Forbrukerkjøpsloven om bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Det kjøpes og selges et ekstremt antall biler i Norge årlig. Mange biler kjøpes og selges mellom privatpersoner, men mange selges også via forhandlere. Da biler er kompliserte kjøretøy hender det ofte at uforutsette omstendigheter hender med bilen i etterkant av salget, og da er spørsmålet hvem som skal ha ansvaret for dette, kjøper eller selger?

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Tvister om bil er mange og svaret på hvem som er ansvarlig for skadene er dessverre ofte relativt komplisert. Dette gjør at mange saker som involverer biler havner i rettsvesenet. I denne artikkelen skal vi skrive om hva forbrukerkjøpsloven sier om bilkjøp.

Vi vil skrive om når forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, hvilke feil med bilen som kan gi grunnlag for krav på kjøpers side, hvilke eventuelle krav kjøper kan rette mot selger, og også hvordan kjøper må gå frem for å hevde disse kravene.

Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Når man kjøper en bil er det primært enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forskjellen mellom disse lovene er at forbrukerkjøpsloven er noe mer gunstig for kjøper enn kjøpsloven. Grunnen til dette er at kjøpsloven er ment å beskytte kjøper mot den antatt sterkere næringsdrivende selgeren. Les mer om kjøpsloven i forhold til bilkjøp her.

Mens kjøpsloven kommer til anvendelse der både kjøper og selger er en privatperson, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse der selger er en næringsdrivende. Dette vil ved kjøp og salg av bil nesten utelukkende være en bilforhandler.

Merk at det ikke er relevant om bilen er kjøpt ny eller brukt. De samme reglene vil gjelde. Det avgjørende er hvem som har solgt bilen. Har du kjøpt bilen av en forhandler, og du selv er privatperson, er det altså forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Forbrukerkjøpsloven gir deg lang reklamasjonstid

Innenfor kjøpsretten er det regler om når du må reklamere på bilkjøp. Dette innebærer regler om at du må si ifra innen rimelig tid etter at du har oppdaget at det er en feil med varen, eller burde oppdaget av det var en feil med varen.

Sier du ikke fra innen disse fristene, er konsekvensen at du mister kravet ditt. Du mister altså rettighetene dine totalt dersom du ikke følger disse fristene, og dermed er de ekstremt viktige å være obs på.

I forbrukerkjøpsloven er imidlertid reklamasjonsreglene veldig gunstige for kjøper, da regelen er at kjøper har minimum 2 måneder på seg til å reklamere på mangelen etter at han oppdaget den. Reklamasjonstiden er dermed vesentlig lenger enn ved andre kjøp.

Det er imidlertid vesentlig at du sier fra innen 2 måneder at du fant ut at bilen hadde en mangel. Normalt er det best å si fra med en gang, dette er også det hyggeligste ovenfor selger. Merk at du også har en tapsbegrensningsplikt. Dersom du gikk lang tid uten å si fra om mangelen og dette førte til økte skader, vil dette kunne bli trukket av erstatningskravet ditt.

Det er dermed best å si fra med en gang du oppdaget at bilen hadde en mangel. Det du burde gjøre er å gi en skriftlig beskjed elektronisk, slik at du har bevis på at du har reklamert. Det er egentlig bare å skrive at du mener at bilen har en mangel, hva som utgjør mangelen, og hvilke krav du ønsker å rette mot selger. Det er selvfølgelig best å prøve å komme til en minnelig løsning først, for å gjøre prosessen så smidig som mulig.

I det videre skal vi forklare hva de materielle reglene i forbrukerkjøpsloven sier om bilkjøp, nemlig hva som skal til for at du kan rette noen krav mot selger.

Mangelsvurderingen

Et grunnleggende utgangspunkt i kjøpsretten er varen må ha en mangel dersom du skal kunne rette noen krav mot selger. Dette gjelder også innenfor forbrukerkjøpsloven. Har ikke bilen noen mangel i forhold til kontrakten, vil du ikke ha noen krav mot selger. Det finnes ingen generell angrerett ved bilkjøp.

Spørsmålet er dermed hvilke feil ved bilen som utgjør en mangel.  Dette er ikke lett å si konkret, men i utgangspunktet foreligger det en mangel hvis bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

En må dermed vurdere bilen slik den er i forhold til det som var avtalt. Hva som var avtalt er heller ikke alltid veldig enkelt å si. Her må en se på hele kjøpssituasjonen i sin helhet, da salgskontrakten, eventuelle annonser, samtale mellom kjøper og selger og lignende.

Spørsmålet en ofte stiller er om bilen står i samsvar med kjøpers berettigede forventning, hele avtalesituasjonen i sin helhet tatt i betraktning. Selger kan på forskjellige måter ha gitt kjøper et inntrykk som ikke viser seg å stemme i etterkant, og der dette er tilfelle vil det foreligge en mangel.

I tillegg til såkalte materielle mangler kan det også ofte oppstå opplysningsmangler, da enten ved misligholdte eller uriktige opplysninger.

Der selger enten har misligholdt viktige opplysninger eller gitt uriktige opplysninger som har vært motiverende for salget, vil det ofte foreligge en mangel. Typisk har selgeren holdt tett om at motoren egentlig er totalt ødelagt, eller sagt at bilen har vært jevnlig på verksted selv om den i realiteten har stått i garasjen 4 år i strekk.

Solgt «som den er»

Nærmest alle bilder selges «som de er». Dette er et forbehold nesten alle tar inn i kontrakten, for å beskytte seg mot at skjulte feil og mangler skulle oppstå etter kjøper har overtatt bilen. Dermed er det en slags ansvarsfraskrivelse fra selgers side.

Normalt vil et «som den er»-forbehold vanskeliggjøre mangelskravet til kjøper da terskelen for at det foreligger en mangel der slike forbehold er inntatt er høyere.

Imidlertid gjør forbrukerkjøpsloven et vesentlig innhugg i dette, da terskelen for at det foreligger en mangel ved et «som den er»-forbehold etter loven egentlig ikke er noe særlig høyere enn den vanlige mangelsvurderingen.

Dersom du er forbruker og ser at det er inntatt et som den er forbehold i kontrakten trenger du altså ikke fortvile. Mens terskelen i kjøpsloven er at tingen da må være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente, er den etter forbrukerkjøpsloven bare at tingen må være i dårligere stand enn forbrukeren kunne forvente.

Om det foreligger en mangel eller ikke kan være relativt vanskelig å avgjøre i mange tilfeller. Dette er en av grunnene til at det oppstår så mange tvister etter bilkjøp. I dette tilfelle skal vi forutsette at det foreligger en mangel, og skrive om hvilke rettigheter du har dersom det foreligger en mangel.

Mangelssanksjonene i forbrukerkjøpsloven

Dersom det foreligger en mangel vil du nesten alltid ha krav på noe. Hva du har krav på vil avhenge av størrelsen på mangelen og hvor alvorlig den er. Det finnes forskjellige sanksjoner i forbrukerkjøpsloven, disse er for øvrig relativt like som i kjøpsloven.

De vanligste mangelssanksjonene i forbrukerkjøpsloven er retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Vi skal nå gå gjennom disse for å forklare hva det går ut på og i hvilke tilfeller du kan kreve hver av disse sanksjonene.

Retting

Retting er kanskje den aller vanligste sanksjonen. Retting går ut på at selger reparerer mangelen til den stand den skulle være etter kontrakten. Har du kjøpt en bil og det er noe galt med forgasseren, går retting rett og slett ut på at selger reparerer forgasseren til den standen den skulle være etter kontrakten.

Retting er spesielt i og med at selger faktisk kan kreve å rette for å parere andre krav fra kjøpers side. Kjøper kan dermed ikke kreve å heve bilkjøpet dersom selger ønsker å rette. Det må legges til at selger må kunne rette mangelen innen rimelig tid.

Et rettingskrav er nærmest ubetinget i og med at det ikke krever noen andre vilkår enn at det foreligger en mangel, i motsetning til enkelte andre vilkår, se straks nedenfor.

Omlevering

Omlevering går ut på at selger må levere deg en ny vare. Dette er særlig praktisk der du har kjøpt en ny bil fra en bilforhandler. Dersom det er noe galt med den nye bilen din kan du kreve en ny tilsvarende bil fra forhandleren.

Merk at omlevering er en unntaksregel, og at retting er hovedregelen. Dersom bilforhandleren ønsker å reparere bilen din istedenfor å gi deg en ny, vil han i mange tilfeller kunne kreve dette.

Omlevering blir selvsagt ikke så aktuelt ved kjøp av en bruktbil, da det er vanskelig å finne en bil i identisk stand.

Prisavslag

Prisavslag går ut på at du får en verdireduksjon på bilen ut fra den verdien mangelen utgjør. Prisavslag kan regnes ut på mange måter, og dette vil variere ut fra hva som er mest naturlig.

Prisavslag er en sanksjon som blir benyttet ofte, særlig der mangelen er vanskelig å rette og forholdet ikke er alvorlig nok til å rettferdiggjøre heving.

Ut over at det foreligger en mangel er det ingen ytterligere vilkår for å kunne kreve et prisavslag. Merk at prisavslag vil være utelukket dersom selger ønsker å reparere mangelen, og kan gjøre dette innen rimelig tid og uten for mye bryderi for kjøper.

Heving

En av de mest kjente sanksjonene er heving. Heving av bilkjøp innebærer at kjøper får levere tilbake bilen mot at selger betaler tilbake pengene. Heving kan være inngripende for selger, han kan ha brukt pengene på for eksempel en annen bil, og det vil være ubeleilig for han å måtte skaffe til veiene penger han kanskje ikke lenger har.

Utgangspunktet i kjøpsretten er også at avtaler skal holdes. Disse synspunktene gjør at terskelen for å heve normalt er veldig streng. Normalt er vilkåret at mangelen er vesentlig.

I forbrukerkjøpsloven er imidlertid vilkåret for heving mindre strengt enn vanlig. Særlig har man nok lagt vekt på at selger er en næringsdrivende og har større ressurser. For en bilforhandler vil det normalt ikke være et stort problem å ta tilbake en bil fra en kjøper, de kan jo som oftest selge den igjen rimelig fort og vil ha kapital til å betale pengene tilbake til den som hever.

Derfor er vilkåret for heving i forbrukerkjøpsloven at mangelen ikke er uvesentlig. Det må dermed dreie seg om en mangel som har en del betydning, men det er altså ikke et krav om at betydningen må være vesentlig.

Det er flere momenter i denne vurderingen. Hovedvurderingen er om selger har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten, etter en totalvurdering av alle sakens forhold.

Momenter som særlig vektlegges er for det første mangelens betydning for selger. Jo større betydning mangelen har for selger, jo mer sannsynlig er det at han eller hun får medhold i å heve.

Et annet viktig moment er mangelens økonomiske betydning på bilen. Jo større verdi mangelen utgjør, jo mer sannsynlig er det at et hevingskrav fører frem.

Særlig vil også muligheten til å behjelpe mangelen med andre sanksjoner også være viktig. Kan en for eksempel fint reparere mangelen, eller et prisavslag vil være tilstrekkelig, vil dette tale sterkt mot heving. Grunnen til dette er som nevnt at hovedprinsippet er at avtaler holdes.

Et annet moment er selgers skyldgrad. Har for eksempel selger tilbakeholdt opplysninger vil han være mindre beskyttelsesverdig, og dermed vil det også være mindre grunn til å ikke gi kjøper medhold i å heve bilkjøpet.

Dette er de viktigste vurderingsmomentene. Samlet må en ta en helhetsvurdering der momentene må veies opp mot hverandre.

Erstatning

Erstatning skiller seg fra de andre sanksjonene da det egentlig er en slags tilleggssanksjon. Mens de andre sanksjonene er ment å gjenopprette balansen i avtalen, er erstatning ment å dekke over øvrige tap.

Det er altså ikke snakk om å reparere mangelen eller lignende. Erstatning er en økonomisk tap du får som følge av andre skader mangelen har ført til. Har mangelen for eksempel vært at rattet har blitt ødelagt, og dette har ført til en alvorlig ulykke, kan selger være erstatningsansvarlig for økonomiske tap som følge av ulykken.

Merk at erstatningsansvar normalt fordrer skyld fra selgers side. Hadde selger for eksempel visst at det var noe galt med rattet i eksempelet over, men unnlatt å si noe, ville dette sannsynligvis vært tilfelle.

Avslutning

Dette var de aller viktigste momentene en må huske på i forhold til hvordan forbrukerkjøpsloven regulerer bilkjøp. Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp er det bare å fylle inn skjemaet på denne siden, så vil du bli kontaktet av 3 forskjellige advokater som kan hjelpe deg med saken din.

Dette vil selvsagt være helt gratis og uforpliktende, men kan være en fin måte å finne ut om det kan lønne seg å benytte seg av advokat eller ikke, og generelt få litt veiledning.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende