Bilde

STERKT VERN FOR FORBRUKER: Håndverkertjenesteloven gir deg gode rettigheter i møte med profesjonelle fagpersoner.

Hva er håndverkertjenesteloven?

Sist oppdatert: 3. mai 2024

Hvert år setter vi i gang med diverse prosjekter for å utvikle hjemmene våre. Enklere prosjekter som maling, sparkling og hobbysnekring kan de fleste gjøre på egenhånd. Andre, mer innviklede oppgaver er det best å sette ut til profesjonelle håndverkere.

Oppføring av tilbygg eller påbygg på huset er arbeid som ofte settes ut til fagfolk, spesielt dersom arbeidet krever legging av rør eller elektrisitet. Forbrukerrådet har laget en sjekkliste som gir god veiledning for hvordan du kan velge den riktige håndverkeren for jobben.

Alle håndverkere må følge håndverkertjenesteloven. Denne regulerer hvordan tjenestene mellom deg som privatperson og de som næringsdrivende skal gjennomføres. Loven gjelder ikke mellom næringsdrivende, eller mellom privatpersoner. Dessuten gjelder den heller ikke for oppføring av hus.

I denne artikkelen kan du lese mer om innholdet i håndverkertjenesteloven, og hvilke rettigheter og plikter den medfører.

Kort oppsummering

  • Håndverkertjenesteloven gir klare føringer for hvordan en avtale mellom forbruker og fagperson burde se ut, og hvilke rettigheter og plikter man har i avtaleforholdet.
  • I forbindelse med avtaleinngåelsen er det viktig å få frem hva prisen for arbeidet er, og hvordan den skal regnes ut.
  • Om arbeidet ikke gjøres på en god måte, eller ferdigstilles for sent, kan du klage på håndverkeren.

Bestilling og utføring av tjenester

Håndverkertjenesteloven inneholder klare retningslinjer for hvordan en kontrakt mellom deg og fagpersonen bør se ut. Det anbefales alltid å inngå en skriftlig avtale før arbeidet utføres for å forhindre uenigheter under- og etter arbeidet. Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal gjøres, når det skal ferdigstilles, og et prisanslag. Det kan også være lurt å inkludere om det skal gis dagpenger for forsinket arbeid. Dere kan selv bestemme hvordan disse punktene skal behandles.

Etter loven plikter håndverkeren å gi deg beskjed dersom arbeidet ikke vil kunne gi deg resultatet du ønsker.

Om du for eksempel kontakter en montør for å montere solcellepanel på et eldre hus i tråd med de tradisjonelle byggeskikkene, vil montøren plikte å gi beskjed dersom dette ikke tar seg gjøre.

Videre følger det av loven at håndverkeren må gi beskjed dersom tjenesten ikke vil være til nytte for deg. Dette kan skje om du ønsker en omfattende reparasjon av garasjen, men snekkeren ser at det kan være gunstigere å heller bygge en ny garasje.

Håndverkertjenesteloven sier at arbeidet skal gjøres fagmessig, og at materialene som brukes skal være av god kvalitet. Sistnevnte punkt kan fravikes ved avtale av annenrangs materialer. Om du ikke er fornøyd med håndverkeren din, kan det være aktuelt å klage.

Avslutningsvis plikter håndverkeren å kontakte deg dersom kostnaden for prosjektet i stor grad vil overgå prisanslaget.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Betaling og prisen for arbeid

Hvordan utregningen for prisen av arbeidet gjøres, samt betalingsmåte, vil som regel avklares før kontrakten signeres. Dersom dette ikke er avklart, er du pliktig til å betale når håndverkeren krever det etter arbeidet er fullført. Det anbefales likevel på det sterkeste at betalingsmåte og pris avklares i kontrakten. På denne måten vil det være mindre rom for uenighet og misforståelser.

Håndverkertjenesteloven har strenge krav til hvordan utregningen av prisen skal gjøres. Her må det være enkelt å se hvor omfattende arbeidet har vært, og hva materialene har kostet. Dessuten skal det også tydeliggjøres hvordan sluttprisen er kalkulert. Om du er uenig i prisen må du gi beskjed til håndverkeren så snart som mulig.

Ved håndverkertjenester er det vanlig å gi et prisanslag i forkant av arbeidets begynnelse. Her vil du kunne se hva kostnadene vil bli, i tillegg til at du og håndverkeren kan innrette dere etter beløpet og sette opp et budsjett. Sluttprisen kan bli opptil 15% over anslaget, og dette er en standard som gjelder dersom ikke annet er avtalt. Ved større prosjekter kan det være vanlig å gi håndverkeren større spillerom for prisavvik. I mange tilfeller vil det være enkelt å gi prisanslag, som feks ved maling av hus. Her vil det normalt ikke være spillerom for noe mer enn 15% avvik.

Sist er det også viktig å merke seg at prisen skal inneholde merverdiavgift og andre avgifter. Ekstra gebyrer, som faktureringsgebyr, kan ikke legges til i etterkant av prisanslaget. Du skal heller ikke belastes for befaring før arbeidet igangsettes. Som nevnt er dette bare standarder som gjelder så lenge annet ikke er avtalt. De ulike håndverkerfirmaene har som regel sine egne kontrakter som kan variere fra disse standardene.

Les også

Slik klager du på dårlig utført arbeid

Dette kan du kreve ved mislighold

Mislighold av avtalen kan skje fra tid til annen ved håndverkertjenester. I håndverkertjenesteloven er det flere forslag til hvordan du som forbruker kan reagere i forskjellige situasjoner. Blant annet kan du holde tilbake betalingen, kreve retting av feil eller mangler, kreve en prisreduksjon, si opp avtalen, eller kreve erstatning for mulige skader.

Den vanligste reaksjonen ved feil, mangler eller forsinkelse er å holde tilbake betalingen. Etter håndverkertjenestelovens trenger du ikke å betale for tjenester som ikke er utført, eller som ikke er utført riktig. Du må likevel betale for tjenestene som er fullført i tråd med avtalen.

Dersom du oppdager problemer kan du kreve retting på håndverkerens regning. Dette vil som regel være det rimeligste for dem. Alternativt kan du kreve reduksjon i prisen tilsvarende kostnaden for en utbedring av feilen. På denne måten kan du finne en annen håndverker som kan fullføre oppdraget.

Den siste utveien er å si opp avtalen. Her er det veldig høy terskel, og det skal mye til for at en heving av avtalen er aktuelt. For å kunne si opp avtalen vil håndverkerens arbeid ikke ha tilført deg noen nytte.

Sist, men ikke minst, så er erstatning en mulig reaksjon. Grove feil, mangler, eller lange forsinkelser kan føre til større økonomiske tap utover feilen håndverkeren har gjort. Med unntak av dette punktet skal derimot håndverker dekke dine ytterligere økonomiske tap som følge av deres arbeid.

Les også

Slik fremmer du et erstatningskrav

Reklamasjon og avbestilling

Reklamasjon er en av de mest sentrale rettighetene norske forbrukere har ved handel. Siden du ikke har angrerett på håndverkertjenester, vil reklamasjon sikre at tjenesten du har betalt for er i tråd med avtalen.

Ved en reklamasjon, altså en klage på mangelfult arbeid og et krav om retting, prisavslag, heving eller erstatning, må du si fra så snart du oppdager feilen.

Etter håndverkertjenestelovens har du en reklamasjonsfrist på 2 år etter at oppdraget ble fullført. For tjenester som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år. Fristene er såpass lange fordi at ikke alle feil eller mangler viser seg med en gang.

Etter håndverkertjenestelovens kan du når som helst avbestille tjenesten. Dette kan bli aktuelt dersom du ikke stoler på håndverkeren, ikke har råd til oppdraget likevel, eller av andre grunner ønsker å avslutte prosjektet. Når du avbestiller tjenesten må du betale for arbeidet som er utført så langt, i tillegg til eventuelle økonomiske tap håndverkeren påføres ved avbestillingen.

Forbrukerens plikter i håndverkertjenesteloven

Det er ikke bare håndverkeren som har forpliktelser etter håndverkertjenesteloven. Som forbruker plikter du å betale for arbeidet i henhold til avtalen. Du er også forpliktet til å møte håndverkeren, motta materialene til prosjektet, og lagre og oppbevare det som er nødvendig for at arbeidet gjennomføres. Hvordan dere skal gjennomføre disse punktene er det lurt å skrive i kontrakten med håndverkeren før arbeidet settes i gang.

Dersom du ikke oppfyller dine forpliktelser i kontrakten, kan håndverkeren avslutte oppdraget eller kreve erstatning for økonomiske tap de lider som følge av ditt kontraktsbrudd. De kan også heve avtalen og kreve betaling for arbeidet som allerede er gjennomført.

Håndverkere har også rett til å kreve renter dersom du er for sen med betalingen. De kan også holde tilbake materialer eller gjenstander i forbindelse med arbeidet hvis de er i besittelse av dette. Dersom forbrukeren ikke betaler for arbeidet inn 3 måneder, står håndverkeren fritt til å selge gjenstander videre.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvordan klage på håndverker

Som du har lest, stiller håndverkertjenesteloven en rekke krav til gjennomføringen av arbeidet. Dersom det skjer et kontraktsbrudd fra håndverkeren, er det første steget å sende inn en klage.

Om du ikke når gjennom med klagen, er det neste steget å holde tilbake betaling, kreve retting, prisreduksjon, heving av avtalen eller erstatning for økonomisk tap. Om dere ikke blir enige, er det lurt å kontakte Forbrukerklageutvalget.

Dersom dere ikke er enige i avgjørelsen der, vil neste steg være å ta saken videre i rettssystemet. Om saken går så langt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning og rådgivning underveis. På denne måten sikrer du at saken din belyses i størst mulig grad, og at resultatet blir så godt som mulig.

Avslutningsvis er denne artikkelen kun ment som en generell fremstilling av hvilke muligheter du har. Loven er komplisert og omfattende, så det vil være unntak, nyanser og tilleggsbestemmelser som ikke kan omfattes her. Dersom du har spørsmål, eller trenger veiledning i din sak, vil en advokat kunne besvare disse.

Få svar på ofte stilte spørsmål om håndverkertjenesteloven

frase

Hvilke krav stilles til håndverkeren i henhold til håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven stiller krav om at håndverkeren skal utføre arbeidet fagmessig, være tilstrekkelig kvalifisert, og utføre arbeidet innen avtalt tid og til avtalt pris. Håndverkeren har også informasjonsplikt om viktige forhold knyttet til arbeidet.

frase

Hvilke rettigheter har forbrukeren dersom arbeidet ikke er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven?

Hvis arbeidet ikke er utført i henhold til loven, har forbrukeren rett til å kreve retting eller omlevering av arbeidet, prisavslag, erstatning for økonomisk tap, eller i noen tilfeller heving av avtalen.

frase

Hva er reklamasjonsfristen for arbeid utført under håndverkertjenesteloven?

Reklamasjonsfristen er normalt fem år etter at arbeidet er fullført. Forbrukeren må imidlertid reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

frase

Kan forbrukeren kreve erstatning dersom håndverkeren ikke overholder håndverkertjenesteloven?

Ja, forbrukeren kan kreve erstatning dersom håndverkeren ikke overholder loven. Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som følge av håndverkerens mislighold, for eksempel kostnader ved å få utført arbeidet på nytt av en annen håndverker eller utgifter til alternativ innkvartering.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454