Bilde

RETTIGHETER VED FORCE MAJEURE: Ved force majeure-situasjoner kan dine rettigheter og plikter bli påvirket, og det er viktig å forstå hva dette begrepet innebærer og hvilke rettigheter du har i slike situasjoner.

Force majeure: Hva betyr det og hva er dine rettigheter?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det er mange som har hørt om force majeure, men som ikke helt vet hva det betyr. Force majeure er først og fremst aktuelt når man har inngått en avtale der man forplikter seg til noe overfor motparten. Det kan være at man skal levere en ting, eller utføre en tjeneste. Om man har en klausul om force majeure i avtalen, blir man fritatt fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten, eller så må avtalen justeres. 

Forutsetningen for ansvarsfritaket er at det oppstår en situasjon man ikke har kontroll over, og heller ikke kan avverge følgene av. Typisk kan vi nevne naturkatastrofer, krig eller blokader. I denne artikkelen kan du lese mer om innholdet i force majeure, og hva som skal til for at ansvarsfritak etter denne regelen. 

Kort oppsummering

  • Force majeure er en situasjon som hindrer en part i å oppfylle sine forpliktelser i en avtale.
  • Typiske eksempler på force majeure er naturkatastrofer, krig, streik eller pandemier.
  • For at en part skal kunne påberope seg force majeure i en avtale, må situasjonen være utenfor vedkommendes kontroll og umulig å forutse på forhånd.
  • Dersom en part påberoper seg force majeure i en avtale, vil dette typisk føre til at partene midlertidig kan suspendere sine forpliktelser i avtalen.

Hva er force majeure? 

I Norge er utgangspunktet at avtaler skal holdes, og at man må oppfylle forpliktelsene sine overfor motparten. Manglende oppfyllelse gjør at motparten kan rette krav. 

Force majeure gjør at man kan fritas fra forpliktelsene, eller at avtalen justeres. Begrepet er gammelt, og sikter til situasjoner som er utenfor menneskelig kontroll. På engelsk bruker man «act of god» som en samlebetegnelse på ulike force majeure-begivenheter. 

Typiske eksempler på force majeure-hendelser er naturkatastrofer, streik, ran, innbrudd, brann, pandemi og lockout. 

Selv om det er snakk om en force majeure-hendelse, er det et krav at denne ikke kunne forutses på avtaletidspunktet, og at man ikke med rimelighet kan forventes å unngå eller overvinne følgene av den

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Utgangspunktet er avtalen

Når man har inngått en avtale, er utgangspunktet for forpliktelsene det som følger av avtalen. Hva som anses som en force majeure-hendelse kan derfor reguleres i kontrakten. Om man for eksempel vil at koronapandemien fremdeles skal være akseptert som fritaksgrunn, kan man bestemme dette. Man kan også bestemme hvilke konsekvenser en eventuell force majeure-hendelse skal ha. Kanskje man vil endre kontrakten på spesifikke punkter, eller redusere erstatningsansvaret

Hvis man ikke har inngått noen avtale som regulerer hva som anses som en force majeure-hendelse, faller man tilbake på de vanlige reglene om force majeure du kan lese mer om lengre ned i artikkelen. 

Vilkårene for force majeure

For at man skal kunne få fritak for oppfyllelsesplikten i kontrakten, må alle vilkårene være oppfylt. Det må være snakk om en hindring som er utenfor avtalepartens kontroll, og som vedkommende ikke med rimelighet kan forventes å unngå eller overvinne konsekvensene av.

Hindring

Force majeure forutsetter at det foreligger en hindring som gjør at man ikke kan oppfylle avtalen slik man i utgangspunktet har forpliktet seg til. Hvis det ikke er noen hindring for avtaleoppfyllelsen, er det heller ikke noe grunnlag for ansvarsfritak.  

Typiske hindringer kan være krig som gjør at levering ikke kan skje, brann i produksjonslokaler, eller lignende. 

Hindringen må være utenfor avtalepartens kontroll

Videre må hindringen være utenfor avtalepartens kontroll. 

Som selger vil man ha eksempelvis ha kontroll over hvordan virksomheten er strukturert, hvilke underleverandører og leveringsmetoder man velger, og hvilke priser man setter på varene. Når en kunde får oppgitt en leveringstid, eller en totalpris, er det denne du er forpliktet til. Om innkjøpsprisen og utgiftene til transport stiger, er det i utgangspunktet du som må bære tapet av dette. Økte kostnader er som regel ikke en force majeure-hendelse. 

Om manglende levering skyldes at du har valgt et selskap som ikke leverer til den aktuelle adressen, eller at du har oppgitt en urealistisk leveringstid for å sikre at kunden inngår avtalen, vil dette være forhold innenfor din kontroll. Om forsinkelsen derimot skyldes at fabrikken som produserer varen brenner ned, er dette noe som du ikke kan kontrollere. 

Ikke med rimelighet kunne forutse, eller overvinne følgene av

Sist må man ikke kunne forutse hindringen ved avtaleinngåelsen, eller med rimelighet kunne forventes å overvinne følgene av den. 

I 2023 er vi for eksempel klare over at det er høye renter, høye priser, og at koronapandemien finnes. De økte prisene på varer og tjenester gjør at det kan bli vanskeligere å få leveranser, og pandemien kan gjøre at leveringstiden blir lengre. Dette er faktorer man i utgangspunktet er klar over, og kan forutse ved avtaler som inngås nå. For å sikre seg mot ansvar for manglende oppfyllelse av kontrakten, kan man ha en egen klausul i avtalen der man tar forbehold om at man kun kan levere hvis situasjonen holder seg slik den er i dag. 

Det er følgene av hindringen man ikke med rimelighet må ventes å overvinne, ikke hindringen i seg selv.

Vi kan tenke oss et eksempel der hindringen er en handelsblokade. Om man selger eksempelvis papir produsert i landet som er blokkert, vil man kunne overvinne hindringen (leveranse av papiret) om man kan kjøpe fra en produsent som ikke er påvirket av blokaden. Hvis det er mulig å velge en annen leverandør, kan man overvinne følgene av handelsblokaden, og force majeure kan ikke brukes som ansvarsfritaksgrunn.

Motparten må få beskjed om force majeure

Om det oppstår en force majeure-hendelse, må du gi motparten din beskjed om dette. Hvis du ikke varsler tidsnok, kan du miste muligheten til å kreve ansvarsfritak. Eventuelt kan det hende at du må betale erstatning som følge av tap som oppstår fordi varselet ble gitt for sent. 

Hvor lang tid du har på deg til å varsle må vurderes i hver enkelt situasjon, men det anbefales at du gir beskjed så fort du kan. Siden det er snakk om en hindring som du ikke kan overvinne, er du som regel klar over denne relativt raskt etter at den oppstår. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Konsekvensene av force majeure-hendelser

Mange lurer på om de fortsatt må oppfylle kontrakten på et senere tidspunkt hvis en force majeure-hendelse inntreffer. 

Her er det ikke noe klart svar, og man må vurdere hver enkelt situasjon. Siden ansvarsfriheten forutsetter at man ikke kan overvinne hindringen, vil man måtte oppfylle kontrakten hvis hindringen ikke lenger eksisterer. Dette gjelder selvsagt bare hvis forpliktelsen kan være mulig å oppfylle etter den tiden som har gått i saken. 

Det er viktig å være klar over at leveranser som forsinkes ved force majeure kan gi motparten grunnlag for heving av avtalen.

Få svar på ofte stilte spørsmål om force majeure

frase

Hva er betydningen av force majeure i kontraktsretten?

Force majeure-klausuler kan inkluderes i kontrakter for å avklare partenes ansvar i tilfelle uforutsette hendelser som hindrer oppfyllelsen av kontrakten. Hvis en slik klausul er inkludert og en force majeure-hendelse oppstår, kan den parten som ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av hendelsen, være beskyttet mot krav om erstatning eller sanksjoner for kontraktsbrudd.

frase

Hvordan bestemmer man om en hendelse utgjør force majeure?

For å avgjøre om en hendelse utgjør force majeure, må man vurdere om hendelsen oppfyller visse kriterier, slik som om den er ekstraordinær, uforutsett, og utenfor partenes kontroll. Det er også vanlig å se på om hendelsen gjør det umulig eller ulovlig å oppfylle kontrakten, og om det er mulig å finne alternative måter å oppfylle kontrakten på.

frase

Hvordan påvirker force majeure koronapandemien?

Koronapandemien kan utgjøre force majeure hvis den hindrer en part fra å oppfylle sine avtalemessige forpliktelser. For eksempel kan reiserestriksjoner eller stengte fabrikker føre til at en leverandør ikke kan levere varer som avtalt. Det er imidlertid viktig å merke seg at force majeure-begrepet vil variere avhengig av hva som er spesifisert i kontrakten.

frase

Hva er konsekvensene av å påberope seg force majeure i en kontrakt?

Konsekvensene av å påberope seg force majeure vil avhenge av hva som er spesifisert i kontrakten. Hvis en force majeure-klausul er inkludert, kan den parten som ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av hendelsen, være beskyttet mot krav om erstatning eller sanksjoner for kontraktsbrudd. Hvis en slik klausul ikke er inkludert, kan situasjonen bli mer komplisert, og det kan være behov for å prøve å finne en alternativ måte å oppfylle kontrakten på eller å forhandle om nye vilkår.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454