Bilde

VANLIG Å VILLE HEVE KJØPET: Noen ganger kan tingen du kjøpte ha store feil og mangler som selgere ikke opplyste om.

Heve kjøp: Slik hever du et kjøp enkelt (kjøpsloven m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Det er ikke alltid kjøp går som planlagt, og noen ganger finner du feil og problemer med tingen du har kjøpt. Hvis varen har en såkalt “mangel”, kan det være aktuelt å heve kjøpet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du hever et kjøp enkelt, og hvilke regler som gjelder ved heving.

Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og kjøpsretten er ikke noe unntak. Likevel har du rettigheter hvis tingen du har kjøpt ikke samsvarer med avtalen som ble inngått, for eksempel ved å ha skjulte feil eller andre problemer. I mange tilfeller kan slike feil rettes gjennom prisavslag, reparasjon eller omlevering. Om det ikke er mulig, kan det være aktuelt å heve kjøpet.

Når du hever et kjøp, vil avtalen bli kansellert slik at du får pengene dine tilbake mot at varen leveres til selgeren.

Husk at flere butikker har gode retur- og byttemuligheter. Ofte har du god tid til å returnere varen og få pengene tilbake hvis du ønsker det. Før du kjøper en ting, kan det være lurt å undersøke hvilke retur- og byttemuligheter du har.

Kort oppsummering

  • For å heve et kjøp, er du avhengig av at tingen du kjøpte har en mangel. Dette betyr at ikke samsvarer med det som ble avtalt, for eksempel at det er noe galt med den. Det kan også være aktuelt å heve kjøpet hvis tingen blir levert for sent.
  • Heving av kjøpet forutsetter at du gir selgeren innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Det er også en absolutt frist på hhv. 2 og 5 år.
  • Hvis saken kan løses på andre måter, for eksempel gjennom prisavslag eller retting, skal det mye til å få heve kjøpet.

Hva sier loven?

Det er flere ulike lover som gjelder ved kjøp og salg av ting i Norge. Hvilken lov som kommer til anvendelse har betydning for om du kan heve kjøpet, eller ikke. De ulike lovene har forskjellig terskel for hva som skal til for at heving er aktuelt.

Kjøpsloven er utgangspunktet for alle kjøp og salg, med mindre andre regler kommer til anvendelse. Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende. Et typisk eksempel på denne typen kjøp er handel på Finn.no eller Facebook Marketplace. Hvis du kjøper en vare i en butikk, vil dette ikke være dekket av kjøpsloven men forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der forbruker kjøper en vare av en næringsdrivende. For eksempel der en privatperson har kjøpt noe av en butikk, forhandler eller lignende. Som regel er Forbrukerkjøpsloven mer fordelaktig for deg som kjøper, siden den gir forbrukere et sterkere vern i møte med næringslivet enn kjøpsloven gjør.

Det finnes også en rekke spesiallover som kan komme til anvendelse ved andre typer kjøp. Avhendingsloven gjelder for kjøp og salg av “brukt” bolig, mens bustadoppføringsloven gjelder ved kjøp av nybygg. Håndverkertjenesteloven har egne regler for håndverkertjenester, og angrerettloven kan gi deg rett til å angre på kjøpet.

Videre kan du lese mer om hva som skal til for at et kjøp kan heves.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Kjøpsloven

Kjøpsloven er den alminnelige loven for kjøp i Norge. Denne gjelder kjøp og salg mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende. Typiske eksempler på handel som omfattes av kjøpsloven er bruktkjøp på Finn.no eller Facebook Marketplace. Handel av materialer mellom en snekker og et firma som tilbyr trevirke er et eksempel på handel mellom to næringsdrivende. Kort sagt kan man si at kjøpsloven regulerer handel mellom parter som er likestilte.

Mangelskravet

For at du skal kunne heve et kjøp, må en rekke vilkår være oppfylt. For det første må det foreligger en mangel. Mangelskravet er sentralt i de fleste bestemmelsene i kjøpsloven, og innebærer at det må være noe galt med varen du har kjøpt i forhold til avtalen mellom deg og selgeren.

Når man skal vurdere om en vare har en mangel, er det mange relevante faktorer som spiller inn. Spørsmålet er om tingen du har kjøpt samsvarer med det som ble avtalt. Hvis ikke, har den en mangel. Hvis varen er kjøpt brukt, har du plikt til å undersøke den når du kjøper den. Forventningene du hadde grunnlag til å ha vil avgjøres ut ifra en helhetsvurderingen. her er blant annet kjøpekontrakten, salgsannonsen, og andre forhold rundt avtaleinngåelsen relevante.

  • Eksempel: Dersom du skal kjøpe en brukt bil på Finn.no og det står i annonsen at bilen ikke starter, vil ikke bilen ha en mangel fordi at motoren er ødelagt. Hvis annonsen sier at bilen er “som ny” og i “tipp topp stand”, vil den som regel ha en mangel hvis den ikke starter. Det er derfor viktig at du leser annonser og salgsinformasjonen nøye før du kjøper noe.

Kan selgeren reparere mangelen?

I mange tilfeller ønsker selgeren å reparere mangelen dersom det viser seg at det er noe feil med tingen du har kjøpt. Det er viktig å være klar over at selgeren har et krav på å få rette mangelen, med mindre dette medfører store ulemper for deg. Om selgeren fikser mangelen, kan du ikke kreve å få heve kjøpet.

Du må reklamere tidsnok

For at du skal få gjennomslag for kravet ditt mot selgeren, må du reklamere i tide.

  • Reklamasjon innebærer at du må gi selgeren beskjed om at du har oppdaget en mangel, og at du kommer til å rette et krav i forbindelse med mangelen.

I kjøpsloven er det en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år etter at du overtok tingen, så lenge ikke selgeren har påtatt seg ansvar for en lengre periode i avtalen. Reklamasjonen må også gis til selgeren innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som er “rimelig” varierer, men det er klart at hvis du ser at vinduene på bilen ikke fungerer den første dagen du kjører den, er det forventet at du gir beskjed innen et par dager. Om du venter flere uker, kan du tape kravet ditt.

Legg merke til at fristen begynner å løpe når du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Hvis bilen du har kjøpt ikke fungerer, burde du ha oppdaget dette da du undersøkte den, og ikke 4 måneder etter at den ble hentet. Det er derfor viktig å undersøke varene du kjøper slik at du oppdager eventuelle feil tidlig. Vi anbefaler at du gir selgeren beskjed med en gang du oppdager en feil, og at dette gjøres skriftlig. På denne måten kan du bevise at du har reklamert innen tidsfristen.

Vesentlighetskravet

For at du skal kunne heve et kjøp, må mangelen være “vesentlig”.

Vurderingen av om en mangel er vesentlig, bygger på en helhetsvurdering av situasjonen. Det sentrale er om varen er i så dårlig stand at det er rettferdig at du får heve kjøpet. Her vil ditt behov for å få pengene tilbake veies opp mot selgerens behov for at avtalen holdes. Det er flere relevante faktorer som spiller inn i helhetsvurderingen:

Mangelens betydning for deg

Hvis du har kjøpt en båt som ikke flyter, vil dette ha en stor betydning for deg. Det vil også (så lenge dette ikke er nevnt i annonsen eller informert om på forhånd) trolig gjort at du ikke hadde kjøpt båten i utgangspunktet. Her vil det være klart at båten har en mangel. Dersom båten bare hadde hatt en ripe i lakken, ville ikke dette hatt noen vesentlig betydning for din bruk av den.

Et annet eksempel kan være at du har kjøpt en bolig der du sa klart ifra til selgeren at du var avhengig av å ha parkeringsplass som fulgte med boligen siden du jobbet som teknisk reparatør av maskiner på sykehus. En slik jobb krever at du er tilgjengelig, og raskt på plass til alle døgnets tider. Du var derfor avhengig av å ha en fast parkeringsplass. Ved så klare forutsetninger til selgeren av boligen, vil en manglende parkeringsplass være av stor betydning for deg. Kanskje du ikke hadde kjøpt boligen hvis du visste at dette var tilfellet? Slike mangler kan gjøre at du i større grad kan kreve heving av boligkjøpet.

Mangelens størrelse

Hvis mangelen er stor i form av økonomisk verdi, vil dette tale for at heving er aktuelt. Eksempelvis vil en reparasjon av en båt som ikke flyter vil være veldig kostbart.

Problemet kan løses gjennom andre krav

Siden hovedregelen er at avtaler skal holdes, vil det også være relevant å se om prisavslag vil kunne løse problemet. Hvis prisavslag er en god løsning for begge parter, vil heving sjeldent være nødvendig. Det samme gjelder reparasjon og omlevering. Så lenge saken løser seg uten heving, er dette å foretrekke.

Selgerens opptreden:

Selgerens opptreden under handelen er også relevant. Har selgeren bevisst holdt tilbake informasjon, eller villedet deg med falsk informasjon, vil mangelen ved varen fremstå som større. Dette vil gi deg større anledning til å kreve at kjøpet heves.

Dette er bare noen av de vanligste vurderingsmomentene. Det er som nevnt en helhetsvurdering i den aktuelle saken som må gjøres, og dette vil være individuelt avhengig av sakens karakter.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven er relevant når du som privatperson har kjøpt en vare av en næringsdrivende. I denne situasjonen er den næringsdrivende i en sterkere posisjon i form av kunnskap og ressurser, og du vil privatpersoner har derfor et sterkere vern i møte med næringslivet. Bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven er i stor grad lik som i kjøpsloven, men her er det andre regler for reklamasjonsfristen. Det er også en annen terskel for heving, nemlig at mangelen ikke må være “uvesentlig”.

Hva er ikke “uvesentlig”?

I motsetning til kjøpsloven, er kravet i forbrukerkjøpsloven at mangelen “ikke er uvesentlig”. Det er altså en lavere terskel for at en mangel gir deg rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven.

Det er flere grunner til at denne bestemmelsen er mildere. Blant annet vil den næringsdrivende ha innrettet seg etter salget i mindre grad enn en privatperson, og er ansvarlig for produktene de produserer eller selger. Den næringsdrivende opptrer som profesjonell part, og er også ansvarlig for eventuelle feil i markedsføringen eller informasjonen de gir. Videre forventes det også at de næringsdrivende har tilstrekkelig kunnskap om sine produkter, sånn at du ikke skal kjøpe noe som ikke dekker behovet du presenterte.

  • Eksempelvis vil det være lettere for en elektronikkforhandler å videreselge en åpnet datamaskin til redusert pris, enn for en privatperson. Privatpersoner har ofte brukt pengene fra salget på andre ting, og dermed vil heving ha større konsekvenser enn for en stor butikk-kjede.

Reklamasjonsfrist

Innenfor forbrukerkjøpsloven er reglene litt mildere mot kjøper. Loven gir deg minimum 2 måneder på å reklamere på mangelen, noe som ikke er en selvfølge hvis man reklamerer etter kjøpsloven. Den absolutte reklamasjonsfristen er på 2 år, med mindre varen er ment å vare “vesentlig lenger” enn 2 år. Da har man 5 år på å reklamere. Et typisk eksempel på varer som omfattes av 5-års fristen er hvitevarer og kjøretøy.

Avhendingsloven

Kjøp og salg av eiendom byr ofte på konflikt siden det er store verdier involvert. Om man ikke løser problemet privat, havner ofte saken i rettssystemet. Kjøp og salg av “brukt” bolig reguleres av avhendingsloven. Hvis du har kjøpt et nybygg, er det bustadoppføringsloven som gjelder.

Ved spørsmål om heving etter avhendingsloven, er systemet ganske likt som ved kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

  1. Du må kunne påvise at det er en mangel ved boligen, altså at den ikke står til de rimelige forventningene du hadde da du kjøpte den. Et typisk eksempel er at boligen har mindre areal enn oppgitt i annonsen. Et annet, fra nyere tid, er de mange skjeggkre-sakene, der det viser seg at det er skadedyr er i boligen.
  2. Mangelen må være vesentlig, og en helhetsvurdering av saken må derfor gjøres. Hva som er “vesentlig” i en sak, er ikke nødvendigvis det i en annen. De samme faktorene som under kjøpsloven spiller inn.

Siden heving av boligkjøp ofte har større konsekvenser enn for salg av mindre gjenstander, er det en svært høy terskel for å heve kjøpet. Ofte vil man bli enige om et passende prisavslag.

Reklamasjonsreglene

For at du skal kunne rette krav mot selgeren, må du reklamere i tide. Igjen er det en absolutt frist, og en relativ frist som må overholdes.

For det første må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid vil variere fra sak til sak, og avhenger av hva slags mangel det er snakk om. For privatpersoner som ikke har noen videre kunnskap om bolig, er det vanlig å tenke at en perioden på 2-3 måneder er innen fristen. Om det er snakk om en veldig synlig mangel, for eksempel at det ikke følger med garasje slik det står i annonsen, er det forventet at man gir beskjed raskere.

For det andre er det en absolutt frist på 5 år. Etter dette vil du ikke kunne rette krav mot selgeren, med mindre det er snakk om grove lojalitetsbrudd. Som regel må du bære utgifter etter 5 år selv.

  • Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig, og at du ikke venter med å gi beskjed til selgeren til du har “funnet ut av hva som er årsaken til problemet”. Mange velger å avvente så lenge at de oversitter fristen om rimelig tid. Det er fullt mulig å sende selgeren en beskjed om at du har oppdaget noe du tror er en mangel, men trenger litt tid til å finne ut hva det gjelder.

Flere velger å tegne en boligkjøperforsikring som gjelder i 5 år etter at du har overtatt boligen. Hva som ligger i de forskjellige boligkjøperforsikringene kan du lese mer om i forsikringspapirene, eller ta kontakt med forsikringsselskapet.

Alternativer til å heve kjøpet

Det er ikke uvanlig at man ønsker å heve kjøpet når man oppdager en mangel. Som du har lest, er det ikke gitt at man får medhold i et slikt krav. Vi anbefaler at du tar kontakt med selgeren på en hyggelig måte, de fleste vil finne en løsning.

I mange tilfeller kan man løse problemet gjennom et prisavslag, eller en reparasjon. Her er det nok at det finnes en mangel, det er ikke noe krav om at den må være vesentlig. Et tilstrekkelig prisavslag vil ofte være noe begge parter kan leve godt med.

Ved forbrukerkjøp vil mange av de større forhandlerne være innstilt på å hjelpe deg, enten du ønsker heving, retting eller omlevering. Om dere ikke blir enige, er det mulig å sende inn klage til forbrukerrådet via deres nettsider. Der finner du flere skjemaer og mer inngående informasjon om hvordan du kan løse en eventuell konflikt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk advokat til å heve kjøpet

I noen tilfeller er det større verdier som står på spill, og i så fall er det lurt å ta kontakt med en advokat for å få veiledning i saken. Ved kjøp av større eiendeler som bolig, bil og lignende, er ofte utgiftene til advokat inkludert i forsikringen.

Det er ikke alltid like enkelt å få tak i selgeren, særlig ikke når man ønsker å reklamere. En henvendelse fra en advokat kan hjelpe til med å få fart i prosessen, og gi selgeren en oppfordring til å samarbeide.

Få svar på ofte stilte spørsmål om å heve kjøp

frase

Hvilke forutsetninger må være til stede for å kunne heve et kjøp?

For å kunne heve et kjøp må det foreligge vesentlige mangler eller kontraktsbrudd fra selgers side. Kjøperen må også ha reklamert innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

frase

Hvordan kan jeg gå frem for å heve et kjøp?

Først bør du kontakte selgeren skriftlig og forklare problemet. Du bør kreve at mangelen utbedres eller at du får en erstatningsvare. Hvis selgeren ikke retter opp mangelen innen rimelig tid, kan du vurdere å heve kjøpet. I slike situasjoner kan det være lurt å konsultere en advokat for rådgivning og bistand.

frase

Hva er fristen for å reklamere på et kjøp?

Reklamasjonsfristen avhenger av kjøpets art og hvilken lov som gjelder. For forbrukerkjøp er fristen for å reklamere to år etter at varen ble mottatt, eller fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger. For kjøp mellom næringsdrivende er fristen for reklamasjon etter kjøpsloven normalt to år.

frase

Kan jeg kreve erstatning i tillegg til å heve kjøpet?

Ja, i noen tilfeller kan du kreve erstatning i tillegg til å heve kjøpet. Dette avhenger av om selgeren har opptrådt uaktsomt eller har misligholdt kontrakten på annen måte, og om dette har påført deg et økonomisk tap. Det er viktig å søke juridisk rådgivning for å vurdere dine muligheter i slike situasjoner.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454