Bilde

VANLIG Å VILLE KLAGE: Ved kjøp av bolig kan man oppdage skjulte feil og mangler som selgeren ikke opplyste om.

Skjulte feil og mangler på bolig: Alt du trenger å vite om klagen

Sist oppdatert: 8. mai 2024

Det er høye forventninger og store investeringer involvert når du kjøper en bolig. For privatpersoner er dette blant de største økonomiske avgjørelsene man kan ta, og skuffelsen er derfor stor når boligen ikke er som du trodde. I verste fall kan feil ved boligen føre til store økonomiske tap.

I denne artikkelen kan du lese mer om fremgangsmåten hvis du finner skjulte feil og mangler på en bolig du har kjøpt.

Kort oppsummering

 • For at du skal kunne klage på et boligkjøp, må boligen ha en mangel. Mangel innebærer at den ikke samsvarer med det som ble avtalt på kjøpstidspunktet.
 • Hvis boligen har en mangel, må du gi beskjed til selgeren innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Siste frist er 5 år etter kjøpet.
 • Ved mangel kan du kreve retting, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Hvilke regler gjelder?

Reglene for boligkjøp kan virke omfattende og kompliserte ved første øyekast, og det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Vi skal derfor prøve å forklare deg fremgangsmåten så enkelt som mulig.

Når du oppdager skjulte feil og mangler ved boligen du har kjøpt, får du noen rettigheter eller krav du kan stille til selgeren. Blant disse har vi prisavslag, erstatning, retting av feilen eller i verste fall heving av kjøpet. Det skal mye til for at et boligkjøp kan heves, men det er i noen tilfeller aktuelt.

For at du skal ha krav på noen av disse mulighetene, må disse vilkårene være oppfylt.

 1. Det må foreligge en mangel
 2. Du må ha reklamert tidsnok

Videre kan du lese om hva som utgjør en “mangel” og hvilke reklamasjonsfrister som gjelder. Du kan også lese mer om hvilke krav du kan rette mot selgeren.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

1. Det må foreligg en mangel

Det er hovedsakelig avhendingsloven som regulerer tvister ved kjøp og salg av bolig. Om du har kjøpt nybygg, er det bustadoppføringslova som gjelder.

Etter avhendingsloven og alminnelig kjøpsrettslig regler, må det foreligge en mangel ved boligen for at du skal ha krav mot selgeren.

Hva er en mangel?

Utgangspunktet er at boligen har en mangel hvis den ikke står i samsvar med avtalen du og selgeren inngikk.

I dag er det vanlig å selge boliger “som de er”. Et slikt forbehold gjør at selgeren i en viss grad kan forsikre seg mot skjulte feil og mangler du finner i etterkant. Hvis boligen selges “som den er”, er det viktig at du undersøker den nøye før du kjøper den. Her vil det også være lurt å tegne en boligkjøperforsikring, sånn at du får hjelp hvis boligen ikke er slik den skal. Det er viktig å være klar over at en avtale om boligkjøp er bindende, så man kan ikke angre seg ved boligkjøp. Fra 2022 endret reglene seg, og det stilles større krav til at selgeren tar ansvar for skjulte feil og mangler.

Sentrale vurderingsmomenter

For å avgjøre om boligen har en mangel, er det en rekke faktorer som inngår i helhetsvurderingen. Spørsmålet er om boligen samsvarer med det du med rimelighet kunne forvente ved kjøpet.

Hvilke forventninger du har til boligen, bygger på avtalesituasjonen, boligens stand, boligens alder, utsagn fra selger/megler, og lignende. I utgangspunktet vil alle forhold ved avtalen være relevante å trekke inn.

Har du for eksempel kjøpt en helt ny bolig vil det være mindre grunn til å forvente skjulte feil og mangler enn ved kjøp av en gammel og sliten bolig med oppgraderingsbehov. Der har du naturligvis andre forventninger til boligens stand.

Størrelsen på skjulte feil og mangler vil også være av betydning for hva du kan kreve. Den økonomiske konsekvensen vil også spille inn.

MER KRAV TIL NYE BOLIGER: Kjøper du en ny bolig vil kravene være langt høyere enn om boligen var gammel. Grunnen til dette er at kjøper har en større forventning ved slike kjøp. Hva som står i kontrakten er naturligvis avgjørende.

Mangel på grunn av opplysningssvikt

Boligen har en mangel hvis det foreligger opplysningssvikt fra selgeren eller megleren sin side.

Det er to forskjellige måter det kan foreligge en opplysningssvikt.

 1. For det første foreligger det en opplysningssvikt hvis selgeren har gitt uriktige opplysninger på visning, i annonse eller lignende. For eksempel forteller selgeren deg på visningen at kjøkkenet er helt nytt, mens det i realiteten er 25 år gammelt og har store råteskader.
 2. Det kan også foreligge en opplysningssvikt dersom selgeren tilbakeholder informasjon som han eller henne kjente, eller burde ha kjent til. Eksempelvis vil det være en opplysningssvikt hvis selgeren holder tilbake informasjon om skadedyr i kjelleren fordi han vet at det påvirker budrunden.

Særlig om skadedyr

I det siste har det vært veldig mange saker om skadedyr i media. Ingenting er så skuffende som å finne skadedyr som skjeggkre i boligen man har kjøpt, siden det ofte må mye arbeid og utgifter til for å bli kvitt dem. De gjør også at andre ikke ønsker å flytte inn i boligen, og reduserer derfor verdien kraftig.

Ut fra praksis hittil, har du gode muligheter for å vinne frem med krav basert på skjeggkre-funn i boligen. Det er 8 tingrettsdommer som vurderer skjeggkre som mangel, og flertallet slår fast at skjeggkre er en vesentlig mangel ved eiendommen. Et funn av skadedyr vil derfor kunne resultere i prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet, avhengig av situasjonen.

Merk at selv om flere av dommene gir kjøperen medhold ved funn av skjeggkre, er det ingen automatikk i at skadedyr resulterer i at du får prisavslag eller erstatning. Det gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, og avgjørelsen er et resultat på saken i sin helhet.

Har selger opplyst om at det kan være skadedyr i boligen vil det naturligvis ikke være noen mangel dersom du i ettertid finner skjeggkre.

Videre må det dreie seg om en alvorlig situasjon for at du skal få medhold i kravet. Skjeggkre gjør minimale skader i boligen, men blir ofte mange og er uønsket. Hvis du finner andre typer insekter, for eksempel edderkopper, vil saken kunne ende annerledes. Hvis det er mulig å fjerne skadedyrene gjennom enkle inngrep, vil en naturlig løsning være at selger dekker kostnadene for dette.

2. Du må ha reklamert tidsnok

For å kunne kreve noe av selgeren, må man overholde to ulike reklamasjonsfrister. Reklameres det på feil og mangler etter fristens utløp, vil du ikke ha noen krav mot selgeren. Det er derfor veldig viktig at du gir selgeren beskjed om feil så snart du kan.

Det er 2 typer reklamasjonsfrister:

 • Absolutt reklamasjonsfrist
 • Relativ reklamasjonsfrist

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år etter at du overtok boligen. Etter dette kan du ikke gjøre mangler gjeldende. Det kan likevel gjøres unntak der det er snakk om grove lojalitetsbrudd fra selgerens side.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må si ifra “innen rimelig tid” etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget en mangel.

Hva som anses som “rimelig tid” vurderes ut fra en helhetsvurdering i den konkrete saken. Hvor alvorlig mangelen er, hvor sterk oppfordring det var til å melde fra om mangelen, og om du burde ha oppdaget mangelen tidligere vil være elementer i vurderingen.

Etter Høyesterettspraksis har du lengre tid til å reklamere ved boligkjøp enn ved kjøp av andre ting. Praksisen tilsier en frist på omlag to måneder, men den kan være kortere hvis saken tilsier det.

Det anbefales på det sterkeste at du tar kontakt med selgeren med en gang du oppdager en feil. Nøyaktig hva feilen er, er ikke nødvendig å si noe om. Du kan rette en nøytral reklamasjon, der du opplyser at du mener det foreligger en mangel, og at du skal utbedre saken for å finne ut hva som er galt. Her kan du også komme med et krav om at den aktuelle mangelen vil rettes av selger hvis det blir aktuelt. På denne måten har du reklamert innen fristen, selv om du ikke er sikker på hva feilen er. I noen tilfeller må du spesifisere mangelen, men det går vi ikke inn på her.

Når du skal reklamere, burde du gjøre det skriftlig. På denne måten kan du bevise når reklamasjonen ble sendt, og hva den inneholdt. En e-post eller et brev er gode måter å sende en reklamasjon til selger. Ved brev vil det være en fordel å ta en kopi, slik at brevet ikke kastes.

Les også

Feil og mangler på nybygg

Hvilke muligheter har du?

Videre forutsettes det at det er en mangel ved boligen du har kjøpt.

Når boligen har en mangel, har du en rekke alternativer.

 • Retting av mangelen
 • Prisavslag
 • Erstatning
 • Heving

Retting

I utgangspunktet har selger krav på å få rette opp mangelen. Retting vil innebære at selger reparerer mangelen, slik at boligen blir i samme stand som avtalen tilsier. Hvordan boligen skal være etter avtalen må tolkes ut fra avtalen i sin helhet. Her vil blant annet salgsannonser, utsagn fra selgeren, og andre forhold rundt avtalesituasjonen være relevant.

Unntaket for selgerens krav på retting, er hvis dette medfører en vesentlig ulempe for deg.

Prisavslag

En av de vanligste reaksjonene og løsningene på skjulte feil og mangler, er at du får et prisavslag slik at prisen på boligen samsvarer med tilstanden den er i. For mange selgere er dette en enklere løsning enn å utbedre feilen, og reparere den på egenhand.

Hvor stort prisavslag du får, avhenger av mangelens betydning for boligens verdi. Denne utregningen gjøres som regel av takstmann eller andre fagfolk som er eksperter på den aktuelle feilen det er snakk om.

Heving

Heving er den mest inngripende reaksjonen overfor selger som finnes i avhendingsloven og kjøpsretten for øvrig. Heving av boligkjøpet betyr at begge parter stilles som om avtalen aldri skjedde. Du gir tilbake boligen, mot at selgeren tilbakefører kjøpesummen.

En heving av et boligkjøp vil være en særlig inngripende reaksjon mot selgeren. Som oftest har han eller henne kjøpt en ny bolig, og vil ikke ha økonomi til å sitte på to boliger samtidig. For privatpersoner vil en heving av boligkjøp medføre store økonomiske konsekvenser, og det er derfor en høy terskel for at heving gjennomføres.

For at kjøper skal få heve boligkjøpet, må det være et “vesentlig mislighold” av kontrakten. Dette betyr at mangelen må være så stor at den kvalifiserer til at heving er en rettferdig reaksjon. Vurderingen blir om du har rimelig grunn til å si deg løst fra kontrakten. Selger kan i utgangspunktet heller ikke trekke seg fra boligsalget.

Relevante vurderingsmomenter her vil være hvor stor betydning mangelen har for deg, om det finnes andre løsninger som er mindre inngripende (prisavslag, erstatning, retting), mangelens økonomiske betydning, og hvor lang tid det har gått siden avtalen ble ferdigstilt. Det er også relevant om selgeren kan bebreides for mangelen, og hvor stor påvirkning heving vil ha på selgeren.

Erstatning

Formålet med de øvrige reaksjonene er å gjenopprette den økonomiske balansen i avtalen, mens erstatning skal kompensere for andre økonomiske tap som kjøperen har som følge av mangelen.

Erstatning er i mange tilfeller en tilleggsreaksjon, der du kan få tilkjent erstatning i tillegg til eventuelt prisavslag, retting eller heving. I mange tilfeller vil erstatningen skyldes utgifter du har til former som utbedrer hva slags mangel det er snakk om, tap av leieutgifter, midlertidige løsninger, og andre økonomiske tap som mangelen medfører. Her er det verdt å merke seg at du har en tapsbegrensningsplikt. Du kan ikke flytte inn på den dyreste hotellsuiten på grunn av skjeggkre i kjelleren, for så å forvente at selgeren erstatter dette.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advokathjelp til å heve kjøpet

Kjøp og salg av eiendom innebærer ofte store verdier, og det kan være lurt å rådføre seg med en advokat for å sikre at sine interesser ivaretas på best mulig måte.

Saksforholdene er ofte kompliserte, og lovverket er omfattende. Det er mange advokater som spesialiserer seg innen eiendom og kontrakter, og flere forsikringer dekker utgifter til advokathjelp.

Ved å fulle ut skjemaet på nettsiden, blir du kontaktet av 3 advokater som har erfaring med eiendomstvister. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du kan sammenligne tilbudene slik at du finner advokaten som passer deg best.

Få svar på ofte stilte spørsmål om boligkjøp

frase

Når kan man reklamere på skjulte feil og mangler?

Kjøperen kan reklamere på skjulte feil og mangler innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen er som hovedregel fem år fra overtakelsen, men kan være to år for brukte boliger solgt "som den er".

frase

Hvilke rettigheter har man som kjøper ved skjulte feil og mangler?

Ved skjulte feil og mangler kan kjøperen ha rett til prisavslag, erstatning, eller i alvorlige tilfeller heving av kjøpet. Rettighetene avhenger av mangelenes omfang og betydning, samt hvorvidt selgeren kan holdes ansvarlig.

frase

Hva er selgers ansvar ved skjulte feil og mangler?

Selgeren har ansvar for skjulte feil og mangler dersom boligen er i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente basert på avtalen og omstendighetene rundt salget. Selgerens ansvar kan også omfatte mangler som skyldes feilaktige eller mangelfulle opplysninger gitt i salgsprosessen.

frase

Hvordan kan man unngå konflikter ved skjulte feil og mangler?

For å unngå konflikter ved skjulte feil og mangler, bør både kjøper og selger være nøye med å gjennomføre en grundig besiktigelse av boligen og sørge for god kommunikasjon under salgsprosessen. Kjøper bør også vurdere å engasjere en takstmann eller bygningssakkyndig for å få en grundig vurdering av boligens tilstand.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454