Bilde

SAMBOERKONTRAKTADVOKAT: Kontakt en advokat spesialisert innen familierett for å få hjelp med samboerkontrakten din.

Advokat til samboerkontrakt: Hva kan advokaten hjelpe deg med?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Når man velger å inngå et samboerskap er det mange brikker som skal falle på plass. Som samboere har man ikke de samme rammene for forholdet som ektefeller, og man må derfor bli enige seg imellom om hvordan samboerskapet skal være.

Samboere er to personer som lever i et ekteskapslignende forhold, uten å være gift. Personer som bor i kollektiv, er ikke ansett som samboere. Selv om kollektiv ikke er ansett som samboerskap, kan mange kollektiv ha de samme fordelene av en kontrakt som gir uttrykk for hvordan kollektivet skal være. Her vil mange av de samme punktene som man finner i en samboerkontrakt være relevante.  

Det er mange spørsmål man må finne svar på undersamlivet, og etter et samlivsbrudd. Flere konflikter oppstår på grunn av uenighet om ansvar for løpende utgifter, eierskap av ting og hvordan utgifter og inntekter skal fordeles på en rettferdig måte. En samboerkontrakt vil gi svar på disse spørsmålene, og dermed fungere som et konfliktdempende verktøy.

I denne artikkelen kan du lese mer om samboerkontrakter, og hva de burde inneholde. Du vil også få ett innblikk i hvordan bistand fra en advokat under opprettelsen av kontrakten kan bidra til å redusere konflikter mellom deg og samboeren din i fremtiden. 

Kortversjonen

  • Samboerkontrakter er viktige for å avklare eierskap, ansvar for utgifter, og fordeling av inntekter og utgifter, noe som kan bidra til å redusere konflikter under og etter samboerskapet.
  • En advokat kan bistå med å lage en samboerkontrakt som er lovlig, rettferdig, og tar hensyn til ytre faktorer som kan påvirke økonomien i et samboerskap.
  • Kontrakten kan inkludere detaljer om fordeling av inntekter og utgifter, eiendeler som ble eid før samboerskapet, eiendeler ervervet i løpet av samboerskapet, og hvordan verdier skal fordeles ved et samlivsbrudd.
  • Selv om ferdige samboerkontrakt maler kan finnes på internett, er det anbefalt å lage en egen avtale tilpasset deres situasjon og ønsker, med bistand fra en advokat

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt (eller samboeravtale) er en avtale som mange tror at kun gjelder ved samlivsbrudd. Dette er en feiloppfatning, og mange samboerkontrakter har punkter som sier noe om hvordan samlivet skal være underveis i forholdet.  

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvorfor trenger dere en samboerkontrakt?

Alle samliv tar slutt, enten ved at dere går fra hverandre, eller at dere gifter dere. I noen tilfeller vil også dødsfall avslutte samboerskapet. 

Hovedgrunnen til at dere burde ha en samboerkontrakt, er at den gir dere en oversikt over samlivet, og hvilken økonomisk situasjon dere har etter et samlivsbrudd. Avtalen kan som nevnt regulere hvem som eier hvilke ting under samlivet, hvordan utgifter og inntekter skal fordeles, og hvordan eiendeler fordeles ved samlivsbrudd

En annen viktig grunn til å skrive samboerkontrakt, er at den bidrar til å forhindre konflikter mellom dere. Det er mange som tenker på en samboerkontrakt som uromantisk siden den gir inntrykk av at man vil sikre seg når samlivet tar slutt. Det er lett å tenke at man ikke trenger en kontrakt fordi at man samarbeider godt, og skal være sammen for alltid. Situasjonen er ikke like rosenrød hvis stemningen mellom dere blir mer anspent, og ting dere i utgangspunktet var fullstendig enige om, kan bli et sårt tema. 

Det kan også være lurt å skrive en samboerkontrakt derom du sitter i et uskiftet bo, og inngår et nytt samboerforhold.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

En advokat har god erfaring med avtaleskriving, og kan bidra til at samboerkontrakten mellom dere er lovlig og rettferdig. Vedkommende har god kjennskap til de relevante lovene, og har skrevet en rekke samboerkontrakter tidligere. På grunn av langvarig erfaring kan advokaten komme med gode innspill som dere kanskje ikke har tenkt på selv. 

En samboerkontrakt vil ikke bare påvirkes av forholdet mellom dere, men også ytre faktorer. Økte renter eller dyrere strømpriser kan ha stor betydning for hvordan den økonomiske fordelingen mellom dere burde gjøres, og advokaten kan skrive en kontrakt som tar høyde for at samfunnet er i utvikling. Det vil være mot sin hensikt hvis kontrakten binder dere til en løsning som ikke er bærekraftig over tid, eller som må endres hvert år på grunn av svingninger i økonomien. 

Fordeling av inntekter og utgifter

Som samboere er det mange felles utgifter som skal dekkes, og det er lurt å ha en oversikt over hvem som har ansvaret for hvilke regninger. 

Det er flere måter å løse utgiftsfordelingene på. For det første kan man fordele utgiftene rettferdig i lys av inntektene, slik at en samboer som tjener mer også må bidra mer til fellesskapet. Dette kan være en god løsning hvis en av dere studerer, eller er i en annen situasjon som gjør at inntektene er forskjellige i en midlertidig periode. 

For det andre kan dere fordele utgiftene likt. Mange velger å opprette en felles regningskonto der begge setter inn det samme beløpet i måneden når de mottar lønn, studielån, eller annen inntekt. Regningskontoen skal dekke alle de faste fellesutgiftene, for eksempel husleie, internett, strøm, forsikring, og lignende. 

En advokat kan hjelpe dere med å sette opp en rettferdig inntekt- og utgiftsfordeling slik at resultatet oppleves som riktig for begge parter. 

Oversikt over eiendeler dere hadde før samboerskapet ble inngått

Ved et samlivsbrudd, er utgangspunktet at man beholder sine egne eiendeler. En samboeravtale kan derfor ofte si noe om hvem som eier hva, og det er lurt å ha en skriftlig oversikt over hvilke eiendeler dere hadde før dere ble samboere. På denne måten har dere en oversikt over hvem som skal få beholde hvilke ting, 

I tillegg til en liste over ting dere eide før samboerskapet ble inngått, kan det være en fordel å skrive en liste underveis i samlivet med oversikt over eierskapet til nye ting.

Sist burde det også være en liste over hvilke ting dere eier sammen. Det er ikke nødvendig at dere eier gjenstanden 50-50, men hvis eierforholdet er annerledes er det også greit å skrive dette i kontrakten. Det kan for eksempel stå at samboer A eier 70% av bilen mens samboer B eier 30%. Ved et samlivsbrudd vil A enten måtte kjøpe ut B for å få beholde bilen, eller så må bilen selges og inntekten deles etter eierforholdet.

En advokat kan hjelpe dere med å sette opp en liste over hvilke ting dere eier, og om dere eier tingene alene eller sammen. En slik liste kan bidra til å redusere konflikter om hvem som skal overta hvilke ting når samlivet tar slutt

Fremtidige eiendeler

En samboerkontrakt sier ofte også noe om hva som skjer med ting dere erverver i fremtiden. Dette kan for eksempel være arv, gaver og ting dere kjøper sammen, avkastning av investering i bolig eller aksjer, og så videre. 

Enten dere velger å holde alle verdier så atskilt som mulig, eller om dere velger å dele alt 50-50 ved et samlivsbrudd, er det lurt å skrive dette i samboerkontrakten slik at ikke blir uenighet om dette på et senere tidspunkt. 

Fordeling av verdier ved samlivsbrudd

En av kildene til de største konfliktene, er hvem som skal få hvilke ting når samlivet oppløses. I samboeravtalen er det derfor lurt å ha avtalt på forhånd hvordan verdiene skal deles, og hvordan man skal løse uenighet. 

Mange velger å ha en klausul om at eiendeler samboerne ikke blir enige om fordelingen av, blir solgt. Her vil salgssummen deles likt (eventuelt forskjellig, avhengig av eierforholdet i tingen). Vi kan tenke oss et eksempel der to samboere har spleiset på en bil de bruker i fellesskap. Samboer A har betalt 50 000 kroner for bilen, mens samboer B har betalt 100 000 kroner for bilen. Når man har gått inn med forskjellig bidrag, er det også rettferdig at samboer B får en større andel av salgssummen når bilen selges. Siden A har betalt 1/3 og B 2/3, kan en rettferdig løsning være at de samme brøkene brukes ved fordelingen av salgssummen.  

Fordeling av boligen

Den største eiendelen som skal fordeles, er som regel boligen. Hvis boligen blir leid, kan det oppstå spørsmål om hvem som skal bli boende, og hvem som må flytte ut. Hvis boligen er eid, er det ofte konflikt om hvem som skal ha rett til å kjøpe ut den andre. 

Det er en stor fordel å ha klargjort en avtale som sier noe om hvordan boligfordelingen skal løses, og i mange tilfeller er forkjøpsrett fastslått i samboeravtalen. Det kan hende at en av samboerne har kjøpt seg inn i den andres bolig, eller at den ene samboeren leide leiligheten før samlivet ble inngått. I så fall er det rett og rimelig at vedkommende skal få bli boende ved et eventuelt samlivsbrudd, selvsagt mot å betale ut den andre parten.  

  • Merk: Hvis dere har felles barn, er det egne regler for hvem som skal få overta boligen.

Kan vi bruke en mal fra internett?

Mange samboeravtaler har det samme innholdet, og det er derfor også mange ferdigskrevne maler du kan finne på internett

Selv om de som regel berører de viktigste punktene, er det lurt å huske at malen kun er et utgangspunkt. Det er ingen formuer, samboerforhold, eller livssituasjoner som er helt like, og det kan være poster som du og din samboer burde legge til i standardmalen. Det kan også hende at noen av kategoriene ikke er relevante for dere. 

Vi anbefaler at dere utarbeider en egen avtale som er spesielt tilpasset deres situasjon og ønsker. Malene på nett er et godt utgangspunkt, og en advokat kan hjelpe dere med å se gjennom avtalen når den er ferdig skrevet. På denne måten kan dere være sikre på at ansvar, utgifter og verdier fordeles på rett måte, og at det ikke er formuesposter eller ansvarsområder dere har glemt å skrive ned i avtalen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Samboeravtale og testament

Det er mange som velger å skrive et testament i forbindelse med opprettelsen av samboeravtalen. Samboere har i utgangspunktet ikke rett til arv etter hverandre, og et testament er derfor svært viktig hvis dere har kjøpt bolig, eller andre verdifulle gjenstander sammen. 

Etter arveloven vil foreldrene deres være de nærmeste arvingene etter dere, så lenge dere ikke har felles barn. I så fall vil barna ha krav på arv.

Hvis dere har kjøpt en bolig sammen, vil foreldrene til samboeren din arve hans eller hennes halvpart dersom vedkommende dør. De fleste foreldre vil være samarbeidsvillige i en slik situasjon, men resultatet kan være at boligen må selges for at du skal kunne kjøpe ut foreldrene. 

Det er mange som velger å skrive et gjensidig testament, der forutsetningen for arv er at samlivet består ved dødsfallet. 

For at testamentet skal være gyldig, må flere krav være oppfylt. For det første må testamentet være skriftlig, og du må signere dokumentet. Det må også være to vitner til stede som enten ser at du signerer, eller som ser at du vedkjenner deg signaturen din. Vitnene må være myndige, og de må også signere testamentet mens du er til stede. Det er ikke noe krav om at vitnene må være til stede samtidig, men de må vite at dokumentet de signerer er et testament. Innholdet trenger de derimot ikke å vite noe mer om. For at vitnene skal være godkjent, kan hverken dem selv, familien deres, eller en de er ansatt hos være tilgodesett i testamentet. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat til samboerkontrakt

frase

Hva bør inkluderes i en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt bør inkludere bestemmelser om fordeling av eiendeler og gjeld, ansvarsfordeling for felles utgifter, regulering av sameie, og hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt brudd eller død. En advokat kan hjelpe deg med å utforme en kontrakt som ivaretar begge parters interesser.

frase

Er det konfidensielt å bruke Advokatmatch.no for å finne en advokat for samboerkontrakt?

Ja, det er konfidensielt å bruke Advokatmatch.no. Informasjonen du deler i skjemaet blir kun brukt for å koble deg med advokater som passer dine behov, og vil ikke bli delt med uvedkommende.

frase

Hvor mye koster det å bruke Advokatmatch.no for å finne en advokat for samboerkontrakt?

Det er gratis å bruke Advokatmatch.no for å finne en advokat som kan hjelpe deg med samboerkontrakt. Du betaler kun for advokattjenestene du mottar fra den advokaten du velger å samarbeide med.

frase

Hvorfor trenger samboere en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt kan være viktig for å beskytte begge parters rettigheter og interesser, spesielt i tilfelle samlivet opphører eller en av samboerne dør. Den gir klarhet i hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles, og kan bidra til å unngå konflikter og misforståelser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454