Heve kjøp: Slik hever du et kjøp enkelt (kjøpsloven m.m.)

I mange tilfeller er det aktuelt å få hevet et kjøp. I denne artikkelen vil vi forklare deg hvordan du kan heve et kjøp, og hvilke regler som gjelder.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Heving av et kjøp vil si at kjøpsavtalen bli annulert og både penger og ytelse tilbakeføres. Har du for eksempel kjøpt og betalt for en båt, vil du få pengene tilbake mot at du leverer tilbake båten.

Hovedregelen innenfor kjøpsretten er at en kjøpsavtale skal opprettholdes. Er det en mangel ved varen som er kjøpt, skal den helst rettes opp ved prisavslag eller reparasjon av varen.

Kjøper kan likevel kreve å få hevet kjøpet dersom mangelen er vesentlig. Hva som ligger i vesentlighetskravet vil vi komme nærmere tilbake til litt lengre nede i artikkelen.

Flere forskjellige lover

Først er det viktig vite litt om hvilke lover vi har i kjøpsretten i Norge. Dette har blant annet innvirkning på vilkårene for heving av kjøp.

Kjøpsloven er utgangspunktet for alle kjøp og salg i Norge, med mindre en annen spesiallov kommer til anvendelse. Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven er en spesiallov som kommer til anvendelse der du som forbruker kjøper en vare av en næringsdrivende. Dette vil altså si dersom du som privatperson har kjøpt noe av en butikk, forhandler eller lignende. Les mer om heving av kjøp etter forbrukerkjøpsloven i denne artikkelen.

Forbrukerkjøpsloven er generelt mer fordelaktig for kjøper, da den er ment å fungere som et utvidet vern for forbrukere. Det er for eksempel enklere å heve et kjøp innenfor denne loven.

Vi har også en rekke spesiallover som kommer til anvendelse for andre typer kjøp. Av disse er sannsynligvis avhendingsloven den viktigste. Avhendingsloven gjelder for kjøp og salg av eiendom, og her oppstår det ofte mange tvister.

Andre lover som også kan være aktuelle er blant annet angrerettloven og bustadoppføringsloven. Vi skal nå forklare hvordan de enkelte lovene fungerer i forhold til å heve kjøpet. Vi skal nevne de mest vanlige tilfellene som faller innenfor hver lov, slik at du kan se hvilke regler som gjelder for deg.

Kjøpsloven

Kjøpsloven er som nevnt den alminnelige loven for alle kjøp i Norge. Typiske tilfeller som vil omfattes av kjøpsloven er kjøp og salg av mobiltelefoner, PCer, malerier, biler, sykler, båter, tilhengere, klær og lignende. Dette er bare noen enkle eksempler.

Mangelskravet

Innenfor kjøpsloven er det flere vilkår for å kunne heve et kjøp. For det første er det helt sentralt at det foreligger en mangel. Dette er inngangsvilkåret for alle krav man kan ha etter kjøpsloven. En mangel betyr at det er noe galt med varen i forhold til det som ble avtalt.

Mangelsvurderingen kan være veldig kompleks og er egentlig verdig en egen artikkel alene. Mange varer selges også “som den er”, hvilket komplisererer vurderingen ytterligere.

Det man kort kan si er at hovedvurderingsmomentet er om varen sto i forhold til kjøpers berettigede forventning av den. Man må sammenligne varen med kontrakten, eventuelle annonser, salgsbrosjyrer og avtalesituasjonen i sin helhet.

Et annet vilkår for å kunne heve er at selger ikke har evne eller vilje til å reparere mangelen. Ønsker selger å gjøre dette, har han nemlig et krav på å gjøre dette. I tillegg må du ha reklamert rettidig, hvilket vi kommer tilbake til senere i artikkelen.

Vesentlighetskravet

Det sentrale vilkåret er likevel vesentlighetskravet. Siden heving er en alvorlig beføyelse er det et ekstra vilkår om at mangelen må være vesentlig for at du skal kunne heve kjøpet.

Vesentlighetskravet består av en helhetlig vurdering der du må undersøke om varen er så mye dårligere enn man kunne vente, slik at man skal anse det som rettferdig at kjøper skal kunne heve kjøpet.

Den overordnede vurderingen er om kjøper har en rimelig grunn til å kunne si seg løst fra kontrakten. Man må veie kjøpers behov for å få tilbake pengene og eventuelt kjøpe en ny vare, mot selgers behov for å kunne si seg ferdig med kjøpet.

Alt i alt er det en samlet helhetsvurdering som blir avgjørende, men det er likevel en rekke sentrale momenter retten ofte ser hen til.

Det kanskje mest avgjørende momentet er mangelens betydning for kjøper. Har du for eksempel kjøpt en båt som viser seg å ikke kunne flyte, vil dette ha en enorm betydning for kjøpet. Er det på den andre siden kun en rift i lakken vil ikke dette ha så mye betydning for bruken av båten.

Et annet eksempel kan typisk være der du har kjøpt en bolig hvor du har poengtert at det er helt essensielt at det er en parkeringsplass. Undertiden kan dette da være av stor betydning. Jo klarere forutsetningen er formulert fra kjøper til selger, jo større vil også sannsynligheten være for å få medhold i heving av boligen.

Mangelen burde ha relativt stor betydning for kjøper får han eller hun skal kunne få medhold i å heve kjøpet. Grunnen til dette er som sagt at heving er en sterk sanksjon mot selger.

Et annet viktig moment er mangelens størrelse. Dersom mangelen utgjør en stor verdi, vil dette tale for heving. Dette momentet var spesielt viktig før, men det har blitt gått litt vekk fra det i rettspraksis. Grunnen til dette er at betydningen for kjøper egentlig er en bedre målestokk og vurderingsmoment.

Et like viktig moment er eventuelle beføyelser. Siden hovedregelen er at avtalen skal holdes, vil retten normalt legge stor vekt på om for eksempel et prisavslag vil kunne være en tilstrekkelig reaksjon. Fremtrer prisavslag som en god løsning er det sjelden du vil nå frem med et hevingskrav.

Videre er selger culpa – eller skyldgrad – også en viktig faktor. Har selger for eksempel bevisst tilbakeholdt informasjon eller gitt feilaktige opplysninger, vil han være mindre beskyttelsesverdig. Da vil det være en større grunn til å gi kjøper rett til å kunne heve kjøpet.

Dette var bare noen av de viktigste momentene. Som nevnt tidligere er det sentrale en bred helhetsvurdering av alle sakens forhold.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven kommer som nevnt til anvendelse der du som privatperson kjøper en vare av en næringsdrivende. Loven er litt mer gunstig for kjøper fordi den er ment å beskytte den antatt svakere parten forbrukeren mot den mer ressursterke næringsdrivende.

Reglene er egentlig mye av de samme som kjøpsloven i forhold til å kunne heve et kjøp. Det må blant annet her også foreligge en mangel, og kjøper må ikke ha evne eller vilje til å reparere mangelen.

Noen ting skiller seg imidlertid vesentlig fra hverandre. For det første er reklamasjonsreglene annerledes, hvilket rent praktisk kan ha veldig stor betydning. Vi skal komme tilbake til dette senere i artikkelen.

Uvesentlighetskravet

Videre er vesentlighetskravet annerledes. Mens kravet for å heve kjøpet er at mangelen er vesentlig i kjøpsloven, er kravet for å heve kjøpet i forbrukerkjøpsloven at mangelen ikke er uvesentlig. Det er altså en mye lavere terskel for å kunne heve et kjøp innenfor forbrukerkjøpsloven.

Det er flere grunner til dette. Blant annet antar man at den næringsdrivende vil ha innrettet seg mindre etter kjøpet og heller ikke vil rammes av noen særlig store konsekvenser.

For eksempel er det ikke særlig krevende for Elkjøp å selge mobiltelefonen til en annen, og de har også klart nok pengene de må gi tilbake til kjøperen. Noe annet er det ofte for den private boligselgeren som allerede har kjøpt seg en ny bolig.

Bortsett fra at det er en lavere terskel for å heve et kjøp innenfor forbrukerkjøpsloven, er vurderingen den samme. Dette betyr at man må se hen til de samme momentene som ble skissert ovenfor. Terskelen – ikke uvesentlig – er fortsatt ganske høy.

Avhendingsloven

Kjøp og salg av eiendom havner ofte i rettsystemet. Dette representerer store verdier og kan ha stor påvirkning på menneskers privatøkonomi. Av den grunn er området regulert av en egen lov; avhendingsloven. I noen tilfeller er det bustadoppføringsloven som kommer til anvendelse, dersom du har kjøpt en helt nybygget bolig.

Har du kjøpt en bolig av en annen privatperson er det derfor reglene i avhendingsloven som vil avgjøre din sjebne. Reglene her er egentlig ganske like som innenfor kjøpsloven i forhold til heving.

For det første må du kunne påvise at det forelå en mangel. Boligen må altså ikke stå til stil til kjøpers berettigede forventning. For eksempel kan selger å opplyst feil om boligen, arealet på boligen var typisk mindre enn det som ble opplyst.

Et veldig kjent tilfelle i nyere tid er sjeggkresakene, der skadedyret sjeggkre har vist seg i etterkant av kjøpet. De fleste boliger er solgt “som de er”, hvilket hever mangelskravet.  I tillegg må også ikke kjøper ha vilje eller evne til å reparere boligen.

Som i de øvrige lovene er det også et krav om at mangelen på boligen er vesentlig. Hva som ligger i vesentlighetskravet beror på en helhetsvurdering, hvor det blir de samme momentene som under kjøpsloven som blir relevante.

Reklamasjonsreglene

Noe mange ofte ikke er klar over er at det finnes relativt strenge reklamasjonsregler i alle de forskjellige lovene. Dette innebærer at du kan miste kravet ditt dersom du reklamerte for sent.

Grunnen til at disse reglene eksisterer er av hensyn til selger. Han eller hun må få anledning til å sikre bevis, innrette seg på at handelen har fått fint gjennom, og lignende.

Kjøpsloven

Innenfor kjøpsloven er det et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Uttrykket “burde oppdaget” mangelen innebærer at reklamasjonsfristen faktisk kan begynne å løpe før du har oppdaget den, dersom du burde ha lagt merke til den.

Hva som ligger innenfor rimelig tid må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering av alle sakens forhold. Var det for eksempel noe som tilsa at du burde sagt fra fort vil fristen bli kortere. Normalt sier man at fristen ligger på rundt 2 uker.

Forbrukerkjøpsloven

Innenfor forbrukerkjøpsloven er reglene litt mildere mot kjøper. Her har du faktisk hele 2 måneder på å si fra, uavhengig av om du reelt sett burde sagt fra før. Grunnen til denne regelen er for å beskytte forbrukeren, da reklamasjonsreglene generelt kan fungere som en felle.

Har du for eksempel kjøpt en mobiltelefon på Elkjøp, eller en stol fra Ikea, vil du alltid ha 2 måneder på deg fra å reklamere etter at du oppdaget mangelen. Her fungerer det altså heller ingen “burde oppdaget” mangelen regel.

Avhendingsloven

Etter avhendingsloven er også regelen at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid vil være en stund lenger enn kjøp av annet løsøre, da boligkjøp dreier seg om store verdier.

Høyesterett har uttalt at reklamasjonstiden normalt er mellom 2-3 måneder etter at man oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Det er altså viktig å være klar over disse reklamasjonsreglene, da de er helt avgjørende å følge dersom du vil nå frem med kravet ditt. Dersom du er usikker på om du har reklamert innenfor tidsfristen, lønner det seg som oftest ikke å si noe om dette, da selger er nødt til å bevise dette.

Alternativer til å heve kjøpet

Mange ønsker øyeblikkelig å heve kjøpet i det de finner en feil med det de har kjøpt. Vær imidlertid klar over at dette ofte er veldig vanskelig og også lite diplomatisk.

Det aller mest smidige er som oftest å komme til en mellomløsning hvor begge parter er fornøyde, men dette er dessverre oftere lettere sagt enn gjort.

Dersom du ikke tror du får medhold i et krav om heving er det viktig å være klar over at det er mange andre krav du kan få medhold i hvor terskelen er mindre. Blant annet kan du få mehold i krav om prisavslag eller retting.

Da vil du enten få penger av selger eller han vil måtte betale for at mangelen repareres. For begge disse beføyelsene er det i utgangspunktet kun et vilkår om at det foreligger en mangel. Slikt sett blir dette oftere lettere kamper å kjempe enn å kreve å heve kjøpet i sin helhet.

Bruk advokat til å heve kjøpet

Dersom saken dreier seg om større verdier kan det av og til lønne seg å benytte seg av en advokat. Innenfor kjøpsretten har du også ofte krav på å få dekket store deler av advokatutgiftene, dette er typisk ved kjøp av eiendom, kjøretøyer og lignende.

Dersom du fyller ut skjemaet under vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater som har erfaring innenfor kjøpsrett. Dette er naturligvis helt gratis og uforpliktende.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende