Heving av bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Det selges og kjøpes et enormt antall biler i Norge årlig. Som alle andre avtaler, går ikke dette alltid like knirkefritt. Det er flere grunner til dette. For det første selges ofte biler brukt, hvilket fører til at det ofte er skjulte feil og mangler som viser seg i etterkant av kjøpet. For det andre er partene ofte forbrukere og formulerer uklare eller dårlige kontrakter.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Uklare eller dårlige kontrakter sammenholdt med at biler er skjørt objekt fører til at det oppstår mange tvister. Faktisk er tvister der bil er involvert et av de rettsområdene hvor det oppstår mest saker i rettsvesenet årlig.

Det er selvfølgelig synd at så mange kjøpere og selgere ender opp i disse tvistene, men det er dessverre ikke så mye å gjøre med. I denne artikkelen vil vi skrive om hvordan man kan heve et bilkjøp.

Heving av et bilkjøp medfører altså at kjøperen kan levere tilbake bilen mens selger må betale pengene tilbake til selger. Heving er en sanksjon ved siden av andre sanksjoner som retting, prisavslag, omlevering og lignende. Primært er heving den mest inngripende sanksjonen slik at en slik sanksjon krever særlige holdepunkter, se nærmere under.

Vi skal ta for oss kjøperens ønske om å heve bilkjøpet i denne artikkelen, da dette er det absolutt vanligste tilfellet. Aller først vil vi ta for oss de forskjellige lovene som kommer til anvendelse. Deretter vil vi ta for oss vilkårene for heving, før vi til slutt vil ta for oss de prosessuelle reglene du må huske på.

Bilkjøpet reguleres av forskjellige lover

Det er mange måter du kan kjøpe en bil på, men primært er det to hovedforskjeller. Enten kjøper du bilen gjennom en privatperson, eller så kjøper du bilen gjennom en profesjonell forhandler.

Det er hvem du kjøper bilen av som vil avgjøre hvor terskelen ligger for å heve bilkjøpet. Om bilen er et nybilkjøp eller bruktbilkjøp har ingenting å si i forhold til hvilken lov som kommer til anvendelse.

1. Kjøpt bil fra privatperson: Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette er den alminnelige loven for kjøp av varer mellom vanlige borgere. Har du kjøpt en bil fra en privatperson er kravet om å heve at mangelen er vesentlig – se nærmere om dette under.

2. Kjøpt bil fra forhandler: Dersom du har kjøpt bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, uansett om det dreier seg om en bruktbil eller en ny bil. Denne loven er noe mer gunstig for kjøper. Poenget med loven er nemlig å beskytte den antatt svakere part (forbrukeren) mot den antatt sterkere part (den profesjonelle selgeren).

Kravet for å heve et bilkjøp ved kjøp fra forhandler er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret er altså mildere enn ved kjøp fra privatperson. I tillegg er reklamasjonsreglene også mer lempeligere – du har lengre tid på å reklamere enn du har ved et kjøp fra privatperson – les mer om dette straks under.

Mangelskravet

Det finnes flere måter det kan foreligge en mangel på, her vil vi primært gå gjennom 1) avvik fra avtalen, 2) manglende opplysninger og 3) misvisende opplysninger.

1) Avvik fra det avtalte

Et utgangspunkt for alle krav innen kjøpsretten er at det foreligger en mangel. En mangel vil si at varen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Skal det være snakk om et hevingskrav må det dermed i alle tilfeller foreligge en mangel. Dette vil si at bilen ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Det en må finne ut i forhold til mangelsspørsmålet er da for det første hva som er avtalt, og for det andre hvilken tilstand bilen er i.

Hva som er avtalt vil avgjøres ut fra en samlet vurdering av hele kjøpsforholdet. Her kan en ikke bare se på kjøpekontrakten, selv om denne selvfølgelig vil være av sentral interesse. En må også se på annonsen på finn.no, samtaler mellom kjøper og selger og lignende.

Det grunnleggende prinsippet i denne vurderingen er hva kjøper etter en helhetlig vurdering «hadde rimelig grunn til å forvente» ut fra situasjonen i sin helhet.

Noen ganger kan det være relativt enkelt å påvise at det foreligger en mangel. Du har for eksempel kjøpt en ny bil hvor vindusviskerne ikke fungerer. I mange tilfeller kan det imidlertid være en svært vanskelig vurdering, særlig ved bruktbilsalg hvor viktige funksjoner på bilen ikke fungerer helt optimalt.

Mangelsvurderingen kompliseres også ofte av at det er inntatt et såkalt «som den er» forbehold i kontrakten. Dette er en klausul som skal beskytte selger mot såkalte skjulte feil og mangler som skulle oppstå med bilen i etterkant av handelen.

I slike tilfeller blir mangelskravet vanskeligere å oppfylle, i det det kreves at bilen er i vesentlig misforhold med kontrakten – vurderingen ligner altså da mer på hevingskravet, men er ikke identisk.

2) Manglende opplysninger

Manglende opplysninger er faktisk noe som ofte blir aktuelt innenfor kjøp og salg av bil. Dette vil som oftest føre til en mangel dersom det dreide seg om en opplysning som ville ha påvirket salget og var av en viss relevans. Det må også være en opplysning som selgeren har hatt grunn til å opplyse om.

Dette kan for eksempel typisk være et tilfelle der selgeren vet at motoren i tide og utide kortslutter, men unnlater å opplyse om dette. Eller for eksempel at bilen ikke har vært på EU kontroll de siste fire årene selv om kjøper ut fra salgssituasjonen har all grunn til å tro dette.

3) Misvisende opplysninger

Dette kalles også for uriktige opplysninger. En uriktig opplysning kan føre til en mangel dersom den har vært motiverende for salget (her er ikke terskelen høy).

Typiske uriktige opplysninger er at bilselgeren opplyser om at bilen ikke har hatt noen problemer, selv om motoren har hatt store problemer de siste månedene. En annen feil kan være at selgeren tukler med speedometeret slik at den viser at bilen har kjørt mindre enn den har.

Dette er altså de mest sentrale mangelsfaktorene. Merk at alle disse tre ofte kan foreligge på en gang, og det ikke er noe kart skille mellom dem

Vesentlighetskravet

Dersom det foreligger en mangel vil du som oftest ha en del krav. Dette vil som oftest være krav om enten retting eller prisavslag. Disse går altså ut på at du kan reparere bilen på selgers bekostning eller at du får et prisavslag som regnes ut på forskjellige måter. Merk at dette kun er et utgangspunkt, og at også andre regler spiller inn i dette bildet.

Skal du derimot heve bilkjøpet – altså levere tilbake bilen og få tilbake pengene – er det ikke nok at det foreligger en mangel. Det er også et krav om at mangelen er vesentlig. Det finnes altså ingen generell angrerett på bilkjøpet.

Vi skal nedenfor kun gå gjennom vesentlighetskravet. For ikke uvesentlighetskravet gjelder egentlig akkurat de samme vurderingskriteriene som ved vesentlighetskriteriet, bare at terskelen er noe lavere. Selve vurderingsmomentene er imidlertid de samme slik at det ikke er grunn til å atskille disse i denne forklaringen.

Høy terskel

Primært er det viktig å presisere at det er en høy terskel ved vesentlighetsvurderingen. Grunnen til dette er at heving i utgangspunktet er et unntakstilfelle.

Hovedmålet i kjøpsretten er at avtaler holdes. Heving er et klart unntak fra dette, slik at heving krever særlige holdepunkter. Heving vil ofte ramme selger hardt og kan gjøre kjøpsretten mindre forutberegnelig.

Disse utgangspunktene er det viktig å ha i bakhodet når man vurderer om man kan heve et bilkjøp. Alt for mange synes at å tro at det bare er å kreve heving for alskens mangler ved en bil. Vi skal nå gå gjennom hva som ligger i selve vurderingen

Selve vurderingen

Kravet for å heve er altså at mangelen er vesentlig. Hva som ligger i vesentlighetskravet er mye. Ut fra rettspraksis er hovedspørsmålet om kjøper har en rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Misforholdet mellom bilen og kontrakten må altså være så stort at det må sies rettferdig at kjøper får levere tilbake bilen mens selger må gi tilbake pengene.

I denne vurderingen er det en rekke relevante momenter som har blitt lagt til grunn av fast og langvarig rettspraksis, og vi skal nå gå gjennom de viktigste:

1. Mangelens betydning for kjøper: Det aller viktigste momentet i hevingsvurderingen er mangelens betydning for kjøper, dette gjelder særlig dersom den er kommunisert på forhånd, men uansett er det av viktig betydning. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større grunn vil det være til å heve.

Har kjøper kjøpt en Porsche primært for utseendet sin del vil en utseendemessig mangel her som oftest utgi en større grunn til å heve en dersom en liknende mangel skulle oppstå på for eksempel en gammel Lada.

2. Hevingens objektive størrelse: Et annet viktig moment er mangelens objektive størrelse. Jo større verditap mangelen utgjør, jo større grunn vil det altså være til å heve.

3. Mulighet for alternative sanksjoner: Et tredje viktig moment vil være muligheten til alternative sanksjoner. Grunnen til dette er jo at heving primært er en unntaksbeføyelse, primært ønsker man at kontrakten holdes. Dermed vil det tale sterkt mot heving dersom for eksempel et prisavslag vil sees som en rimelig sanksjon mot kontraktsbruddet.

4. Hevingens betydning for selger: Et fjerde sentralt moment vil være hevingens betydning for selger og da spesielt selgers skyldgrad. Disse momentene går inn i hverandre, i det betydningen for selger vektlegges mye mindre dersom selger har utvist skyld.

5. Selgers grad av skyld: Har selger for eksempel forsettlig løyet om bilens alder, og dette har ført til kontraktsbruddet, taler dette i mye større grad mot heving enn dersom mangelen for eksempel har sin årsak i en skjult mangel som ingen kunne noe for at inntrådte.

Dette er nok de aller viktigste momentene, men andre momenter kan med tiden også spille inn, som for eksempel tiden fra avtalen ble inngått og mangelskravet kom, graden av innrettelse, samfunnshensyn og lignende.

Prosessuelle krav

Vi har nå altså gått gjennom de viktigste materielle kravene. I tillegg til disse er det imidlertid også en del prosessuelle krav som må være oppfylt for at du skal ha hevingskravet i behold. Det viktigste elementet her er de såkalte reklamasjonsreglene.

I kjøpsretten er det nemlig strenge reklamasjonsregler som går ut på at du må si fra om mangelen innen kort tid etter at den inntrådte til selgeren, hvis ikke kan du i mange tilfeller risikere å miste kravet ditt. Formålet med disse reglene er at selger skal kunne si seg ferdig med salget på et visst tidspunkt, og også eventuelt få muligheten til å samle bevis og motstride kravet.

Den viktigste regelen er er den såkalte relative reklamasjonsfristen. Denne går ut på at en må si fra til selger om mangelen innen visse frister etter den oppsto. Vi skal gå gjennom denne ut fra de forskjellige lovene.

Kjøpt bil fra privatperson

Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det altså kjøpsloven som kommer til anvendelse. I dette tilfellet er kravet at du må reklamere til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Merk at kravet kan begynne å løpe selv da du altså «burde» oppdaget den. Her er det altså et krav om aktsomhet.

Hva som ligger i rimelig tid er ikke mulig å si konkret, men generelt er nok tiden ganske liten. Rundt to uker vil nok være normalen. Den rimelige tiden vil avhenge av behovet for melding til selger, om du eventuelt trengte tid til å finne ut om det i det hele tatt forelå en mangel og lignende.

Dersom du har oversittet denne fristen er altså konsekvensen at du mister kravet ditt fullstendig.

Kjøpt bil fra forhandler

Har du kjøpt en bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Her er vilkårene noe snillere, da du alltid har minst 2 måneder på deg til å reklamere fra da du oppdaget mangelen. Tidsfristen her er altså vesentlig lengre enn ved kjøp mellom privatpersoner. Dette er for å beskytte forbrukerne.

Slik reklamerer du

I forhold til hvordan du reklamerer på bilkjøp er det viktig å gjøre dette skriftlig, slik at du kan bevise det i etterkant. Det er ikke noen spesielle krav, du kan for eksempel sende en SMS eller en e-post. Sørg imidlertid for å sende det på en måte slik at du er sikker på at det når frem til selger.

I meldingen er det bare å skrive at du mener at det foreligger en mangel, og presisere hva du ønsker å kreve, for eksempel heving, prisavslag eller lignende. Ofte er det nok imidlertid lurt å prøve å komme til en minnelig løsning, før du fyrer løs med en rekke krav.

Få tilbud fra advokater

Dersom du fyller ut skjemaet på høyre side kan du få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Disse kan hjelpe deg med saken din, og også vurdere om du har en sak eller ikke. Alle tilbudene du får er selvfølgelig helt gratis og uforpliktende. Selv om du ikke har planer eller ønske om å gå i retten eller lignende, kan det alltid være oppklarende å ta en uforpliktende prat med en advokat.

Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Har partene oppfylt plikten må kjøper returnere bilen mens selger må levere tilbake pengene. At bilkjøpet heves innebærer dermed at avtalen regnes som om den ikke er inngått. Kjøper kan måtte betale for eventuell nytte av bilen mens selger kan måtte betale rente av kjøpesummen.

Hva skal til for å heve kjøp av bruktbil?

Kjøp av bil mellom to privatpersoner reguleres av kjøpsloven. For å kunne heve kjøp av en bil fra en annen privatperson må bilen ha en mangel. At bilen har en mangel innebærer at den ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Videre må denne mangelen være vesentlig. 

Hva skal til for å heve kjøp av bil fra forhandler?

Når du som privatperson kjøper en bil av forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette gir generelt et bedre vern for forbrukeren enn dersom man har kjøpt en bil av en annen privatperson. For at du skal kunne heve kjøpet må bilen likevel ha en mangel. Og denne mangelen må ikke være uvesentlig.
 

Hva sier kjøpsloven om heving av bilkjøp?

Kjøpsloven regulerer kjøp der begge parter er privatpersoner. Det betyr at mange bruktbilkjøp reguleres av kjøpsloven. Når det gjelder heving av kjøp er et sentralt vilkår i kjøpsloven at dette kan gjøres dersom mangelen er vesentlig.

Hva vil det si at mangelen er vesentlig?

At en mangel er vesentlig innebærer en relativt høy terskel. Ved mangler som ikke er vesentlige har kjøper rett på retting eller prisavslag istedenfor heving av kjøp.

For at kjøp av bruktbil skal kunne kreves å bli hevet må altså mangelen være av en viss størrelse. Dette vil være basert på en konkret vurdering av hvert tilfelle, og det er en rekke rettspraksis som kan legges til grunn for vurderingen.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende