Bilde

HEVING KREVER EN VESENTLIG MANGEL: Ønsker du å heve kjøpet må mangelen være vesentlig. Det er altså høy terskel for å få pengene tilbake.

Heving av bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 20. februar 2024

Det selges og kjøpes et stort antall biler i Norge hvert år. Dessverre går ikke alltid bilkjøpet som planlagt. Som regel skyldes konflikter at bilen har skjulte feil eller mangler som først viser seg etter at kjøpet er gjennomført. En annen kilde til konflikt, er en uklar avtale mellom kjøper og selger som gjør at man har et ulikt syn på saken.

Uklare eller dårlige avtaler sammenholdt med bilenes kompliserte motorikk, gir ofte grobunn for uenigheter som tas til retten. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke muligheter du har til å heve bilkjøpet.

Når du hever et kjøp vil du få pengene dine tilbake mot at du leverer bilen tilbake til selgeren. Det finnes flere krav du kan stille overfor selgeren, blant annet retting av feilen, omlevering eller prisavslag. Blant disse kravene er heving det mest inngripende fordi det innebærer at avtalen oppheves.

Heving kan skje fra begge parter, så både selger og kjøpers side av saken kan være relevant i en slik sak. Her fokuserer vi på kjøperens ønske om å heve kjøpet, da dette er det vanligste. Det er sjeldent selgeren krever heving.

Kort oppsummering

  • Hvis du har kjøpt en bil som viser seg å ha skjulte feil og mangler, kan du rette krav mot selgeren. Hvilke krav du kan rette, avhenger av avtalen som ble inngått.
  • Typiske krav du kan rette mot selgeren er retting, omlevering, avslag i prisen eller heving av kjøpet. Erstatning kan også være aktuelt hvis mangelen har medført et ytterligere økonomisk tap.
  • For å kunne rette krav mot selgeren, må han eller henne få beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er en absolutt frist på 2 eller 5 år, avhengig av om bilen er kjøpt av en privatperson eller en forhandler.

Bilkjøpet reguleres av forskjellige lover

Det er mange måter du kan kjøpe en bil på, men primært er det to hovedtyper. Enten kjøper du bilen av en privatperson, eller så kjøper du bilen gjennom en profesjonell forhandler.

Det er hvem du kjøper bilen av som avgjør hvor terskelen ligger for å heve bilkjøpet. Om bilen er et nybilkjøp eller bruktbilkjøp har ingenting å si i forhold til hvilken lov som kommer til anvendelse.

1. Kjøpt bil fra privatperson: Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette er den alminnelige loven for kjøp av varer mellom vanlige borgere. Har du kjøpt en bil fra en privatperson er kravet om å heve at mangelen er vesentlig – se nærmere om dette under.

2. Kjøpt bil fra forhandler: Dersom du har kjøpt bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, uansett om det dreier seg om en bruktbil eller en ny bil. Denne loven er noe mer gunstig for kjøper. Poenget med loven er nemlig å beskytte den antatt svakere part (forbrukeren) mot den antatt sterkere part (den profesjonelle selgeren).

Kravet for å heve et bilkjøp ved kjøp fra forhandler er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret er altså mildere enn ved kjøp fra privatperson.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Mangelskravet

Det finnes flere måter det kan foreligge en mangel på, her vil vi primært gå gjennom 1) avvik fra avtalen, 2) manglende opplysninger og 3) misvisende opplysninger.

1) Avvik fra det avtalte

Et utgangspunkt for alle krav innen kjøpsretten er at det foreligger en mangel. En mangel vil si at varen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Skal det være snakk om et hevingskrav må det i alle tilfeller foreligge en mangel. Hvorvidt det foreligger en mangel på bilen vil derfor måtte avgjøres ved en sammenligning av bilens faktiske tilstand i forhold til tilstanden som følger av avtalen.

Det er ikke alltid like enkelt å fastlegge hva som følger av avtalen. Som regel ses hele kjøpsforholdet som en helhet, og avtalen er et resultat av dette. Både kjøpekontrakten, eventuelle annonseringer på nett og samler mellom deg og selgeren vil være av relevans.

Kort fortalt er det en vurdering av hva du «hadde rimelig grunn til å forvente» ut fra situasjonen i sin helhet. Noen ganger kan det være enkelt å avgjøre at det foreligger en mangel. Du har for eksempel kjøpt en ny bil hvor vindusviskerne ikke fungerer. Ved bruktbilsalg er ikke denne vurderingen like enkel. Bilen er allerede brukt, og tilstanden vil reflektere dette. En defekt vindusvisker vil ikke alltid være en mangel i et slikt tilfelle.

Mangelsvurderingen kompliseres også ofte av at det er inntatt et såkalt «som den er» forbehold i kontrakten. Dette er en klausul som skal beskytte selger mot såkalte skjulte feil og mangler som skulle oppstå med bilen i etterkant av handelen. I slike tilfeller blir mangelskravet vanskeligere å oppfylle. Her kreves det at bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å forvente ut ifra avtalesituasjonen.

2) Manglende opplysninger

Manglende opplysninger er ofte et tema innen kjøp og salg av bil (særlig bruktbil). Det kan være vanskelig å vite om opplysningene er tilbakeholdt, eller om selgeren faktisk ikke visste om forholdet.

Dersom selgeren burde ha visst om noe han eller henne ikke ga deg informasjon om, og opplysningen ville hatt betydning for kjøpet, vil det være snakk om en mangel.

Dette kan eksempelvis være at selgeren vet at motoren kortslutter, men unnlater å opplyse om dette. Eller at at bilen ikke har vært på EU kontroll de siste fire årene selv om kjøper ut fra salgssituasjonen har all grunn til å tro dette.

En manglende opplysning fra selgerens side vil som regel være en mangel.

3) Misvisende opplysninger

Misvisende eller uriktige opplysninger vil utgjøre en mangel ved kjøpet hvis de kan ha innvirkning på salget.

Typiske uriktige opplysninger et at bilen er “som ny”, selv om den har hatt diverse problemer som selgeren kjenner til. Det kan også være en uriktig opplysning dersom det tukles med bilens kilometerstand.

MANGE KLAGER PÅ TESLA: Tesla får inn endel klager på bilene sine.

Heving forutsetter at mangelen er vesentlig

Når det foreligger en mangel kan du som regel kreve retting, omlevering, prisavslag eller erstatning om det er aktuelt.

Om du ønsker å heve kjøpet – altså levere tilbake bilen mot å få pengene igjen – må mangelen være “vesentlig”. Det finnes ingen generell angrerett på bilkjøp.

Videre kan du lese mer om hva som er relevant i vurderingen av om mangelen er vesentlig, eller ikke.

Høy terskel

I utgangspunktet er det en høy terskel i vurderingen fordi at heving er et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes.

Selve vurderingen

For at du skal kunne heve kjøpet må mangelen være vesentlig, eller “ikke uvesentlig” avhengig av om du har handlet av en privatperson (kjøpsloven) eller en forhandler (forbrukerkjøpsloven). De relevante faktorene i vurderingen vil være de samme i begge tilfeller, men merk at “vesentlig” har en høyere terskel enn “ikke uvesentlig”.

Hovedspørsmålet vil være om mangelen gjør at du har en rimelig grunn til å si den løst fra kontrakten med selgeren av bilen. Det må altså være et såpass stort misforhold mellom virkeligheten og avtalen at det er rettferdig at du får levere bilen tilbake.

For å løse dette spørsmålet er det en rekke momenter som har blitt lagt til grunn av fast og langvarig rettspraksis, og vi skal nå gå gjennom de viktigste:

1. Mangelens betydning for kjøper: En av faktorene i vurderingen, er mangelens betydning for deg. Dette gjelder spesielt hvis konkrete behov har blitt kommunisert på forhånd. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større grunn vil det være til å heve.

2. Hevingens objektive størrelse: Et annet viktig moment er mangelens objektive størrelse. Jo større verditap mangelen utgjør i lys av varens verdi, jo større grunn vil det være til å heve.

3. Mulighet for alternative sanksjoner: Hvis problemet kan løses gjennom alternative sanksjoner (retting, omlevering eller prisavslag), er det mindre grunn til at man skal kunne heve kjøpet.

4. Hevingens betydning for selger: Hevingens betydning for selgeren er også en faktor som spiller inn. Hvis heving av kjøpet gjør at selgeren blir satt i en spesielt vanskelig posisjon, for eksempel risiko for konkurs, er det mer som skal til for at heving er aktuelt.

5. Selgers grad av skyld: Har selger opptrådt på en klanderverdig måte, eksempelvis ved å bevisst lyve om bilens tilstand, vil dette klart tale for at du kan heve kjøpet.

Dette er nok de aller viktigste momentene, men andre faktorer kan med tiden også spille inn, som for eksempel tiden fra avtalen ble inngått og mangelskravet kom, graden av innrettelse, samfunnshensyn og lignende.

Du må reklamere tidsnok

For at du skal kunne heve et kjøp, må du gi selgeren beskjed om dette innen reklamasjonsfristene. Om du ikke reklamerer tidsnok, risikerer du å miste kravet ditt. I så fall må du dekke utgiftene til mangelen selv.

Siden reklamasjonsfristen er forskjellige i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, vil disse skilles i den videre fremstillingen. Forutsetningen for heving er at du reklamere på bilkjøpet innen fristene.

Kjøpt bil fra privatperson – Kjøpsloven

Dersom du har kjøpt en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som regulerer forholdet. Her må du reklamere til selger “innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Det foreligger også en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Etter dette har du ikke muligheten til å reklamere, selv om dette gjøres “innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

  • Merk at fristen begynner å løpe fra tidspunktet du «burde» oppdaget mangelen. Det stilles altså et krav til at du både undersøker tingen og er oppmerksom på eventuelle ting som ikke er som de skal.

Hva som ligger i rimelig tid er ikke mulig å si konkret, men generelt er det snakk om rundt to uker. Hvor lang tid du har avhenger av behovet for å si fra til selger, om du brukte tid på å utrede feilen, eller lignende forhold.

Dersom du har oversittet fristene er konsekvensen at du mister kravet ditt mot selgeren.

Kjøpt bil fra forhandler

Har du kjøpt en bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

På samme måte som i kjøpsloven er det en relativ frist der du må reklamere “innen rimelig tid” og en absolutt frist.

Rimelig tid i forbrukerkjøpsloven er noe lengre, og du har minimum 2 måneder på å rette krav mot selgeren.

Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år, så du har 3 år lenger tid på å si fra om skjulte feil og mangler.

Slik reklamerer du

Når du reklamerer på bilkjøp, er det en stor fordel for deg om dette gjøres skriftlig slik at du kan bevise at du var innenfor fristen i etterkant. Dette kan gjøres gjennom SMS, e-post, daterte brev med kopi, eller lignende der dato er synlig.

I kravet må du ytre at du mener det foreligger en mangel, og presisere hvilket krav du ønsker å rette mot selgeren (retting, omlevering, prisavslag, heving). Det kan være lurt å prøve å komme til en løsning med selgeren før du begynner å stille krav. I presentasjonen av kravet ditt kan det derfor lønne seg å lufte muligheter, fremfor å kreve løsninger i første omgang. Det er stor forskjell på “jeg krever at du kommer og reparerer bilen”, og “det hadde vært supert om du kunne komme innom en dag, så ser vi på saken sammen”. En hyggelig tone er i alles favør.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra advokater

Feil på biler kan ofte medføre store kostnader, og utgifter til advokat og rettssak kan bli dyrt. Siden ingen saker er like kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å vurdere saken din, og om det er lurt å gå til sak eller ikke.

Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden får du tilbud fra 3 forskjellige advokater som gjerne bistår i din sak. Å fylle ut skjemaet er selvsagt gratis og uforpliktende. Du velger selv om du ønsker å gå videre med advokaten, eller ikke.

Få svar på ofte stilte spørsmål om heving av bilkjøp

frase

Hva innebærer det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Har partene oppfylt plikten må kjøper returnere bilen mens selger må levere tilbake pengene. At bilkjøpet heves innebærer dermed at avtalen regnes som om den ikke er inngått. Kjøper kan måtte betale for eventuell nytte av bilen mens selger kan måtte betale rente av kjøpesummen.

frase

Hva skal til for å heve kjøp av bruktbil?

Kjøp av bil mellom to privatpersoner reguleres av kjøpsloven. For å kunne heve kjøp av en bil fra en annen privatperson må bilen ha en mangel. At bilen har en mangel innebærer at den ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Videre må denne mangelen være vesentlig. 

frase

Hva skal til for å heve kjøp av bil fra forhandler?

Når du som privatperson kjøper en bil av forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette gir generelt et bedre vern for forbrukeren enn dersom man har kjøpt en bil av en annen privatperson. For at du skal kunne heve kjøpet må bilen likevel ha en mangel. Og denne mangelen må ikke være uvesentlig.

frase

Hva sier kjøpsloven om heving av bilkjøp?

Kjøpsloven regulerer kjøp der begge parter er privatpersoner. Det betyr at mange bruktbilkjøp reguleres av kjøpsloven. Når det gjelder heving av kjøp er et sentralt vilkår i kjøpsloven at dette kan gjøres dersom mangelen er vesentlig.

frase

Hva vil det si at mangelen er vesentlig?

At en mangel er vesentlig innebærer en relativt høy terskel. Ved mangler som ikke er vesentlige har kjøper rett på retting eller prisavslag istedenfor heving av kjøp. For at kjøp av bruktbil skal kunne kreves å bli hevet må altså mangelen være av en viss størrelse. Dette vil være basert på en konkret vurdering av hvert tilfelle, og det er en rekke rettspraksis som kan legges til grunn for vurderingen.

frase

Hva bør jeg gjøre hvis selgeren ikke er villig til å heve bilkjøpet?

Hvis selgeren ikke er villig til å heve bilkjøpet, bør du søke juridisk rådgivning fra en advokat som har erfaring med forbrukerkjøp og heving av bilkjøp. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere din sak og forhandle med selgeren for å finne en løsning som ivaretar dine rettigheter.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454