Få tilbud fra dyktige strafferettadvokater

Ønsker du å finne en forsvarsadvokat som kan hjelpe deg med tvist i forbindelse med strafferett? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor strafferett.

Få hjelp fra forsvarer

Strafferett er et av de aller mest alvorlige rettsområdene i norsk rett. Normalt vil en rettsak involvere mange alvorlige skjebner. Den tiltalte kan bli fengslet i en lengre periode, den fornærmede kan sitte igjen med store belastninger, og dette vil også ramme de involverte, enten det er familie, barn, venner og lignende.

I strafferetten vil den som er siktet eller tiltalt i mange tilfeller ha krav på gratis advokat støttet av staten. Denne advokaten vil hjelpe vedkommende under etterforskning, rettsak, avhør og lignende. Generelt vil advokaten foreta det meste som kan være med på å frikjenne den tiltalte.

Innenfor strafferetten er det ikke bare den tiltalte, men også den fornærmede som står i fokus. Den fornærmede vil i de mest alvorlige forholdene også ha krav på gratis advokat, som kalles bistandsadvokat. Dette vil typisk være i overgrepssaker, familievold og lignende.

Dersom du fyller ut skjemaet på vår side vil du kunne bli kontaktet av advokater med erfaring innenfor strafferett som kan hjelpe deg med spørsmålene dine.

Rett til forsvarsadvokat

Fra det tidspunktet en person blir siktet har vedkommende rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Vedkommende kan fritt velge hvilken advokat han eller hun ønsker, som stammer fra prinsippet om fast forsvarervalg. 

Utgiftene til forsvarer dekkes av staten, og det er ingen egenandel eller lignende som må betales. I enkelte unntakstilfeller vil du ikke ha krav på gratis advokat, dette er for eksempel i saker etter veitrafikkloven, som for eksempel promillekjøringssaker. 

Rollen til forsvareren

Forsvarerens rolle er etter straffeprosessloven å ivareta klientens interesser under etterforskning og i hovedforhandlingen. Forsvareren har en rekke rettigheter, som for eksempel innsyn i dokumenter og andre bevis i saken. Forsvarerens viktigste rolle er å fungere som den tiltaltes advokat under hovedforhandlingen. 

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er på mange måter det motsatte av en forsvarer. Mens forsvareren skal ivareta den siktede eller tiltaltes interesser, skal bistandsadvokaten ivareta interessene til den fornærmede. 

En bistandsadvokat er gratis og vil kun oppnevnes i visse tilfeller som overgrepssaker, familievoldssaker og lignende. Andre forsvarere står naturligvis fritt til å engasjere egne advokater, men må gjøre dette for egen kostnad. De fornærmedes interesser vil uansett som oftest være ivaretatt på andre måter i disse tilfellene.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en forsvarer?

Forsvarer – også kjent som forsvarsadvokat – har som rolle å bistå en person som er mistekt, siktet eller tiltalt i en straffeforfølgelse. Sentralt i forsvarerens rolle er å legge frem argumenter for personen som blir straffeforfulgt. Det er et viktig prinsipp i en rettsstat at en straffeforfulgt person har tilgang til forsvarsadvokat.

Når har du rett på gratis forsvarsadvokat?

Fra tidspunktet du er siktet vil du i de fleste tilfeller ha krav på gratis forsvarsadvokat, betalt av det offentlige. Det er noen få unntak fra dette som for eksempel saker som omhandler brudd på veitrafikkloven.

Kan du velge din egen forsvarsadvokat?

Som den klare hovedregel kan du velge din egen forsvarsadvokat. Eventuelt kan du be retten oppnevne forsvarer for deg. Du står også fritt til å bytte forsvarer underveis i prosessen.

Hva er strafferett?

Strafferett er rettsregler om brudd på samfunnets lover og regler. Reglene omfatter både hva som er brudd og hvilke sanksjoner (straff) som skal settes.

Man skiller gjerne mellom alminnelig og spesiell strafferett. Den sentrale loven er straffeloven.

    Få tilbud fra flere advokater

    Sammenlign tilbud fra flere advokater.
    Å motta tilbud er gratis og uforpliktende.

    Hva handler saken om?