Bilde

LANG PROSESS: Byggesaker er ofte tid- og ressurskrevende. Det er viktig å velge en leverandør du stoler på for å unngå problemer senere.

Advokat til byggesaker: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Hvert år bygger vi ut infrastrukturen i Norge, og flere boliger, næringslokaler og offentlige bygg bidrar til at byene og tettstedene utvikler seg. For at landet skal fortsette fremgangen, er det viktig at vi vedlikeholder og utvikler samfunnet. Samtidig byr byggesakene på flere utfordringer, og alt går ikke nødvendigvis som planlagt. Uenigheter kan utvikle seg til større konflikter, og i verste fall havner saken i domstolene. Det er store verdier involvert i byggesaker, og en advokat kan være avgjørende for at konflikten ender i din favør. 

En advokat som spesialiserer seg innen byggesaker er ekspert på hvilke regler som gjelder, og hvilke rettigheter du har. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på hva en advokat kan hjelpe deg med. 

Kort oppsummering

  • En advokat som spesialiserer seg innen byggesaker har god kjennskap til reglene som gjelder på området. Plan- og bygningsloven, servituttloven, byggtekniske forskrifter, med fler, kan være aktuelle is saken.
  • Prisen på advokaten vil variere fra sak til sak, men mange har dekning av advokatutgifter gjennom forsikringen sin.
  • Det er viktig å finne en advokat som har god erfaring på området, er lett å samarbeide med, og som du stoler på. Ved å fylle ut skjemaet på siden vil du få uforpliktende tilbud fra flere advokater som er interesserte i saken din.

Hva kan en advokat innen byggesaker bistå med?

En advokat i byggesaker er en ekspert innenfor plan- og bygningsrett. Det vil si at de har studert og har god erfaring med saker under plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, og byggeteknisk forskrift. En slik advokat er gjerne borti litt av hvert i løpet av sin karriere, men det er også naturlig å videre spesialisere seg innenfor en enkelt gren av fagområdet.

Fagområdet dekker tross alt mange forskjellige tvister og regler. Alt ifra oppføring av store firmabygg, til reguleringer for hvordan du kan pusse opp ditt bad, er ført under dette lovverket. Nedenfor har vi derimot gått gjennom de vanligste punkter en advokat i byggesaker vil møte på. Slik kan du bedre få innsikt i hva en slik advokat kan bistå deg med.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Heving av avtalen

Mange av konfliktene som oppstår gjelder oppføring av nybygg, eller ny infrastruktur. I denne typen saker kan man ikke se resultatet før man velger å inngå avtalen, og følgelig kan feil, mangler og misforståelser først vise seg etter at prosjektet er ferdigstilt. Feil type materialer, misforståelser ved planløsning, og unøyaktige mål kan føre til at mindre misforståelser får store konsekvenser. 

Det skal veldig mye til for at du skal kunne heve avtalen siden jobben som regel er ferdigstilt når feilene oppdages. Vanligvis får man kompensasjon gjennom et avslag i prisen, eller at utbyggeren kommer tilbake og retter feilen. I noen tilfeller kan det likevel være aktuelt å heve kjøpet, og i så fall kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for en nærmere vurdering før du bestemmer deg. Advokaten kan hjelpe deg med å finne ut om det er grunnlag for heving, eller om du må nøye deg med kompensasjon på andre måter. 

Klage på håndverker

I tillegg til arbeid med etablering av bygninger, kan byggesaker gjelde arbeid på allerede eksisterende bygg. Flere velger å bruke fagarbeidere til å pusse opp, eller til å totalrenovere huset. Kanskje man ønsker en annen planløsning, eller vil gjøre større oppgraderinger? 

Mange av de større forbedringene i bygget må gjøres av håndverkere. Enten det gjelder det elektriske eller rør, kan det være aktuelt å klage på håndverkeren dersom det oppstår feil i arbeidet. 

Hvis det er gjort et mangelfullt arbeid av håndverkeren, kan man kreve retting, omlevering, prisavslag, heving, og erstatning. Forutsetningen er at du reklamerer innen de ulike tidsfristene, og på riktig måte. En advokat vil sørge for at du holder deg innenfor tidsfristene, og vurdere hvilke krav som kan være aktuelle i saken din. Om du har krav på erstatning, kan advokaten sørge for at du får dekket alle utgiftene du har krav på. 

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon er best kjent som en situasjon der det offentlige tar eiendomsrettigheter eller bruksrettigheter fra en privatperson mot deres vilje. Formålet med en slik tvangsfravikelse av eiendommen er at det offentlige har behov for å bruke eiendommen. Kanskje det er planlagt en motorvei over området, eller man må etablere flere skoler? Staten kan ekspropriere, men det er selvsagt regler som må overholdes. Om du blir tvunget til å gi fra deg rettigheter, har du krav på full erstatning. 

I en ekspropriasjonssak vil du ha gode muligheter til å få advokatutgiftene dekket. Her er det lurt å ta kontakt med advokaten tidlig i prosessen, og sørge for at man får den erstatningen man har krav på. Advokaten vil kunne vurdere om ekspropriasjonsvedtaket er lovlig, og sørge for at prosessen går riktig for seg. Her kan det være snakk om store summer. 

Bruksrettigheter/servitutter

Flere konflikter oppstår når man får kjennskap til en bruksrettighet (eller servitutt) man ikke var klar over. Det kan hende at naboen din har etablert en veirett over eiendommen din, eller at noen har hogstrettigheter i skogen på din tomt. 

Det er mange problemer som kan oppstå i forbindelse med bruksrettigheter. Er det i det hele tatt en bruksrettighet, og hva omfatter den i så fall? Særlig ved eiendomsoverdragelse oppstår det spørsmål om bruksrettigheter som ikke er tinglyst. 

En advokat som spesialiserer seg byggesaker kan veilede deg om hvordan du best kan løse problemet, og om du kan motsette deg bruksrettighetene som motparten hevder å ha. 

Reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter hva som kan bygges i et område, noe som ofte kan føre til konflikter. Planene er i utgangspunktet opprettet etter plan- og bygningsloven, og reguleringer for hva som er akseptert av bygg og påbygg i et konkret nabolag kan også være spesifikke.

Reguleringsplanen kan bestemme at du ikke får bygge en konkret type bygg, eller at du ikke kan drive næringsvirksomhet på eiendommen din. Hvis du er uenig i kommunens reguleringsplan, eller ønsker å søke om dispensasjon fra planen, kan en advokat som spesialiserer seg på området være avgjørende for resultatet. Advokaten kjenner godt til hvilke argumenter som taler for og imot dispensasjon, og kan forhandle med kommunen på dine vegne. 

Bygging i strandsonen

Bygging i strandsonen er blant sakene som skaper mest konflikt siden avgjørelsene om hvem som får bygge virker vilkårlige. De fleste som har en eiendom ved sjøen har lyst til å utnytte denne til det fulle, samtidig som de har lyst til å være i fred. 

I strandsonen er det et 100-meters belte med automatisk byggeforbud. Hvis du har lyst til å gjøre endringer i dette området, må du søke. Siden hovedregelen er at man ikke får bygge, er det viktig å forberede søknaden sin godt. Detaljerte tegninger med oversikt over hva du vil bygge, terrenget du vil bygge i, og annen informasjon kan være avgjørende for søknaden din. En advokat som spesialiserer seg på området kan komme med gode innspill til hvordan du burde utforme byggeprosjektet for å få søknaden godkjent, og hjelpe deg med å søke. Hvis søknaden blir avslått kan advokaten hjelpe deg videre i saken. 

Hva koster en advokat til byggesaken?

Prisen på advokaten vil variere ut ifra flere faktorer. Hvor kompleks saken din er, og advokatens kvalifikasjoner vil ha stor betydning for prisen. Det samme gjelder for tidsbruken, og hva slags byggeprosjekt det er snakk om. 

I noen tilfeller kan du ha krav på gratis advokat. Enten kan advokatutgiftene dine dekkes av en forsikring, eller så kan det hende at du har krav på fri rettshjelp. 

Det er mange måter å redusere advokatutgiftene på, og i byggesaker kan du spare advokaten mange arbeidstimer ved å skaffe og organisere dokumentasjonen på forhånd. På denne måten kan advokaten raskere settes seg inn i saken, og slipper å bruke tid på å finne informasjonen selv. 

Det er sjeldent at advokaten kan sette en fastpris i byggesaker, da det er vanskelig å forutsi hvor omfattende saken vil bli, og hvor lang tid saken vil ta. For å være sikker på at saken ikke blir dyrere enn forventet, kan du be advokaten om å gi deg informasjon før ekstraarbeid settes i gang. På denne måten kan du ha oversikt over arbeidet som gjøres, og ta stilling til hva du vil advokaten skal hjelpe deg med. 

Slik velger du advokat i byggesaker

Det viktigste ved valg av advokat, er at vedkommende har god kunnskap om fagfeltet, og gjerne også lang erfaring. Kvalifikasjonene og spesialiseringsområdene til advokatene står som regel på nettsidene, og du kan også etterspørre referanser og tidligere erfaringer fra andre klienter.Referansene kan være et godt verktøy for å finne ut om dette er riktig advokat for deg. 

Prisen er en annen faktor som er viktig for mange. Som regel vil du få en timepris for oppdraget, men i noen tilfeller kan du ha krav på å få advokatutgiftene dine dekket av staten, forsikringer eller andre ordninger for gratis advokatbistand. 

I byggesaker kan det være en fordel å velge en lokal advokat siden vedkommende ofte kjenner reguleringsplanen og tidligere praksis bedre. En advokat som holder til i nærområdet er også enklere å holde kontakten med, og du slipper å betale for reiseutgifter til advokaten. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Finn din advokat i dag

Dersom du står i overfor en konflikt, er det lett å føle seg overveldet. Byggesaker er ofte veldig omfattende, og det er store verdier på spill. I ekspropriasjonssaker risikerer du at staten tar eiendommen din, og ved saker om bruksrettigheter kan du risikere at du ikke lenger får bruke naboens vei frem til huset ditt. En advokat som spesialiserer seg på området vil være en god støtte gjennom hele prosessen, og vedkommende vil sørge for at du oppnår best mulig resultat. 

Det kan være lurt å velge en advokat som holder til i nærheten av deg. Lokal kjennskap kan være en stor fordel. Hvis du eksempelvis bor i Asker, kan du lese mer på denne siden. Du kan også sende inn en henvendelse på nettsiden og presisere at du ønsker en advokat som holder til i ditt område.

En advokat i byggesaker kan bidra med juridisk rådgivning, forhandlinger med motpart, samt eventuell sakføring for domstolene. På denne måten kan du være sikker på at dine interesser ivaretas så langt det lar seg gjøre.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat til byggesaker

frase

Hvordan kan en advokat bistå i en byggesak?

En advokat kan bistå i en byggesak ved å gi juridisk rådgivning, forhandle på vegne av sin klient, utarbeide og vurdere kontrakter, bistå i tvisteløsning og, om nødvendig, representere klienten i rettslige prosesser.

frase

Hva bør jeg se etter når jeg skal velge en advokat for en byggesak?

Når du skal velge en advokat for en byggesak, bør du se etter advokater med erfaring og kompetanse innen bygge- og entrepriserett, gode kommunikasjonsevner, forhandlingsferdigheter og en forståelse av byggebransjen og dens reguleringer.

frase

Hva bør jeg se etter når jeg skal velge en advokat for en byggesak?

Når du skal velge en advokat for en byggesak, bør du se etter advokater med erfaring og kompetanse innen bygge- og entrepriserett, gode kommunikasjonsevner, forhandlingsferdigheter og en forståelse av byggebransjen og dens reguleringer.

frase

Hva er fordelene med å bruke en advokat i byggesaker?

Fordelene med å bruke en advokat i byggesaker inkluderer juridisk rådgivning og veiledning, hjelp med kontraktsforhandlinger og tvisteløsning, sikre at klientens interesser er beskyttet, samt bidra til å forebygge og løse konflikter på en effektiv og rettferdig måte.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454