Advokat til samboerkontrakt: Hva kan advokaten hjelpe deg med?

Når man velger å bo sammen over lang tid, er det mange faktorer som spiller inn. Som samboere vil man ikke ha de samme rammene for forholdet som de som velger å gifte seg, og heller ikke lovens løsninger hvis samlivet tar slutt. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Samboere er to personer som lever i et ekteskapslignende forhold, uten å være gift. Personer som bor i kollektiv, vil derfor ikke anses som samboere. Likevel vil også kollektiv ha store fordeler av å skrive en kontrakt som gir uttrykk hvordan kollektivet skal reguleres, og mange av punktene i en samboerkontrakt er relevante. 

Under samlivet, og etter et samlivsbrudd, er det mange spørsmål en må finne svar på. Det vil ofte oppstå konflikter rundt hvem som har ansvaret for løpende utgifter, og hvem som eier hvilke eiendeler. Hvordan utgifter og inntekter skal fordeles på en rettferdig måte mens samlivet fungerer, og hvordan gjenstander skal fordeles etter et samlivsbrudd, er to av flere ting som en samboerkontrakt vil gi svar på. 

I denne artikkelen kan du lese mer om samboerkontrakter, og hva de kan inneholde. Du vil også kunne lese mer om hvordan en advokat kan bidra til å redusere konflikter mellom deg og samboeren din i fremtiden. 

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt (eller samboeravtale) er en avtale som mange tror at bare gjelder for samlivsbrudd. Dette er en feiloppfatning, og mange samboerkontrakter vil også si noe om hvordan samlivet skal fungere underveis i forholdet.  

Hvorfor trenger dere en samboerkontrakt?

Alle samliv vil ta slutt, enten ved at dere går fra hverandre, eller at dere gifter dere. I noen tilfeller vil også død avslutte samboerskapet. 

Hovedgrunnen til at dere burde ha en samboerkontrakt, er at den gir dere en god oversikt over samlivet, og hvilket resultat dere vil ha ved et avsluttet samliv. Avtalen regulerer som nevnt hvem som eier hvilke ting, hvordan utgifter og inntekter skal fordeles, og hvordan eiendeler fordeles ved samlivsbrudd. 

En annen viktig grunn til å skrive samboerkontrakt, er at den bidrar til å forhindre konflikter mellom dere. Det er mange som tenker på en samboerkontrakt som uromantisk, siden den gir uttrykk for at man tenker at samlivet en gang skal ta slutt. Det er lett å tenke at man ikke trenger en kontrakt fordi at man samarbeider godt, og skal være sammen for alltid. Situasjonen er ikke like rosenrød hvis stemningen mellom dere blir mer anspent, og ting dere i utgangspunktet var fullstendig enige om, kan bli et sårt tema når samlivet tar slutt. 

Det kan også være lurt å skrive en samboerkontrakt derom du sitter i et uskiftet bo, og inngår et nytt samboerforhold. På denne siden kan du lese mer om uskiftet bo og nytt samboerforhold.

For å ha et mest mulig forutsigbart og stabilt samliv, er det lurt å ha en samboerkontrakt. 

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

En advokat har god erfaring med avtaleskriving, og kan bidra til at samboerkontrakten mellom dere er lovlig og rettferdig. Vedkommende har god kjennskap til de relevante lovene, og har skrevet en rekke samboerkontrakter tidligere. På grunn av langvarig erfaring kan advokaten komme med gode innspill til klausuler som dere kanskje ikke har tenkt på selv. 

En samboerkontrakt vil ikke bare påvirkes av forholdet mellom dere, men også ytre faktorer. Økte renter eller dyrere strømpriser kan ha stor betydning for hvordan den økonomiske fordelingen mellom dere burde gjøres, og advokaten kan skrive en kontrakt som tar høyde for at samfunnet er i utvikling. Det vil være mot sin hensikt hvis kontrakten binder dere til en løsning som ikke er bærekraftig over tid, eller som må endres hvert år på grunn av svingninger i økonomien. 

Fordeling av inntekter og utgifter

Som samboere er det mange felles utgifter som skal dekkes, og det er lurt å ha en oversikt over hvem som har ansvaret for hvilke regninger. 

Det er flere måter å løse utgiftsfordelingene på. For det første kan man fordele utgiftene rettferdig i lys av inntektene, slik at en samboer som tjener mer også må bidra mer til fellesskapet. Dette kan være en god løsning hvis en av dere studerer, eller er i en annen situasjon som gjør at inntektene er forskjellige. 

For det andre kan dere fordele utgiftene likt. Mange velger å opprette en felles regningskonto der begge setter inn det samme beløpet i måneden når de mottar lønn, studielån, eller annen inntekt. Regningskontoen skal dekke alle de faste fellesutgiftene, for eksempel husleie, internett, strøm, forsikring, og lignende. 

En advokat kan hjelpe dere med å sette opp en rettferdig inntekt- og utgiftsfordeling slik at resultatet oppleves som rettferdig for begge parter. 

Oversikt over eiendeler dere hadde før samboerskapet ble inngått

Ved et samlivsbrudd, er utgangspunktet at man beholder sine egne eiendeler. En samboeravtale kan derfor ofte si noe om hvem som eier hva, og det er lurt å ha en skriftlig oversikt over hvilke eiendeler dere hadde før dere ble samboere. På denne måten har dere en oversikt over hvem som eier hvilke ting, 

I tillegg til en liste over ting dere eide før samboerskapet ble inngått, kan det være en fordel å utfylle listen fortløpende gjennom samboerskapet hvis dere vil at eiendelene skal holdes atskilt. 

Sist burde det også være en liste over hvilke ting dere eier sammen. Det er ikke nødvendig at dere eier gjenstanden 50-50, men hvis eierforholdet er annerledes er det også greit å skrive dette i kontrakten. 

En advokat kan hjelpe dere med å sette opp en liste over hvilke ting dere eier, og om dere eier tingene alene eller sammen. En slik liste kan bidra til å redusere konflikter om hvem som skal overta hvilke ting hvis samlivet tar slutt. 

Fremtidige eiendeler

En samboerkontrakt sier ofte også noe om hva som skjer med ting dere erverver i fremtiden. Dette kan for eksempel være arv, gaver og ting dere kjøper sammen, avkastning av investering i bolig eller aksjer, og så videre. 

Enten dere velger å holde alle verdier så atskilt som mulig, eller om dere velger å dele alt 50-50 ved et samlivsbrudd, er det lurt å nedfelle dette i samboerkontrakten slik at ikke blir uenighet rundt dette på et senere tidspunkt. 

Du kan lese mer om samboeres krav på arv her.

Fordeling av verdier ved samlivsbrudd

En av kildene til de største konfliktene, er hvem som skal få hvilke ting hvis samlivet oppløses. I samboeravtalen er det derfor lurt å ha avtalt på forhånd hvordan verdiene skal deles, og hvordan man skal løse en eventuell uenighet. 

Mange velger å ha en klausul om at eiendeler samboerne ikke blir enige om må selges, og så deles salgssummen likt (eventuelt forskjellig, avhengig av eierforholdet i tingen). Vi kan tenke oss et eksempel der to samboere har spleiset på en bil de bruker i fellesskap. Samboer A har betalt 50 000 kroner for bilen, mens samboer B har betalt 100 000 kroner for bilen. Når man har gått inn med forskjellig bidrag, er det også rettferdig at samboer B får en større andel av salgssummen når bilen selges. Siden A har betalt 1/3 og B 2/3, kan en rettferdig løsning være at de samme brøkene brukes hvis bilen må selges. 

Fordeling av boligen

Den største eiendelen som skal fordeles, er som regel boligen. Hvis boligen blir leid, kan det oppstå spørsmål om hvem som skal bli boende, og hvem som må flytte ut. Hvis boligen er eid, er det ofte konflikt om hvem som skal ha rett til å kjøpe ut den andre. 

Det er en stor fordel å ha klargjort en avtale som sier noe om hvordan bolig fordelingen skal løses, og i mange tilfeller er forkjøpsrett fastslått i samboeravtalen. Det kan hende at en av samboerne har kjøpt seg inn i den andres bolig, eller at den ene samboeren leide leiligheten før samlivet ble inngått. I så fall er det rett og rimelig at vedkommende skal få bli boende ved et eventuelt samlivsbrudd, selvsagt mot å betale ut den andre parten.  

Merk: Hvis dere har felles barn, er det egne regler for hvem som skal få overta boligen.

Kan vi bruke en mal fra internett?

Mange samboeravtaler har det samme innholdet, og det er derfor også mange ferdigskrevne maler du kan finne på internett

Selv om de som regel berører de viktigste punktene, er det lurt å huske at malen kun er et utgangspunkt. Det er ingen formuer, samboerforhold, eller livssituasjoner som er helt like, og det kan være poster som du og din samboer burde legge til i standardmalen. Det kan også hende at noen av kategoriene ikke er relevante for dere. 

Vi anbefaler at dere utarbeider en egen avtale som er spesielt tilpasset deres situasjon og ønsker. Malene på nett er et godt utgangspunkt, og en god advokat kan hjelpe dere med å se gjennom avtalen når den er ferdig skrevet. På denne måten kan dere være sikre på at ansvar, utgifter og verdier fordeles på rett måte, og at det ikke er formuesposter eller ansvarsområder dere har glemt å skrive ned i avtalen. 

Samboeravtale og testament

Det er mange som velger å skrive et testament i forbindelse med opprettelsen av samboeravtalen. Samboere har i utgangspunktet ikke rett til arv etter hverandre, og et testament er derfor svært viktig hvis dere har kjøpt bolig, eller andre verdifulle gjenstander sammen. 

Etter arveloven vil foreldrene deres være de nærmeste arvingene etter dere, så lenge dere ikke har felles barn. I så fall vil barna ha krav på arv.

Hvis dere har kjøpt en bolig sammen, vil foreldrene til samboeren din arve hans eller hennes halvpart dersom vedkommende dør. De fleste foreldre vil være samarbeidsvillige i en slik situasjon, men resultatet kan være at boligen må selges for at du skal kunne kjøpe ut foreldrene. 

Det er mange som velger å skrive et gjensidig testament, der forutsetningen for arv er at samlivet består ved dødsfallet. 

For at testamentet skal være gyldig, må flere krav være oppfylt. For det første må testamentet være skriftlig, og du må signere dokumentet. Det må også være to vitner til stede som enten ser at du signerer, eller som ser at du vedkjenner deg signaturen din. Vitnene må være myndige, og de må også signere testamentet mens du er til stede. Det er ikke noe krav om at vitnene må være til stede samtidig, men de må vite at dokumentet de signerer er et testament. Innholdet trenger de derimot ikke å vite noe mer om. For at vitnene skal være godkjent, kan hverken dem selv, familien deres, eller en de er ansatt hos være tilgodesett i testamentet. 

Du kan lese mer om å finne advokat ved samlivsbrudd her.

Ofte stilte spørsmål om samboeravtaler: 

Må vi ha vitner til samboeravtalen?

Det er flere som lurer på om det er nødvendig å ha vitner for at samboerkontrakten skal være gyldig. Svaret på spørsmålet er nei, det er ikke noe krav om at avtalen må bevitnes for at den skal være gyldig. 

Husk at hvis dere skal skrive både samboeravtale og testament, må dere ha vitner til testamentet. 

Er en samboeravtale det samme som et gjensidig testament?

Det er mange samboere som tenker på arv seg imellom. Selv om samboere (med felles barn) kan ha rett på arv etter hverandre, er utgangspunktet likevel at dere ikke har krav på arv hvis en av dere går bort. 

En samboeravtale er som nevnt en avtale som regulerer hvordan samlivet skal fungere, og eventuelt hva som skjer når det tar slutt. Et gjensidig testament er derimot en avtale som går ut på at dere arver etter hverandre så lenge samlivet består. Her er det også mange som velger å si noe om hva som skal skje med arven hvis begge dør samtidig. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende