Bilde

GODKJENNELSE TIL Å BYGGE: Byggetillatelse er en formell tillatelse fra myndighetene som gir deg lov til å starte byggingen av et prosjekt eller en eiendom.

Byggetillatelse: Komplett guide (regler, søknad, pris, o.l.)

Sist oppdatert: 10. desember 2023

Det er mange som har lyst til å gjøre endringer på eiendommene sine. Enten du har tenkt å bygge et nytt hus, bygge på huset du allerede har, eller bygge noe nytt på eiendommen din, er det flere ting du må tenkte på før du setter i gang.

Før du begynner å bygge, er det viktig å undersøke om du må søke om tillatelse fra kommunen. Hvis det viser seg at du har bygget noe ulovlig, risikerer du at kommunen krever at du fjerner det. 

I denne artikkelen kan du lese mer om byggetillatelser, og hva du må være oppmerksom på når du skal gjøre endringer på eiendommen din. 

Kortversjonen

  • Byggetillatelse er nødvendig for de fleste endringer på eiendommen din, inkludert å bygge et nytt hus, utvide eksisterende bygninger, eller legge til strukturer som terrasser og garasjer.
  • Bygningstyper som terrasser, bod, garasjer og påbygg har spesifikke krav som avgjør om de er søknadspliktige eller ikke.
  • Søknadsprosessen for byggetillatelse innebærer å sende en detaljert søknad til riktig kommune, inkludert en beskrivelse av prosjektet, kart, dokumentasjon på varsling av naboer, ansvarsskjema, og gjennomføringsplan. Søknaden kan sendes elektronisk eller via brevpost.
  • Byggetillatelse har en kostnad som varierer avhengig av prosjektets natur og kommunen det søkes i.

Når trenger du byggetillatelse? 

Som nevnt, er det ikke alle prosjekter som krever byggetillatelse. Vi går gjennom noen av de vanligste prosjektene:

Terrasse eller platting

Når du skal bygge terrasse eller platting på eiendommen din, er det flere faktorer som spiller inn.  

Det første du må undersøke, er om plattingen eller terrassen blir høyere eller lavere enn 50 cm over bakken. Så lenge hele byggverket er lavere enn 50cm, kan du bygge så lenge det ikke er hindringer i reguleringsplanen. Denne kan også, i utgangspunktet, plasseres inntil nabogrensen. Husk at eventuelle rekkverk vil ha betydning for totalhøyden. 

Hvis plattingen eller terrassen blir høyere enn 50 cm, vil den som regel anses som bebygd areal. I så fall må du ta stilling til hvor stort område på eiendommen du har lov til å bygge på, og i mange tilfeller er dette søknadspliktig.

På direktoratet for byggkvalitet sine nettsider kan du lese mer om platting og terrasse

Bod, garasje, eller andre mindre bygninger

Mange har lyst til å bygge bod, garasje, drivhus, eller lignende mindre bygninger på eiendommen sin. Direktoratet for byggkvalitet har en egen veiviser som du kan fylle ut for å finne ut om du må søke- eller ikke. 

Kort fortalt vil bygningen måtte være under 50 kvadratmeter og minst 1 meter fra nabotomten og andre bygninger på tomten din for å kunne være unntatt søknadsplikt. Videre er det begrensninger til høyden på møne og gesims, samt at bygget ikke kan brukes til beboelse eller overnattinger. Det kan heller ikke være kjeller på bygget, og det må ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger. Kommunen kan ha egne begrensninger for hva du har lov til å bygge på eiendommen din. Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen eller en advokat for å undersøke om du kan bygge uten å søke. Selv om du ikke er pålagt å sende inn byggesøknad, må du varsle kommunen når bygget er ferdigstilt. Dette kan du gjøre her.

Påbygg eller tilbygg

Mange ønsker å utvide boligen eller hytta med en bod, veranda, eller nye rom. Du har selv ansvar for at bygget du setter opp er lovlig, og det er nødvendig å undersøke at alle planer og reguleringer for eiendommen følges. Videre er det viktig å undersøke hvilke krav til avstand fra naboen og andre bygg som finnes, og disse vil variere ut ifra hva du har lyst til å bygge. Du må også finne ut hva du har lov til å bygge på eiendommen, og hvor stort det kan være. Selv om bygget er unntatt byggesøknad, er det viktig å melde ifra til kommunen når du er ferdig med å bygge. Det kan du gjøre under den samme lenken som tidligere nevnt i artikkelen. 

Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, skal kommunen som regel ha beskjed om at bygget er ferdig. Her kan du finne informasjon om melding om bygg eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Dette er nødvendig for at kommunen skal kunne oppdatere egen informasjon og digitale kart. 

Bruksendringer

Ved bruksendringer kan det hende at du må søke om byggetillatelse. En endring av bruket kan for eksempel være å gjøre om en innendørs bod til soverom, eller å gjøre om et anneks til et overnattingssted for gjester. En bruksendring kan også være at du omgjør deler eller hele boligen slik at det kan drives næringsvirksomhet. 

Du må søke om bruksendring hvis du vil gjøre om en tilleggsdel til hoveddel av boligen, eksempelvis bod til soverom. Du må ikke søke om bruksendring hvis du gjør om en bod til et annet oppbevaringsrom, eller en stue til et soverom. Dersom du vil gjøre om et soverom til bod, må du søke om bruksendring. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvordan får man byggetillatelse?

Det er ikke veldig vanskelig å søke om tillatelse til å bygge, men noen ting må du være oppmerksom på for at søknaden din skal godkjennes. 

Hva som kreves av søknaden vil variere ut ifra hva du har tenkt å bygge. En tommelfingerregel er at mindre forbedringer av boligen eller eiendommen er unntatt søknadsplikt, så lenge du ikke gjør noen strukturelle endringer. Dette kan for eksempel være å sette opp en dukkestue på eiendommen, eller legge en liten platting utenfor kjøkkenvinduet. Her er det andre regler du må være klar over, for eksempel at det ofte kreves en viss avstand til naboeiendommen.

Om du derimot skal gjøre større endringer, for eksempel bygget et nytt hus, eller bygge ut huset du allerede har, er du nødt til å søke om tillatelse. Det første du må gjøre er å legge en plan for arbeidet, og finne ut om det du har tenkt å bygge er søknadspliktig. For å finne ut hva som gjelder der du bor, kan du kontakte Plan- og bygningsetaten i kommunen. På kommunens hjemmesider kan du også finne svar på mange av spørsmålene dine. 

STØRRE ENDRINGER: Skal du for eksempel bygge ny veranda er dette stor nok endring til at du må søke om dette.

Hvilken kommune skal jeg søke til?

Når du skal sende inn en byggesøknad, er det viktig å sende søknaden til riktig kommune. Hvis du for eksempel skal bygge en hytte, må du søke om byggetillatelse i kommunen hytten står i. Søknaden må altså sendes til kommunen der byggverket skal settes opp. 

Hva kreves av byggesøknaden?

Når du sender inn en byggesøknad er det viktig at den inneholder en god beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre. En illustrasjon som viser prosjektet ditt i et oppdatert kart, er også nødvendig. 

I søknaden din er det viktig å være detaljert, og det samlede arealet og utnyttingsgraden må sendes inn sammen med søknaden din. Informasjon i lys av den gjeldende arealplanen i området og miljøet, eventuelle forskrifter og andre regler er også viktig å ta med.

Nabovarsel

I byggesøknaden din må du legge ved dokumentasjon på at alle naboene dine har blitt varslet om prosjektet ditt. Dersom naboene har lagt inn protester eller kommet med egne synspunkter, er det viktig å ta med disse også. 

Ansvarsskjema og gjennomføringsplan

I byggesøknaden din kreves det en signatur fra den ansvarlige som søker om tillatelsen, og eieren av eiendommen. Den ansvarlige kan for eksempel være en fagarbeider, eksempelvis en snekker. 

Hvordan sender man inn en byggesøknad?

Det er ikke alle som vet hvordan man sender inn søknaden når den er skrevet ferdig. Du kan velge om du har lyst til å sende inn søknaden elektronisk, eller som brevpost til kommunen din. I mange tilfeller er det best å sende inn søknaden elektronisk sånn at du er sikker på at den kommer frem. På direktoratet for byggkvalitet sine nettsider kan du lese mer om hvordan byggesøknaden kan sendes inn

Hos direktoratet for byggkvalitet kan du også finne noen standardskjemaer som kan gjøre det enklere å fylle ut nødvendig informasjon. Her kan du følge malen, og sende den inn på e-post når du er ferdig. Du kan også skrive ut skjemaet på papir og sende som brev til kommunen.

Hva koster det å få en byggetillatelse? 

Mange er ikke klar over at byggetillatelse koster penger (uavhengig av om søknaden godkjennes, eller ikke). Du må betale en avgift for at kommunen i det hele tatt ser på saken din, men hva det koster varierer ut ifra hvilke kommuner du søker til. Prisen vil også variere ut ifra hva slags prosjekt du har tenkt å sette i gang, så det kan være lurt å ta kontakt med kommunen du skal bygge i for å finne ut de totale kostnadene. 

Hvor lang saksbehandlingstid har en byggesøknad? 

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor lang tid det tar å få behandlet søknaden om byggetillatelse. Som regel vil saksbehandlingstiden variere ut ifra hva slags sak det er snakk om, og fra kommune til kommune. For å sørge for raskest mulig behandling, er det viktig at du legger ved all nødvendig informasjon når søknaden sendes inn. Manglende- eller uriktig informasjon kan gjøre at behandlingen av søknaden din tar lenger tid. Ved å få hjelp av en advokat med søknaden, kan du sikre deg at all informasjon og dokumentasjon er vedlagt. Når søknaden er komplett, har du best sjanser for en raskere saksbehandling. 

Klage på avslag på byggesøknaden

Et avslag på en byggesøknad er et enkeltvedtak fra kommunen. Hvis du er uenig i avgjørelsen som har blitt tatt, er det mulig å klage på denne. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat for å vurdere om du har grunnlag for å klage, og for å få en vurdering av om eventuelle saksbehandlingsfeil har skjedd. Advokaten vil ha god kunnskap om hvordan klagen burde utformes, og hva den burde inneholde. Grunnlaget for klagen har stor betydning, og advokaten vet godt hva som er- og ikke er- en god grunn til å klage. Nødvendig tilleggsinformasjon eller annen relevant dokumentasjon kan også advokaten hjelpe deg med å innhente, samt legge ved klagen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat når du skriver en byggesøknad

Mange byggeprosjekter har stor betydning for bruken av eiendommen, og verdien på lang sikt. Det er ikke alltid like enkelt å orientere seg i reglene som følger av Plan- og bygningsloven, kommunens reguleringsplan, ulike forskrifter, og andre bestemmelser som har betydning for byggesøknaden din. Ved å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på byggetillatelser, kan du øke sjansene for at søknaden din godkjennes. 

En advokat som arbeider med byggesøknader, er ekspert på Plan- og bygningsloven. Advokaten kan enkelt finne hva som gjelder for din kommune, og hvilke endringer du burde gjøre for å få søknaden godkjent. Vedkommende vil også hjelpe deg med å skrive selve søknaden, og sørge for at all nødvendig dokumentasjon og informasjon har blitt vedlagt. Dersom avgjørelsen fra kommunen ikke er i din favør, kan advokaten hjelpe deg med å klage saken videre i systemet. 

Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden vil du få tilbud fra ulike advokater som kan hjelpe deg med byggetillatelsen din. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du får muligheten til å sammenligne ulike kandidater før du tar et endelig valg. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om byggetillatelse

frase

Hvem kan søke om byggetillatelse?

Eieren av eiendommen eller noen som har fått fullmakt til å søke på vegne av eieren kan søke om byggetillatelse.

frase

Hvordan kan jeg søke om byggetillatelse?

Du kan søke om byggetillatelse ved å fylle ut en søknadsskjema og sende den til kommunen der eiendommen ligger. Søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet og en oversikt over alle dokumenter og tegninger som er nødvendige.

frase

Hva skjer hvis kommunen nekter å gi meg en byggetillatelse?

Hvis kommunen nekter å gi deg en byggetillatelse, kan du klage på avgjørelsen til Fylkesmannen. Før du klager, bør du vurdere å endre prosjektet for å imøtekomme kommunens krav eller be om en forklaring på hvorfor tillatelsen ble nektet.

frase

Hvor lang tid tar det å få en byggetillatelse?

Tiden det tar å få en byggetillatelse kan variere avhengig av kommunen og prosjektet. Det kan ta fra noen uker til flere måneder å få en byggetillatelse.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454