Kan selger trekke seg fra boligsalg?

Sist oppdatert: 02. Nov, 2022

  Ved kjøp og salg av bolig er det flere faktorer som spiller inn. Hjemmet er for de fleste den største investeringen de gjør i livet, og det er mange følelser og forventninger tilknyttet handelen. Som oftest hører man om kjøpere som ønsker å trekke seg fra boligsalg, men dette kan også gjelde for selgere.

  Noen ganger kan det hende at selgeren ikke lenger ønsker å flytte, eller at det har oppstått problemer med å finne et nytt hjem.

  I denne artikkelen kan du lese mer om selgerens mulighet til å trekke seg fra boligsalget.

  Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. Dersom kjøperen og selgeren har inngått en bindende avtale, skal denne holdes. At du angrer på boligen du har kjøpt, er ikke nok til at du kan gå fra avtalen om salg på din gamle.

  For at du skal kunne gå fra avtalen, må det foreligge omstendigheter som gjør at avtalen kan kjennes ugyldig. Dette kan du lese mer om videre i artikkelen.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Når er en avtale bindende?

  For at selger skal trekke seg fra boligsalg må være en bindende avtale for salget. Når kjøperen har gitt et bud som selgeren har akseptert, er avtalen om salget av boligen bindende.

  • Som kjøper er du bundet ensidig av avtalen før selgeren har akseptert, eller avslått budet. Hvis du byr på flere boliger samtidig, risikerer du at du er bundet av flere avtaler. Det anbefales på det sterkeste at du aldri byr på mer enn en bolig av gangen, med mindre du har planer om å kjøpe flere.

  På samme måte vil selgeren være ensidig bundet dersom det gis et mattilbud. Avtalen er ikke bindende for begge parter før mottilbudet er akseptert av kjøperen.

  Det er urovekkende mange som ikke forstår når de har inngått en bindende avtale, og hva den inneholder. Flere misforståelser rundt hvilke gjenstander som omfattes av handelen oppstår også, særlig om hvitevarer og andre møbler er inkludert i prisen.

  Alt i alt er svaret at selgeren kan trekke seg fra salget av boligen frem til en bindende avtale er inngått. Dersom selgeren angrer seg etter at budrunden har begynt, vil han stå fritt til å trekke seg fra handelen så lenge ingen bud er akseptert.

  Slik kan selger trekke deg etter avtalen er inngått

  Som nevnt vil en bindende avtale ikke kunne brytes. Likevel er det alltid unntak og nyanser i lovverket, og i dette tilfeller fremkommer unntakene i avtalefriheten, ugyldig avtaleinngåelse, forsinkelse i betaling, og reglene om re Integra.

  Med andre ord er det få muligheter for å trekke deg fra boligsalget, men loven har noen åpninger. Videre i artikkelen kan du lese om de 4 unntakene nevnt i avsnittet over.

  Norsk avtalefrihet

  I Norge har vi avtalefrihet, og dette innebærer at du kan inngå avtale med hvem du vil, om hva du vil, så lenge det er innenfor lovens rammer.

  Gjennom avtalefriheten kan du ytre et ønske til kjøperen at du vil trekke deg fra boligsalget. Om selgeren godtar dette ønsket, har det oppstått en ny avtale om oppløsning av boligsalget. Om kjøperen avslår ønsket ditt, vil avtalen om salget fremdeles være bindende.

  Det er ytterst sjelden at situasjoner som denne oppstår. Likevel kan det hende at kjøperen også angrer på handelen, eller at de sliter med finansiering av boligen, Det kan også hende at de har funnet en bolig som passer dem bedre, og at de derfor er villige til å gå fra avtalen slik at de kan by på det andre objektet.

  Poenget er at selgeren og kjøperen kan avtale en ordning dersom dere ønsker det.

  Ugyldig avtaleinngåelse

  Et annet unntak der selger kan trekke seg fra boligsalg er om avtalen er inngått på en ugyldig måte, eller at innholdet må gjøre avtalen ugyldig. Som regel gjennomgås boligprospekter og kontrakter av en advokat eller jurist på området, så avtalens innhold vil sjeldent være grunnlag for ugyldighet. Videre tar vi derfor utgangspunkt i ugyldig inngåelse av avtalen.

  Avtalen om boligsalget vil være ugyldig dersom selgeren ble tvunget, truet eller utnyttet på en måte som førte til boligsalget. Som regel er det sjeldent at slike situasjoner oppstår, men noen ganger kan det være tilfellet. I så fall forventes det at selgeren gir beskjed så snart trusselen er over. Om det tar 10 år før kravet om ugyldig avtale på grunn av tvang eller trusler gjøres, blir det vanskelig å akseptere dette.

  Dessuten er heller ikke utnyttelse og dårlig forretningsskikk gode nyheter for kjøper. Selger kan nemlig trekke seg fra boligsalg dersom disse kan påvises. For eksempel vil utnyttelse av eldre falle inn under denne kategorien. Dersom en eldre, dement person selger en bolig med prisantydning på 5 millioner til naboen for 2 millioner, kan det være at utnyttelse av den eldres tilstand har skjedd.

  Avtaler skal derimot i utgangspunktet holdes, og terskelen er høy her. Derfor skal det ligge til grunn enten en klar tvang eller utnyttelse for at selge skal kunne trekke seg fra boligsalget. Dersom den ene parten har profesjonell status, vil terskelen senkes noe.

  Forsinket betaling

  Det er også mulig for selger å trekke seg fra boligsalg dersom betalingen fra kjøper er forsinket. Her legges det til grunn at forsinkelsen må være av en slik karakter at det er til ulempe for selger. I en tidligere sak i Høyesterett ble det bestemt at 6 uker forsinket betaling av andelen som skulle betales kontant ved et boligkjøp var grunnlag for at selgeren kunne trekke seg.

  Allikevel kan dette fremskyndes, da selger for eksempel kan være involvert i en handelsprosess av sin nye bolig. I et slikt tilfelle vil han eller henne ha behov for pengene fra sitt eget boligsalg for å kunne legge inn bud. Om selgeren ikke får pengene i tide, vil dette kunne være grunnlag for å heve avtalen.

  • Merk! Som kjøper kan du ikke bare la være å betale for at avtalen heves. Du vil være erstatningsansvarlig for merkostnadene dette medfører. Summen av flere visninger, potensielt ny taksering, prospekter, utgifter til megler, og en eventuell prisdifferanse mellom ditt bud og vinnende bud i ny budrunde kan bli stor.

  Situasjoner der kjøper er forsinket med sin betaling oppstår med jevne mellomrom. Det må derimot som nevnt være en betraktelig forsinkelse i utgangspunktet, og da er det ofte et resultat av at kjøper ikke har midlene til å gjennomføre kjøpet. Et annet alternativ er at kjøper betaler i utenlandsk valuta. Andre forsinkelser enn betaling kan for øvrig også tolkes som grunnlag for heving av boligkontrakten.

  Re integra

  Re integra er en unik regel, der bindende avtaler kan annulleres før motparten har innrettet seg etter den. Et ønske om å gå fra bolighandelen kan oppstå på grunn av forhold som skjer i etterkant av avtaleinngåelsen, for eksempel dersom en av partene ikke kan flytte likevel på grunn av sykehusinnleggelse.

  Det sentrale ved re integra er at motparten ikke har innrettet seg etter avtalen. Om kjøperen har solgt sin gamle bolig og flyttet inn, vil han anses som å ha innrettet seg etter den.

  En bolighandel som ugyldiggjøres på grunn av re integra forekommer svært sjeldent.

  Hva er mest sannsynlig?

  Samtlige grunnlag for selger å trekke seg fra boligsalg hører med til sjeldenhetene. Dette er tross alt en stor avgjørelse, og så snart både kjøper og selger har bestemt seg vil de færreste ønske å gå fra avtalen. Det hender likevel at en av partene angrer seg, men så lenge dette ikke er gjensidig vil det ikke ha betydning for handelen.

  Den vanligste av de overnevnte grunnene, er at det oppstår feil med kjøperens finansiering. Likevel vil flere meglere kreve at finansiering er i orden før bud legges inn. I så fall vil finansieringsproblemer ofte ha bakgrunn i at kjøperen har lagt inn bud på flere boliger samtidig.

  Det er mulig for selger å trekke seg fra boligsalg

  Som nevnt finnes det altså 4 muligheter for selger til å trekke seg fra boligsalg. Disse unntakene finner vi i avtalefriheten, ugyldig avtaleinngåelse, forsinkelse i betalingen, og den spesielle regelen om re integra. Utgangspunktet er derimot at en bindende avtale ikke skal brytes, og terskelen er veldig høy for at avtalen kan annulleres.

  Dersom du har godtatt et bud på din bolig, men ønsker å trekke deg, er det likevel håp. På grunn av de strenge kravene, anbefales det at du tar kontakt med en advokat for å få en vurdering av hvilke muligheter du har. Advokaten kan også bistå i megling med motparten, og ved en eventuell sak i domstolene.

  Uavhengig av grunnen til at du vil trekke deg fra handelen, vil en advokat kunne sikre at din sak ivaretas så godt det tar seg gjøre.