Forbrukerkjøpsloven: Alt du trenger å vite (heve kjøp m.m.)

Er du så misfornøyd at du ønsker å heve kjøpet? I noen tilfeller kan dette være mulig etter forbukerkjøpslovens regler.

Heving av et kjøp medfører at kjøper leverer tilbake gjenstanden som er kjøpt, og at selger leverer tilbake pengene. Alternativt kan kjøper kreve mildere sanksjoner som prisavslag eller retting.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Forbrukerkjøpsloven gjelder kun i tilfeller der kjøper er en privatperson og selger er næringsdrivende. Kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende reguleres av kjøpsloven. Les mer om heving av kjøp etter kjøpsloven i denne artikkelen.

Hva er vilkårene for heving i forbrukerkjøpsloven?

Kort forklart er vilkårene for heving i forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel. Videre er det presisert at denne mangelen ikke kan være uvesentlig. I tillegg er det et krav om at kjøper ikke kan rette mangelen og at du fremmer kravet om å få kjøpet hevet innenfor de gjeldende fristene.

Videre skal vi gå gjennom de forskjellige vilkårene hver for seg, slik at det blir enklere å forstå hevingsreglene.

Utgangspunktet er retting eller omlevering

Mange synes å tenke at det er rett frem for å heve bare det foreligger en liten mangel. Dette er ikke tilfelle, da heving er en klar unntaksbestemmelse. Det klare utgangspunktet i kjøpsretten er nemlig at avtaler skal holdes. Dermed ønsker en primært å løse kontraktsbrudd på måter som gjør at avtalen fortsatt består.

To slike tilfeller er ved retting og omlevering. Derfor slår forbrukerkjøpsloven § 29 og § 30 at utgangspunktet er at forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer en tilsvarende ting.

Dersom omlevering volder selgeren urimelige kostnader eller er umulig vil selger ha krav på å få rette mangelen istedenfor å levere en ny vare. Slik avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid.

Utgangspunktet er altså absolutt at det ikke er fritt frem for et hevingskrav. I de aller fleste tilfellene vil retting og omlevering være den klare regelen. Har du for eksempel kjøpt en ny mobil som har noen feil, eller en ny bil som har et par småfeil, er det langt til å nå frem med et hevingskrav.

Hva ligger i mangelskravet?

Dersom kjøperen skal ha noen krav mot selger må det foreligge en mangel. Dette gjelder ikke bare i forbrukerkjøpsloven, men i kjøpsretten i sin helhet. Dette vil si at du ikke kan kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning dersom det ikke foreligger en mangel.

Mangelskravet blir som oftest delt inn i to forskjellige mangelstilfeller, innholdsmangler og opplysningsmangler. En innholdsmangel vil si at det er noe galt med varen ut fra det som er avtalt. En opplysningsmangel vil si at det er gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger om varen.

Innholdsmangler

Forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16 danner en rekke krav for kvaliteten på varen. Etter § 15 skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Hvis ikke annet følger av avtalen skal tingen også passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper og lignende.

Det oppstilles også en rekke andre regler for innholdet av varen. Det anbefales å lese hele §§ 15 og 16 dersom du vil lese alle vilkårene.

Det absolutt viktigste er imidlertid å spørre seg om varen er i samsvar med forbrukerens berettigede forventning ut fra avtalesituasjonen i sin helhet. På en rekke måter vil selger gi kjøper en forventning om varen, via for eksempel annonse på finn.no, befaringer, samtaler om tingen, salgskontrakter og lignende. Alle disse momentene vil gi forbrukeren en forventning om varen.

Har forbrukeren skapt seg en normal forventning (som de fleste ville gjort) ut fra selgers handlinger, og varen ikke samsvarer med dette, er dette et godt holdepunkt for at det sannsynligvis foreligger en mangel.

Opplysningsmangler

Forbrukerkjøpsloven § 16 oppstiller også strenge regler for selgers opplysninger, ved uriktige og tilbakeholdte opplysninger.

Etter § 16 bokstav b vil det foreligge en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Dette er altså såkalte uriktige opplysninger. Merk at det siste innvirkningskriteriet ikke er særlig strengt. Det holder at opplysningen har påvirket for eksempel pris eller andre avtalevilkår. Det er heller ikke noe krav om skyld fra selgers side. Trodde selger opplysningen var aldri så mye sånn, vil det likevel foreligge en mangel.

Etter § 16 bokstav c vil det foreligge en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet

Dette er altså tilbakeholdelse av opplysninger. Her er det et krav om at selger burde eller kjente til opplysningen. Heller ikke her er innvirkningskravet strengt. Slike tilfeller er særlig praktiske ved kjøp og salg av biler, båter, campingvogner og lignende, som omsettes i et voldsomt volum i Norge.

Kravet om ikke uvesentlighet

I forbrukerkjøpsloven § 32 følger det altså at I stedet for prisavslag kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Vilkåret for heving er altså vesentlig lavere enn i kjøpsretten, der det er et krav om at mangelen er vesentlig.

Hva som ligger i kravet om ikke uvesentlighet er vanskelig å si konkret. Generelt kan en si at det må være en mangel av en viss styrke, den kan ikke være helt uviktig. Samtidig peker ordlyden av loven på at mangler av noe alvorlig karakter vil kunne føre til et hevingskrav.

Etter rettspraksis er det utpenslet en del vurderingstemaer for vesentlighetsvurderingen i kjøpsloven, som også blir relevante å se hen til i forbrukerkjøpsloven, selv om terskelen for heving her altså er lavere.

Utgangsspørsmålet for vurderingen er om forbruker har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten, avtalesituasjonen sett under helhet.

Det aller viktigste vurderingsmomentet vil være mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo mer sannsynlig vil det være at kjøper får heve kjøpet. Dersom forbrukeren har kommunisert at noe er viktig ved kjøpet, og dette ikke tilfredsstilles, vil dette nesten uten unntak føre til at forbrukeren kan heve.

Et annet viktig moment er størrelsen på mangelen. Jo større økonomisk verdi mangelen utgjør i forhold til tingens verdi i seg selv, jo større grunn vil det være for å heve.

Et tredje viktig moment vil være selgers skyldgrad. Dersom selger for eksempel bevisst har opplyst feilopplysninger om en bil han solgte deg, vil dette tale veldig sterkt for at du får medhold i et hevingskrav. Dreier deg seg derimot om en skjult feil eller mangel som selger ikke kunne forutse, blir ikke vurderingen like klar.

Normalt vil en også legge vekt på hevingens betydning for selger. I forbrukerkjøp blir dette sjelden relevant, da selger er næringsdrivende og i mange tilfeller normalt enkelt kan omsette tingen videre til en tredjepart. Dette i seg selv vil normalt være noe som kan tale for å gi forbruker medhold i et hevingskrav, men en må ikke legge for mye vekt på dette.

Dette er altså noen av de viktigste vilkårene i hevingsvurderingen. Merk at det alltid vil bli en helhetlig vurdering der alle relevante momenter vil være av betydning.

Slik reklamerer du ved heving

Med en gang du har oppdaget at det foreligger en mangel og du har bestemt deg for at du vil kreve å heve kjøpet, burde du gi beskjed til selger om at det foreligger en mangel og at du ønsker å kreve heving. Dette burde du gjøre på en slik måte at du senere kan bevise at du har reklamert, for å unngå eventuelle motsigelser fra selger. Selvfølgelig er det best å formulere kravet så høflig som mulig, for å unngå at selger går totalt i motforsvar.

Normalt må en innenfor kjøpsretten reklamere innen relativt korte tidsfrister for å unngå å miste kravet sitt. Ved forbrukerkjøp er denne regelen relativt gunstig for kjøper, da det følger av forbrukerkjøpsloven § 27 at fristen for å reklamere aldri er kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Du har altså relativt god på det. Likevel er det som oftest mest ryddig å reklamere med en gang, og er du for treg kan også eventuelle tapsbegrensningsplikter bli overtrådt slik at du vil kunne miste noen av kravene dine.

Enklere å kreve retting eller omlevering

Av en eller annen grunn synes veldig mange å ønske å heve kjøpet dersom det foreligger en eller annen mangel. For oss er det viktig å minne om at det ofte vil være en svært mye enklere vei dersom du heller krever retting eller omlevering. Da får du jo også det du hadde krav på i utgangspunktet.

De fleste næringsdrivende vil ofte ha en høy terskel for å la deg heve kjøpet fremfor å rette mangelen for deg, da de i disse tilfellene vil sette presedens for at andre kunder kan gjøre det samme. Derfor burde du vurdere om det er verdt det for deg å gå inn i en prosess med et hevingskrav dersom det vil være veldig mye enklere å heller bare få en ny tilsvarende vare.

Ved et hevingskrav vil du jo også ha utgangspunktet i lovene mot deg, som er av avtalen skal holdes etter det som opprinnelig var avtalt.

Kontakt advokat for spørsmål om heving

På advokatmatch.no kan du fylle ut skjemaene på nettsiden vår og bli kontaktet av 3 forskjellige advokater. Poenget er at du da kan sammenligne disse og se forskjellige priser og ekspertise. Det er selvfølgelig helt gratis og uforpliktende å fylle ut skjemaet.

Ved å fylle ut skjemaet kan du få hjelp av disse advokatene til dine spørsmål om heving innenfor forbrukerkjøpsloven, og du kan etter dette bestemme deg for om det vil lønne seg for deg å benytte seg av advokat eller om du ønsker å forfølge kravet på andre måter. Av og til vil en også klare å få gode minnelige løsninger mellom kjøper og selger.

Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer det å heve et kjøp?

Å heve et kjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Har partene oppfylt plikten må kjøper returnere varen mens selger må levere tilbake pengene. At kjøpet heves innebærer dermed at avtalen regnes som om den ikke er inngått. Kjøper kan måtte betale for eventuell nytte av varen mens selger kan måtte betale rente av kjøpesummen.

Hva skal til for å heve et kjøp?

Å heve et kjøp krever som oftest at det foreligger en mangel, og at denne er vesentlig. Vesentlighetsvurderingen inneholder en rekke forskjellige momenter, men det overordnede vurderingskriteriet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra avtalen. Momenter som verditap, mangelens betydning for kjøper og grad av skyld fra selger er viktige.

Når kan man heve et boligkjøp?

Normalt må det foreligge en vesentlig mangel dersom du vil heve et boligkjøp, uansett om avtalen reguleres av avhendingsloven (brukte boliger) eller bustadoppføringslova (salg av nybygg der selger er næringsdrivende). Vurderingsmomentene er de samme som ellers.

Når kan man heve et bruktbilkjøp?

Har du kjøpt en bruktbil fra en privatperson følger det av kjøpsloven at du kan heve bruktbilkjøpet dersom mangelen er vesentlig. Har du kjøpt bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Her er vilkåret at mangelen ikke er uvesentlig.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende