Forbrukerkjøpsloven: Alt du trenger å vite (heve kjøp m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Kjøp og salg av varer skjer hver dag, og i de fleste tilfeller er man tilfreds med tingen man tar med seg hjem. Likevel hender det at du er så misfornøyd at du ønsker å heve kjøpet. I noen tilfeller er dette også mulig etter reglene i forbrukerkjøpsloven.

  Når du hever et kjøp vil du få igjen pengene dine mot at du leverer tilbake varen.

  I denne artikkelen kan du lese mer om mulighetene for å heve et kjøp etter forbrukerkjøpslovens regler.

  • Tips! De fleste butikker har i dag gode retur- og angremuligheter. Før du krever å heve kjøpet i butikken kan det være en fordel å undersøke deres retningslinjer for bytte og retur på nettsiden, eller ved å ringe til kundeservice. Som regel tar det seg ordne allerede her.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

  Forbrukerkjøpsloven gjelder kun i tilfeller der kjøper er en privatperson og selger er næringsdrivende. Kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende reguleres av kjøpsloven. Les mer om heving av kjøp etter kjøpsloven i denne artikkelen.

  Hva er vilkårene for heving i forbrukerkjøpsloven?

  Kort forklart er vilkårene for heving i forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel. En mangel innebærer at varen ikke står til de forventningene som følger av avtalesituasjonen og handelen. Videre er det presisert at mangelen ikke kan være uvesentlig for deg som kjøper. Dersom retting, omlevering eller prisavslag vil løse konflikten, vil som oftest resultatet bli en av disse.

  Videre skal vi gå gjennom de forskjellige vilkårene hver for seg, slik at det blir enklere å forstå innholdet i hevingsreglene.

  Utgangspunktet er retting eller omlevering

  Mange tenker at det å heve kjøpet er fritt frem, så lenge det er noe galt med varen de har kjøpt. Dette er ikke alltid tilfellet, siden heving er en unntaksbestemmelse fra utgangspunktet om at avtaler skal holdes. Etter loven er det derfor ønskelig å løse konflikten gjennom tiltak som gjør at avtalen fremdeles holdes.

  Blant tiltakene som opprettholder avtalen er retting og omlevering. Derfor slår forbrukerkjøpsloven § 29 og § 30 at utgangspunktet er at forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen, eller leverer en tilsvarende ting.

  Dersom omlevering volder selgeren urimelige kostnader eller er umulig vil selger ha krav på å få rette mangelen istedenfor å levere en ny vare. Slik avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid.

  • I noen tilfeller vil det ikke være mulig å omlevere en tilsvarende vare. Det kan tenkes at varen er av en eldre, unik modell, eller at varen er sjelden eller en antikvitet. I disse tilfellene må varen enten repareres, eller kjøperen tilbys et prisavslag. Noen ganger kan også heving være eneste muligheten.

  I utgangspunktet er det altså ikke fritt frem for å kreve at et kjøp heves. I de fleste tilfeller er det retting eller omlevering som vil være løsningen på konflikten.

  Om du for eksempel har kjøpt en ny bil med noen skavanker, er veien lang for å nå frem med et krav om heving av kjøpet.

  Hva ligger i mangelskravet?

  Dersom kjøperen skal ha noen krav mot selger må det foreligge en mangel. Dette gjelder ikke bare i forbrukerkjøpsloven, men i kjøpsretten i sin helhet. Dette vil si at du ikke kan kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning dersom det ikke foreligger en mangel.

  Som nevnt tidligere, er en mangel et avvik mellom varens faktiske tilstand og tilstanden du forventer som følger av avtalen eller kjøpskontrakten.

  Mangelskravet blir som oftest delt inn i to forskjellige mangelstilfeller, innholdsmangler og opplysningsmangler. En innholdsmangel vil si at det er noe galt med varen ut fra det som er avtalt. En opplysningsmangel vil si at det er gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger om varen.

  Innholdsmangler

  Forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16 oppstiller en rekke krav til kvaliteten på varen. Etter § 15 skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Hvis ikke annet følger av avtalen skal tingen også passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper og lignende.

  Det absolutt viktigste er imidlertid å spørre seg om varen er i samsvar med forbrukerens berettigede forventning ut fra avtalesituasjonen i sin helhet. Gjennom handelen vil selgeren gi deg en forventning om varen, for eksempel gjennom produktsiden i deres nettbutikk eller utstilling i butikken. Du vil også gjøre deg et inntrykk gjennom samtaler med selgeren, salgskontrakten, og eventuelt ved å prøve gjenstanden. Alle disse momentene vil gi deg en forventning om varen og dens tilstand.

  Har forbrukeren skapt seg en normal forventning (som de fleste ville gjort) ut fra selgers handlinger, og varen ikke samsvarer med dette, er dette et godt holdepunkt for at det sannsynligvis foreligger en mangel.

  Opplysningsmangler

  Forbrukerkjøpsloven § 16 oppstiller også strenge regler for selgers opplysninger, ved uriktige og tilbakeholdte opplysninger.

  Etter § 16 bokstav b vil det foreligge en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen og dens bruk. Selgeren må eventuelt motbevise at disse opplysningene ikke har hatt innvirkning på kjøpet, eller at opplysningene er gitt på en tydelig måte. Det er i alle parters favør at eventuelle tilleggsopplysninger gjøres skriftlig i kjøpekontrakten.

  Dette er altså såkalte uriktige opplysninger. Merk at det siste innvirkningskriteriet ikke er særlig strengt. Det holder at opplysningen har påvirket for eksempel pris eller andre avtalevilkår. Det er heller ikke noe krav om skyld fra selgers side. Trodde selger opplysningen var aldri så ubetydelig, vil det likevel foreligge en mangel.

  Etter § 16 bokstav c vil det foreligge en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet

  Dette er altså tilbakeholdelse av opplysninger. Her er det et krav om at selger burde eller kjente til opplysningen. Heller ikke her er innvirkningskravet strengt. Slike tilfeller er særlig praktiske ved kjøp og salg av biler, båter, campingvogner og lignende, som omsettes i et voldsomt volum i Norge.

  Kravet om ikke uvesentlighet

  Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at du kan heve avtalen fremfor prisavslag hvis mangelen ikke er uvesentlig.

  Kravet i forbrukerkjøpsloven er lavere enn i kjøpsloven, der vilkåret er at mangelen er “vesentlig”.

  Igjen vil det bero på en helhetsvurdering hvorvidt mangelen ikke er uvesentlig. På generelt grunnlag kan en si at det må være en mangel med en viss betydning, og at denne ikke kan være uviktig for din bruk av tingen. Om du har kjøpt en rød kjole til en gallamiddag, vil det være av betydning dersom den er oransje eller rosa. Det vil derimot være uviktig hva slags design det er på fyrstikkesken.

  Utgangspunktet for vurderingen er om du har rimelig runn til å si deg løst fra kontrakten etter en helhetsvurdering av avtalesituasjonen. Det mest sentrale vil derfor være mangelens betydning for deg. Om du har gitt uttrykk for viktige faktorer ved handelen, vil varen som oftest ha en mangel om den ikke tilfredsstiller dine ønsker. En mangels betydning vil derfor variere fra kjøper til kjøper.

  En annen viktig faktor er hvor stor mangelen er. En større økonomisk verdi vil gi deg større grunn til å heve kjøpet. Verdien ses som regel i lys av tingens verdi etter kontrakten, eller i lys av hva en tilsvarende gjenstand er verdt.

  Et tredje viktig vurderingsmoment er om selgeren har opptrådt ved egen skyld. Dette kan for eksempel være villedende eller tilbakeholdte opplysninger under handelen. En slik opptreden vil i seg selv tale for at du burde få heve kjøpet. Feil som selgeren ikke kunne forutse vil ikke være noe selgeren kan bebreides for.

  Som oftest vil det også være av betydning hvor stor innvirkning en heving av kjøpet vil ha på selgeren. Likevel er selgeren som oftest en etablert næringsdrivende og har økonomi og ressurser til å ta imot gjenstanden og evt. videreselge den til en lavere pris. Det er mer nærliggende å gi selgeren tapet mangelen medfører, enn deg som forbruker. Her er det viktig å ikke legge for mye vekt på selgerens økonomi, da dette vil stride mot likhet for loven – prinsippet.

  De overnevnte vurderingsmomentene er blant de vanligste, men alle faktorer i handelssituasjonen vil som nevnt være av betydning.

  Slik reklamerer du ved heving

  Når du har oppdaget at det foreligger en mangel og har bestemt deg for å kreve heving, må dette videreformidles til selgeren. For din egen skyld burde denne formidlingen gjøres skriftlig, slik at du kan bevise i etterkant at du reklamerte tidsnok. I brevet, e-posten, eller meldingen er det nødvendig med en beskrivelse av mangelen, og at du ønsker å heve kjøpet.

  Reklamasjonsfristen

  I forbrukerkjøpsloven er det to reklamasjonsfrister du må holde deg innenfor.

  • Den første er den relative reklamasjonsfristen som sier at du må reklamere “innen rimelig tid” etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Denne er aldri mindre enn 2 måneder. Merk likevel at fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du burde ha oppdaget mangelen. I flere tilfeller er dette allerede fra da du bruke tingen for første gang.
  • Den andre er den absolutte reklamasjonsfristen på 2 eller 5 år, avhengig av om varen er ment å vare lenger enn 2 år eller ikke. Etter den absolutte reklamasjonsfristen vil du ikke kunne rette krav mot selgeren, selv om du reklamerer “innen rimelig tid”.

  Selv om to måneder kan virke lenge, er det mest ryddig å reklamere med en gang. Om du venter for lenge kan dette få konsekvenser for din tapsbegrensningsplikt dersom mangelen bli verre etter langvarig bruk uten reparasjon.

  Enklere å kreve retting eller omlevering

  De fleste ønsker å heve kjøpet når de oppdager en feil med varen. Om selgeren ikke går med på dette, kan det være enklere å kreve retting eller omlevering. I disse tilfellene vil du få varen du har krav på, uten den samme risikoen for å tape saken. Det er lavere terskel for å kreve retting og omlevering enn heving.

  De fleste næringsdrivende vil ofte ha en høy terskel for å la deg heve kjøpet fremfor å rette mangelen for deg, da de i disse tilfellene vil sette presedens for at andre kunder kan gjøre det samme. Derfor burde du vurdere om det er nødvendig å gå inn i en prosess med et hevingskrav, heller enn å la selgeren ordne opp.

  Når du krever heving vil du gå litt “i motvind”, siden lovens utgangspunkt er at avtalen skal holdes. Om du derimot krever retting eller omlevering vil du ha loven i ryggen.

  Kontakt advokat for spørsmål om heving

  Ved å fylle ut skjemaet på denne nettsiden, vil du bli kontaktet av 3 advokater som gjerne bistår i din sak. Å fylle ut skjemaet er gratis og uforpliktende. Etter kontakt med advokatene kan du selv velge om du ønsker å benytte deg av dem, eller om du velger å la være.

  Sist vil vi understreke at de fleste næringsdrivende ønsker å løse saken uten å gå rettens vei. Det er derfor i din interesse å opptre høflig og hyggelig, slik at konflikten oppleves som ryddig for begge parter.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva innebærer det å heve et kjøp?

  Å heve et kjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Har partene oppfylt plikten må kjøper returnere varen mens selger må levere tilbake pengene. At kjøpet heves innebærer dermed at avtalen regnes som om den ikke er inngått. Kjøper kan måtte betale for eventuell nytte av varen mens selger kan måtte betale rente av kjøpesummen.

  Hva skal til for å heve et kjøp?

  Å heve et kjøp krever som oftest at det foreligger en mangel, og at denne er vesentlig. Vesentlighetsvurderingen inneholder en rekke forskjellige momenter, men det overordnede vurderingskriteriet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra avtalen. Momenter som verditap, mangelens betydning for kjøper og grad av skyld fra selger er viktige.

  Når kan man heve et boligkjøp?

  Normalt må det foreligge en vesentlig mangel dersom du vil heve et boligkjøp, uansett om avtalen reguleres av avhendingsloven (brukte boliger) eller bustadoppføringslova (salg av nybygg der selger er næringsdrivende). Vurderingsmomentene er de samme som ellers.

  Når kan man heve et bruktbilkjøp?

  Har du kjøpt en bruktbil fra en privatperson følger det av kjøpsloven at du kan heve bruktbilkjøpet dersom mangelen er vesentlig. Har du kjøpt bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Her er vilkåret at mangelen ikke er uvesentlig.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454