Bilde

BYGGING I STRANDSONEN: Når du planlegger å bygge i strandsonen, er det viktig å være klar over reguleringer og begrensninger som gjelder.

Bygge i strandsonen: Dette er reglene

Sist oppdatert: 7. desember 2023

De aller fleste setter pris på å bruke strandsonen til bading, rekreasjon og naturopplevelser. Mange bruker stranden som en arena for friluftsliv, og har stor glede av mulighetene til å fiske, gå turer, eller gjøre andre aktiviteter. 

Strandsonen, altså områdene som ligger langs sjøen, er under et sterkt press når det gjelder bygging. Det kan være snakk om å bygge hus, hytte, eller brygger. Flere opplever at vannkanten blir privatisert, og at man stenges ute fra å benytte områdene. På den andre siden ønsker de som eier tomter ved vannet å benytte seg av mulighetene som eiendomsretten gir dem. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for bygging i strandsonen.  

Kort oppsummering

  • Bygging i strandsonen er regulert av både plan- og bygningsloven og strandsoneloven, og kan være gjenstand for strenge krav og restriksjoner.
  • For å få tillatelse til bygging i strandsonen må man normalt søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og dokumentere at tiltaket ikke vil ha vesentlig negativ virkning på strandsonens verneverdier og miljø.
  • Det kan være utfordrende å få dispensasjon og tillatelse til å bygge i strandsonen, og det er viktig å ha god kunnskap om gjeldende regler og prosesser for å kunne håndtere slike saker på en effektiv og forsvarlig måte.
  • En advokat med erfaring i eiendomsrett og plan- og bygningsrett kan bistå både utbyggere og grunneiere som ønsker å bygge i strandsonen, og bidra til å sikre at alle nødvendige tillatelser og krav blir oppfylt på en lovlig og effektiv måte.

Hva sier loven? 

Reglene for bygging i strandsonen finner vi både i friluftsloven, og i plan- og bygningsloven. Her er utgangspunktet i plan- og bygningsloven at man ikke har lov til å bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen eller vassdrag. Denne 100-metersonen kalles også for 100-metersbeltet. 

Plan og bygningsloven 

I plan og bygningsloven § 1-8 står det at det er et forbud mot tiltak i 100-metersbeltet, altså i strandsonen. Dette betyr at man ikke får lov til å sette opp bygninger, endre bruken av bygninger som allerede står plassert i strandsonen, eller gjøre andre tiltak som eksempelvis endring av terrenget uten dispensasjon fra kommunen.  

Selv om det i utgangspunktet er et forbud mot bygging i strandsonen, kan man få unntak fra byggeforbudet gjennom arealplaner eller dispensasjoner. I så fall er det hver enkelt kommune som må bestemme om man skal få unntak fra forbudet, eller om man skal gjøre unntak fra byggeforbudet gjennom kommuneplanene og reguleringsplanene. 

Om du er uenig i kommunens vedtak, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for videre vurdering av saken.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen eiendomsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Friluftsloven 

I friluftsloven står det at alle kan ferdes i utmark i kraft av allemannsretten. Her kan det oppstå konflikter når kommunen tillater bygging i strandsonen. Hvis man velger å benytte seg av en dispensasjon fra byggeforbudet, vil mange områder som i utgangspunktet er utmark bli omgjort til innmark. På denne måten gjelder ikke lenger allemannsretten, og i praksis vil allmennhetens rett til ferdsel kunne bli fortrengt. 

Allemannsretten gir hver enkelt en frihet til å ferdes i utmark, men forutsetningen er at man oppfører seg på en hensynsfull og varsom måte overfor naturen og grunneieren. Dette betyr at man ikke kan hugge ned trær, eller jakte dyr i kraft av allemannsretten, og heller ikke være til stor sjenanse for grunneieren eller andre som ferdes i området. 

Søknad om byggetillatelse

Det er altså slik at du i utgangspunktet ikke har lov til å bygge i strandsonen, selv om du har eiendomsrett der. 

Hvis kommunen ønsker det, har den lov til å gi deg dispensasjon fra forbudet. På denne måten kan du få tillatelse til å bygge under mer spesifiserte forutsetningen. 

Kommunen kan, gjennom kommuneplanen og reguleringsplanen, bestemme noe som fraviker byggeforbudet i strandsonen. Hvis man ikke har en reguleringsplan eller kommuneplan som åpner for det, kan man sende en søknad til kommunen der man ber om tillatelse til å bygge i strandsonen. Denne må sendes i tillegg til den ordinære byggesøknaden som kreves

Det er opp til kommunen om de vil tillate eller avvise byggesøknaden din. Noen kommuner er strengere enn andre, og noen områder er det enklere å tillate bygging i på grunn av det naturlige terrenget. I mange tilfeller vil det være lettere å tillate bygging i et område der det er vanskelig å komme til for allmennheten, og det ikke er lagt til rette for ferdsel eller bading. Andre steder, for eksempel langs fine kyststier eller ved strender, er det som regel vanskeligere å få dispensasjon fra forbudet. 

KOMMUNEN BESTEMMER: Til syvende og sist er det opp til kommunen om de vil tillate eller avvise byggesøknaden din

Hvordan får man dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen? 

Det er ikke alle som får tillatelse til å bygge i strandsonen. I tillegg til at kommunen må godkjenne byggingen, er det egne regler i plan- og bygningsloven. 

For at man skal kunne bygge i strandsonen, må det man ønsker dispensasjon for være i tråd med hensynene og formålet bak byggeforbudet. Om kommunen ønsker å redusere privatisering i strandsonen, kan det være vanskelig å få gjennomslag for å bygge hytte nede ved sjøen. Om man derimot ønsker å åpne en kiosk som kan være et hyggelig møtepunkt for de lokale som går tur i området, kan dette være mer ønskelig. 

Ved vurderingen av dispensasjonssøknaden vil kommunen gjøre en samlet vurdering av saken din. I denne vurderingen vil man holde ditt ønske om å bygge opp mot kommunens behov for byggeforbudet. Det er viktig at byggeplanene dine har større fordeler enn ulemper i denne vurderingen. Her vil alle situasjoner være forskjellige, og det er viktig å sørge for at søknaden er tilpasset din konkrete sak. 

Mulige faktorer i vurderingen kan være: 

  • Hva slags terreng det er der man ønsker å bygge.
  • Hva slags tiltak man ønsker å gjøre. 
  • Hvilke konsekvenser tiltaket har for andres utøvelse av allemannsretten.
  • Hensynet til dyreliv og planteliv i området. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen eiendomsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved søknad om dispensasjon fra byggeforbudet

En advokat kan hjelpe deg med å sende inn søknadene du trenger for å få lov til å bygge i strandsonen. Advokaten kan bistå med utformingen av både byggesøknaden og dispensasjonssøknaden, i tillegg til å passe på at all nødvendig informasjon er opplyst om- og presentert på best mulig måte. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om strandsonen

frase

Hvilke restriksjoner gjelder for bygging i strandsonen?

I strandsonen gjelder det strengere restriksjoner for bygging og utbygging, blant annet fordi man ønsker å bevare områdets natur- og kulturverdier. Generelt er det forbudt å bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen, men det finnes unntak ved blant annet bebyggelse av mindre inngrep og utbedring av eksisterende byggverk.

frase

Hva er de ulike fasene i en søknadsprosess for bygging i strandsonen?

Søknadsprosessen for bygging i strandsonen består av tre faser: 1) forhåndskonferanse med kommunen for å avklare planer og rammer, 2) utarbeidelse av en detaljert byggesøknad med nødvendig dokumentasjon, og 3) behandling av søknaden og eventuell klageprosess dersom søknaden avslås.

frase

Hva er konsekvensene av å bygge uten tillatelse i strandsonen?

Å bygge uten tillatelse i strandsonen kan føre til alvorlige konsekvenser, som bøter, krav om retting eller fjerning av det ulovlige byggverket, og i noen tilfeller straffansvar.

frase

Hvordan kan en advokat hjelpe i prosessen med å søke om byggetillatelse i strandsonen?

En advokat kan hjelpe med å vurdere om byggeplanene er i tråd med gjeldende regelverk, bistå med utarbeidelse av søknad og dokumentasjon, forhandle med kommunen, og representere deg i en eventuell klage- eller rettsprosess dersom søknaden ikke blir innvilget.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454