere bilen din istedenfor å gi deg en ny, vil vedkommende i mange tilfeller kunne kreve dette.

Omlevering blir selvsagt ikke like aktuelt om bilen du har kjøpt er brukt. Det vil være vanskelig å finne den samme bilen i samme tilstand.

Prisavslag

Hvis prisavslag blir løsningen, vil du få tilbakebetalt verdireduksjonen mangelen utgjør fra selgeren.

Prisavslag er særlig aktuelt hvis mangelen er vanskelig å rette, eller når det ikke finnes muligheter for å omlevere bilen.

Ut over at det foreligger en mangel, er det ingen ytterligere vilkår for å kunne kreve et prisavslag. Merk at prisavslag vil være utelukket dersom selger ønsker å reparere mangelen, og kan gjøre dette innen rimelig tid og uten for mye bryderi for kjøper.

Heving

En av de mest kjente sanksjonene er heving. Heving av bilkjøp innebærer at du får tilbake pengene sine mot at selgeren får tilbake bilen.

Utgangspunktet i kjøpsretten er at avtaler skal holdes. Terskelen for å gå ut av avtalen, slik som heving åpner for, er derfor høyere enn for de andre kravene. Som oftest må mangelen være “ikke uvesentlig” for at heving er aktuelt.

Heving er også blant de mest inngripende tiltakene mot selgeren, siden pengene som oftest er blitt reinvestert eller brukt til andre formål. For noen forhandlere vil et hevet kjøp innebære at de må skaffe penger de i utgangspunktet ikke har.

I forbrukerkjøp er som oftest selgeren er næringsdrivende som eksempelvis har mulighet til å spre tapet gjennom økte priser på de øvrige varene, og med store ressurser. For en bilforhandler vil det normalt ikke være et stort problem for videre drift at bilen må tas i retur. Som oftest kan den også selges på nytt til en rimeligere pris, eller repareres for deretter å selges til fullpris.

I vurderingen av om mangelen er “ikke uvesentlig” for kjøperen, vil det være flere relevante faktorer som spiller inn. Blant annet vektlegges mangelens betydning for deg, og hvor stor økonomisk konsekvens den har for bilen du har kjøpt. Det vil også være relevant om problemet kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag.

Et annet moment er selgers skyldgrad. Har for eksempel selger tilbakeholdt opplysninger vil han være mindre beskyttelsesverdig, og dermed vil det også være mindre grunn til å ikke gi kjøper medhold i å heve bilkjøpet.

Erstatning

Erstatning skiller seg fra de andre kravene ved at den fungerer som en tilleggsreaksjon. Du kan altså få erstatning i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.

De tidligere kravene er ment for å gjenopprette balansen i avtale, mens erstatningen er til for å gjøre opp for ytterligere økonomisk tap.

Det er ikke lenger snakk om å ordne mangelen, men å gi erstatning for økonomisk tap som mangelen har medført.

 • Eksempel: Vi tenker oss et tilfelle der en bilforhandler har solgt en bil med et ratt som ikke virker som det skal. På vei hjem fra forhandleren slår rattet seg vrangt, og du kjører ned naboens blomsterbed og stakittgjerde. I tillegg til å reparere rattet, vil selgeren være ansvarlig for å erstatte skadene på blomsterbedet og gjerdet.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Denne artikkelen er kun ment til å gi et overblikk over forbrukerkjøpslovens bestemmelser i relasjon til bilkjøp. Det vil være tilleggsvilkår, nyanser og unntak som ikke kan presenteres i en så generell fremstilling. Hvis du står overfor en konflikt som gjelder kjøp av bil, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for veiledning tilpasset saken din. Advokaten kan se om du kan rette krav på kjøperen, og hjelpe deg med å formulere kravet. Om dere ikke blir enige, vil advokaten kunne forhandle på dine vegne.

Ved å fylle ut skjemaet på siden. Da vil du bli kontaktet av 3 advokater som kan bistå deg. Utfyllingen av skjemaet er gratis og uforpliktende. Det er en fin måte å finne ut om advokat er nødvendig, eller ikke.

Få svar på ofte stilte spørsmål om forbrukerkjøpsloven om bil

frase

Hvilke krav stilles til bilen i henhold til forbrukerkjøpsloven?

I henhold til forbrukerkjøpsloven skal bilen være i samsvar med avtalen mellom kjøper og selger, være egnet for formålet den er ment for, og ha egenskaper og funksjoner som kjøperen har grunn til å forvente.

frase

Hva kan kjøperen kreve hvis bilen har en mangel?

Dersom bilen har en mangel, kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning, eller i noen tilfeller heve kjøpet, avhengig av manglens art og alvorlighetsgrad.

frase

Hva er reklamasjonsfristen ved kjøp av bil under forbrukerkjøpsloven?

Reklamasjonsfristen ved kjøp av bil under forbrukerkjøpsloven er to år fra kjøperen overtok bilen. For biler ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

frase

Hva bør kjøperen gjøre dersom han eller hun oppdager en mangel ved bilen?

Hvis kjøperen oppdager en mangel ved bilen, bør han eller hun reklamere til selgeren så snart som mulig og innenfor reklamasjonsfristen. Kjøperen bør beskrive mangelen og hvilket krav han eller hun fremsetter, for eksempel retting, omlevering eller prisavslag.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454