Advokat ved samlivsbrudd: Alt du trenger å vite (krav m.m.)

Samlivsbrudd medfører en tøff tid for de fleste. I tillegg til den følelsesmessige omveltningen er det ofte mye praktisk som må ordnes opp i.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hvem eier egentlig hva etter et samlivsbrudd? Er det forskjell på samboere og gifte? Mange benytter advokat for å svare på slike spørsmål, og for å stille sterkt i forhandlingene.

For å finne beste advokat til samlivsbrudd er det viktig å velge noen som er erfarne på området. Pris og personlig kjemi er andre faktorer som ofte får betydning når man velger en advokat. Vi anbefaler å hente inn flere tilbud når du velger advokat. Bruk skjemaet til høyre på denne siden for å få tilbud fra tre erfarne advokater innen samlivsbrudd.

Det er også mulig å finne ut av mye på egenhånd. Dette burde du gjøre enten om du bruker advokat til hjelp i samlivsbruddet eller ikke. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe deg forstå hvilke regler som gjelder og hva du bør tenke på rundt det juridiske ved et samlivsbrudd.

Hvem får hva ved samlivsbrudd?

Hvem har egentlig krav på pengene på delt sparekonto? Og hvem er det som eier bilen som står i garasjen? Det er vanskelig nok å oppleve et samlivsbrudd. Fordeling av eiendeler, og ikke minst penger, kan føre til ytterligere konflikt.

I første omgang er det viktig å huske på at det er avtalefrihet i Norge og partene står fritt til å dele eiendeler slik de ønsker. Dersom partene ikke kommer til enighet er det lovverket som skal følges. I lovverket er det spesielt forskjellen på samboere og ektefeller som du bør merke deg.

Samboere

Det er nemlig slik at utgangspunktet for samboere er at partene tar hvert sitt. Dette betyr i praksis at den som kom inn i samboerskapet med bilen, tar med seg bilen ut. Den som kom inn med store beløp på sparekonto, uansett om denne nå er delt, tar også med seg disse pengene ut av forholdet.

Allikevel finnes det her unntak. For eksempel kan en av partene stå oppført som eier av en felles bolig, men dette betyr ikke nødvendigvis at den parten får ta med seg boligen videre uten å fordele. Det er nemlig nedbetalinger på boliglån, renter, og fellesutgifter som bestemmer det reelle eierforholdet, og her bidrar tross alt ofte begge parter.

Med andre ord er det ikke nok å være registrert eier av en felles bolig. Dersom begge samboere har bidratt til kostnadene ved å bo, og ikke minst om det har vært investert i oppussing for eksempel, så er det i mange tilfeller umulig å beslutte at kun en part eier boligen. Da må denne enten deles, en part kjøper ut den andre, eller boligen må selges.

Ektefeller

Generelt sett skal ektefeller ved en skilsmisse dele formuen de har bygd opp sammen. Dette gjelder både midler og eiendeler. Her har det i utgangspunktet ikke noe å si, med mindre annet er avtalt, hvem som har tatt med mest inn i ekteskapet. Utgangspunktet er at det uten videre avtaler skal deles så likt som overhodet mulig, og dette kalles felleseie.

Selvfølgelig finnes det derimot ektepar som tar ut særeie, selv om dette er mer sjeldent. For å avtale særeie vil partene være nødt til å opprette en ektepakt. Ved en eventuell skilsmisse vil da en advokat i samlivsbrudd referere til dette dokumentet rundt fordeling av eiendelene og midlene. Særeie kan være nyttig dersom en av partene entrer ekteskapet med en betydelig formue.

Uansett om en har særeie eller felleseie, så finnes det enkelte ting som ikke skal falle inn under dette reglementet. Det er for eksempel slik at klær og smykker, uavhengig av sin verdi, kan regnes som personlige eiendeler. Skjevdelingsregelen sier dessuten at eiendeler partene hadde før ekteskapet ble inngått kan kreves beholdt.

Slik løser en felles bolig

Selv om fordeling av økonomien virkelig kan være tøft, spesielt ved særeie, så vil det å bestemme hvem som skal beholde felles bolig nok være det vanskeligste. Begge parter har nok en sentimental tilknytning til boligen, og dersom en også har felles barn sammen kompliserer dette forholdet. Det er her særlige grunner kan vektlegges.

Ved samboerskap er det parten som eier boligen som får bo der videre. Dersom en har felles eie, så må en kjøpe ut den andre eller boligen må selges ved uenighet om hvem som skal bo der. Ekteskap tilsier at begge eier boligen, men det er her de særlige grunnene spiller inn for hvem som skal kunne ha krav på å bo der.

Det er nemlig slik at om en for eksempel skal ha barna, så får en ofte retten til å bli værende i boligen. Merk derimot at boligen på ingen måter vil være gratis. Det er fortsatt slik at en må betale ut motparten, men med fordelsretten til å bli værende i boligen av særlige årsaker. Dette gjelder ikke ved odelsrett eller eiendom som er arvet ned.

Vederlagskrav for samboere

I noen tilfeller er det slik at samboere kan ha krav på vederlag. Dette vederlaget belager seg på hva de har tilført boligen, selv om den andre parten kanskje eide hele boligen. Gode eksempler på dette er oppussing, der den ene parten kan ha betalt hele regningen. Da er det selvfølgelig urimelig at eier av boligen skal få nyte disse godene videre, uten at parten som betalte blir kompensert.

En advokat i samlivsbrudd kan hjelpe deg med å estimere hvor stort vederlag du kan kreve, samt hvordan du skal utforme dette. Dessuten kan advokaten også bistå med forhandlinger med motparten i din sak, samt saksføring dersom kravet om vederlag skulle gå til retten eventuelt.

Avtalefrihet hos samboere

Der samboere som nevnt tidligere ikke er beskyttet av at formuen for eksempel automatisk deles likt, så kan en allikevel signere en samboeravtale. Denne avtalen kan inneholde akkurat de samme betingelsene for samlivsbrudd som en ektepakt, og en advokat i samlivsbrudd kan bistå med å både opprette og tolke avtalen.

En samboeravtale kan til eksempel eksplisitt fremme hvem som eier boligen. Dersom en eier boligen sammen, så kan en spesifisere eierbrøk. En kan dessuten klargjøre hvem som står ansvarlig for hvilken gjeld, og videre spesifisere ned til de minste eiendelene en har sammen, dersom det er ønskelig.

Denne typen avtale anbefales for samboere, da det som nevnt ikke er stort annet som beskytter dem ved samlivsbrudd. Dessuten kan en slik avtale oppdateres gjennom årene til å inkludere nye gjenstander, boliger, og lån for eksempel som en anskaffer. Dette er en gunstig måte å løse mangelen på de rettighetene som ektefeller har ved samlivsbrudd.

Verdsetting av verdier ved gjenstander under skift

Skift er som nevnt prosessen der eiendeler og formue skal fordeles. I et skifte vil et ektepar forsøke å finne ut av hvem som skal ha hva når samlivet har tatt slutt. Videre er en viktig del av et skifte å identifisere hva forskjellige gjenstander er verdt, siden en lik fordeling av disse tross alt krever en forståelse av verdier.

Der huset og bilen kanskje er enkelt å verdsette grunnet de mange andre eksemplene i markedet, så finnes det en rekke ting som ikke er så enkelt å verdsette. Dersom en av partene skal få beholde denne tingen, så oppstår det naturligvis en tvist dersom den andre parten mener at gjenstanden er verdt mer.

En rettferdig fordeling av eiendeler, slik at hver part ender opp med halvparten av verdiene, krever en tredjepart som oftest. En advokat i samlivsbrudd kan hjelpe til med å løse situasjonen gjennom forhandlinger. Ofte vil hver part i et samlivsbrudd ha sin egen advokat, slik at advokatene kan forhandle på vegne av partene. Dermed kan en bedre distansere seg fra situasjonen.

Slik finner du advokat i samlivsbrudd

Akkurat som innenfor andre fagområder for advokater, så er det viktig innen samlivsbrudd at den advokaten du velger har spesialisert seg innenfor feltet. En advokat som har vært gjennom mange lignende saker vil ha erfaring fra hvordan de best løses, slik at du kan få det du mener du fortjener fra avtalene og forhandlingene som inngås.

En advokat i samlivsbrudd vil som nevnt mest sannsynlig jobbe mest med å forhandle med motpartens advokat. Dessuten kan advokaten gi deg gode juridiske råd for hvordan du bør gå videre. Merk at en advokat også kan hjelpe deg å søke om fri rettshjelp, og dette informeres du om mulighetene for under første møte.

Fri rettshjelp søker advokaten om for deg hos Fylkesmannen. Dersom dette blir innvilget i din skiftesak for eksempel, så kan du få juridiske råd og advokatbistand i retten, kun ved å betale en liten egenandel. Er din inntekt og formue lav nok, så kan du også få fri rettshjelp helt gratis. Forsikringer kan også potensielt dekke kostnader til advokat i samlivsbrudd.

Uansett om du er samboer eller ektefelle, så er en advokat i samlivsbrudd veldig viktig. Mange angrer seg når de går med på ugunstige avtaler, men da er det allerede for sent. Selv om en nok ønsker å komme seg videre, så er det viktig å stå på sine rettigheter. En advokat i samlivsbrudd kan hjelpe deg med dette.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende