Bilde

STORE KONSEKVENSER: Om du velger å kjøre for fort, kan det få store konsekvenser for deg og andre.

Hvor lenge mister man lappen for å kjøre for fort?

Sist oppdatert: 19. mai 2023

Hvis du kjører for fort, kan du risikere å miste førerkortet. Når du «mister» førerkortet, vil det inndras og leveres tilbake etter at en bestemt tidsperiode er utløpt. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvor lenge du mister førerkortet hvis du kjører for fort, og hvilke rettigheter du har.

Kortversjonen

  • Veitrafikkloven har egne regler for hva som gjelder i trafikken, og hvilke straffer du får som følge av overtredelser.
  • Det finnes en forskrift om tap av førerretten, og her er det en egen tabell som bestemmer hvor lenge du mister førerkortet ved ulike fartsovertredelser.
  • Tabellen er laget med utgangspunkt i hva som er forsvarlig på tørre veier i dagslys. Dårligere kjøreforhold kan få betydning for hva som er forsvarlig kjøring.
  • Ved brudd på loven kan politiet ta fra deg førerkortet midlertidig frem til saken er avgjort.
  • Noen omstendigheter kan være skjerpende, for eksempel hvis du kjører motorvogn med særskilte regler eller om du har kjørt for fort tidligere.
  • Noen ganger må du ta oppkjøringen på nytt hvis du mister førerkortet ditt.

Hva sier loven? 

Det er vegtrafikkloven som regulerer hvilke regler som gjelder i trafikken. I denne står det at enhver skal kjøre «hensynsfullt, aktpågivende og varsomt». 

I trafikken er det satt opp fartsgrenser som er til for å forhindre farlige situasjoner. Disse er absolutte, og dersom du kjører fortere enn skiltene tillater vil du kunne ilegges straff i form av bøter, fengsel, og fratakelse av førerkortet. 

I forskrift om tap av retten til å føre motorvogn finner vi en tabell som fungerer som grunnlaget for hvor lenge du vil miste førerkortet ved de forskjellige fartsovertredelsene. 

Tabellen tar utgangspunkt i at hastigheten din er målt på tørr veg i dagslys. Det forutsettes også at fartsovertredelsen har skjedd på en rett veistrekning der det ikke er kryss, fotgjengerfelt, eller andre omstendigheter som gjør at du burde kjøre mer forsiktig. 

Nederst i artikkelen kan du se tabellen som følger av forskriften. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Midlertidig tap av førerkortet

Hvis du har brutt loven, vil politiet midlertidig kunne ta fra deg førerkortet og beslaglegge det på stedet. For at politiet skal kunne gjøre dette, må det være skjellig grunn til at du kan mistenkes for en fartsovertredelse som medfører tap av førerkortet. 

Dersom du ikke samtykker til at politiet kan beholde førerkortet ditt frem til saken er avgjort, sendes saken til tingretten. Tingretten innkaller deg til et møte der du får forklare deg i saken, og her er det viktig at du kan dokumentere hvorfor et eventuelt tap av førerkortet vil være en belastning for deg. Her må du også gi begrunnelse hvis du mener at det er feil i siktelsen, for eksempel dersom det er noe galt med hastighetsmåleren eller lignende. 

Til slutt avgjør tingretten om politiet kan beholde førerkortet ditt, og evt. Hvor lenge de kan ha det. 

Hva skjer hvis det foreligger skjerpende omstendigheter? 

Som nevnt tar forskriftens tabell utgangspunkt i at fartsovertredelsen har skjedd under «optimale» veiforhold, med dagslys, på en rett strekning, uten andre faktorer som gjør at du burde være mer oppmerksom. 

I noen tilfeller kan det tenkes at du har kjørt for mens det var dårlig sikt på grunn av regn eller tåke. I så fall kan du fratas førerkortet for lavere fartsovertredelser enn de som følger av tabellen. 

Det samme gjelder hvis det er skolevei, fotgjengerfelt, gårdstun, eller andre endringer i trafikkbildet som krever at du er mer oppmerksom og reduserer farten. 

Fartsovertredelser ved forbikjøring

Noen ganger kan det tenkes at du har kjørt over fartsgrensen for å kjøre forbi et annet kjøretøy. 

Hvis du har kjørt for fort på grunn av en ellers aktsom forbikjøring, vil fartsovertredelsen vurderes litt mildere enn etter tabellen. I praksis vil dette fradraget være mellom 20 og 30 %. 

Du vil ikke få fradrag ved forbikjøring hvis du kjører mye høyere enn det som er nødvendig for å foreta forbikjøringen. Det er derfor viktig at du holder en fart som er høy nok til at du kommer forbi, men ikke så høy at det er å anse som råkjøring. 

Du vil heller ikke få fradrag ved forbikjøring hvis kjøretøyet du kjører forbi har en hastighet som er høyere enn fartsgrensen. Hvis du kjører forbi et kjøretøy som holder 80 km/t i 80-sonen, vil ikke en forbikjøring være formildende. 

Særskilte fartsgrenser

Det er egne regler for motorvogner som har en tillatt totalvekt over 3500 kg og motorvogner som kjører med tilhenger. 

Disse kjøretøyene kan ikke kjøre fortere enn 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen på stedet er høyere. 

En fartsovertredelse gjort av slike kjøretøy vil regnes ut fra en fartsgrense på 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen på stedet er høyere. 

Det samme gjelder for motorvogner som kjører med en tilhenger uten egne bremser. Hvis hengeren har en totalvekt på 300kg eller mer, og ikke har bremser, kan den ikke kjøre fortere enn 60 kilometer i timen. 

Tidligere fartsovertredelser

I noen tilfeller vil de som bryter vegtrafikkloven være straffet for tidligere lovbrudd. Når politiet skal bestemme hvor lenge du skal fratas førerkortet, vil det legges vekt på alle omstendighetene rundt saken. Dette innebærer også eventuelle tidligere forhold. 

Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn at tidligere straffer eller dommer for trafikkfarlige hendelser mot vegtrafikkloven, eller tidligere tap eller inndragelser av førerkortet vil kunne ilegges betydelig vekt under avgjørelsen om hvor lenge førerkortet skal fratas. Her vil det også være av betydning hvor lenge siden lovbruddet skjedde, og hvor grovt det var. 

Spesielt skal det vektlegges hvis du gjentatte ganger har kjørt for fort. Dette viser en manglende evne eller vilje til å overholde bestemmelsene i trafikken, og vil i mange tilfeller medføre en utvidet tapsperiode av førerretten. 

Det vil særlig legges vekt på forhold som har skjedd de siste 2-3 årene i forkant av fartsovertredelsen. Tidligere forhold kan skjerpe tidsrommet for lengden av førerkorttapet med inntil 50% eller mer, avhengig av omstendighetene. Denne utvidede tapsperioden har utgangspunkt i hva som isolert sett er vanlig tidsrom for den aktuelle overtredelsen.  

Tidligere prikker på førerkortet

Hvis du allerede har prikker på førerkortet, vil disse påvirke hvor lenge du blir fratatt førerkortet. 

Når du har 4 prikker eller mindre, vil tapsperioden av førerkortet ditt utvides med 3 måneder. 

Hvis du har 5 prikker eller flere, vil tapsperioden av førerkortet forlenges med 5 måneder. 

Det er verdt å merke seg at du vil få dobbel prikkbelastning hvis du fremdeles er innenfor prøveperioden. For klasse B, personbil, er prøveperioden på 2 år fra du har tatt oppkjøringen. 

Mistet førerkort på grunn av prikker

Du vil få prikker på førerkortet dersom du kjører for fort. 

Det krever 8 prikker for at du skal fratas førerkortet. 

Dersom du kjører i 11-15 km/t over fartsgrensen i 60-sone eller lavere, får du 2 prikker på førerkortet. Det samme får du hvis du kjører i 16-20 km/t for fort i 70-sonen. 

Dersom du kjører i 16 km/t eller mer i 60-sonen, vil du få 3 prikker på førerkortet ditt. Det samme får du hvis du kjører 21km/t eller fortere i 70-sonen.

Om du mister førerkortet på grunn av antallet prikker, vil du miste lappen i 6 måneder. 

  • Prikkene du får på førerkortet vil bli slettet etter 3 år. Tiden regnes fra dagen du signerte forelegget du mottok, eller fra dagen det ble avsagt dom i saken. Når du får tilbake førerkortet, vil prikkene som gjorde at du mistet det slettes. 

Ny oppkjøring? 

I noen tilfeller kan det stå i dommen eller forelegget som inneholder avgjørelsen av saken at du må avlegge en ny førerprøve for å få tilbake førerkortet ditt. Som hovedregel skal det ikke være behov for ny oppkjøring hvis tapsperioden er under 6 måneder. 

Hvis tapsperioden er mellom 6 måneder og 1 år, er det vanligvis tilstrekkelig med en delvis prøve, altså kun den praktiske delen av kjøringen. 

Ved lengre tapsperioder, eller store overtredelser av trafikkreglene vil man måtte ta teoriprøven på nytt også. 

Hvis du har mistet førerkortet under prøveperioden din, vil du uansett måtte ta en ny førerprøve. Prøvetiden på personbil (klasse B) er 2 år. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Tabell for fartsovertredelser 

Skjermdump fra Lovdatas forskrift om tap av retten til å føre motorvogn.

Få svar på ofte stilte spørsmål om lappen

frase

Hva er strafferammen for å kjøre for fort?

Strafferammen for å kjøre for fort varierer avhengig av hvor mye man har kjørt for fort. For mindre alvorlige tilfeller kan man få bøter, mens mer alvorlige tilfeller kan føre til fengselsstraff.

frase

Hva skjer hvis man kjører for fort mens man har midlertidig førerkort?

Hvis man kjører for fort mens man har midlertidig førerkort, kan man miste førerkortet og må starte på nytt med å ta førerprøven. Hvor lenge man mister førerkortet vil avhenge av hvor mye man har kjørt for fort.

frase

Kan man få tilbake førerkortet etter å ha mistet det for å kjøre for fort?

Ja, man kan få tilbake førerkortet etter å ha mistet det for å kjøre for fort, men man må gjennomføre en ny førerprøve og eventuelt ta et kurs før man kan få det tilbake.

frase

Hva skjer hvis man kjører for fort i en skole- eller barnehagesone?

Hvis man kjører for fort i en skole- eller barnehagesone, vil man kunne få en strengere straff enn hvis man kjører for fort andre steder. Dette skyldes at det er ekstra viktig å ivareta sikkerheten til barn og unge som ferdes i området.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454