Kjøpsloven om reklamasjon: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Kjøp og salg av ting skjer hver eneste dag. Dette kan være alt fra mindre varer i matbutikken, til større investeringer som bolig og bil.

  Det er ikke alltid kjøpet går som planlagt. Noen ganger er ikke tingen helt som du så for deg, eller kanskje det ikke fungerer slik du trodde? Noen kjøp skjer også på impuls, og var kanskje ikke så gjennomtenkt som du hadde håpet.

  Hverken kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gir deg angrerett. Om du skal ha angrerett må kjøpet falle innunder angrerettloven, der det må ha skjedd et fjernkjøp, eller salg utenfor selgerens faste forretningslokaler.

  Kjøpsloven omfatter handel mellom to privatpersoner, eller mellom næringsdrivende. Et typisk eksempel på slik handel er kjøp av brukte gjenstander via Finn.no. Denne handelen vil være bindende, og du har ikke mulighet til å angre deg.

  Den eneste måten du kan få pengene dine tilbake, er om varen du har kjøpt har en feil eller mangel som gir grunnlag for heving av kjøpet. Heving er et krav som følger av reklamasjonsretten, og i denne artikkelen kan du lese mer om hvordan denne fungerer.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Når kan du klage?

  En reklamasjon er en klage til selgeren der du også stiller et krav. Mange lar være å klage fordi de er usikre på hva de kan- og ikke kan forvente av produktet de har kjøpt. Manglende kunnskap om rettigheter gjør også at klager utelates.

  Kjøpsloven gir veiledning for hva du kan- og ikke kan forvente av varen og selgerens opptreden under handelen. Produktet du kjøper skal være i tråd med avtalen dere har inngått, herunder salgsannonsen, det som følger av en eventuell salgskontrakt og dialog underveis med selgeren. Tilbakeholdt informasjon og feilinformasjon er også grunnlag for klage, eller i verste fall heving av kjøpet.

  Dersom du kjente til feilen da du kjøpte produktet, eller hadde et uhell slik at du er delaktig i feilen eller skaden som oppstod, må du bære tapet selv. I motsatt fall, der selgeren har holdt tilbake informasjon om feil på varen eller skadet den uten å si fra til deg, kan du rette krav. Hvilke krav som kan gjøres gjeldende kan du lese mer om videre i artikkelen.

  Klagefrist under kjøpsloven

  Når du har funnet en feil eller mangel med varen di har kjøpt, er det viktig at du gir selgeren beskjed om dette så fort som mulig.

  Etter kjøpsloven er det to reklamasjonsfrister du må forholde deg til.

  1. Den relative reklamasjonsfristen
  2. Den absolutte reklamasjonsfristen

  Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere “innen rimelig tid” etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen. Fristen begynner altså å løpet fra tidspunktet du burde ha oppdaget feilen, så manglende oppmerksomhet fra din side kan gjøre at reklamasjonsretten faller bort. Hva som anses som “rimelig tid” varierer fra sak til sak, så det anbefales at du reklamerer så fort du kan.

  Den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er på 2 år. Om du oppdager feil og mangler etter 2 år, vil du ikke lenger kunne rette krav mot selgeren.

  Hensynet bak reklamasjonsfristen er at selgeren må kunne si seg ferdig med kjøpet etter en viss tid, samtidig som at du skal være vernet mot skjulte feil og mangler som kan oppstå i etterkant av handelen.

  Krav ved reklamasjon

  Det finnes flere forskjellige krav du kan rette ved benyttelse av reklamasjonsretten. Feil og mangler er ikke bare irriterende, men kan også medføre store tap dersom tingen du har kjøpt er nødvendig for et gitt formål.

  • Eksempelvis kan tap oppstå dersom du har kjøpt en datamaskin til bruk i arbeidet. Hvis maskinen ikke fungerer, vil dette kunne medføre et stort økonomisk tap ved at arbeidet ikke blir gjort.
  • Et annet eksempel på økonomisk tap er dersom du har kjøpt en bil for å reise i Europa i sommerferien. Billetter, hotell og annet er forhåndsbestilt, men en feil ved bilen gjør at ferien ikke kan gjennomføres.

  Videre i artikkelen kan du lese om hvilke krav du kan rette mot selgeren.

  Retting eller omlevering

  Om varen har en mangel, vil du kunne kreve at selgeren retter eller omleverer tingen du har kjøpt. Utgiftene til en eventuell retting eller omlevering skal skje for selgerens egen regning.

  Reparasjonen eller omleveringen fra selgerens side skal skje innen rimelig tid, uten at det medfører ulempe for deg. Som regel har selgeren 2 forsøk på å retten den samme feilen, men dette kan utvides i visse tilfeller.

  Noen ganger er det lettere for selgeren å levere et nytt produkt, fremfor å reparere det gamle. Typiske tilfeller er dersom en del ikke kan erstattes fordi den ikke lenger produseres, eller varen er så ødelagt at det er billigere å gi deg en ny.

  Prisavslag

  I noen tilfeller kan det hende at selgeren ikke kan utbedre feilen, eller at de ikke ønsker å gjøre dette. I så fall kan det være aktuelt å kreve et prisavslag som tilsvarer verdireduksjonen på varen, eller kostnaden en reparasjon vil ha et annet sted.

  Heving

  Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. En heving av et kjøp krever at mangelen utgjør et så vesentlig kontraktsbrudd at du kan anses som løst fra kontrakten på grunn av den. Dersom selgeren har gitt deg feilinformasjon, eller løyet om produktets tilstand, vil dette tale for at heving kan gjøres.

  Ved heving av et kjøp vil du få pengene tilbake mot at du returnere varen til selgeren. Ved større feil eller mangler er dette ofte den beste løsningen for deg. Likevel må du være klar over at dersom saken kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag vil disse gå foran.

  Erstatningskrav

  I noen tilfeller medfører feil og mangler ytterligere kostnader. Hvis mangelen medfører et økonomisk tap, og det er en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom tapet og feilen ved produktet, kan du rette et erstatningskrav.

  Merk at erstatningen er en tilleggsreaksjon, og kan rettes ved siden av de øvrige kravene. Der retting, omlevering og prisavslag skal dekke mangelen ved produktet, dekker erstatningen ytterligere økonomisk tap.

  Hva om varen «selges som den er»?

  Ved handel mellom private parter er det vanlig å selge ting “som den er“. I praksis er dette en ansvarsfraskrivelse fra selgeren som gjør det vanskeligere for deg å reklamere i etterkant.

  Selv om en vare er solgt “som den er”, vil du likevel har muligheten til å reklamere. Hva som kan reklameres på vil være noe annerledes, siden “som den er”- klausuler medfører et større ansvar for at du undersøker varen i forkant.

  Selgeren skal fremdeles gi deg informasjon om feil eller mangler ved produktet, og kan ikke snike seg unna ved å si at varen selges “som den er”. Kosmetiske og synlige problemer ved en vanlig inspeksjon av produktet vil det være vanskelig å påklage i etterkant.

  Forskjellen på reklamasjon og garanti

  Det er mange som forveksler begrepene “reklamasjon” og “garanti”.

  Garanti er en sikkerhet som selgeren velger å gi deg, der produktets egenskaper garanteres over en lenger periode. Ofte er garantiens innhold bedre enn lovens.

  Reklamasjon er lovens måte å verne deg ved handel, og gir deg visse rettigheter dersom feil eller mangler oppstår. Reklamasjonsretten fungerer også preventivt, ved at selgere kan stilles til ansvar for feil og mangler ved produktene de selger. Reklamasjonsretten vil du ha, uavhengig av garantien selgeren har gitt deg.

  Slik går du frem ved reklamasjon

  De aller færreste ønsker å klage på produkter de har kjøpt. Likevel vil det være viktig at du tar kontakt med selgeren så snart du oppdager at varen du har kjøpt har en feil eller mangel ved seg.

  • Tips! De færreste selgere ønsker å føre deg bak lyset. En retting av feilen er noe de fleste er villige til å ordne, så en god og høflig tone underveis i reklamasjonsprosessen er til fordel for begge parter. Det vil være enklere å nå frem med et reklamasjonskrav dersom du og selgere er på god fot med hverandre.

  Ved en reklamasjon er første steg å ta kontakt med selgeren. Her bør du beskrive feilen, og eventuelt hvilket krav du ønsker å rette (retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning). Selv om det ikke er et krav, er det anbefalt at du reklamerer skriftlig. På denne måten sikrer du at selgeren ikke kan hevde at reklamasjonen har kommet for sent i etterkant.

  Dersom selgeren avviser klagen, eller nekter å svare på den, er neste steg å gå videre til Forbrukerrådet eller en annen klagenemnd. Om avgjørelsen her ikke gir deg medhold, må du ta saken videre i domstolene hvis du mener at resultatet skulle vært annerledes. I så fall anbefales det at du rådfører deg med en advokat som kan vurdere saken. En tapt runde i domstolene er dyrt og tidkrevende.

  Vanlige spørsmål

  Hva sier Kjøpsloven om kravene dine?

  Når en vare du har kjøpt har en mangel, har du flere muligheter gjennom kjøpsloven. Du kan blant annet kreve erstatning, omlevering, prisavslag, reparasjon eller heving av kjøpet.

  Hva er reglene for reklamasjon?

  For å kunne reklamere, må varen du har kjøpt ha en mangel. Etter kjøpsloven har du en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år, og en relativ frist der reklamasjonen må rettes "innen rimelig tid" etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen.

  Hvordan skal du gå frem hvis selgeren ikke godtar kravet?

  I tilfeller der selgeren ikke godtar reklamasjonskravet ditt, vil neste steg være å gå til Forbrukerrådet. Om dette ikke hjelper, vil du måtte ta saken til domstolene.