Bilde

AVBESTILLING: Avbestilling refererer til en handling der en tidligere bekreftet avtale eller reservasjon blir kansellert eller trukket tilbake før den planlagte datoen eller tidspunktet.

Avbestilling: Når kan man avbestille?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det er ikke alltid et kjøp går som planlagt. Kanskje du har kjøpt en bil du ikke vil ha likevel, eller en reise der planene ble endret? 

Hovedregelen i Norge er at avtaler skal holdes slik de blir inngått, og man har i utgangspunktet ingen rett til å avbestille hvis man ombestemmer seg. Likevel er det flere rettslige grunnlag som åpner for at man kan avbestille i ulike situasjoner. 

I denne artikkelen kan du lese mer om avbestilling, og når du kan avbestille. 

Kort oppsummering

 • Avbestillingsrett kan variere avhengig av type tjeneste eller vare og avtalevilkår mellom partene.
 • Forbrukerkjøpsloven gir rett til å angre kjøp av varer og tjenester innen 14 dager ved fjernsalg og dørsalg.
 • Ved kjøp av reiser kan man avbestille ved sykdom eller andre uforutsette hendelser, men avbestillingsregler varierer mellom ulike reisearrangører.
 • Det er viktig å sjekke avtalevilkårene nøye og vurdere å tegne avbestillingsforsikring for å minimere økonomisk risiko ved avbestilling.

Hva er avbestilling? 

En avbestilling innebærer at man avlyser, eller kansellerer et kjøp av en vare eller tjeneste. Som regel er det snakk om en kansellering av bestillingen før varen eller tjenesten er levert. Etter leveringen er det snakk om en retur, eller eventuelle krav som følger av at tingen eller tjenesten ikke er levert som den skal. 

Avbestilling innebærer altså at man trekker seg fra avtalen, slik at man slipper å betale for varen eller tjenesten man i utgangspunktet har kjøpt. Manglende oppfyllelse av en avtale kalles ofte for mislighold, og dette kan medføre ulike krav. For at man skal kunne avbestille, er man avhengig av å ha et rettslig grunnlag for dette. Utgangspunktet er jo som nevnt at avtaler skal holdes. Rettslige grunnlag kan for eksempel være at loven åpner for avbestilling, eller at en avbestillingsmulighet er avtalt i kjøpekontrakten. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvilke regler gjelder for avbestilling? 

Muligheten til å avbestille en vare eller tjeneste kan ha grunnlag i mange ulike regler. Det er nemlig slik at de ulike rettsområdene har egne lover som regulerer kjøpet. Om det ikke finnes noen lov som regulerer din konkrete situasjon, kan det hende du kan avbestille på grunnlag av ulovfestet rett.  Hvis du står overfor en situasjon der du ikke finner en lov som gjelder for kjøpet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere om du kan avbestille. 

Noen av lovene som kan være aktuelle er: 

 • Forbrukerkjøpsloven som gjelder mellom forbrukere og næringsdrivende. Hvis du, som privatperson, for eksempel kjøper en ny datamaskin hos en elektronikkforretning, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. 
 • Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to privatpersoner, eller to næringsdrivende. Om du har kjøpt en brukt vare på Finn.no, eller materialer til virksomheten din, vil kjøpet omfattes av denne loven. 
 • Avhendingsloven gjelder ved kjøp og salg av «brukt» bolig. For nybygg gjelder bustadoppføringslova. 

I tillegg til de ulike lovene, kan man ha en avbestillingsrett på grunnlag av sedvane. I mange bransjer er muligheten for avbestilling en del av god forretningsskikk, og det er flere eksempler man kanskje ikke tenker over i hverdagen. 

 • Hvis du bestiller en frisørtime kan du ofte avbestille frem til 24 timer før avtalt tidspunkt uten at du må ha noen grunn for dette. 
 • Hoteller åpner ofte for at du kan avbestille frem til en gitt tid før avtalt tidspunkt. 

Hvordan går man frem ved avbestilling? 

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal gå frem ved avbestilling. Noen ganger har man et eget avbestillingsskjema som selgeren vil at du skal fylle ut, mens andre ganger er det ikke gitt noen bestemt fremgangsmåte. 

Før du velger å avbestille, kan det være lurt å sjekke om kjøpekontrakten, en lov, eller annet, gir grunnlag for å avbestille. Husk også at avbestilling som oftest bare er tillatt før tingen eller tjenesten er levert.  

Ta kontakt med selgeren

Hvis du har lyst til å avbestille en vare eller tjeneste, er det lurt å starte med å ta kontakt med selgeren. I mange tilfeller er selgeren medgjørlig her, og en god tone fra start kommer man langt med. Så lenge selgeren ikke har noen innvendinger mot avbestillingen, er som regel problemet løst gjennom en slik dialog. 

Det kan være lurt å ta kontakt med selgeren skriftlig, eller skaffe en skriftlig bekreftelse på at avbestilling har blitt gjort. På denne måten oppstår det ingen konflikt om hvorvidt du ba om avbestillingen før, eller etter at tingen var levert. 

Om det er en lov som regulerer kjøpet, kan det være lurt å undersøke om avbestillingen må gjøres skriftlig, eller om den også kan gjøres muntlig. Eventuelle andre krav til avbestillingen på det konkrete rettsområdet kan også forekomme, så vi anbefaler at du undersøker dette. 

Kan selgeren kreve erstatning? 

Hvis man ikke har avtalt noen uforbeholden avbestillingsrett, kan det hende at selgeren krever erstatning for det økonomiske tapet som avbestillingen medfører. Som regel er du nødt til å dekke dette tapet, med mindre noe annet er avtalt. 

Eksempler på økonomisk tap kan være utgifter til transport av tingen ved bestilling, eller at selgeren må selge tingen videre til en lavere pris. Det sistnevnte er særlig aktuelt ved ting som spesialbestilles etter kjøperens ønsker. 

Det er viktig å huske at du bare skal betale erstatning for et faktisk økonomisk tap. Hvis du har bestilt en elektriker, og elektrikeren slipper å reise, kjøpe materialer, eller utføre arbeidet, skal du ikke måtte betale utgiftene til hele jobben. I mange situasjoner står det noe om erstatningskrav ved avbestilling. For frisørtimer kan det hende at du må betale halvparten av prisen hvis du ikke kommer til avtalt time, eller avbestiller for sent. Det samme kan gjelde ved hotellopphold, eller lignende tjenester. 

Selgeren har en tapsbegrensningsplikt 

Selgeren har en plikt til å begrense det økonomiske tapet. Dette innebærer at selgeren skal forsøke å begrense tapet slik at du ikke må betale mer i erstatning enn nødvendig. Om du for eksempel avbestiller en håndverker, kan ikke firmaet kjøpe inn materialer etter avbestillingen og forvente at du betaler erstatning for denne utgiften (med mindre noe annet er avtalt, eller avtalen om materialinnkjøpet ble gjort før du avbestilte tjenesten). 

Urimelige høye erstatningssummer kan ofte medføre at selgeren ikke har overholdt tapsbegrensningsplikten sin. Tapet du skal erstatte må være et troverdig og sannsynlig beløp. Samtidig er det viktig å huske at det er du som skal erstatte reelt økonomisk tap. Om du er usikker på om erstatningsbeløpet er riktig, eller om det er satt for høyt, anbefaler vi at du tar kontakt med selgeren for å få bedre innsikt i hvordan de har beregnet tapet. Hvis denne utregningen virker usannsynlig, er det lurt å ta kontakt med en advokat for videre veiledning i saken. 

Andre grunnlag for å bli fri fra avtalen

I norsk rett er det andre måter å bli fritatt fra avtaleforpliktelser på. 

Avtaleloven § 36

Avtaleloven § 36 åpner for at avtaler som er urimelige, eller i strid med god forretningsskikk, kan endres eller tilsidesettes. Det er likevel viktig å være klar over at det er en veldig høy terskel for at denne regelen kan tas i bruk, og det er ikke noe forbud mot å inngå en dårlig avtale. 

Det er mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen av om avtalen er urimelig, eller ikke. Om det finnes en lov som regulerer situasjonen, for eksempel kjøpsloven, er det relevant å se hvor stort avviket er mellom lovens løsning og avtalens løsning. Selv om loven kan fravikes ved avtale, kan det hende at løsningen dere har avtalt er så urimelig at avtalen må settes til side. 

Læren om bristende forutsetninger

Læren om bristende forutsetninger er en ulovfestet regel som sier at avtalen kan endres eller tilsidesettes hvis det skjer en utvikling i avtaleforholdet som ikke partene forventet. Mange situasjoner der utviklingen i avtaleforholdet medfører et urimelig resultat vurderes etter avtaleloven § 36. 

I utgangspunktet har man ansvaret for egne forutsetninger, og risikoen disse medfører. Om man ikke skriver noe i avtalen, eller på andre måter gjør det klart overfor motparten at man har en spesifikk oppfatning av situasjonen, må man ta risikoen for disse selv.  

For at læren om bristende forutsetninger skal være aktuell, må forutsetningen være synlig for motparten. Forholdene må ha utviklet seg på en så uforutsett måte at de sentrale forutsetningene for avtaleinngåelsen brytes, og at avtalen dermed blir veldig vanskelig eller umulig å oppfylle. Den forutsetningen som brister må også ha betydning for betingelsene avtalen er inngått på, eller om avtalen i det hele tatt hadde blitt inngått dersom man visste om utviklingen. 

Eksempler på situasjoner som kan gjøre at avtalen utvikler seg negativt er naturkatastrofer eller krig, eller en ekstrem prisstigning (her skal det mye til). 

Selgeren kan tilby bedre avbestillingsrett

Utgangspunktet for avbestillingsretten er avtalen dere har inngått, og eventuell lov eller sedvane som regulerer spørsmålet. 

Selv om noen lover er ufravikelige til ulempe for den ene parten, for eksempel forbrukerkjøpsloven, er det ingenting i veien for at selgeren tilbyr en bedre avbestillingsrett enn loven legger opp til. Man kan for eksempel tenke seg at selgeren tilbyr avbestilling uten erstatning frem til en gitt tid før leveringen, eller at man får en utvidet avbestilling gjennom kostnadsfri retur etter levering. 

Det er ikke vanlig at selgere åpner for avbestilling på så gunstige vilkår siden det ofte koster mye for dem dersom du ønsker å avbestille. Samtidig kan det være en konkurransemessig fordel å tilby bedre vilkår enn konkurrenten. 

Hva skjer etter avbestillingen? 

Som regel sier ikke loven noe om hvordan oppgjøret ved avbestilling skal gjennomføres. 

Siden avbestilling i de aller fleste tilfeller skjer før selgeren har overtatt tingen, er det lite man selv må gjøre i forbindelse med avbestillingen. Et krav om avbestilling innebærer at man vil ha tilbake kjøpesummen, og at selgeren slipper å levere tingen eller tjenesten du har kjøpt. 

Noen ganger kan man få en utfordring der selgeren har lyst til å holde tilbake deler av kjøpesummen for å dekke et krav om erstatning for økonomisk tap. Det er nemlig slik at du ofte må dekke det økonomiske tapet selgeren har hatt som følge av avbestillingen. Om man er uenige om hvilken sum det er snakk om, kan man få en konflikt. 

Hvis du står overfor en situasjon der selgeren nekter å tilbakebetale hele kjøpesummen på grunn av et erstatningskrav, og dere er uenige om størrelsen på erstatningskravet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gi veiledning i det konkrete tilfellet. Det er mange faktorer som spiller inn i en utregning av erstatningssummen, og kanskje har man ulik oppfatning av hva som faktisk var det reelle tapet selgeren endte opp med. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Alternativer til avbestilling

Avbestilling har den virkningen at du får tilbake kjøpesummen, og selgeren slipper å levere varen eller tjenesten. Det er flere andre mulige veier til det samme resultatet. 

 • Angrerett: Noen ganger kan det hende du har kjøpt en ting som er underlagt angrerett. Her kan du angre på kjøpet også etter at du har fått varen levert, så lenge kjøpet går inn under angrerettloven. Noen virksomheter tilbyr angrerett, uavhengig av om angrerettloven opprinnelig omfatter kjøpet. Angrerett kan være aktuelt ved bilkjøp, og ved kjøp av brukte varer via Finn.no.
 • Bytterett: I samme gate ligger bytteretten, og mange virksomheter tilbyr bytte i en annen vare eller tilgodelapp på kjøpesummen. Om du for eksempel har kjøpt noe du ikke lenger kan avbestille, kan det hende du kan være tjent med en tilgodelapp slik at du kan bruke pengene på noe annet du trenger hos den samme forhandleren. 
 • Ugyldig avtale: En avtale som er ugyldig vil medføre at man ser bort fra hele avtalen. Det kan for eksempel være snakk om avtaler som inngås under tvang eller trusler. 
 • Heving av kjøpet: Heving av kjøpet innebærer at selgeren tar tilbake tingen du har fått levert, og du får igjen pengene dine på nærmere vilkår. Forutsetningen for heving er at det er noe galt med tingen du har fått levert. Heving kan for eksempel være aktuelt ved båtkjøp, boligkjøp, og bilkjøp.

Få svar på ofte stilte spørsmål om avbestilling

frase

Hva er angreretten, og når gjelder den?

Angreretten er en lovfestet rett for forbrukere som har inngått avtaler på avstand eller utenfor fast utsalgssted. Angreretten gir forbrukeren rett til å angre kjøpet og avbestille tjenesten eller varen innen 14 dager etter at avtalen er inngått, uten å oppgi noen grunn.

frase

Hva skjer hvis en kunde avbestiller en tjeneste eller vare uten å ha rett til det?

Hvis en kunde avbestiller en tjeneste eller vare uten å ha rett til det, kan selgeren kreve erstatning for det økonomiske tapet som følge av avbestillingen. Dette kan for eksempel være tapte inntekter eller kostnader forbundet med å finne en ny kunde.

frase

Kan en kunde avbestille en tjeneste eller vare dersom den ikke leveres som avtalt?

Dersom en tjeneste eller vare ikke leveres som avtalt, kan kunden ha rett til å avbestille. Dette forutsetter at forsinkelsen eller mangelen er vesentlig og at selgeren ikke har rettet opp i forholdet innen en rimelig tid etter å ha blitt varslet om problemet.

frase

Hvordan går en kunde frem for å avbestille en tjeneste eller vare?

For å avbestille en tjeneste eller vare, bør kunden kontakte selgeren skriftlig og oppgi grunnlaget for avbestillingen. Dersom det er snakk om angrerett, må kunden sende inn en angrerettskjema innen 14-dagersfristen. Det kan være lurt å sjekke avtalen og eventuelle avbestillingsvilkår før man tar kontakt med selgeren.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454