Bilde

IKKE TA TIL TAKKE MED DÅRLIG LEVERING: Om det viser seg at håndverkeren gjort en slurvete jobb, kan du blant annet kreve retting, prisavslag eller erstatning

Klage på dårlig utført arbeid: Dette må du vite (feil, mangler m.m.)

Sist oppdatert: 27. juni 2024

Nordmenn er kjent for å bruke mye penger på interiør og bolig. Med de lange, kalde vintrene og mørke høstkveldene er et ønske om et hyggelig hjem naturlig. Etter statistikk de siste årene kan en se at nordmenn er blant verdenstoppen på investering i eget hjem. Oppussing av kjøkken og bad er blant de vanligste store prosjektene, og her er ofte håndverkere involvert.

Noen velger å gjøre store deler av oppussingen på egenhånd. Med generell kunnskap er det både lov og gjennomførbart å gjøre store deler av jobben selv. Likevel er det noen oppgaver som håndverkere med fagbrev må gjøre.

En håndverker er som oftest mer effektiv, nøyaktig og mer kunnskapsrik på området, og vil være tidsbesparende. Selv om det koster en del, kan du senke skuldrene og overlate ansvaret til noen andre. I noen tilfeller oppstår det utfordringer underveis, og håndverkeren kan være forsinket, feil og mangler kan oppstå, og kanskje blir prisen høyere enn forventet.

Som forbruker vil du ha mulighet på å klage på dårlig utført arbeid. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du klager, og hvilke krav du kan stille.

Kort oppsummering

 • Ved bruk av håndverker kan du klage på dårlig utført arbeid, forsinkelser, eller totalpriser som blir mye høyere enn forventet.
 • Typiske krav du kan rette mot håndverkeren er retting av dårlig utført arbeid, et avslag i prisen, omlevering, heving av avtalen eller erstatning. Siden håndverkertjenester som regel er levert i sin helhet, er ikke heving så aktuelt.
 • Du må gi beskjed til håndverkeren innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Det er en absolutt frist på 5 år.

Grov håndverkerfeil

En grov håndverkerfeil er en alvorlig svikt i utførelsen av et håndverksarbeid som går langt utover mindre feil eller mangler. Slike feil kjennetegnes ofte av at de bryter med grunnleggende faglige standarder, sikkerhetsforskrifter eller byggeforskrifter. De kan potensielt føre til betydelige skader på eiendom, utgjøre en sikkerhetsrisiko for beboere eller resultere i omfattende økonomiske tap for huseieren.

Eksempler på grove håndverkerfeil kan inkludere:

 • feilaktig installasjon av bærende konstruksjoner som kan føre til strukturell svikt
 • alvorlige feil i elektriske installasjoner som kan forårsake brannfare
 • grov neglisjering av fuktsikring som kan resultere i omfattende mugg- og råteskader 
 • bruk av helt feil materialer for formålet
 • feilberegning av belastning på gulv eller tak

Konsekvensene av grove feil er ofte mer alvorlige enn ved mindre feil. De kan kreve omfattende reparasjoner eller til og med total ombygging av det utførte arbeidet. I noen tilfeller kan feilen være så alvorlig at hele bygningen må evakueres inntil problemet er løst. Reklamasjonsfristen kan være lengre enn 5 år dersom håndverkeren har opptrådt grovt uaktsomt.

Vi anbefaler at du får hjelp av en advokat til å fremme reklamasjonskrav. I slike saker er det ofte nødvendig med omfattende dokumentasjon, inkludert ekspertuttalelser fra uavhengige fagfolk, for å bevise omfanget og alvorlighetsgraden av feilen. Sanksjonene kan ofte være strengere enn ved mindre feil.

Det er viktig å ta en grundig bakgrunnssjekk av håndverkere før man engasjerer dem. Sjekk om de har nødvendige sertifiseringer og be om referanser. Regelmessige inspeksjoner av arbeidet kan også bidra til å avdekke potensielle problemer før de utvikler seg til alvorlige feil.

Dette kan du klage på

Om du er misfornøyd, er det mange deler av arbeidet du kan klage på. Felles for dem alle er at du må ha en reell og saklig grunn. Et eksempel på en saklig klage vil være dersom håndverkerne ikke har fulgt de sikkerhetsstandardene som arbeidet krever.

En klage på et dårlig utført arbeidsoppdrag kan også være grunnet i forsinkelser, feil ved arbeidet, direkte mangler som har oppstått, eller en overprising av tjenesten. Slike problemer kan oppstå selv ved de flinkeste og ærligste håndverkerne. Videre i artikkelen kan du lese nærmere om de forskjellige klagegrunnene.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Feil og mangler

Feil og mangler kan som sagt skje alle håndverkere, men uttrykket “du får det du betaler for” kan også gjelde her. Feil vil som regel innebære at arbeidet ikke er gjort på riktig måte, eller at ikke riktige materialer, farger eller områder er behandlet.

En tjeneste vil ha en mangel dersom den ikke samsvarer med det som er avtalt. Typiske feil er dører, lister eller stikkontakter som monteres skjevt. Grovere feil kan være svakt arbeid med grunnmuren til boligen, eller at det elektriske er brannfarlig.

En typisk mangel kan være at materialene som blir brukt ikke er solide nok til å tåle belastningen de er ment for.

Klager på dårlig utført arbeid vil ofte være tilknyttet en konkret feil eller mangel. Ved mange småfeil eller bagateller, kan disse samlet sett utgjøre et grovere klagegrunnlag.

Forsinkelser

En annen typisk klagegrunn er forsinkelser i arbeidet. Dette er dessverre ikke uvanlig.

En forsinkelse skyldes som regel at det kan være vanskelig å anslå når prosjektet vil være ferdig, spesielt hvis det er av en viss størrelse. En annen grunn er at håndverkerne fikk flere oppdrag enn forventet, og ditt derfor må utsettes.

Uavhengig av grunnen kan du klage på grunnlag av dårlig utført arbeid etter tiden som er anslått i kontrakten eller avtalt mellom dere. Det er lurt å undersøke om dagmulkt er inkludert i kontrakten slik at det betales en form for “bot” per dag som er forsinket.

Kraftig prisøkning

I forkant av oppdrag i byggebransjen er det vanlig at håndverkeren gir deg et prisanslag. Prisanslaget er til for at du og håndverkeren skal ha et budsjett å forholde dere til, og vil gjøre utgiftene mer forutsigbare for deg. Det er viktig å huske at dette bare er et estimat, og at håndverkeren kan øke prisen dersom dette er nødvendig.

Etter loven kan ikke prisen økes med mer enn 15% fra prisanslaget. Om håndverkeren presenterer en høyere pris vil dette være grunnlag for klage. Les mer om normale priser på oppussing på flip.no.

Klagefrist på håndverksarbeid

Ved klage på dårlig utført arbeid er det lurt å fremme denne fortest mulig. Enten klagen gjelder feil, mangler, forsinkelse eller prisøkning er det anbefalt at du tar kontakt med håndverkeren raskest mulig.

Merk at ikke alle feil og mangler viser seg med en gang prosjektet er ferdig. Noen ganger tar det flere uker og måneder før feilene viser seg. Her er det viktig å være oppmerksom på reklamasjonsfristen.

I utgangspunktet har du 2 år på å reklamere på arbeidet. Om det er snakk om større feil er det naturlig at den oppdages innen denne perioden. Om det er snakk om arbeid som er ment å vare lenger enn 2 år, er reklamasjonsfristen på 5 år.

Reklamasjonsfristen begynner når oppdraget er ferdigstilt. Selv om du har god tid på å reklamere, vil det være forventet at du gir beskjed så snart du oppdager et problem.

 • Merk! Reklamasjonen må rettes innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget problemet. Manglende oppmerksomhet vil kunne resultere i at du mister reklamasjonsretten din, selv om du er innenfor den absolutte fristen på 2 eller 5 år.

Forskjellige typer krav

Det er en rekke krav du kan stille dersom arbeidet har feil eller mangler.

Blant disse har du mulighet til å:

 • Tilbakeholde betalingen til arbeidet er ferdig
 • Krav om utbedring
 • Prisreduksjon som samsvarer med feilen eller mangelen
 • Oppsigelse av avtalen
 • Kreve erstatning

Hvilke av disse som er aktuelle, avhenger av situasjonen i sin helhet.

Tilbakehold av betaling

Hvis arbeidet ikke er gjennomført ordentlig, eller innen fristen, kan du tilbakeholde betalingen frem til det er ferdigstilt.

Du vil bare ha mulighet til å tilbakeholde summen som tilsvarer kostnaden av å utbedre feilen, eller fullføre arbeidet som håndverkeren ikke er ferdig med.

Krav om utbedring

Feil og mangler kan skje de mest profesjonelle og ærlige håndverkerne. Som oftest ønsker de å utbedre sine feil, og det må de også få muligheten til. En utbedring av feilen vil i mange tilfeller være den rimeligste og enkleste løsningen for begge parter så lenge dette kan skje innen rimelig tid.

Husk at du alltid må kontakte håndverkeren før du tyr til andre løsninger. En utbedring av feilen skal skje uten ekstra kostnader for deg.

Prisreduksjon i samsvar med feil/mangler

I noen tilfeller er det vanskelig for håndverkerne å utbedre feilen, enten dette skyldes manglende tid eller andre grunner.

Dersom håndverkerne ikke kan utbedre feilen, kan du kreve et prisavslag som samsvarer med utgiftene til utbedring av en annen håndverker. Det kan være fristende å ikke betale håndverkeren før arbeidet er ferdig, men dette er ikke lov. Håndverkeren skal få betalt for arbeidet som har blitt gjort.

Si opp avtalen

I utgangspunktet skal håndverkeren ha betalt for arbeidet som ble gjort. Om klagen din på dårlig utført arbeid har rot i arbeidet i sin helhet, kan du kreve å si opp avtalen. Utgangspunktet er at arbeidet håndverkeren gjorde ikke tilførte deg noen nytte.

Det skal mye til for å si opp avtalen. Hovedregelen i avtaleretten er at avtaler skal holdes. En prisreduksjon eller utbedring av feilene vil i de fleste tilfeller være løsningen.

Erstatningskrav for feil

Dersom arbeidet ikke er i samsvar med avtalen kan du også kreve erstatning.

Et erstatningskrav vil være et tillegg til prisreduksjon, utbedring eller heving av avtalen. Erstatningssummen skal dekke ytterligere økonomisk tap du har som følge av problemene arbeidet medførte.

 • Et eksempel på økonomisk tap dårlig arbeid kan medføre, er om det oppstår vannskader i en bolig som følge av dårlig lagt takstein. Her kan du kreve erstatning for utgiftene til reparasjon av vannskadene, i tillegg til å kreve at håndverkeren legger taket på nytt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvordan klage på dårlig utført arbeid?

Som hovedregel er det viktig at du kontakter håndverkeren som utførte arbeidet hos deg. Håndverkeren har rett til å få utbedre sine feil, og dersom du krever utbedring blir dette også en plikt.

 • Merk! Når du tar kontakt med håndverkeren er det viktig at opptrer på en høflig og saklig måte. Som nevnt vil de fleste håndverkere gjøre så godt de kan, selv om feil kan oppstå. En god tone vil være fordelaktig for begge parter.

Dersom håndverkeren ikke besvarer, eller avslår reklamasjonen din, vil det være nødvendig å ta ytterligere steg. Det neste vil være mekling mellom deg og håndverkeren.

En mekling, og videre behandling av saken kan være lang og vanskelig å holde oversikt over. Det kan være fornuftig å ta kontakt med en advokat for å få tilpasset veiledning. Slik vil du også kunne sikre at saken blir best mulig for deg. En advokat vil også kunne bistå med utforming av klage, og rådgivning i meklings- og eventuelt domsprosessen.

Få svar på ofte stilte spørsmål om klage på dårlig utført arbeid

frase

Hvordan klager man på dårlig utført arbeid?

Hvis du ønsker å klage på dårlig utført arbeid, bør du kontakte leverandøren av tjenesten eller produktet og forklare problemet i detalj. Hvis dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning, kan du vurdere å kontakte en advokat eller en forbrukerrådgiver for ytterligere assistanse.

frase

Hva kan man kreve ved klage på dårlig utført arbeid?

Ved klage på dårlig utført arbeid kan du ha rett til å kreve reparasjon eller omlevering av produktet eller tjenesten, prisavslag eller erstatning for eventuelle tap eller skader som følge av manglene.

frase

Hva er foreldelsesfristen for å klage på dårlig utført arbeid?

Foreldelsesfristen for å klage på dårlig utført arbeid varierer avhengig av type produkt eller tjeneste. Generelt sett vil det være en foreldelsesfrist på to til fem år, avhengig av om det gjelder en mangel på et løsøregjenstand eller fast eiendom.

frase

Kan man få juridisk hjelp til å klage på dårlig utført arbeid?

Ja, det er mulig å få juridisk hjelp til å klage på dårlig utført arbeid. En advokat kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og muligheter for å søke erstatning eller andre tiltak. Du kan også kontakte en forbrukerrådgiver eller en rettshjelpsorganisasjon for å få hjelp.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454