Kjøpsloven § 19 – «selges som den er»

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Kjøpsloven er den sentrale loven for kjøp og salg av løsøre i Norge. Loven gjelder for kjøp og salg mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende. Et typisk eksempel på kjøp som omfattes er bruktsalg på Finn.no.

  Blant de mange bestemmelsene i loven er §19. Paragrafen regulerer kjøp av varer som selger “som den er”.

  I denne artikkelen kan du lese mer om hva som ligger i “som den er” klausulen, og hvilken betydning dette har for avtalen mellom deg og selgeren. Du kan også lese mer om hvordan du burde gå frem ved handelen, slik at du unngår problemer i etterkant.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva er et «som den er»-forbehold?

  Formålet med et forbehold om at varen selges «som den er», er at selger i stor grad fraskrive seg ansvaret for skjulte feil og mangler dersom disse skulle dukke opp i etterkant av overtakelsen.

  Dette er for eksempel svært vanlig ved kjøp og salg av brukte båter, kjøretøy og annet løsøre der det er vanskelig å vurdere for privatpersoner hvilken stand gjenstanden faktisk er i. Ved å innta et «som den er»-forbehold i kontrakten, kan selger i stor grad fraskrive seg ansvaret dersom feil oppstår.

  Det er ingen krav til hvordan et “som den er”-forbehold skal inntas i kjøpsavtalen, men dette må foregå relativt klart. Hvis bilen “selges som den er” i annonsen, eller det er skrevet at “selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler hvis dette skulle vise seg etter overtakelse”, er det gjort klart i avtalen.

  Hvilke følger har et «som den er»-forbehold for kontrakten?

  Kort sagt vil et “som den er”-forbehold svekke kjøperens krav mot selgeren i etterkant. Når du kjøper en vare, plikter du å undersøke den. Hvis det oppstår feil eller mangler i etterkant som du burde sett før du betalte for varen, vil du i mange tilfeller måtte bære tapet feilen medfører selv.

  Selv om varen selges “som den er”, vil du kunne kreve at selger tar ansvar dersom mangelen er såpass stor at varen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å forvente. Du vil også kunne stille krav mot selgeren dersom han eller henne har holdt tilbake- eller gitt feilaktige opplysninger.

  Hva er “vesentlig dårligere stand”?

  Det følger av kjøpsloven § 19 bokstav c at en vare har en mangel hvis den er i “vesentlig dårligere stand” enn du hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det er altså en høy terskel for at en feil skal anses som en mangel hvis varen er solgt “som den er”.

  Hva som utgjør “vesentlig dårligere stand”, varierer fra sak til sak. Det vil gjøres en helhetsvurdering ut fra avtalesituasjonen, der kjøpesummen, utsagn fra selgeren, eventuelt salgsannonsen, kontrakten, og andre forhold er relevante.

  I vurderingen er det sentralt om kjøperen har “rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten” på grunn av mangelens størrelse. Her er det relevant å vurdere mangelens betydning for deg, mangelens verdi, og om selgeren har opptrådt på en måte som er å bebreide.

  I lovteksten er spesielt kjøpesummens størrelse trukket frem som sentral i vurderingen av hva du kunne forvente.

  • Hvis du kjøper en bruktbil til 5000 kroner, burde du forstå at du kan forvente en sliten bil. Særlig sett i lys av at vrakpanten er på 3000 kroner.
  • Hvis du derimot kjøper en bruktbil til 300 000 kroner, kan du forvente at denne er i mye bedre stand.

  Som nevnt må det gjøres en helhetsvurdering, der alle faktorene spiller inn.

  Opplysningssvikt fra selgeren

  Det andre tilfellet der varen har en mangel på tross av “som den er”-forbeholdet, er det har skjedd opplysningssvikt fra selgerens side. Dette kan skje i form av uriktige opplysninger, eller tilbakeholdte opplysninger. Vi tar for oss disse hver for seg.

  Uriktige opplysninger

  Av kjøpsloven § 19 bokstav a følger det at selv om tingen er solgt «som den er», vil det foreligge en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysning som selger har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

  Det vil altså være en mangel hvis selgeren har gitt uriktige eller tilbakeholdt opplysninger som ville hatt betydning for din avgjørelse da du valgte å kjøpe varen. Hvis opplysningen hadde gjort at du ikke kjøpte varen, vil opplysningssvikten utgjøre en mangel.

  Uriktige opplysninger kommer i mange former, men det fremstår som regel som at selgere “pynter på sannheten”. Uttalelser om at “bilen er så god som ny” og at varen er “lite brukt” vil være uriktige hvis dette ikke er sannheten.

  • Merk! Det er ikke noe krav om at selgeren må ha utvist skyld for at en uriktig opplysning er en mangel. Selv om selgeren ikke var klar over at det som ble sagt ikke stemte, vil det være opplysningssvikt likevel.

  Tilbakeholdte opplysninger

  Etter kjøpsloven § 18 bokstav b vil det vær en mangel hvis selgeren har latt være å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

  Ordet “vesentlige” viser til at det er opplysninger om viktige forhold som må være tilbakeholdt. Dette kan for eksempel være opplysninger om ødelagte deler, eller at noen viktige deler av varen mangler.

  I tillegg må unnlatelsen antas å ha innvirket på kjøpet. Som regel vil alle “vesentlige” forhold kunne antas å ha innvirket på kjøpet, så dette vilkåret i seg selv er ikke veldig sentralt.

  For det tredje må kjøperen ha kjent til eller burde kjent til denne opplysningen. Til forskjell fra uriktige opplysninger er det altså et krav om at selger kan bebreides.

  Kjøperens krav dersom varen har en mangel

  Dersom en kommer til at det foreligger en mangel etter kjøpsloven § 19, vil du ha en rekke krav mot selger. De vanligste beføyelsene ved mangler er:

  • Retting
  • Omlevering
  • Prisavslag
  • Heving

  Retting

  Retting er den vanligste konsekvensen for varer som har en mangel. Ved retting skal selgeren reparere tingen for egen regning, slik at den er i samme stand som det som opprinnelig fulgte av avtalen.

  Selgeren har også mulighet til å tilby retting dersom du stiller andre krav. Hvis du for eksempel ønsker å heve kjøpet, kan selgeren kreve å reparere mangelen for å slippe dette.

  Omlevering

  Omlevering går ut på at selgeren gir deg en tilsvarende vare som den han skulle ha. Siden mange varer som selges “som den er” er brukte, vil det ofte være vanskelig å finne den samme tingen. I så fall blir det mer aktuelt å reparere varen, eller gi pengene tilbake.

  Omlevering er derfor oftere aktuelt ved kjøp og salg av nyere produkter.

  Prisavslag

  Hvis varen du har kjøpt er i dårligere stand enn forventet, er prisavslag en av de enklere løsningene for begge partene.

  Her vil selgeren gi tilbake penger tilsvarende verdireduksjonen på grunn av mangelen.

  Heving

  En av de vanligste ønskene fra kjøperens side, er at kjøpet heves. I så fall får selgeren tilbake varen, og kjøperen får tilbake pengene han eller henne har betalt. Heving er i mange tilfeller veldig inngripende overfor selgeren, og det er derfor et krav om at mangelen er “vesentlig”. Siden mangelen må være “vesentlig” ved “som den er”-forbehold, vil dette vilkåret ofte være oppfylt.

  Merk” Vurderingen av om tingen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente, og vurderingen av om det foreligger en “vesentlig mangel” er ikke den samme. Noen ganger kan en ting være i vesentlig dårligere stand, uten å gi grunnlag for heving.

  Dine muligheter for å heve kjøpet avhenger av en helhetsvurdering der alle sakens forhold spiller inn. Det er særlig sentralt å vurdere mangelens betydning for deg, størrelsen på mangelen, muligheten til å løse konflikten på andre måter (ofte prisavslag eller retting/Omlevering) og om selgeren kan bebreides for mangelen.

  Slik klager du ved et «som den er»-forbehold

  Hvis du har kjøpt en vare som ble solgt “som den er”, gjelder de samme reglene som ellers i kjøpsloven.

  Det er to reklamasjonsfristen du må forholde deg til:

  1. Relativ reklamasjonsfrist
  2. Absolutt reklamasjonsfrist

  Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må gi beskjed til selgeren “innen rimelig tid” etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen begynner altså å løpe da du burde ha oppdaget feilen. Det er altså viktig at du sier ifra med en gang du vet at noe er galt. Det er ikke klart hvor lenge “rimelig tid” er, men to uker er ofte et rimelig estimat.

  Den absolutte reklamasjonsfristen er på to år etter at du mottok varen.

  Tips! Når du gir beskjed til selgeren, er det en fordel for deg hvis dette gjøres skriftlig. På denne måten kan du bevise at du har reklamert tidsnok.

  Ytterligere rettigheter ved forbrukerkjøp

  Det er viktig å påpeke at kjøpslovens regler bare kommer til anvendelse for kjøp og salg mellom privatpersoner eller handel der begge parter er næringsdrivende.

  Er du en privatperson og har kjøpt en vare av en næringsdrivende er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven har andre regler for “som den er”-forbehold. Her vil du som kjøper ha et mye større vern i loven, og varen har en mangel hvis den er i dårligere stand enn du kunne regne med. Det er altså ikke et krav til “vesentlig dårligere stand”, slik som i kjøpsloven.

  Det er viktig å merke seg om kjøpet er gjort av en privatperson, eller av en næringsdrivende. Dette kan ha mye å si for resultatet av konflikten.

  Kontakt advokat for spørsmål om kjøpsloven § 19

  Hvis du har spørsmål om kjøpsloven § 19 kan du fylle ut skjemaet på siden. Du vil du bli kontaktet av 3 advokater som svare på spørsmål, og eventuelt gjøre en vurdering av din aktuelle sak. En utfylling av skjemaet er gratis og uforpliktende.

  Ved å snakke med en advokat, kan du få veiledning tilpasset din aktuelle sak. På denne måten vet du at dine interesser ivaretas på best mulig måte. Her kan du også sammenligne erfaring, priser, og andre forhold som er viktige for deg.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er kjøpsloven §19?

  Kjøpsloven §19 er en viktig bestemmelse for kjøp og salg i Norge. Kjøpsloven gjelder når begge parter er privatpersoner eller når begge parter er næringsdrivende. Paragrafen regulerer kjøp der en vare er solgt «som den er». Dette er for eksempel tilfelle ved salg av bruktbil, båt og på auksjoner.

  Når gjelder kjøpsloven?

  Kjøpsloven gjelder for kjøp og salg av varer når begge parter er privatpersoner, eller når begge parter er næringsdrivende. Dersom du som privatperson har kjøpt noe fra forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Denne gir et sterkere vern for kjøper (forbruker) enn hva kjøpsloven gir.

  Hvorfor avtaler man at noe er solgt «som den er»?

  Grunnen til at man ofte avtaler at en vare er solgt «som den er», er at selger vil fraskrive seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Å eie en vare innebærer naturlig nok en risiko for at varen har skjulte feil og mangler. Når feil og mangler oppdages kan det påføre kostnader til reparasjon eller senke verdien på varen. De fleste vil være enig i at når en gjenstand blir solgt og får ny eier, så er det rettferdig at den nye eieren tar risikoen for at det dukker opp skjulte feil og mangler. Derfor avtaler man ofte at en gjenstand er solgt «som den er».

  Hva skal til for å heve kjøp av bruktbil?

  Kjøp av bruktbil mellom to privatpersoner reguleres av kjøpsloven. For å kunne heve kjøp av en bil fra en annen privatperson må bilen ha en vesentlig mangel. At bilen har en mangel innebærer at den ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Videre må denne mangelen være vesentlig, hvilket betyr at det er en viss terskelhøyde for hvor betydelig denne mangelen må være.