Hva er håndverkertjenesteloven?

Hvert år setter nordmenn i gang diverse prosjekter. Enkelte prosjekter, slik som maling, er det mange som velger å gjøre på egenhånd. Dette er tross alt noe de aller fleste klarer, dersom de har tid og krefter til det. På den andre siden finnes det tjenester som det nok er best å sette ut til de profesjonelle håndverkerne.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Oppføring av tilbygg, påbygg, og garasjer er alle eksempler på oppdrag som fort kan bli en håndfull. Selv om en skulle ha evnene til det, så skal det også settes av mye tid her. Derfor velger mange å sette ut disse oppdragene til håndverkere. Det er for denne typen avtaler at forbruker og håndverker er nødt til å følge det som kalles håndverkertjenesteloven.

Dette er en lov som inneholder informasjon om alt som omfatter denne typen tjenester mellom privatpersoner og næringsdrivende. Det er dermed ikke en gjeldende lov mellom næringsdrivende eller mellom privatpersoner. Dessuten gjelder ikke loven ved oppføring av hus, samt en håndfull andre unntak.

Men hva er håndverkertjenesteloven egentlig? Det vil si, hva inneholder denne loven, og hvorfor bør du kjenne til dens innhold? Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvorfor håndverkertjenesteloven er viktig for deg, enten du skal bruke en håndverker til å bygge garasje, båthus, lekestue, eller andre mindre bygg.

Bestilling og utførelse av tjeneste

Håndverkertjenesteloven inneholder klare retningslinjer for hvordan en kontrakt bør se ut. Det anbefales alltid å lage en skriftlig kontrakt, da dette er gunstig for begge parter i en eventuell konflikt. Kontrakten bør inneholde detaljer slik som formål, frist, og pris. Håndverkertjenesteloven sier at partene selv skal kunne avtale fritt hvordan disse punktene skal behandles.

Under loven har håndverker plikt til å informere deg dersom formålet ved arbeidet ikke vil gi det resultatet du ønsker. For eksempel kan en snekker oppdage at løsningen du hadde sett for deg muligens ikke fungerer grunnet en essensiell bærebjelke eller lignende. Da har snekkeren plikt til å informere deg for å unngå misforståelser.

Dessuten sier håndverkertjenesteloven også at en håndverker må informere deg dersom tjenesten ikke vil være til nytte for deg. Et eksempel på dette kan være om du ønsker en reparasjon på garasjen, men en snekker kommer frem til at det økonomisk sett vil være mer fornuftig å investere i en ny garasje i stedet.

Håndverkertjenesteloven sier i henhold til selve utførelsen av arbeidet at det skal være gjort fagmessig og med materialer av god kvalitet. Sistnevnte punkt kan fravikes ved at det avtales bruk av annensorterings materialer. Sist, men ikke minst, så er håndverker pliktig til å kontakte deg i det øyeblikket han innser at kostnaden for prosjektet vil overgå prisanslaget betraktelig.

Betaling og pris for arbeid

Hvordan prisen for arbeidet skal beregnes, samt hvordan og når oppdraget skal betales, må avtales i kontrakten. I tilfeller der det ikke er avklart når oppdraget skal betales, så er du pliktig til å betale når håndverker krever dette, riktignok etter fullført oppdrag. Det anbefales allikevel å klargjøre dette i kontrakten for å unngå misforståelser.

Håndverkertjenesteloven har strenge krav til hvordan selve regningen skal se ut. Her må det være enkelt å komme frem til hvor omfattende arbeidet har vært, samt hva kostnadene av materialene er. Dessuten skal det også tydelig komme frem hvordan sluttprisen ble regnet ut. Det skal med en gang fremmes klage dersom forbruker ikke er enig i prisen.

Innen håndverk er det vanlig å gi et prisanslag før oppdraget settes i gang. Dette gir forbrukeren en innsikt i hva kostnadene vil bli, samtidig som det lar håndverkeren sette et budsjett. Allikevel kan prisen økes opptil 15 % over anslaget. Dette er derimot kun en standard dersom ikke noe annet er avtalt, og for større prosjekter kan større prisavvik avtales.

Et par siste punkter å merke seg er at prisen skal inneholde MVA og avgifter fra det offentlige. Ekstra gebyrer, for eksempel rettet mot fakturering, kan ikke legges på prisen. Dessuten skal det ikke belastes for befaring før arbeidet settes i gang. Disse punktene er derimot bare standarder, og igjen kan partene velge å endre avtalevilkårene i sin spesifikke kontrakt.

Dette kan du kreve ved mislighold

Mislighold forekommer fra tid til annen ved håndverkertjenester. I håndverkertjenesteloven fremmes det flere forskjellige forslag til hvordan forbruker kan takle diverse situasjoner. Forbruker kan holde tilbake betaling, kreve retting, kreve reduksjon i prisen, si opp avtalen, eller kreve erstatning for potensielle skader.

Det mest naturlige steget ved feil, mangler, eller forsinkelser vil være å holde tilbake betaling. Du trenger ifølge håndverkertjenesteloven naturligvis ikke å betale for tjenester som enten ikke er utført, eller som ikke er utført riktig. Du er vel og merke allikevel fortsatt pliktig til å betale for de tjenestene som håndverkeren har utført på riktig måte.

Et godt råd er å kreve retting på håndverker sin regning, da han mest sannsynlig vil være interessert i dette. Du kan også eventuelt kreve en reduksjon i prisen som tilsvarer hva det vil koste å utbedre feilen. På den måten kan du finne en annen håndverker til å fullføre oppdraget. Det er ved tilfeller der håndverker ikke har tilført deg noen nytte også mulig å si opp avtalen uten å betale håndverker.

Sist, men ikke minst, så er erstatning en reell mulighet i mange saker. Grove feil, mangler, eller lange forsinkelser kan føre til større økonomiske tap. Håndverker er ikke ansvarlig i alle tilfeller, slik som under force majeure. Med unntak av dette punktet skal derimot håndverker dekke dine økonomiske tap ifølge håndverkertjenesteloven.

Reklamasjon og avbestilling

Reklamasjon er en viktig rettighet for norske forbrukere. Siden det ikke er angrerett på håndverkertjenester, så er reklamasjon et ekstra viktig punkt under håndverkertjenesteloven. Her nevnes det først og fremst at det er viktig at forbrukeren sier ifra med en gang feil eller mangel oppdages. Hvis ikke kan reklamasjonen nektes.

Reklamasjonen under håndverkertjenesteloven har uansett i utgangspunktet en lengstefrist på opptil 2 år etter at håndverker fullførte oppdraget. Dette er viktig fordi enkelte feil tross alt ikke kan oppdages før lenge etter oppdraget ble utført. For tjenester ment å vare i lengre tid, så strekker denne reklamasjonen seg opptil 5 år.

Allikevel er ingen av disse lengstefristene absolutte, og skjønn vil benyttes i enkelttilfeller. Dersom feilen ikke oppdages før om et tiår senere kan håndverker fortsatt stå ansvarlig. Da skal derimot håndverker ha garantert at tjenesten skulle vare lenge, samt at han må ha gjennomført arbeidet med grov uaktsomhet.

Enten du er redd for uaktsomhet, ikke har råd til oppdraget allikevel, eller simpelthen ikke ønsker å oppgi en grunn, så kan du etter håndverkertjenesteloven avbestille når som helst. Dette innebærer derimot at du fortsatt må betale håndverker for det han har utført av arbeid så langt, samt de økonomiske tapene han ellers måtte møte grunnet avbestillingen.

Forbrukerens plikter i håndverkertjenesteloven

Forbrukeren har under håndverkertjenesteloven en rekke plikter. For eksempel er forbruker pliktig til å betale for arbeidet i henhold til avtalen, møte håndverker, motta materialene til prosjektet, samt lagre og oppbevare de samme materialene. Disse punktene er det best å skrive ned i kontrakten med håndverker før arbeidet settes i gang.

Dersom forbruker ikke følger sine vilkår i henhold til håndverkertjenesteloven, så kan håndverker ta visse grep. Gjør forbruker det for eksempel vanskelig for håndverker å utføre sin jobb, så kan håndverkeren potensielt avslutte oppdraget og kreve erstatning for de påløpte økonomiske tapene. Han kan også heve avtalen og kreve betaling for det arbeidet som er utført.

Dessuten har håndverkeren rett til å kreve renter ved for sen betaling og holde tilbake gjenstanden det arbeides med, så sant denne gjenstanden er i besittelse av håndverker for øyeblikket. Dersom forbruker ikke betaler for gjenstanden innenfor en periode på 3 måneder, så står håndverker fritt til å selge denne videre.

Klage på håndverker

Selv om forbruker til tider også misligholder sin del av avtalen, så er det i de fleste tilfeller håndverker som ikke følger de avtalte vilkårene. Håndverkertjenesteloven har som nevnt strenge restriksjoner til hvordan prosessen for å takle dette bør initieres. Det første steget bør ifølge loven være at du som privatperson kontakter håndverker med din klage.

Dersom klagen ikke når gjennom, så finnes det mange forskjellige alternativer for forbruker. Forbruker kan som nevnt holde tilbake betaling, kreve retting, kreve reduksjon i prisen, si opp avtalen, eller kreve erstatning for potensielle skader. Uansett skal disse kravene fremmes for en klagenemd eller Forbrukertvistutvalget.

Her er regelen at vedtaket som en klagenemd fremmer kun er et råd, mens Forbrukertvistutvalget fremmer et bindende vedtak. Om vedtaket for sistnevnte dermed skulle stå i kontrast med oppfatningen til en av partene, så må det tys til sak i domstolene. Her anbefales det å søke bistand fra en advokat for å best mulig fremme sin sak.

Håndverkertjenesteloven kan være en komplisert materie, og selv om den er ment å beskytte forbruker først og fremst, så inneholder den en rekke punkter som er verdt å sette seg inn i. Ved en splid med håndverker ønsker du mest sannsynlig uansett bare at prosjektet skal ferdigstilles snarest mulig.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende