Bilde

IKKE GODT NOK UTFØRT ARBEID: Håndverkertjenester er ikke alltid utført på god nok måte, og noen opplever at tjenesten leveres for sent.

Klage på håndverker: Alt du trenger å vite (mangler, frister m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Hvert eneste år bruker nordmenn flere millioner på å pusse opp hjemmene sine. Det sies ofte at vi er blant de som investerer mest penger i egen bolig, noe som er naturlig siden boligen er et av stedene man tilbringer mest tid. Mye kan man gjøre selv, men i noen tilfeller må man ta kontakt med en håndverker for å få jobben gjort.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du klager på håndverkertjenestene dersom de ikke blir som forventet. Du an også lese om hvilke krav du har når du bestiller håndverkertjenester, og hva du kan klage på. Hvilke frister som gjelder, og hvilke krav du kan fremme vil også utdypes videre.

Kort oppsummering

  • Mange arbeidsoppgaver må gjøres av en fagperson, men det er ikke alltid jobben gjøres tilfredsstillende. Om du ikke er fornøyd med arbeidet, kan du klage på håndverkeren.
  • Du kan klage når arbeidet er dårlig utført, eller ikke ferdigstilt til avtalt tidspunkt. Ved en totalpris som overstiger prisoverslaget med mer enn 15%, kan du klage på prisøkningen.
  • Du må gi beskjed til håndverkeren innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Det er en absolutt sistefrist på 5 år.

Hva kan du klage på?

Det er mange klager som kan oppstå etter at håndverkerne har utført sitt arbeid. Kanskje arbeidet er slurvete, eller at sikkerhetskrav ikke er fulgt? eller kanskje det har blitt brukt feil materialer? I mange tilfeller kreves det at en fagperson gjør arbeidet på grunn av sikkerhet. Selv om de fleste oppdrag skjer etter planen, kan det hende at det oppstår forsinkelser og mangler. Feil og forsinkelser er frustrerende, og gjør ofte arbeidet mer omfattende enn planlagt. I så fall kan du rette krav mot håndverkeren.

De fleste ønsker å gjøre arbeidet sitt skikkelig, men noen ganger kan håndverkeren ha feilvurdert tidsbruken, eller overbooket slik at forsinkelser oppstår.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Mangel i arbeidet

Mangel i arbeidet er et kjent problem hvis håndverkeren tar billigere snarveier. Hvis man eksempelvis går for de rimeligste løsningene, er det ikke sikkert at kvaliteten blir som forventet. Andre billige snarveier kan være å slurve. I så fall kan det hende at monteringen ikke er som forventet, for eksempel ved at lister er montert slurvete, eller at stikkontakten løsner fra veggen.

Alle avvik fra det avtalte kan du klage på. Det er ikke uvanlig at man lar mindre feil gå fordi man ikke vil fremstå som pirkete, eller tenker at feilen ikke er “stor nok” til å rettferdiggjøre en klage. Det kan være ubehagelig å stille seg kritisk mot fagpersonellets utførte oppgave, men det er viktig å stille spørsmålstegn ved hvordan arbeidet er utført. Et godt tips kan være å ringe en annen fagarbeider eller en “handyman” du kjenner, og be dem vurdere om du burde klage hvis du er usikker.

Forsinkelse i arbeidet

Forsinkelser kan skje i alle virksomheter, og ofte er grunnen så enkel som at oppdragene tar lenger tid enn forventet, eller at noen materialer har lang leveringstid.

I andre tilfeller jobber håndverkerne saktere fordi de får timesbetalt. Det er fint at arbeidet utføres skikkelig, men om dette gjør at forsinkelser oppstår utover avtalt tid er det grunnlag for å si fra.

Om oppdraget ditt utsettes eller tar lenger tid enn avtalt, burde du ta kontakt med håndverkerne og be om en forklaring. Undersøk også om kontrakten din inneholder rettigheter til dagmulkt.

Dagmulkt er en “straff” for forsinket arbeid. Dette er et vederlag som er ment å dekke ekstrautgifter og ulemper som oppstår for deg som forbruker. Det er ingen automatikk i dette, så en slik klausul burde du selv kreve i forkant av oppdragets oppstart.

Totalpris på mer enn 15 % over prisanslaget

Ofte vil en håndverker gi kunden et prisanslag. Dette er mer gunstig enn en fastsatt pris, da uforutsette hendelser kan forekomme. Et prisanslag gir litt mer spillerom, for eksempel hvis det blir behov for mer materialer enn forventet, eller om materialprisene øker. Dessverre hender det at håndverker kommer tilbake med en totalsum som er langt over prisanslaget.

Lovverket sier at en håndverker ikke kan komme tilbake med en ny pris som er mer enn 15 % over det originale prisanslaget. Dersom dette skjer, kan du fremme en klage mot prisøkningen. Mange tenker at de skal betale for de uforutsette hendelsene, men i henhold til loven vil altså kun 15 % økning fra prisanslag være rettferdig overfor forbruker. En håndverker skal ikke kunne tjene på å underslå prisanslaget for å sikre seg et oppdrag.

Hva er fristen for å klage på håndverker?

Det er viktig at man fremmer klage så snart man oppdager mangler ved arbeidet, forsinkelser oppstår, eller store prisøkninger skjer. Samtidig er det ikke sikkert at man oppdager problemet med en gang, og det kan ta lang tid før dårlig håndverk kommer til syne. Det er stor forskjell på når du burde oppdage at stuen er malt i feil farge, og når du burde oppdage at det har blitt brukt svake materialer i grunnmuren.

Den relative reklamasjonsfristen

Som ellers i kjøpsretten, er det en relativ reklamasjonsfrist du må overholde. For å kunne rette krav mot håndverkeren må du gi beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Noen ganger oppdager man ikke feilen før flere år etter at arbeidet er ferdigstilt. Reklamasjonsfristen på håndtverkertjenester på er på 2 år. Dersom tjenesten er ment å vare over lengre tid enn 2 år gjelder en frist på 5 år. Denne er absolutt, og teller fra dagen oppdraget avsluttes.

Selv om du tilsynelatende har god tid til å klage, er det lurt å rette krav med en gang en feil oppstår. Du må overholde begge fristene (innen rimelig tid, og innen 2/5 år) for å kunne rette krav. Det hjelper ikke å reklamere innen rimelig tid etter den absolutte fristen har løpt ut, og det er ikke mulig å rette krav etter to år dersom feilen viste seg for mange måneder siden. Ved å gi beskjed tidlig vil du også kunne forhindre at du klandres for omfanget av en skade ved at tingen har blitt brukt over lengre tid i svakere tilstand.

  • Vi anbefaler at klagene alltid skjer skriftlig. På denne måten vil du kunne bevise at du har klaget innen fristen.

Hvilke krav kan du fremme?

Det finnes flere forskjellige krav du kan fremme ved klage på håndverker. Situasjonene varierer, og en ærlig feil vil skille seg fra mer grov slurv. Nedenfor går vi gjennom hvilke krav du kan fremme når du retter en klage mot håndverkeren.

Vent med betaling

Dersom du oppdager en feil før håndverker har fått sin fulle betaling, kan du holde igjen penger. Etter loven kan du holde igjen en sum som tilsvarer kostnaden du vil ha til utbedring av feilen eller mangelen. Med andre ord kan du ikke holde tilbake hele betalingen når bare deler av arbeidet er mangelfullt.

Krev retting av håndverkerarbeidet

Dersom en feil har oppstått har håndverkeren både rett og plikt til å rette opp i arbeidet som er gjort. Om håndverkeren ønsker å rette feilen, må dette skje innen en rimelig tidsramme og uten ekstra ulemper og kostnader for deg. Håndverkeren må reparere feilen for sin egen regning.

Reduksjon i prisen

Det kan hende at håndverker sier nei til å rette feilen. Grunnen til dette kan variere, men som regel skyldes det at de ikke har tid til å rette feil hos deg uten at dette går ut over andre forbrukere.

En god løsning for dem vil i så fall være å gi deg en prisreduksjon på arbeidet som er utført. Prisreduksjonen skal tilsvare kostnadene for å utbedre feilen. Dersom bare deler av byggeprosjektet er mangelfullt, vil du måtte betale for det som er gjort ordentlig.

Oppsigelse av avtalen

I noen tilfeller er det så mange feil og mangler at håndverkeren ikke kan, eller ønsker å rette feilene. I så fall har du rett til å si opp avtalen.

Merk at resultatet i så fall ikke har gitt deg noen nytte, og at andelen av feil er så stor at hele prosjektet er mislykket. Materialer skal i utgangspunktet leveres tilbake til håndverker, men hvorvidt dette er praktisk gjennomførbart varierer.

Krav på erstatning for feil

I noen tilfeller vil feilene i arbeidet medføre ytterligere skader. Et dårlig konstruert tak vil gjøre at lekkasjer og fuktskader kan skje i resten av huset. I slike tilfeller har du rett til å kreve erstatning.

Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og andre krav du måtte ha mot håndverkeren. Den er ment å gi deg dekning for de ytterligere kostnadene du har hatt i forbindelse med feilen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Slik går du frem med klagen

Hvis du vil klage på et håndverkeroppdrag er det viktig at du gjør dette på riktig måte.

Det første du må gjøre, er å ta kontakt med håndverkeren. Her kan du beskrive problemet, og se om dere kommer frem til en løsning som fungerer for begge parter. Det er du som må ta initiativ til denne prosessen gjennom en reklamasjon. Håndverkeren skal ha mulighet til å gjøre opp for seg, og de fleste ønsker å gjøre deg fornøyd. Om en retting ikke er mulig, vil prisavslag ofte være aktuelt.

Dersom håndverkeren avslår reklamasjonen eller lar være å svare, må du ta saken videre. Om dere ikke blir enige, vil neste steg være mekling, gjerne hos Forbrukerrådet.

Uavhengig av om du fremmer klagen direkte, eller gjennom meklingen, kan det være en fordel å benytte en advokat. Dette gjelder særlig hvis saken er omfattende og uoversiktlig. Store summer er ofte involvert, så en bistand fra en advokat vil sikre at saken får best mulig utfall for deg.

En advokat er også fordelaktig å ha med under mekling eller i andre forhandlinger siden de har lang erfaring og god kunnskap om hva som er vanlig praksis på området. Advokaten din kan også bistå med å ta saken til retten dersom dere ikke kommer til en løsning.

Få svar på ofte stilte spørsmål om klage på håndverker

frase

Hva er reklamasjonsretten i forbindelse med håndverkertjenester?

Reklamasjonsretten innebærer at du som forbruker har rett til å klage på mangler eller feil ved håndverkertjenester innen en viss tid etter at arbeidet er utført. Reklamasjonsfristen er normalt fem år for skjulte feil og to år for åpenbare feil.

frase

Hva er Forbrukertvistutvalget, og hvordan kan det hjelpe meg?

Forbrukertvistutvalget er et uavhengig tvisteløsningsorgan som behandler klager fra forbrukere mot næringsdrivende. Dersom du har en tvist med en håndverker og ikke kommer til enighet, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget, som kan fatte en bindende avgjørelse i saken.

frase

Hva bør jeg gjøre før jeg inngår en avtale med en håndverker?

Før du inngår en avtale med en håndverker, bør du innhente flere tilbud, sjekke referanser og vurdere håndverkerens faglige kompetanse og erfaring. Det er viktig å inngå en skriftlig avtale som beskriver arbeidets omfang, pris, betalingsbetingelser, tidsramme og eventuelle garantier.

frase

Kan jeg kreve erstatning dersom håndverkeren ikke utfører arbeidet i henhold til avtalen?

Ja, dersom håndverkeren ikke utfører arbeidet i henhold til avtalen og det foreligger en mangel eller feil ved arbeidet, kan du som forbruker kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidt som følge av mangelen eller feilen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454