Heve kjøp: Slik hever du et kjøp enkelt (kjøpsloven m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Noen ganger kan det være aktuelt å heve et kjøp. Dette gjelder spesielt når varen du har kjøpt har en såkalt “mangel”. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan heve kjøpet, og hvilke regler som gjelder.

  Merk! Flere butikker har gode retur- og byttemuligheter. Ofte har du god tid til å returnere varen og få pengene tilbake hvis du ønsker det. Før du kjøper en ting, kan det være lurt å undersøke hvilke retur- og byttemuligheter du har.

  Når du hever et kjøp, vil avtalen annulleres og du får pengene dine tilbake mot at du leverer tilbake varen. Hvis du for eksempel har kjøpt og betalt for en datamaskin, vil du få pengene tilbake når du leverer maskinen tilbake til selgeren.

  Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og kjøpsretten er ikke et unntak. Likevel vil du har spesielle rettigheter hvis varen du har kjøpt har en mangel. Feilen rettes som regel opp ved prisavslag, reparasjon eller omlevering. Hvis dette ikke lar seg gjøre, er det ofte aktuelt å heve kjøpet.

  Hvis det viser seg at mangelen er vesentlig, vil du kunne kreve å heve kjøpet. Hva som ligger i ordet “vesentlig” kommer vi tilbake til senere i artikkelen.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva sier loven?

  Det er flere forskjellige lover som regulerer kjøpsretten i Norge. Hvilken lov som kommer til anvendelse vil ha betydning for dine rettigheter til å heve kjøpet.

  Kjøpsloven er utgangspunktet for alle kjøp og salg, med mindre en annen spesiallov kommer til anvendelse. Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende. Et typisk eksempel på privatkjøp er handel på Finn.no eller Facebook Marketplace. Hvis du kjøper en vare i en butikk, vil dette ikke være dekket av kjøpsloven men forbrukerkjøpsloven.

  Forbrukerkjøpsloven er en spesiallov som kommer til anvendelse der du som forbruker kjøper en vare av en næringsdrivende. Dette vil altså si dersom du som privatperson har kjøpt noe av en butikk, forhandler eller lignende. Les mer om heving av kjøp etter forbrukerkjøpsloven i denne artikkelen.

  Som regel er Forbrukerkjøpsloven mer fordelaktig for deg som kjøper, siden den gir forbrukere et sterkere vern i møte med næringslivet.

  Det finnes også en rekke spesiallover som kan komme til anvendelse ved andre typer kjøp. Av disse kan avhendingsloven trekkes frem som den viktigste, og regulerer kjøp og salg av eiendom. Her er det ofte mange uenigheter som oppstår. I tillegg til avhendingsloven er også angrerettloven og bustadoppføringsloven aktuelle å nevne.

  Videre kan du lese mer om hvordan et kjøp kan heves gjennom de forskjellige lovene. For å gjøre det enklere for deg, har vi også tatt med de vanligste tilfellene på hvert område for å illustrere.

  Kjøpsloven

  Kjøpsloven er som nevnt den alminnelige loven for alle kjøp i Norge. Denne gjelder kjøp og salg mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende. Typiske eksempler på handel som omfattes av kjøpsloven er bruktkjøp på Finn.no eller Facebook Marketplace mellom privatpersoner. Handel av materialer mellom en snekker og et firma som tilbyr trevirke er et eksempel på handel mellom to næringsdrivende. Kort sagt kan man si at kjøpsloven regulerer handel mellom parter med samme rolle.

  Mangelskravet

  For at du skal kunne heve et kjøp, må en rekke vilkår være oppfylt. For det første må det foreligger en mangel. Mangelskravet er sentralt i de fleste bestemmelsene i kjøpsloven, og innebærer at det må være noe galt med varen du har kjøpt i forhold til avtalen mellom deg og selgeren.

  Når man skal vurdere om en vare har en mangel, er det mange relevante momenter som spiller inn. Hovedvurderingen er om varen er i tråd med det du kunne forvente da du kjøpte den. Hvis varen er kjøpt brukt, har du plikt til å undersøke den når du kjøper den. Hva du kunne forvente da du kjøpte den, må ses i lys av kontrakten eller avtalen du inngikk med selgeren, hva som står i salgsannonsen, og ellers forholdene rundt avtalen.

  • Eksempel: Dersom du skal kjøpe en brukt bil på Finn.no og det står i annonsen at bilen ikke starter, vil ikke bilen ha en mangel fordi at motoren er ødelagt. Hvis annonsen sier at bilen er “som ny” og i “tipp topp stand”, vil den som regel ha en mangel hvis den ikke starter. Det er viktig å lese annonser og salgsinformasjonen nøye før du kjøper noe.

  Selger kan ikke reparere mangelen

  Det andre vilkåret for at du skal kunne heve kjøpet, er at selgeren ikke kan- eller ønsker å reparere mangelen. Hvis selgeren vil ordne mangelen for egen regning før en heving, har hun eller han krav på dette.

  Du må reklamere tidsnok

  For at kravet ditt om å rette en mangel skal være gjeldende, må du reklamere i tide. Det er en absolutt tidsfrist på 2 år etter at du overtok tingen, så lenge ikke kjøperen har påtatt seg ansvar i en lenger periode i kontrakten.

  Reklamasjonen må også rettes til selgeren innen rimelig tid. Hva som er “rimelig” varierer, men det er klart at hvis du ser at vinduene på bilen ikke fungerer den første dagen du kjører den, er det ikke “innen rimelig tid” å vente i ett år med å si fra til selger.

  Legg merke til at du må reklamere innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget feilen. Hvis bilen du har kjøpt ikke fungerer, burde du ha oppdaget dette da du undersøkte den, og ikke 4 måneder etter at den ble hentet. Det er derfor viktig å undersøke varene du kjøper slik at du oppdager eventuelle feil tidlig.

  • Vi anbefaler at du gir selgeren beskjed med en gang du oppdager en feil, og at dette gjøres skriftlig. På denne måten kan du bevise at du har reklamert innen tidsfristen.

  Vesentlighetskravet

  For at du skal kunne heve et kjøp, må mangelen være “vesentlig”.

  Relevante vurderingsmomenter i vurderingen

  Vurderingen av om en mangel er vesentlig, bygger på en helhetsvurdering av situasjonen. Det sentrale er om varen er i så dårlig stand at det er rettferdig at du får heve kjøpet. Her vil ditt behov for å få pengene tilbake veies opp mot selgerens behov for at avtalen holdes.

  Mangelens betydning for deg: Hvis du har kjøpt en båt som ikke flyter, vil dette ha en stor betydning for deg. Det vil også (så lenge dette ikke er nevnt i annonsen eller informert om på forhånd) trolig gjort at du ikke hadde kjøpt båten i utgangspunktet. Her vil det være klart at båten har en mangel. Dersom båten bare hadde hatt en ripe i lakken, ville ikke dette hatt noen vesentlig betydning for din bruk av den.

  Et annet eksempel kan være at du har kjøpt en bolig der du sa klart ifra til selgeren at du var avhengig av å ha parkeringsplass som fulgte med boligen siden du jobbet som teknisk reparatør av sykehusenes maskiner. En slik jobb krever at du er tilgjengelig, og raskt på plass til alle døgnets tider. Du var derfor avhengig av å ha en fast parkeringsplass. Ved så klare forutsetninger til selgeren av boligen, vil en manglende parkeringsplass være av stor betydning for deg. Kanskje du ikke hadde kjøpt boligen hvis du visste at dette var tilfellet? Slike mangler kan gjøre at du i større grad kan kreve heving av boligen.

  Mangelens størrelse: Hvis mangelen er stor i form av økonomisk verdi, vil dette tale for at heving er aktuelt. Eksempelvis vil en reparasjon av en båt som ikke flyter vil være veldig kostbar.

  Eventuelle beføyelser: Siden hovedregelen er at avtaler skal holdes, vil det også være relevant å se om prisavslag vil kunne løse problemet. Hvis prisavslag er en god løsning for begge parter, vil heving sjeldent være nødvendig. Det samme gjelder reparasjon og omlevering. Så lenge saken løser seg uten heving, er dette å foretrekke.

  Selgerens opptreden: Selgerens opptreden under handelen er også relevant. Har selgeren bevisst holdt tilbake informasjon, eller villedet deg med falsk informasjon, vil mangelen ved varen fremstå som større. Dette vil gi deg større anledning til å kreve at kjøpet heves.

  Dette er bare noen av de vanligste vurderingsmomentene. Det er som nevnt en helhetsvurdering i den aktuelle saken som må gjøres, og dette vil være individuelt avhengig av sakens karakter.

  Forbrukerkjøpsloven

  Forbrukerkjøpsloven er relevant når du som privatperson har kjøpt en vare av en næringsdrivende. I denne situasjonen er den næringsdrivende i en sterkere posisjon i form av kunnskap og ressurser, og du vil privatpersoner har derfor et sterkere vern i møte med næringslivet.

  Bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven er i stor grad lik som i kjøpsloven, men her er det andre regler for reklamasjonsfristen.

  Her må det også være en mangel, og muligheten på en reparasjon eller omlevering må ikke være mulig. Du vil ha krav på å heve kjøpet dersom selgeren etter gjentatte forsøk ikke klarer å reparere eller omlevere en mangelfri ting. Selgeren har 2 forsøk på å rette eller omlevere den samme feilen, med mindre det finnes særlige grunner for at dette er nødvendig.

  Mangelen må ikke være “uvesentlig”

  I motsetning til kjøpsloven, er kravet i forbrukerkjøpsloven at mangelen “ikke er uvesentlig”. Det er altså en lavere terskel for at en mangel gir deg rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven.

  Det er flere grunner til at denne bestemmelsen er snillere. Blant annet vil den næringsdrivende ha innrettet seg etter salget i mindre grad enn en privatperson, og er ansvarlig for produktene de produserer eller selger. Den næringsdrivende opptrer som profesjonell part, og er også ansvarlig for eventuelle feil i markedsføringen eller informasjonen de gir. Videre forventes det også at de næringsdrivende har tilstrekkelig kunnskap om sine produkter, sånn at du ikke skal kjøpe noe som ikke dekker behovet du presenterte.

  • Eksempelvis vil det være lettere for en kjede som Elkjøp å videreselge en åpnet datamaskin til redusert pris, enn for en privatperson å ta imot datamaskinen du kjøpte etter at de allerede har kjøpt en ny. En heving av kjøpet hos privatpersonen vil ha større belastning for dem, enn for store elektronikkforretninger.

  Utenom den lavere terskelen, der mangelen “ikke er uvesentlig”, er vurderingsmomentene de samme som under avsnittet om kjøpsloven. Terskelen for “ikke uvesentlig” er fremdeles ganske høy.

  Reklamasjonsfrist

  Innenfor forbrukerkjøpsloven er reglene litt mildere mot kjøper. Her har du som oftest 2 måneder på å si fra, uavhengig av om du reelt sett burde sagt fra før. Grunnen til denne regelen er for å beskytte forbrukeren, da reklamasjonsreglene generelt kan fungere som en felle.

  Har du for eksempel kjøpt en mobiltelefon på Elkjøp, eller en stol fra Ikea, vil du alltid ha 2 måneder på deg fra å reklamere etter at du oppdaget mangelen. Her fungerer det altså heller ingen “burde oppdaget” mangelen regel.

  Avhendingsloven

  Kjøp og salg av eiendom byr ofte på konflikt, og havner i rettssystemet siden partene ikke blir enige. Hovedårsaken til dette er at det er så store verdier involvert, og resultatet av konflikten kan ha enorme konsekvenser for partenes privatøkonomi. Området er derfor regulert av avhendingsloven. Hvis du har kjøpt et nybygg, er det bustadoppføringsloven som gjelder.

  Hvis du har kjøpt en “brukt” bolig av en privatperson, er det avhendingsloven som kommer til anvendelse. Reglene er i stor grad de samme som i kjøpsloven når det kommer til heving.

  1. Du må kunne påvise at det er en mangel ved boligen, altså at den ikke står til de berettigede forventningene du hadde da du kjøpte den. Et typisk eksempel er at boligen har mindre areal enn oppgitt i annonsen. Et annet, fra nyere tid, er de mange skjeggkre-sakene, der det viser seg at det er skadedyr er i boligen.
  2. Mangelen må være vesentlig, og en helhetsvurdering av saken må derfor gjøres. Hva som er “vesentlig” i en sak, er ikke nødvendigvis det i en annen. De samme momentene som under kjøpsloven spiller inn.

  Reklamasjonsreglene

  For at du skal kunne kreve noe som helst av selgeren, må du reklamere i tide. Mange som ikke kjøper nybygg eller nyere boliger tegner en boligkjøperforsikring som gjelder i 5 år etter at du har overtatt boligen. Hva som ligger i de forskjellige boligkjøperforsikringene kan du lese mer om i forsikringspapirene, eller ta kontakt med forsikringsselskapet.

  Etter avhendingsloven er også regelen at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid vil være en stund lenger enn kjøp av annet løsøre, da boligkjøp dreier seg om store verdier.

  Høyesterett har uttalt at reklamasjonstiden normalt er mellom 2-3 måneder etter at man oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

  Det er altså viktig å være klar over disse reklamasjonsreglene, da de er helt avgjørende å følge dersom du vil nå frem med kravet ditt. Det er selger som har bevisbyrden for at du ikke har reklamert innen tidsfristen. Hvis du er usikker på om du er innenfor tidsfristen er det greit å holde dette for deg selv.

  Alternativer til å heve kjøpet

  Mange vil heve kjøpet når de ser at det er en mangel ved varen de har kjøpt. Det kan være vanskelig å nå frem med dette kravet i første omgang med selger, og kan ofte oppfattes som en lite ønsket tilnærming fra selgers side.

  Det beste er å ta kontakt med selger der du forklarer hva problemet er, og spør åpent om hvordan det kan løses. Ikke være sint, eller anta at selgeren har lurt deg. Som oftest vil selgeren gjerne finne en løsning.

  Det er lavere terskel for å kreve prisavslag eller retting av mangelen. Her er det kun krav om at det foreligger en mangel, altså ikke krav om at den er vesentlig. Ved et tilstrekkelig prisavslag eller reparasjon/omlevering av varen, vil ofte begge parter være fornøyde.

  Ved forbrukerkjøp vil mange av de større forhandlerne være innstilt på å hjelpe deg, enten du ønsker heving, retting eller omlevering. Eventuelle prisavslag er det heller ikke vanskelig å be om, så lenge man opptrer på en hyggelig og saklig måte. Om dere ikke blir enige, er det mulig å sende inn klage til forbrukerrådet via deres nettsider. Der finner du flere skjemaer og mer inngående informasjon om hvordan du kan løse en eventuell konflikt.

  Bruk advokat til å heve kjøpet

  I noen tilfeller er det større verdier som står på spill. Her kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få veiledning i saken. Ved kjøp av større eiendeler som bolig, bil og lignende, er ofte utgiftene til advokat inkludert i diverse forsikringer.

  On du fyller ut skjemaet under, vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater som har erfaring innenfor kjøpsrett. Dette er helt gratis og uforpliktende.