Forbrukerkjøpsloven: Alt du trenger å vite (når den gjelder m.m.)

Forbrukerkjøpsloven er en relativt ny lov som er laget primært for å beskytte forbrukeres rettigheter ved salg fra næringsdrivende. Lovregelverket har alltid hatt slike regler, men i forbrukerkjøpsloven har alle reglene som omhandler forbrukere blitt samlet i ett enkelt regelverk. Slikt sett blir det enklere å mer oversiktlig for forbrukere å vite hvilke rettigheter de har.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

I denne artikkelen skal vi skrive om forbrukerkjøpsloven. Vi vil gå gjennom når loven kommer til anvendelse, hvilke viktige prinsipper som gjelder i loven, når du kan klage på produktet eller leveringen, hvilke sanksjoner du eventuelt vil ha, når og hvordan du må reklamere, og lignende.

Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Formålet med forbrukerkjøpsloven er altså å beskytte den antatt svake parten som er forbrukeren mot den antatt sterke parten som er den næringsdrivende. Derfor kommer loven kun til anvendelse dersom det er visse partskonstellasjoner som er involvert.

For det første må kjøper være en forbruker. Lovens betegnelse er at du «ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Dette innebærer at vedkommende ikke må handle via et selskap, men som en privatperson. Har du for eksempel ditt eget AS og bestiller noe til bedriften vil ikke forbrukerkjøpsloven gjelde for dette kjøpet.

Selger derimot må opptre i næringsvirksomhet. Dette vil typisk gjelde dersom du kjøper en mobil på en elektronikkforretning, en bruktbil hos en bilforhandler eller en jakke på en klesbutikk.

Dersom ikke forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse vil det primært være kjøpsloven som kommer til anvendelse, da denne er den primære loven for kjøp og salg av varer i Norge.

Merk også at en også har visse spesiallover som vil komme til anvendelse dersom det dreier seg om spesielle kjøp eller tjenester. Dreier deg seg for eksempel om kjøp og salg av bolig er det enten avhendingsloven eller bustadoppføringsloven som vil komme til anvendelse. Dreier deg seg om håndverkertjenester er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse. I noen tilfeller vil også angrerettloven gi deg utfyllende rettigheter, se straks under.

Gir forbrukerkjøpsloven kjøper en angrerett?

I utgangspunktet gir ikke forbrukerkjøpsloven kjøper en full angrerett. Forbrukerkjøpsloven har regler om avbestilling som til en viss grad kan ha samme funksjon som angreretten, men dette er likevel langt mindre dekkende enn en generell angrerett.

Etter forbrukerkjøpsloven har kjøper en avbestillingsrett frem til varen er levert eller overtatt. I disse tilfellene kan imidlertid selgeren kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Å benytte seg av en slik generell angrerett er dermed altså ikke alltid like gunstig.

Etter overtakelse er det ingen regler om avbestilling eller angrerett, slik at det ikke er mulig å angre i disse tilfellene.

Angrerettloven

Angrerettloven vil i visse tilfeller utfylle forbrukerkjøpsloven. Denne loven gjelder ved salg av varer utenfor den næringsdrivendes faste forretningslokaler, og/eller i de tilfellene kjøper og selger ikke er tilstede samtidig. Dette er typisk ved salg over internett, telefon, gatesalg, dørsalg og lignende. I disse tilfellene vil du faktisk ha en 14 dagers angrerett etter at du har fått varen i fysisk besittelse.

Er kjøpet dermed foretatt på en av reglene angrerettloven regulerer, er det viktig at du også ser hen til denne loven. Mange er ikke klar over at loven eksisterer, og tror dermed at de har mindre rettigheter enn de har.

Vi skal nå gå gjennom de generelle kravene til varen.

Kravene til varen.

Forbrukerkjøpsloven inneholder en mengde bestemmelser som lister opp kravene til varen, primært i §§ 15-18. Oppfyller ikke varen disse kravene vil det foreligge en mangel. Mangelsbegrepet er helt sentralt i forbrukerkjøpsloven, da dette er det som vil avgjøre om forbrukeren har noen krav mot selger eller ikke.

Blant annet skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. I tillegg skal tingen passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, svare til det forbrukeren har grunn til å forvente med kjøp av slike ting, passe for det formål selgeren var eller måtte være kjent med, være i samsvar med offentligrettslige krav o.l.

En rekke bestemmelser regulerer altså kravene til varen, men som en utgangsvurdering vil alltid et spørsmål være det helt sentrale, svarte produktet til forbrukerens berettigede forventning ut fra avtalesituasjonen i sin helhet? Gjør produktet det vil det i de fleste tilfeller ikke foreligge en mangel, og hvis ikke vil det som oftest foreligge en mangel.

Forbrukerens forventning vil som oftest avgjøres av utsagn fra selger, eller det selger ikke har sagt, annonser på finn.no, salgskontrakt o.l. Alle momenter kan være av betydning for denne avgjørelse.

Det er viktig å presisere at en ikke vurderer forbrukerens subjektive forventning, men hva en normalt aktsom person ville forventet i den situasjonen. Har du skapt deg en helt uforholdsmessig forventning til en vare uten holdepunkter i virkeligheten, vil dette altså ikke hjelpe deg.

Mangelsvurderingen kan være komplisert og er ofte en kime til hodebry. Tar en utgangspunkt i vurderingen om den berettigede forventning, kan det imidlertid bli noe lettere.

«Som den er» kjøp i forbrukerkjøpsloven

Ekstremt mange ting i Norge selges med såkalte «som den er» forbehold. Dette er et forbehold fra selger om at varen kan ha skjulte feil eller mangler som han eller hun ikke selv er klar over. Når kontrakten selges med et slikt forbehold, vil det normalt bli mye vanskeligere for kjøper å klage på en slik feil som skulle vise seg i etterkant.

I forbrukerkjøpsloven er imidlertid betydningen av slike forbehold redusert vesentlig. Et slikt forbehold vil faktisk ha svært begrenset betydning da forbrukerkjøpsloven § 17, som regulerer «som den er» forbehold, knapt høyner kravene til at slike feil skal utgjøre en mangel.

Opplysningsfeil

Som kjøpsloven inneholder forbrukerkjøpsloven strenge regler om uriktige opplysninger fra selgers side eller manglende opplysninger. Begge disse tilfellene kan være grunnlag for å konstatere at det foreligger en mangel.

I forhold til manglende opplysninger vil det foreligge en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om faktorer ved tingen som vedkommende burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Kjøper du for eksempel en bruktbil av en bilforhandler, og forhandleren ikke opplyser om at bilen rett flere ganger før overtakelse kollapset på motorveien, vil dette for eksempel være en tilbakeholdelse av opplysning som undertiden vil utgjøre et hevingsgrunnlag.

I forhold til uriktige opplysninger vil det foreligge en mangel der tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dersom selgeren ikke viser at opplysningene ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Dette er som oftest et mer praktisk mangelstilfelle enn tilbakeholdelse av opplysninger. Hvis vi tenker oss samme eksempel som over, kan det tenkes at bilforhandleren opplyser om at bilen er så god som ny, selv om han vet at den i realiteten har fått motorstopp flere ganger på motorveien i nyere tid.

Forsinkelse

Ved siden av at forbrukerkjøpsloven har mangler som stiller krav til varen er det også en rekke krav til når varen må leveres. Denne vurderingen er som oftest langt enklere enn mangelsvurderingen, slik at vi skal fatte oss i korthet om dette tilfellet. De fleste kjøper også varen der og da, slik at forsinkelse i disse tilfellene heller ikke er relevant.

I andre tilfeller regulerer forbrukerkjøpsloven $ 6 at tingen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.

Er tingen forsinket vil dette føre til de samme sanksjonene som vil oppstå dersom det foreligger en mangel, så vi vil nå forklare dette samlet.

De mulige sanksjonene

Dersom det foreligger en mangel eller en forsinkelse vil dette føre til at forbrukeren kan gjøre en rekke sanksjoner gjeldende overfor selgeren. Det er forskjellige sanksjoner som kan anvendes i forskjellige tilfeller avhengig av hvor alvorlig mangelen er. De viktigste sanksjonene i forbrukerkjøpsloven er retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Vi skal nå forklare kort om de forskjellige sanksjonene.

Retting eller omlevering – utgangspunktet ved alle mangler

Retting eller omlevering er utgangspunktet i mangelstilfeller. Etter forbrukerkjøpslovens § 29 kan kjøper velge mellom å kreve at selgeren sørger for reparering av mangelen eller leverer en tilsvarende ting.

Har du for eksempel kjøpt en ny bil på et bilverksted som ikke fungerer slik den skal, kan du da enten kreve at selgeren reparerer den nye bilen eller leverer deg en tilsvarende lik bil.

Dersom kravet om omlevering er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader, vil du imidlertid ikke kunne velge dette. Dette blir en helhetsvurdering der mange faktorer kan komme inn i bildet. Som oftest vil det ikke være så viktig for kjøper hvilke av disse to tilfellene som velges.

Et praktisk tilfelle hvor det vil være umulig å rette kan for eksempel være dersom du kjøper en ny bil og det viser seg at denne faktisk har blitt kjørt i en kort periode av en annen før du kjøpte den. I dette tilfellet er selger nødt til å gi deg en annen bil som ikke har blitt brukt før.

En veldig praktisk regel er også den at selger kan tilby retting eller omlevering for å parere krav om prisavslag eller heving, så lenge dette kan skje uten opphold. Som oftest vil det være mer lønnsomt for selger og selv rette eller omlevere varen.

Prisavslag

Prisavslag er også en veldig praktisk beføyelse. Prisavslaget utregnes på forskjellige måter, men som et utgangspunkt kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

I spesielle tilfeller følger det av forbrukerkjøpsloven at prisavslaget kan settes lik mangelens betydning for forbrukeren. Dette krever imidlertid særlige tilfeller, og det skal nok en del til for å havne i denne utregningsregelen.

Heving – den mest alvorlige beføyelsen

Heving er den mest inngripende sanksjonen for selger i forbrukerkjøpsloven. Heving går ut på at kjøper får levere tilbake tingen mens selger må levere tilbake pengene.

Utgangspunktet i kjøpsretten – og også innenfor forbrukerkjøpsloven – er at avtaler skal holdes. Derfor er heving en unntaksregel og krever særlige holdepunkter.

Kravene for heving er imidlertid vesentlig lavere i forbrukerkjøpsloven enn i de fleste andre lover. I kjøpsretten er regelen at mangelen må være vesentlig før en kan heve, men i forbrukerkjøpsloven er kravet kun at mangelen ikke må være uvesentlig. Det skal dermed en del til før en kan heve, men heller ikke så mye.

Ut fra rettspraksis er hovedmomentet i vurderingen om kjøper etter avtalesituasjonen i sin helhet har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

I denne vurderingen vil en rekke faktorer være av betydning. Det aller viktigste momentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo mer grunn er det til å heve.

Et annet viktig moment er den objektive størrelsen på mangelen i forhold til tingens verdi. Jo større verdi mangelen utgjør, jo større grunn vil det være til å heve.

Et særlig moment vil være om andre beføyelser som retting, omlevering eller prisavslag vil være mer behjelpelige. Dette er jo særlig relevant i forbrukerkjøp, da selger i disse tilfellene raskt vil kunne gi deg en tilsvarende vare.

Selgers skyldgrad vil også være relevant. Har du for eksempel kjøpt en bil hvor selger bevisst har ført deg bak lyset med uriktige opplysninger, vil det være en svært kort vei til at du skal kunne heve kjøpet.

Til syvende og sist vil det være en konkret helhetsvurdering der alle sakens forhold til være av betydning.

Erstatning – tilleggsbeføyelsen

Erstatning skiller seg fra de andre beføyelsene ut fra at det er en tillegsbeføyelse. Dette innebærer at du kan få erstatning i tillegg til for eksempel omlevering eller heving.

Erstatning vil kunne være aktuelt der du har fått ytterligere økonomisk tap som følge av mangelen. I forbrukerkjøpsloven er det også et objektivt erstatningsansvar, som ikke krever skyld fra selgers side.

Har du for eksempel kjøpt en bil og den har en mangel som fører til at du havner i en bilulykke, vil du kunne kreve å få erstattet ditt økonomiske tap som følge av denne ulykken. Dette ville du ikke kunne krevd fra de andre beføyelsene.

Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsregler

Forbrukerkjøpsloven, som alle andre lover, har også regler om når og hvordan du må reklamere. Dette vil si at det er krav om at du sier fra til selger innen visse tider og på visse måter. Konsekvensen av å ikke følge reklamasjonsreglene er at du vil miste kravet ditt, slik at det er helt sentralt å følge disse reglene.

En har to forskjellige reklamasjonsregler. Dette er de absolutte reklamasjonsfrister og de relative reklamasjonsfrister.

De absolutte reklamasjonsreglene går ut på at reklamasjon senest må skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Grunnen til denne regelen er at selger før eller siden må kunne si seg ferdig med kjøpet. Er tingen ved vanlig bruk ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette vil for eksempel være tilfelle ved kjøp av bil, båt eller campingvogn.

Den relative reklamasjonsfristen går ut på at forbrukeren må reklamere innen rimelig tid etter han eller hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid en særregel som gir forbrukeren en mye lengre reklamasjonstid enn i andre lover, da det står at fristen for å reklamere aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Denne regelen er en særlig sikkerhetsventil som er ment å beskytte forbrukere.

I forhold til hvordan man vil reklamere er det tilstrekkelig å sende en skriftlig beskjed til selger hvor du forklarer hva som er galt og at du ønsker å gjøre gjeldende et krav. Er det snakk om for eksempel en elektronikkbutikk som Elkjøp, kan du for eksempel også bare oppsøke butikken. Som oftest lønner det seg å få ting skriftlig av bevishensyn.

Fyll inn skjema for spørsmål om forbrukerkjøpsloven

Dersom du trenger hjelp av en advokat kan du fylle ut skjemaet på vår side. Dersom du fyller inn dette enkle skjemaet vil du bli kontaktet av 3 forskjellige advokater som er gode på forbrukerkjøp. På den måten kan du få bedre hjelp og bistand, og også sammenligne priser og lignende.

Alle henvendelsene er selvfølgelig helt gratis og uforpliktende, og du vil ikke betale noe før du fullt og helt har bestemt deg for om du trenger en advokat.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende