Bilde

RASK OG EFFEKTIV STRAFFEREAKSJON: Et forenklet forelegg gir muligheten for en kjapp og enkel straffereaksjon uten rettssak, ved brudd på mindre alvorlige lovbrudd.

Hva er forskjellen på et forelegg og et forenklet forelegg?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Bøter, forelegg og forenklede forelegg er blant noen av straffereaksjonene du kan møte på hvis du gjør noe som ikke er lov. Hvilken type straff du får, avhenger av hva slags lovbrudd du har gjort. Det vil for eksempel være stor forskjell på straffen du får ved å parkere utenfor oppmerket parkeringsplass, og straffen du får ved å kjøre bil etter at du har drukket alkohol. 

De aller fleste vet hva begrepet bot innebærer. Hvis du får en bot, må du betale et beløp som straff for lovbruddet ditt. Dette er den aller vanligste straffen. Forelegg og forenklede forelegg er det derimot ikke alle som vet hva er. Kort fortalt er et forelegg en straff i form av en bot, og et tap av en rettighet (for eksempel inndragelse av førerkortet). Forelegg blir registrert i et reaksjonsregister, noe som ikke gjelder ved forenklede forelegg. 

I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike straffereaksjonene og hva de innebærer. 

Kort oppsummering

  • Et forelegg er en bot som politiet gir til en person som har gjort en mindre alvorlig overtredelse av loven.
  • Et forenklet forelegg er en enklere versjon av et forelegg, som kan gis i mindre alvorlige tilfeller.
  • Hvis man godtar et forelegg eller et forenklet forelegg, slipper man å møte i retten og saken blir avgjort med en gang.
  • Det er mulig å nekte å godta et forelegg eller et forenklet forelegg og i stedet kreve at saken behandles i retten.

Hva er et forenklet forelegg?

Når du har gjort et mindre alvorlig lovbrudd, kan det hende at du får et forenklet forelegg

Et forenklet forelegg er en bot, og du vil som regel få denne utskrevet på stedet når du blir tatt for lovbruddet. Mindre brudd på trafikkreglene er et typisk eksempel på situasjoner der forenklede forelegg kan bli gitt. Det kan også hende at du får et forenklet forelegg ved brudd på tollreglene, for eksempel ved å ta med deg ulovlige varer inn til landet etter reise utenlands. 

Et forenklet forelegg vil ikke bli registrert i reaksjonsregisteret så lenge du vedtar boten på stedet. I så fall er saken over, og du må betale boten du har fått. Hvis du for eksempel blir tatt i fotoboks eller lignende kontroller, kan boten sendes til deg i etterkant av lovbruddet.

Om du er uenig i det forenklede forelegget, og nekter å vedta boten, går saken videre. I så fall kan påtalemyndighetene sende ut et vanlig forelegg (dette kan du lese mer om lenger ned i artikkelen) hvis de mener at lovbruddet har skjedd. Hvis du ikke aksepterer forelegget de sender til deg, går saken videre til domstolene. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvilke brudd på trafikkreglene kan gi grunnlag for forenklet forelegg?

På lovdata kan du finne en egen forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. 

Her står det blant annet at brudd på vegtrafikklovens regel om at man skal være oppmerksom på «offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking» og at man «skal rette seg etter de forbud og påbud som gir på denne måte», kan være et grunnlag for forenklet forelegg. Det samme gjelder for brudd på fartsgrensen. Du kan se en fullstendig oversikt over satsene som gjelder for brudd på fartsgrensen i forskriften som har blitt linket til over. 

Andre eksempler på lovbrudd som kan gi forenklet forelegg

I 2020 ble det skrevet ut 232 327 forenklede forelegg. Av disse var 222 500 brudd på trafikkregler, mens resten var under kategorien «annet vinningslovbrudd». De øvrige kategoriene, blant annet vold, seksuallovbrudd, eiendomstyveri, skade på eiendom, rusmiddellovbrudd, ordens- og integritetskrenkelser, har ikke resultert i forenklede forelegg. Her er det andre straffereaksjoner som er aktuelle. 

Statistikken går ikke nærmere inn på hva slags vinningslovbrudd det er snakk om. Et vinningslovbrudd er handlinger der noen har til hensikt å skaffe verdier til egen eller andres vinning. Dette kan for eksempel være tyveri av gjenstander, underslag, og lignende økonomisk kriminalitet. Siden det er snakk om forenklet forelegg der straffen ikke blir registrert, er det naturlig at det er de mildere tilfellene av vinningskriminalitet som omfattes her. Større lovbrudd, for eksempel ran, vil få en strengere straff. 

Forelegg

Etter at du har gjort et lovbrudd kan påtalemyndighetene tilby deg et forelegg. I så fall vil du gjøre opp for deg ved å akseptere en bot, og saken blir avsluttet hvis du godtar dette tilbudet. Dette er en av de vanligste måtene å avgjøre en straffesak på, men for at forelegg skal være aktuelt må bot være en alternativ straff. Hvis loven ikke åpner for at bot eller inndragelse av en rettighet (for eksempel førerkort) er en alternativ reaksjon på lovbruddet ditt, vil det heller ikke være aktuelt med et forelegg. 

Hvis påtalemyndighetene velger å tilby deg et forelegg, vil ikke saken gå videre til behandling i domstolene. Man kan se på forelegg som en frivillig måte å gjøre opp for seg, og for å få avsluttet saken raskest mulig. Hvis påtalemyndighetene skal kunne skrive ut et forelegg med bot, må de anse deg som skyldig i lovbruddet. Det er ikke noe krav om at du selv mener at du er skyldig, eller at du skal erkjenne straffskyld. Med andre ord kan du akseptere et forelegg for å bli ferdig med saken. 

Når du har vedtatt et forelegg vil dette ha de samme rettsvirkningene som en avgjørelse fra domstolene. Forelegget blir også registrert i reaksjonsregisteret (tidligere bøteregisteret).  Dette betyr at saken din vil stå på politiattesten, noe som kan ha konsekvenser for hvilke muligheter du har i fremtiden.

Hva skjer hvis du ikke vedtar forelegget? 

Det er ikke alltid man er enig i påtalemyndighetenes syn på saken. Hvis du mener at du er uskyldig, eller at boten er alt for stor i forhold til det du har gjort, kan du velge å ikke vedta forelegget. 

Utgangspunktet er at størrelsen på forelegget skal basere seg på lovbruddet du har begått, og din økonomiske situasjon. Hvis du er over 18 år, vil du kunne få fengselsstraff dersom du ikke kan betale boten. 

Hvis du velger å ikke vedta forelegget som påtalemyndighetene har tilbudt deg, vil saken gå videre til behandling og avgjørelse i domstolene. 

Utformingen av forelegget

Et forelegg er som nevnt et tilbud fra påtalemyndighetene der du kan avslutte saken ved å vedta en bot og/eller inndragelse av en rettighet. Dette kan for eksempel være bot for å ha kjørt for fort, og en inndragelse av førerkortet.

Når du får et forelegg, skal dette være skriftlig. Forelegget skal inneholde ditt navn og adresse, en beskrivelse av hva som har skjedd, og hva forelegget gjelder. Det skal også være informert om hvilket straffebud som har blitt brukt, og hvilket beløp du skal betale. En frist for aksept av forelegget vil også være nevnt. 

Noen ganger kan det også være hende at forelegget inneholder et krav om at du betaler erstatning hvis lovbruddet gjør at dette er aktuelt. Det samme gjelder saksomkostninger til det offentlige. 

Reaksjonsregisteret 

Som du har lest, er hovedforskjellen på forenklede forelegg og forelegg at sistnevnte blir registrert i et register for bøter og straff. Dette registeret har en oversikt over alle de som har fått en bot eller straff, men prikker på førerkortet eller forenklede forelegg blir slettet når de har blitt betalt eller ikke lenger gjelder. For prikker på førerkortet er det 3 år som er gjeldende registreringstid. 

Politiattest/Vandelsattest

Når du skal søke jobb eller reise til utlandet, er det vanlig at du blir bedt om å fremlegge en vandelsattest (politiattest). Dette er et dokument som viser at du har- eller ikke har brutt loven innenfor det området som etterspørres. En mulig arbeidsgiver kan for eksempel ha interesse av politiattesten din for å se om du er egnet for jobben du har søkt på. 

Hvor lenge er en politiattest gyldig? 

Hvis du blir bedt om å vise en politiattest har denne begrenset gyldighetstid. Attesten kan ikke være mer enn 3 måneder gammel, og tiden regnes fra den utstedes.

Ulike typer politiattester

Det finnes flere forskjellige politiattester.  Når du søker om en politiattest, trenger du ikke å vite hvilken attest du ber om. Du vil få tilsendt den attesten som du trenger ut fra informasjonen du har gitt i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om søknad om politiattest her

Ordinær politiattest

I den ordinære politiattesten vil opplysningene politiet har om deg komme frem. Her vil de aller fleste straffereaksjoner på lovbrudd komme frem, men perioden er som regel tidsbegrenset. Hvis du gjorde et lovbrudd for mange år siden, er det ikke sikkert at det vil stå på politiattesten din. 

Det er mange lovbrudd som står i den ordinære politiattesten, blant annet vil det bli opplyst om: 

  • Du har fått en dom på ubetinget fengsel inntil 6 måneder eller mindre så lenge dommen er under 3 år gammel.
  • Dommer for ubetinget fengsel over 6 måneder hvis du har blitt løslatt for under 10 år siden
  • Dommer for betinget fengsel hvis dommen er under 3 år gammel
  • Dommer som du har fått mindre enn 3 år før attesten blir utstedt
  • Dom som overfører deg til tvungent psykisk helsevern
  • Dom på varig rettighetstap

Denne listen er bare eksempler på hva som blir opplyst om, og er ikke uttømmende. 

Det vil blant annet ikke gitt opplysninger om forenklede forelegg, påtaleunnlatelser, inndragelse av eksempelvis førerkort. Flere forhold holdes også utenfor, og dette kan du lese mer om på politiet sine hjemmesider.  

Uttømmende politiattest

I en uttømmende politiattest vil det som regel bli opplyst om alle straffereaksjoner som politiet har registrert på deg. Unntaket er forenklede forelegg og noen overføringer til konfliktrådet, og egne regler for unge lovbrytere som er under 18 år. 

Utvidet politiattest

I en utvidet politiattest vil det opplyses om straffesaker som ikke har blitt endelig avgjort av politiet eller domstolene. Eventuelle siktelser, tiltaler, forelegg eller dommer som ikke er endelige vil altså stå skrevet her. Det vil derimot ikke gis opplysninger om anmeldelser eller saker som har blitt henlagt. 

Begrenset politiattest

Når du blir bedt om å fremlegge en begrenset politiattest, vil denne bare inneholde bestemte lovbrudd. Hvilke lovbrudd som opplyses om, avhenger av formålet med attesten og hvilke lovbrudd du har gjort. Innholdet i attesten kan både være uttømmende, utvidende, ordinært, eller en blanding av innholdet i disse. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved spørsmål om forelegg og forenklet forelegg

Ingen situasjoner eller økonomiske forhold er like. Hvis du har spørsmål om saken din, eller om et forelegg du har blitt tilbudt er rettferdig, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere din situasjon helt konkret. Ved å la være å vedta et forenklet forelegg, risikerer du at du får et forelegg som blir registrert i reaksjonsregisteret. På den andre siden skal du ikke måtte betale bøter for lovbrudd du ikke har begått. En advokat som arbeider med straff, kan gi deg god veiledning om hvordan du burde gå frem for at saken din skal ha best mulig utfall for deg. 

Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden vil du bli kontaktet av flere advokater som står klare til å hjelpe deg med saken din. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få svar på ofte stilte spørsmål om forelegg og forenklet forelegg

frase

Hvordan kan man klage på et forelegg?

Hvis man ønsker å klage på et forelegg, kan man sende inn en klage til påtalemyndigheten. Klagen må begrunnes og leveres innen en gitt frist. Dersom klagen ikke fører frem, kan man velge å ta saken videre til rettslig behandling.

frase

Hva skjer hvis man ikke betaler et forelegg?

Hvis man ikke betaler et forelegg innen fristen, vil saken automatisk gå videre til rettslig behandling. Dette kan resultere i at man må møte i retten og kan få en strengere straff.

frase

Hva er forskjellen mellom et forelegg og en bot?

Forskjellen mellom et forelegg og en bot er at forelegg er en forhåndsbestemt sum som ilegges som straff, mens en bot kan være en mer individuelt bestemt straff som kan variere avhengig av omstendighetene rundt lovbruddet.

frase

Hvilke lovbrudd kan føre til utstedelse av forelegg?

Forelegg kan utstedes for mindre alvorlige lovbrudd som for eksempel mindre trafikkforseelser, mindre narkotikalovbrudd og mindre ordensforstyrrelser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454