Heving av bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Det selges og kjøpes et enormt antall biler i Norge årlig. Som med andre avtaleområder, er ikke alltid bilhandelen knirkefri.

  Det er flere grunner til at konflikt kan oppstå, og som regel er bakgrunnen at bilen har skjulte feil eller mangler som først viser seg etter at handelen er gjennomført. En annen kilde til konflikt er en uklar avtale mellom kjøper og selger, slik at dere har forskjellig syn på saken.

  Uklare eller dårlige avtaler sammenholdt med bilenes kompliserte motorikk, gir ofte grobunn for uenigheter som tas til retten.

  I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke muligheter du har til å heve bilkjøpet.

  Når du hever et kjøp vil du få pengene dine tilbake mot at du leverer tilbake bilen. Det finnes flere krav du kan rette mot selgeren, blant annet retting av feilen, omlevering eller prisavslag. Blant disse kravene er heving det mest inngripende fordi det innebærer at avtalen ikke fullføres.

  Heving kan skje fra begge parter, så både selger og kjøpers side av saken kan være relevant i en slik sak. I denne artikkelen fokuserer vi på kjøperens ønske om å heve kjøpet, da dette er det vanligste.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Bilkjøpet reguleres av forskjellige lover

  Det er mange måter du kan kjøpe en bil på, men primært er det to hovedtyper. Enten kjøper du bilen av en privatperson, eller så kjøper du bilen gjennom en profesjonell forhandler.

  Det er hvem du kjøper bilen av som avgjør hvor terskelen ligger for å heve bilkjøpet. Om bilen er et nybilkjøp eller bruktbilkjøp har ingenting å si i forhold til hvilken lov som kommer til anvendelse.

  1. Kjøpt bil fra privatperson: Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette er den alminnelige loven for kjøp av varer mellom vanlige borgere. Har du kjøpt en bil fra en privatperson er kravet om å heve at mangelen er vesentlig – se nærmere om dette under.

  2. Kjøpt bil fra forhandler: Dersom du har kjøpt bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, uansett om det dreier seg om en bruktbil eller en ny bil. Denne loven er noe mer gunstig for kjøper. Poenget med loven er nemlig å beskytte den antatt svakere part (forbrukeren) mot den antatt sterkere part (den profesjonelle selgeren).

  Kravet for å heve et bilkjøp ved kjøp fra forhandler er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret er altså mildere enn ved kjøp fra privatperson.

  Mangelskravet

  Det finnes flere måter det kan foreligge en mangel på, her vil vi primært gå gjennom 1) avvik fra avtalen, 2) manglende opplysninger og 3) misvisende opplysninger.

  1) Avvik fra det avtalte

  Et utgangspunkt for alle krav innen kjøpsretten er at det foreligger en mangel. En mangel vil si at varen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

  Skal det være snakk om et hevingskrav må det i alle tilfeller foreligge en mangel. Hvorvidt det foreligger en mangel på bilen vil derfor måtte avgjøres ved en sammenligning av bilens faktiske tilstand i forhold til tilstanden som følger av avtalen.

  Det er ikke alltid like enkelt å fastlegge hva som følger av avtalen. Som regel ses hele kjøpsforholdet som en helhet, og avtalen er et resultat av dette. Både kjøpekontrakten, eventuelle annonseringer på nett og samler mellom deg og selgeren vil være av relevans.

  Kort fortalt er det en vurdering av hva du «hadde rimelig grunn til å forvente» ut fra situasjonen i sin helhet.

  Noen ganger kan det være enkelt å avgjøre at det foreligger en mangel. Du har for eksempel kjøpt en ny bil hvor vindusviskerne ikke fungerer. Ved bruktbilsalg er ikke denne vurderingen like enkel. Bilen er allerede brukt, og tilstanden vil reflektere dette. En defekt vindusvisker vil ikke alltid være en mangel i et slikt tilfelle.

  Mangelsvurderingen kompliseres også ofte av at det er inntatt et såkalt «som den er» forbehold i kontrakten. Dette er en klausul som skal beskytte selger mot såkalte skjulte feil og mangler som skulle oppstå med bilen i etterkant av handelen.

  I slike tilfeller blir mangelskravet vanskeligere å oppfylle, i det det kreves at bilen er i vesentlig misforhold med kontrakten – vurderingen ligner altså da mer på hevingskravet, men er ikke identisk.

  2) Manglende opplysninger

  Manglende opplysninger er ofte et tema innen kjøp og salg av bil (særlig bruktbil). Det kan være vanskelig å vite om opplysningene er tilbakeholdt, eller om selgeren faktisk ikke visste om forholdet.

  Dersom selgeren burde ha visst om noe han eller henne ikke ga deg informasjon om, og opplysningen ville hatt betydning for kjøpet, vil opplysningen være manglende.

  Dette kan for eksempel typisk være et tilfelle der selgeren vet at motoren i tide og utide kortslutter, men unnlater å opplyse om dette. Eller for eksempel at bilen ikke har vært på EU kontroll de siste fire årene selv om kjøper ut fra salgssituasjonen har all grunn til å tro dette.

  En manglende opplysning fra selgens side vil som regel være å anse som en mangel.

  3) Misvisende opplysninger

  Misvisende eller uriktige opplysninger vil utgjøre en mangel på bilen dersom den kan ha hatt innvirkning på salget.

  Typiske uriktige opplysninger et at bilen er “som ny”, selv om den har hatt diverse småproblemer som selgeren kjenner til. Det kan også være en uriktig opplysning dersom det tukles med bilens kilometerstand.

  Vesentlighetskravet

  Når det foreligger en mangel kan du som regel kreve retting, omlevering, prisavslag eller erstatning om det er aktuelt.

  Om du ønsker å heve kjøpet – altså levere tilbake bilen mot å få pengene igjen – må mangelen være “vesentlig”. Det finnes ingen generell angrerett på bilkjøp.

  Videre kan du lese mer om hva som er relevant i vurderingen av om mangelen er vesentlig, eller ikke.

  Høy terskel

  I utgangspunktet er det en høy terskel i vurderingen fordi at heving er et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes.

  Selve vurderingen

  For at du skal kunne heve kjøpet må mangelen være vesentlig, eller “ikke uvesentlig” avhengig av om du har handlet av en privatperson (kjøpsloven) eller en forhandler (forbrukerkjøpsloven). Vurderingsmomentene vil være de samme i begge tilfeller, men merk at “vesentlig” har en litt høyere terskel enn “ikke uvesentlig”.

  Hovedspørsmålet vil være om mangelen gjør at du har en rimelig grunn til å si den løst fra kontrakten med selgeren av bilen. Det må altså være et såpass stort misforhold mellom virkeligheten og avtalen at det er rettferdig at du får levere bilen tilbake.

  For å løse dette spørsmålet er det en rekke momenter som har blitt lagt til grunn av fast og langvarig rettspraksis, og vi skal nå gå gjennom de viktigste:

  1. Mangelens betydning for kjøper: Det aller viktigste momentet i hevingsvurderingen er mangelens betydning for deg, særlig om spesielle behov er kommunisert på forhånd. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større grunn vil det være til å heve.

  2. Hevingens objektive størrelse: Et annet viktig moment er mangelens objektive størrelse. Jo større verditap mangelen utgjør i lys av varens verdi, jo større grunn vil det være til å heve.

  3. Mulighet for alternative sanksjoner: Et tredje viktig moment vil være muligheten til alternative sanksjoner. Det vil tale sterkt mot heving dersom f et prisavslag vil sees som en rimelig løsning på kontraktsbruddet.

  4. Hevingens betydning for selger: Hevingens betydning for selgeren er også en faktor som spiller inn.

  5. Selgers grad av skyld: Har selger opptrådt på en klanderverdig måte, f.eks. ved å lyve om bilens alder, vil dette klart tale for at du kan heve kjøpet.

  Dette er nok de aller viktigste momentene, men andre momenter kan med tiden også spille inn, som for eksempel tiden fra avtalen ble inngått og mangelskravet kom, graden av innrettelse, samfunnshensyn og lignende.

  Prosessuelle krav

  Blant de prosessuelle kravene er reklamasjonsfristene de viktigste.

  I kjøpsretten er det nemlig strenge reklamasjonsregler som går ut på at du må si fra om mangelen innen kort tid etter at den inntrådte til selgeren, hvis ikke kan du i mange tilfeller risikere å miste kravet ditt. Formålet med disse reglene er at selger skal kunne si seg ferdig med salget på et visst tidspunkt, og også eventuelt få muligheten til å samle bevis og motstride kravet.

  Siden reklamasjonsfristen er forskjellige i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, vil disse skilles i den videre fremstillingen.

  Kjøpt bil fra privatperson – Kjøpsloven

  Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som regulerer forholdet. Her må du reklamere til selger “innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

  Det foreligger også en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Etter dette har du ikke muligheten til å reklamere, selv om dette gjøres “innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

  • Merk at fristen begynner å løpe fra tidspunktet du «burde» oppdaget mangelen. Det stilles altså et krav til at du både undersøker tingen og er oppmerksom på eventuelle ting som ikke er som de skal.

  Hva som ligger i rimelig tid er ikke mulig å si konkret, men generelt er det snakk om rundt to uker. Hvor lang tid du har avhenger av behovet for å si fra til selger, om du brukte tid på å utrede feilen, eller lignende forhold.

  Dersom du har oversittet fristene er konsekvensen at du mister kravet ditt mot selgeren.

  Kjøpt bil fra forhandler

  Har du kjøpt en bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

  På samme måte som i kjøpsloven er det en relativ frist der du må reklamere “innen rimelig tid” og en absolutt frist.

  Rimelig tid i forbrukerkjøpsloven er noe lengre, og du har minimum 2 måneder på å rette krav mot selgeren.

  Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år, så du har 3 år lenger tid på å si fra om skjulte feil og mangler.

  Slik reklamerer du

  Når du reklamerer på bilkjøp er det en stor fordel for deg om dette gjøres skriftlig slik at du kan bevise at du var innenfor fristen i etterkant. Dette kan gjøres gjennom sms, e-post, daterte brev med kopi, eller lignende der dato er synlig.

  I kravet må du ytre at du mener det foreligger en mangel, og presisere hvilket krav du ønsker å rette mot selgeren (retting, omlevering, prisavslag, heving). Det kan være lurt å prøve å komme til en løsning med selgeren før du begynner å stille krav. I presentasjonen av kravet ditt kan det derfor lønne seg å lufte muligheter, fremfor å kreve løsninger i første omgang. Det er stor forskjell på “jeg krever at du kommer og reparerer bilen”, og “det hadde vært supert om du kunne komme innom en dag, så ser vi på saken sammen”. En hyggelig tone er i alles favør.

  Få tilbud fra advokater

  Feil på biler kan ofte medføre store kostnader, og utgifter til advokat og rettssak kan bli dyrt. Siden ingen saker er like kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å vurdere saken din, og om det er lurt å gå til sak eller ikke.

  Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden får du tilbud fra 3 forskjellige advokater som gjerne bistår i din sak. Å fylle ut skjemaet er selvsagt gratis og uforpliktende. Du velger selv om du ønsker å gå videre med advokaten eller ikke.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva innebærer det å heve et bilkjøp?

  Å heve et bilkjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Har partene oppfylt plikten må kjøper returnere bilen mens selger må levere tilbake pengene. At bilkjøpet heves innebærer dermed at avtalen regnes som om den ikke er inngått. Kjøper kan måtte betale for eventuell nytte av bilen mens selger kan måtte betale rente av kjøpesummen.

  Hva skal til for å heve kjøp av bruktbil?

  Kjøp av bil mellom to privatpersoner reguleres av kjøpsloven. For å kunne heve kjøp av en bil fra en annen privatperson må bilen ha en mangel. At bilen har en mangel innebærer at den ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Videre må denne mangelen være vesentlig. 

  Hva skal til for å heve kjøp av bil fra forhandler?

  Når du som privatperson kjøper en bil av forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette gir generelt et bedre vern for forbrukeren enn dersom man har kjøpt en bil av en annen privatperson. For at du skal kunne heve kjøpet må bilen likevel ha en mangel. Og denne mangelen må ikke være uvesentlig.

  Hva sier kjøpsloven om heving av bilkjøp?

  Kjøpsloven regulerer kjøp der begge parter er privatpersoner. Det betyr at mange bruktbilkjøp reguleres av kjøpsloven. Når det gjelder heving av kjøp er et sentralt vilkår i kjøpsloven at dette kan gjøres dersom mangelen er vesentlig.

  Hva vil det si at mangelen er vesentlig?

  At en mangel er vesentlig innebærer en relativt høy terskel. Ved mangler som ikke er vesentlige har kjøper rett på retting eller prisavslag istedenfor heving av kjøp. For at kjøp av bruktbil skal kunne kreves å bli hevet må altså mangelen være av en viss størrelse. Dette vil være basert på en konkret vurdering av hvert tilfelle, og det er en rekke rettspraksis som kan legges til grunn for vurderingen.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454